Inpassingsplannen voor 5 natuurgebieden vastgesteld

10-10-2018 Koeien in een weiland in het Wageningse binnenveld

Op 26 september 2018 stelden Provinciale Staten voor 5 Gelderse natuurgebieden provinciale inpassingsplannen vast. Dit zijn wijzigingen van bestemmingsplannen die noodzakelijk zijn voor de inrichting van deze natuurgebieden. De vastgestelde inpassingsplannen liggen van donderdag 11 oktober tot en met donderdag 22 november 2018 ter inzage. Belanghebbenden kunnen in beroep gaan tegen de inpassingsplannen.

Het gaat om:

  • een deel van Binnenveld (gemeente Ede)
  • Korenburgerveen (gemeente Winterswijk)
  • Lingegebied & Diefdijk-Zuid (gemeente Lingewaal)
  • Stelkampsveld (gemeente Lochem)
  • Willinks Weust (gemeente Winterswijk).

De natuurgebieden horen bij het Europese Natura 2000-netwerk, waarin belangrijke flora en fauna voorkomen.

Noodzakelijke natuurmaatregelen

Om de bijzondere natuur in deze gebieden te behouden, zijn maatregelen nodig uit het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze wettelijk verplichte PAS-maatregelen beperken het effect van de neerslag van stikstof in de bodem. Ook stoppen ze de verdere achteruitgang van de biodiversiteit. Voorbeelden van PAS-maatregelen zijn vernatting, dempen van watergangen en inrichting van natuur door het verwijderen van voedselrijke bovengrond.

Om de PAS-maatregelen uit te voeren, is het nodig de bestemmingsplannen op onderdelen te wijzigen. Bijvoorbeeld van ‘agrarisch’ of ‘agrarisch met waarden’ naar ‘natuur’ of ‘water’. Uitvoering van de PAS-maatregelen schept ook weer ruimte voor economische ontwikkelingen. Waterschappen, terreinbeherende organisaties en gemeenten zijn nauw betrokken bij het opstellen van de provinciale inpassingsplannen en het uitvoeren van de PAS-maatregelen.

Direct belanghebbenden

De provinciale inpassingsplannen hebben directe gevolgen voor een beperkt aantal eigenaren in de 5 Natura 2000-gebieden. Deze direct belanghebbenden zijn op de hoogte van de bestemmingswijzigingen. We zijn met hen in gesprek over de gevolgen voor hun eigendommen. Onze inzet is om gezamenlijk tot goede afspraken te komen.

Wijzigingen in inpassingsplan

De inpassingsplannen zijn op onderdelen beperkt gewijzigd, onder andere naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen op de ontwerp-inpassingsplannen. Welke wijzigingen zijn aangebracht leest u in de bij de inpassingsplannen behorende Zienswijzennota’s.

Inpassingsplannen bekijken en beroepschrift indienen

De vastgestelde inpassingsplannen liggen van donderdag 11 oktober tot en met donderdag 22 november 2018 ter inzage. Belanghebbenden kunnen in beroep gaan bij de Raad van State. De vastgestelde inpassingsplannen zijn te bekijken op de pagina’s van de Natura 2000-gebieden: Binnenveld, Korenburgerveen, Lingegebied & Diefdijk-Zuid, Stelkampsveld  en Willinks Weust. Papieren versies van de inpassingsplannen kunt u tijdens de tervisieleggingsperiode inzien bij de provincie Gelderland (Markt 11 in Arnhem) en bij de desbetreffende gemeenten. Op bovenstaande pagina’s staat ook hoe belanghebbenden een beroepschrift kunnen indienen bij de Raad van State. 

Terug naar nieuwsoverzicht