Grondwater onttrekken of infiltreren van water, jaaropgave onttrokken hoeveelheden

Als u water uit de grond haalt bent u verplicht om jaarlijks de onttrokken hoeveelheden water op eigen initiatief door te geven.

Voorwaarden

U moet jaarlijks op eigen initiatief de onttrokken hoeveelheden water opgeven aan de provincie of het waterschap. Daarvoor geldt: 

  • openbare drinkwatervoorziening: opgave aan de provincie
  • open bodemenergiesysteem: opgave aan de provincie
  • industrieel gebruik
    • vanaf 150.000 m³ /jaar: opgave aan de provincie
    • tot 150.000 m³ / jaar: opgave aan het waterschap
  • overige grondwateronttrekkingen en infiltraties: opgave aan het waterschap.

Jaaropgave indienen

U dient voor de jaaropgave aan ons gebruik te maken van een jaaropgaveformulier. Er zijn twee formulieren:

Alle andere jaaropgaven dient u volledig ingevuld en ondertekend in te sturen naar de provincie Gelderland via:

post@gelderland.nl  

of per post naar:

Provincie Gelderland
ter attentie van Afdeling VVHH / VV
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Provinciale Grondwaterheffing

Over de door u onttrokken hoeveelheid grondwater moet u een provinciale heffing betalen. Onttrekkingsinrichtingen waarvan de onttrekking minder bedraagt dan 100.000 m³ zijn uitgezonderd van de heffing. Het tarief bedraagt € 0,013 per onttrokken m³ grondwater. Bodemenergiesystemen zijn in principe vrijgesteld van de heffing.

Zie voor de verdere details:

Grondwaterheffingsverordening Gelderland

Afhandeling jaaropgave

Uw onttrekkingsgegevens worden opgeslagen in een (centrale) database en worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, beleidsvorming en voor de onderbouwing van vergunningaanvragen in het kader van de Waterwet.

Jaarlijks in het derde kwartaal worden de aanslagen provinciale grondwaterheffing over het voorgaande kalenderjaar opgelegd.

Links en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.