Inrichten van agrarische natuur- en landschapsgebieden

Wilt u agrarische gebieden gaan inrichten om het beheer effectiever te maken? Dan kunt u als Collectief Agrarisch Natuurbeheer subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor de volgende inrichtingsmaatregelen: 

  • verhogen oppervlaktewaterpeil
  • vergraven van de slootoever
  • realiseren geleidelijke overgang landbouwgrond-bos.

Voorwaarden

U kunt alleen een subsidie aanvragen als:

  • voor de percelen landbouwgrond een subsidie is verleend voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer op grond van artikel 3.2 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2016 óf
  • een subsidie op grond van die regeling  is aangevraagd voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer voor het volgende  kalenderjaar, en
  • de inrichting bijdraagt aan de verhoging van de effectiviteit van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer voor de soorten waarvoor het beheer op het betreffende perceel wordt uitgevoerd.

Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 4.10 Inrichting ten behoeve van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Inrichten in ANLB’.

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.