Inpassingsplan N315 Kom Neede - aansluiting grens Tracébesluit N18

De gemeente Berkelland en de provincie Gelderland willen de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling op de N315 verbeteren, onder andere door het verbreden van de weg en de aanleg van een rotonde. Op basis van het geldende bestemmingsplan zijn de gewenste aanpassingen aan de weg niet mogelijk. Het provinciaal inpassingsplan maakt het juridisch mogelijk om de ruimtelijke verandering van de weg te realiseren.

Verbreding weg en rotonde

Naast de verbreding van de N315 om de verkeersafwikkeling te verbeteren, maakt het inpassingsplan de aanleg van een vrijliggend fietspad in 2 richtingen mogelijk. Met een financiële bijdrage van de gemeente Berkelland wordt bovendien een rotonde aangelegd, ter hoogte van de kruising met de Pastoor C.M. van Everdingenstraat (nabij Café Rustoort). Hiermee wordt de snelheid op dit kruispunt verlaagd, wat de verkeersveiligheid ten goede komt. Met name voor overstekend fiets- en voetverkeer.

Inpassingsplan N315

De provincie Gelderland heeft in de periode van april 2013 tot en met september 2014 onderzoek uitgevoerd naar de knelpunten op de N315. De werkzaamheden om deze knelpunten aan te pakken voeren we in 3 fasen uit.

  • Fase 1 reconstructie traject Ruurlo – Neede. Deze werkzaamheden zijn in 2015/2016 uitgevoerd.
  • Fase 2 traject Haaksbergseweg Neede Deze werkzaamheden zijn gestart in september 2017.
  • Fase 3 reconstructie N315 Het ontwerp inpassingsplan maakt de 3de fase van de geplande reconstructie aan de N315 mogelijk. Het traject in deze fase strekt zich van de kom van Neede richting de aansluiting van de N315 op de N18.

Van 7 februari 2018 tot en met 20 maart 2018 heeft het ontwerp inpassingsplan ter inzage gelegen. Iedereen kon in deze periode een reactie geven op dit plan in de vorm van een zienswijze. De ingediende zienswijzen hebben op enkele punten geleid tot aanpassingen aan het plan. Zo is de plangrens aangepast om de ontsluiting naar een perceel te verbeteren en is de toelichting van het inpassingsplan aangepast op het onderwerp waterberging. De zienswijzenota, met daarin een samenvatting van de zienswijzen en de beantwoording door het bevoegd gezag, is als bijlage toegevoegd aan het concept inpassingsplan (bijlage 12).

Provinciale Staten van Gelderland hebben het inpassingsplan N315 ‘Kom Neede – aansluiting grens Tracébesluit N18’ op 14 november 2018 vastgesteld. Het inpassingsplan (toelichting, planregels en verbeelding), inclusief de bijlagen liggen van 29 november 2018 tot en met 9 januari 2019 ter inzage. Belanghebbenden kunnen in deze periode beroep instellen.

Het digitale inpassingsplan kunt u uiterlijk vanaf 29 november 2018 inzien op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Geluid

Bij de geplande wegaanpassing wordt ook gekeken naar de gevolgen voor wegverkeerslawaai bij de omliggende woningen. Het wegverkeerslawaai is onderzocht zoals de Wet geluidhinder dat voorschrijft. Er is bekeken hoe het geluid beperkt kan worden. Voor woningen waar een toename van geluid plaatsvindt, wordt een “hogere waarde” voor geluid verleend. Het besluit tot het verlenen van deze hogere waarde wordt gemaakt door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Voor woningen waarbij een “hogere waarde” is verleend, wordt het geluid in de woning onderzocht.
Indien deze waarde hoger is dan 33 dB worden geluidsreducerende maatregelen (geluidisolatie) aangeboden om aan deze waarde te voldoen. Een onderzoek aan een woning en het aanbrengen van maatregelen gebeurt alleen in overleg met bewoners en eigenaren en is niet verplicht.