Groene schoolpleinen

Werkt u op een basisschool of in het voortgezet onderwijs en wilt u aan de slag om van uw schoolplein een groen schoolplein te maken? Vanaf 1 december 2018 kunnen scholen hiervoor bij de provincie Gelderland subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor het realiseren van een groen schoolplein. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van bestrating en aanplanten van bomen en struiken. 

De subsidie bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal €17.500.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 4.15 Groene schoolpleinen en naar de toelichting hierop (PDF 60 kB).

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘groene schoolpleinen’.

In de Checklist indienen en verplichte bijlagen subsidieaanvraag  (PDF 185 kB) kunt u lezen welke informatie als bijlage bij uw aanvraag meegestuurd dient te worden.

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit subsidieplafond bereikt is. Wanneer, door de verlening van subsidie voor meerdere aanvragen die op dezelfde dag zijn ingediend het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de volgorde van de aanvragen voor subsidieverlening bepaald door loting. Uiteraard mits de aanvragen voldoen aan alle eisen. 

Relevante informatie en tips

Lees ook: 

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.