RLW - Impressie ronde tafel wildbeheer

16-10-2017

Op 11 oktober 2017 vond een ronde tafel wildbeheer plaats van de commissie RLW. De commissie wil zich verdiepen in de oorzaak van de groei van de populaties wilde zwijnen en edelherten en de schade en overlast die eruit voortvloeit en welke maatregelen mogelijk zijn.

Vijf deskundigen gaven een inleiding waarna de commissie met de overige gasten zich over deze vragen boog.

Inleidingen

Jozef Keulartz, emeritus hoogleraar, laat zien dat er sprake is van massa extinctie. Veel soorten sterven uit en populaties nemen sterk af in aantal. Daarom moet er meer ruimte voor natuur komen en moet deze natuur goed beheerd worden. De maatschappelijke draagkracht (welke schade is aanvaardbaar) moet op het niveau van de ecologische draagkracht (beschikbaarheid van voedsel) worden gebracht. Voor zover jacht nodig zou zijn, moet deze ervoor zorgen dat dieren landbouwgronden mijden. Zijn conclusie is dat de dynamiek in de natuur moet worden hersteld: zwijnen, edelherten en andere hoefdieren spelen allemaal hun rol in de natuurlijke processen.

Presentatie

Tekst inleiding

Wim Knol spreekt namens de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Ooit was het edelhert zeldzaam. Hij ziet als oorzaken voor de groeiende populaties de strikte bescherming en voorzieningen als de ecoducten. Dit succes wordt een probleem als de dichtheden te groot worden. Hij pleit daarom voor lage dichtheden. Hoge dichtheden wild veroorzaken veel schade en ongelukken, maken het beheer door middel van jacht steeds lastiger. Hij stelt voor het edelhert op de Europese wildlijst te plaatsen, de grondgebruiker en jager medeverantwoordelijk te maken voor schade en hun middelen te verruimen.

Presentatie

Hans Ernsten spreekt namens de Vereniging Wildbeheer Veluwe over de jaarlijkse beheercyclus en methode en effectiviteit van beheer. De vereniging stelt het aantal wilde dieren en maakt op basis daarvan werkplannen voor de wildbeheereenheden op basis van de doelstanden. Verder analyseert en rapporteert de vereniging over het uitgevoerde beheer.

Presentatie

Edgar van der Grift, onderzoeker bij Wageningen Environmental Research vertelt over de maatregelen doe worden genomen om aanrijdingen met hoefdieren te verminderen. Rasters, in combinatie met faunapassages zijn het meest effectief. Er zijn weinig aanwijzingen dat andere methoden (plaatsen borden, wildreflectoren) werken. Wel waarschuwt hij dat de effecten van rasters mogelijk overschat worden, omdat in studies geen aandacht is voor de effecten aan het eind van een raster.

Presentatie

Jacob Leidekker van Nationaal Park De Hoge Veluwe gaat in op de belangen van grondeigenaren bij wildbeheer. Hij vindt dat eerst doelen moeten worden gesteld en dan pas de discussie moet worden gevoerd over de uitvoering. Daarbij past respect voor de verschillende visies die de grondeigenaren hebben. Hij pleit ervoor de verantwoordelijkheid voor het wildbeheer zo laag mogelijk te leggen, bij de grondeigenaren.

Presentatie

Discussie

Na deze inleidingen volgde een discussie. Hieraan namen deel de vertegenwoordigers van LTO, Geldersch Landschap & Kasteelen, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer, Natuurmonumenten, het Kroondomein, de Zoogdierenvereniging, Staatsbosbeheer, de Faunabeheereeneheid, de inleiders en de leden van de commissie RLW deel.

Tussen de verschillende en soms tegenstrijdige belangen van grondeigenaren moet een evenwicht worden gevonden. Organiseer het beheer zo laag mogelijk; Zet jagers bij elkaar en laat ze ook methodes die ze nu niet (mogen) hanteren bespreken met elkaar. En zet er een professionele regie op.

Zelfs als de beoogde wildstand wordt gehaald zal er sprake zijn van schade. Er wordt gepleit voor een groene dienst door boeren. En vooral ook: geniet van de dieren op de Veluwe en ervaar de natuur.

Het laatste woord in de discussie kreeg Jozef Keularzt, emeritus hoogleraar. Zijn pleidooi was: doorbreek de status quo, stel lange termijndoelen en werk daarnaar toe zodat Nederland niet langer onderaan bungelt in de statistieken over aantallen wild. De wetenschap kan bijdragen aan een goede besluitvorming.

Zie ook artikelen Omroep Gelderland over wildschade en over aanrijdingen.