Kabels en leidingen

Wilt u kabels of leidingen aanleggen, onderhouden, verwijderen of verleggen in of onder een provinciale weg? Dan heeft u daarvoor een vergunning of toestemming nodig.

Voorwaarden

We verlenen de vergunning alleen voor kabels en leidingen met een openbare functie. We weigeren een vergunning als de kabels en leidingen onder de gesloten verharding, in de lengterichting van de weg (komen te) liggen.

Openbare functie

De ruimte voor kabels en leidingen op, in, onder en naast de provinciale wegen is beperkt. Deze ruimte gebruiken we daarom zoveel mogelijk voor kabels met een openbare functie. Dit zijn kabels en leidingen voor onder andere elektriciteit, gas, water en riolering. Om voldoende ruimte beschikbaar te houden voor deze kabels, weigeren we vergunningen voor de aanleg van kabels en leidingen zonder openbare functie.

Manier van aanleg

Om zoveel mogelijk last en schade aan de weg te voorkomen, zijn kabels en leidingen in de lengterichting onder de weg niet toegestaan. De kabels en leidingen moeten zoveel mogelijk (komen te) liggen in de berm naast de weg. Waar kabels en leidingen een weg of fietspad moeten kruisen, gebeurt dit met een mantelbuis. De mantelbuis wordt geboord of geperst haaks onder de gesloten verharding.

Beplanting

In de bermen waar de kabels en leidingen moeten komen te liggen, staat vaak beplanting. Op werkzaamheden in de buurt van bomen is het “Handboek Bomen” van toepassing. Het uitgangspunt is dat u bomen niet mag beschadigen of verwijderen.

Onderhoud, reparatie en verwijderen

Als er eenmaal een kabel of leiding is gelegd, moet deze worden onderhouden, gerepareerd of verwijderd door de kabeleigenaar zelf. Voor deze werkzaamheden is ook een vergunning nodig.

We willen dat verschillende werkzaamheden aan de weg zoveel mogelijk tegelijkertijd uitgevoerd en op elkaar afgestemd worden. Zo voorkomen we dat we wegen vaker en langer afsluiten dan nodig is.

Last van kabels en leidingen bij werkzaamheden aan de weg

Het kan gebeuren dat de kabels en leidingen verlegd moeten worden, omdat we werkzaamheden uitvoeren. We kunnen uitleg geven over de termijn en op welke manier de vergunde werken moeten worden gewijzigd of verwijderd. In sommige gevallen heeft u recht op een vergoeding.

Vergunning aanvragen

Een vergunning vraagt u aan via het formulier. U kunt ook eerst een verzoek indienen voor een vooroverleg.

Let op! De functionaliteit voor het tijdelijk opslaan van de webformulieren, is momenteel uitgeschakeld.

Aanleggen Telecommunicatiekabels

Voor telecommunicatiekabels geldt op basis van de Telecommunicatiewet een gedoogplicht. Voorwaarde is dat u met ons afspraken maakt over de plaats, het tijdstip en de manier van uitvoeren van de werkzaamheden. Daarvoor is het nodig dat u de werkzaamheden schriftelijk aan ons laat weten. Dat kunt u doen via het digitale formulier “Verzoek om overeenstemming telefomkabels”.  

Daarnaast heeft u een instemmingsbesluit nodig van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente voor het leggen van kabels in openbare gronden. Meer informatie daarover vindt u op de website van de gemeente.

Extra informatie en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.