Grondwater en grondwatermetingen

In de Gelderse bodem zit een grote hoeveelheid kwalitatief goed grondwater, maar de diepte waarin deze voorkomt verschilt. Het is belangrijk dat de hoeveelheid grondwater op peil blijft. De ontwikkeling van de grondwatervoorraad houden we goed in de gaten. Dat doen we met metingen die we op kaart vastleggen.

Kaarten grondwaterstanden

Op de grondwaterkaart van waterbedrijf Vitens staat het actuele grondwaterpeil van een aantal locaties in Gelderland. De grondwaterstand van andere meetpunten kunt u opvragen bij het Dinoloket. U betaalt daarvoor een kleine vergoeding. De kaart grondwaterkwantiteit toont de meetpunten van het grondwater.

Door het grondwaterpeil te meten, krijgen we inzicht in het ontstaan van hoge en lage waterstanden en de relatie met het klimaat. Vitens houdt de gegevens voor Gelderland bij.

Goede grondwaterkwaliteit belangrijk

Goede grondwaterkwaliteit is belangrijk voor drinkwater, levensmiddelenindustrie, landbouw en natuur. Europa stelt regels over de grondwaterkwaliteit via de Kader Richtlijn Water (KRW). De provincie houdt bij hoe het met die kwaliteit staat. Dit doen we met het meetnet grondwaterkwaliteit. Elke 6 jaar rapporteren we hierover in de Omgevingsvisie.

Meststoffen en bestrijdingsmiddelen komen regelmatig voor in het diepe grondwater, maar overschrijden de KRW-normen niet. Voor een aantal nieuwe stoffen die in kleine hoeveelheden worden aangetroffen zijn nog geen normen vastgesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan weekmakers en (dier)geneesmiddelen.

Grondwaterbescherming

Grondwater is de bron van ons drinkwater. Daarom gelden er regels voor activiteiten in gebieden waar dit water wordt beschermd. In Gelderland zijn 40 van deze zones voor grondwaterbescherming. De provincie ziet erop toe dat de bron van ons drinkwater, namelijk grondwater, schoon is. Vitens (het waterbedrijf in Gelderland) zorgt ervoor dat het water schoon uit de kraan komt.

Onttrekken en infiltreren van grondwater

Als u water uit de bodem wilt onttrekken of in de bodem infiltreren moet u dat bij ons of bij het waterschap melden. Afhankelijk van de hoeveelheid water die u wilt onttrekken of het doel waarvoor u grondwater wilt onttrekken moet u een vergunning aanvragen. Voor het infiltreren van water moet u altijd een vergunning aanvragen.

Ook in de toekomst voldoende drinkwater

Drinkwater is van levensbelang. Hier willen we altijd in kunnen voorzien. Daarom moeten we maatregelen treffen om goed voorbereid te zijn, ook als de vraag in de toekomst sterk zou groeien. Het inzetten van ‘strategische grondwatervoorraden’ is één van de mogelijkheden. Daarom gaan we onderzoeken waar en hoe we dit het beste kunnen doen.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Provincie Gelderland gaat gebieden aanwijzen voor de toekomstige drinkwatervoorziening in Gelderland. Om hierover een besluit te kunnen nemen is het nodig om een Milieueffectrapport (MER) op te stellen. De voorgenomen onderzoeksaanpak voor dit MER, beschrijven we in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De concept-notitie heeft van 18 april 2018 tot en met 30 mei 2018 ter inzage gelegen. Er zijn 8 zienswijzen ingediend. Ook de Commissie voor de m.e.r. heeft een advies uitgebracht. GS hebben op 28 augustus 2018 de NRD vastgesteld. Deze is vastgesteld met de reactienota waarin de reactie van de provincie is gegeven op de zienswijzen en het advies van de Commissie voor de m.e.r.

Documenten