Grondwater en grondwatermetingen

In de Gelderse bodem zit een grote hoeveelheid kwalitatief goed grondwater, maar de diepte waarin deze voorkomt verschilt. Het is belangrijk dat de hoeveelheid grondwater op peil blijft. De ontwikkeling van de grondwatervoorraad houden we goed in de gaten. Dat doen we met metingen die we op kaart vastleggen.

Kaarten grondwaterstanden

Op de grondwaterkaart van waterbedrijf Vitens worden alle grondwaterstandsmeetpunten van de provincie en Vitens getoond. De meetreeksen zijn hier ook in te zien en te downloaden. De gepresenteerde meetgegevens zijn in de regel 3 maanden oud en geven dus niet de actuele situatie weer. Alle door de provincie Gelderland gemeten grondwaterstanden worden overigens ook aangeleverd aan het landelijk archief DINOloket. Ook hier zijn onder het kopje 'ondergrondgegevens' de meetpunten in te zien en te downloaden. Ook deze meetgegevens zijn niet actueel bijgewerkt.

Naar aanleiding van het droge jaar 2018 en het droge voorjaar 2019 is er veel aandacht voor de droogte op met name de zandgronden in Gelderland. Er zijn twee websites waar de actuele gegevens van grondwaterstanden in de provincie Gelderland worden getoond. 

Goede grondwaterkwaliteit belangrijk

Goede grondwaterkwaliteit is belangrijk voor drinkwater, levensmiddelenindustrie, landbouw en natuur. Europa stelt regels over de grondwaterkwaliteit via de Kader Richtlijn Water (KRW). De provincie houdt bij hoe het met die kwaliteit staat. Dit doen we met het meetnet grondwaterkwaliteit. Elke 6 jaar rapporteren we hierover in de Omgevingsvisie.

Meststoffen en bestrijdingsmiddelen komen regelmatig voor in het diepe grondwater, maar overschrijden de KRW-normen niet. Voor een aantal nieuwe stoffen die in kleine hoeveelheden worden aangetroffen zijn nog geen normen vastgesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan weekmakers en (dier)geneesmiddelen.

Grondwaterbescherming

Grondwater is de bron van ons drinkwater. Daarom gelden er regels voor activiteiten in gebieden waar dit water wordt beschermd. In Gelderland zijn 40 van deze zones voor grondwaterbescherming. De provincie ziet erop toe dat de bron van ons drinkwater, namelijk grondwater, schoon is. Vitens (het waterbedrijf in Gelderland) zorgt ervoor dat het water schoon uit de kraan komt.

Onttrekken en infiltreren van grondwater

Als u water uit de bodem wilt onttrekken of in de bodem infiltreren moet u dat bij ons of bij het waterschap melden. Afhankelijk van de hoeveelheid water die u wilt onttrekken of het doel waarvoor u grondwater wilt onttrekken moet u een vergunning aanvragen.
Voor het infiltreren van water moet u altijd een vergunning aanvragen. In gebieden waar grondwater wordt beschermd, gelden extra regels voor infiltratie van water en boringen. Zie bovenstaande Alinea 'Grondwaterbescherming'. 

Ook in de toekomst voldoende drinkwater

Drinkwater is van levensbelang. Hier willen we altijd in kunnen voorzien. Daarom moeten we maatregelen treffen om goed voorbereid te zijn, ook als de vraag in de toekomst sterk zou groeien. Het inzetten van ‘strategische grondwatervoorraden’ is een van de mogelijkheden. Daarom gaan we onderzoeken waar en hoe we dit het beste kunnen doen.

Milieu effect rapportage voor Aanvullende Strategische Voorraden

Provincie Gelderland gaat gebieden aanwijzen voor de toekomstige drinkwatervoorziening in Gelderland: de Aanvullende Strategische Voorraden (ASV). Om hierover een besluit te kunnen nemen is het nodig om een Milieueffectrapport (MER) op te stellen. De voorgenomen onderzoeksaanpak voor dit MER beschrijven we in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). GS hebben op 28 augustus 2018 de NRD vastgesteld, samen met de reactienota. In deze nota staat de reactie van de provincie op de zienswijzen en het advies van de Commissie voor de m.e.r. In de 1e helft van 2019 voerden we verschillende onderzoeken uit. Op basis daarvan formuleren we in de 2e helft van 2019 de onderzoeksalternatieven voor het MER. Het MER wordt in 2020 opgesteld. Naar verwachting nemen PS uiteindelijk begin 2021 een besluit over de ASV.

Documenten