Grondwater en grondwatermetingen

In de Gelderse bodem zit een grote hoeveelheid kwalitatief goed grondwater. Het is belangrijk dat die hoeveelheid grondwater op peil blijft. De ontwikkeling van de grondwatervoorraad houden we goed in de gaten. Dat doen we met metingen die we op kaart vastleggen.

Kaarten grondwaterstanden

Op de grondwaterkaart van waterbedrijf Vitens worden alle grondwaterstandsmeetpunten van de provincie en Vitens getoond. De meetreeksen zijn hier ook in te zien en te downloaden. De gepresenteerde meetgegevens zijn in de regel 3 maanden oud en geven dus niet de actuele situatie weer. Alle grondwaterstanden zijn op dit moment opgenomen in de landelijke centrale database bij TNO: DINOloket. Deze gegevens zullen vanaf medio 2021 overgeheveld worden naar de nieuwe landelijke database: BROloket, onderdeel van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Hier kunt u informatie over de meetpunten en de  meetgegevens desgewenst downloaden.

Naar aanleiding van het droge jaar 2018 en het droge voorjaar 2019 is er veel aandacht voor de droogte op met name de zandgronden in Gelderland. Er zijn twee websites waar de actuele gegevens van grondwaterstanden in de provincie Gelderland worden getoond.

Goede grondwaterkwaliteit belangrijk

Goede grondwaterkwaliteit is belangrijk voor drinkwater, levensmiddelenindustrie, landbouw en natuur. Europa stelt regels over de grondwaterkwaliteit via de Kader Richtlijn Water (KRW). De provincie houdt bij hoe het met die kwaliteit staat. Dit doen we met het meetnet grondwaterkwaliteit. Elke 6 jaar rapporteren we hierover in de Omgevingsvisie.

Meststoffen en bestrijdingsmiddelen komen regelmatig voor in het diepe grondwater, maar overschrijden de KRW-normen niet. Voor een aantal nieuwe stoffen die in kleine hoeveelheden worden aangetroffen zijn nog geen normen vastgesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan weekmakers en (dier)geneesmiddelen.

Grondwaterbescherming

Grondwater is de bron van ons drinkwater. Daarom gelden er regels voor activiteiten in gebieden waar dit water wordt beschermd. In Gelderland zijn 40 van deze gebieden voor grondwaterbescherming. De provincie ziet erop toe dat de bron van ons drinkwater, namelijk grondwater, schoon is. Vitens (het waterbedrijf in Gelderland) zorgt ervoor dat het water schoon uit de kraan komt.

Onttrekken en infiltreren van grondwater

Als u water uit de bodem wilt onttrekken of in de bodem infiltreren moet u dat bij ons of bij het waterschap melden. Afhankelijk van de hoeveelheid water die u wilt onttrekken of het doel waarvoor u grondwater wilt onttrekken moet u een vergunning aanvragen. Voor het infiltreren van water moet u altijd een vergunning aanvragen. In gebieden waar grondwater wordt beschermd, gelden extra regels voor infiltratie van water en boringen, onder andere boor-, graaf- en bouwwerkzaamheden. Zie bovenstaande Alinea 'Grondwaterbescherming'.

Factsheets Water

De provincie is verantwoordelijk voor het regionale waterbeleid. Dit is onderdeel van de omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’. In de factsheet Water leggen we uit wat precies de rol van provincie is bij het waterbeheer in Gelderland. Hieronder vind je de factsheets over water:

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.