Hattemerpoort tussen Hattem en Wapenveld

In de Hattemerpoort tussen Hattem en Wapenveld verbinden we de Veluwe met de IJssel voor planten en dieren. Hiervoor is het nodig om obstakels weg te nemen en het natuurgebied te vergroten. Dat doen we door het aanleggen van nieuwe natuur, zoals op het terrein van de voormalige Berghuizer papierfabriek is gebeurd. 

Uitvoering werkzaamheden

De Gelderse Natuur en Milieufederatie werkt samen met inwoners, Waterschap Vallei en Veluwe en andere overheden aan de verschillende deelprojecten in het gebied, waarvan sommige inmiddels zijn afgerond. De Hattemerpoort wordt zo een aantrekkelijk gebied voor planten en dieren, waar ook inwoners en recreanten van kunnen genieten. Op hattemerpoort.nl leest u meer over de verschillende deelprojecten.

De Hoenwaard: van landbouwgrond naar natuur

Bij de IJssel in de Hattemerpoort liggen de unieke uiterwaarden van de Hoenwaard. De Hoenwaard is onderdeel van het Natura 2000-gebied Rijntakken. Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. Hier gaan landgoedeigenaren en agrariërs zo’n 100 hectare landbouwgrond veranderen in natuur. Dat doen zij door onder andere de bovengrond af te graven, zodat de grond verarmt en de oorspronkelijke plantensoorten kunnen terugkeren. Ook passen agrariërs hun maaibeheer aan. In totaal gaat het in de Hoenwaard om de aanleg van ongeveer 200 hectare natuur, waarvan 110 hectare eind 2019 moet zijn ingericht. In het project Hoenwaard 2030 werkt Waterschap Vallei en Veluwe hieraan samen met onder andere agrariërs en andere overheden.