Gronden en gebouwen kopen en landbouwgrond pachten

De provincie Gelderland is eigenaar van gronden en gebouwen. Een deel van deze gronden en gebouwen worden verkocht.

Pachtgrond voor agrariërs

Provincie Gelderland geeft ieder jaar opnieuw landbouwgrond in pacht uit. U kunt via pachtgrond.nu raadplegen welke percelen dit zijn. Het betreft in 2020 in totaal circa 1.068 hectare, verspreid over heel Gelderland. Omdat we steeds meer toe willen naar natuurinclusieve landbouw, is op deze gronden een beperkte mestgift toegestaan. Als u in aanmerking wil komen voor het pachten van landbouwgronden kunt u zich vrijblijvend aanmelden via de website pachtgrond.nu. U vindt daar alle informatie en als u een account heeft aangemaakt, wordt u automatisch op de hoogte gebracht wanneer percelen aangeboden worden.

Landbouwgrond en gebouwen

Voornemen tot vrijwillige openbare kavelruil in en om het Aaltense Goor en het Zwarte Veen.

De Kavelruilcommissie Aaltense Goor en Zwarte Veen organiseert in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel en Provincie Gelderland een vrijwillige openbare kavelruil t.b.v. realisatie van het Gelders Natuur Netwerk (GNN). Het doel van deze kavelruil is te komen tot versterking van agrarische bedrijfsstructuur, verbetering van de waterhuishouding, een aaneengesloten natuurgebied en de recreatieve toegankelijkheid te verbeteren. Provincie en waterschap brengen circa 60 hectare in.
Deze gronden liggen voor 50% binnen het GNN en worden door het waterschap grotendeels ingericht als nieuwe natuur en moeten daarna blijvend als natuur worden beheerd. Er ligt een uitvoeringsplan met begrenzing. De overige 50% van de gronden worden met name ingezet voor versterking van de agrarische structuur, aanpassing van de waterhuishouding en/of verbetering van de recreatieve ontsluiting.

Geïnteresseerden voor deelname aan deze kavelruil kunnen zich melden bij de coördinator van de Kavelruilcommissie AGZV de heer Frans Baack, telefoonnummer: 06-10309155 of per e-mail: baackf@gmail.com. Afhankelijk van de interesse en inbreng van ruilgrond wordt een afspraak gemaakt voor nader overleg. Graag uw interesse binnen twee weken na plaatsing van deze bekendmaking te melden.

Objecten te koop in Aalten

Het gaat om Goordijk 1 a en Goordijk 1-3 in Aalten. Meer informatie kunt u opvragen bij makelaar Maalderink & Lukte Willink.

Wet Bibob

De provincie kan een onderzoek starten op basis van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob). Deze wet geeft de overheid de mogelijkheid zich te beschermen tegen het ongewenst en onbewust faciliteren van criminele activiteiten. Voordat u de vastgoedtransactie aangaat vult u daarom een Bibob-vragenformulier in. Hierin staan vragen over bijvoorbeeld de samenstelling en financiering van het bedrijf of de organisatie en haar bestuurders. U bent verplicht dit naar waarheid in te vullen en ondertekend terug te sturen. Met de verzamelde onderzoeksgegevens brengen wij de integriteit van u, uw bedrijf of organisatie in kaart. We gebruiken diverse informatiebronnen, bijvoorbeeld open bronnen, politie- en justitiegegevens, de Kamer van Koophandel, het Kadaster en nieuwsberichten.

Blijkt uit het onderzoek dat geen sprake is van een integere partij? Dan kunnen we besluiten de vastgoedtransactie niet te sluiten of een reeds aangegane vastgoedtransactie beëindigen. Wij wijzen u in dit kader op de Beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bibob bij vastgoedtransacties alsmede de Wet Bibob.

Lees meer over het Bibob-onderzoek.