Gelderse commissies bespreken Jaarstukken 2017

14-5-2018 Auto's op de snelweg

De provincie Gelderland sluit 2017 positief af met €13,7 miljoen. Dit komt doordat er minder prestaties geleverd zijn dan gepland. En door meer inkomsten (baten), zoals de opbrengsten uit de motorrijtuigenbelasting. Dat blijkt uit de financiële verantwoording van Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten (PS) over 2017. Op 16 mei 2018 bespreken de 4 Gelderse Statencommissies de Jaarstukken. Met de bespreking van de Jaarstukken 2017 ronden ze de begrotingscyclus over 2017 af.

Jaarrekening 2017

Dit resultaat komt doordat de provincie minder heeft uitgegeven dan eind 2017 begroot in de Slotwijzing. Daarnaast zijn er vooral meer baten (inkomsten) gerealiseerd. Zo is het totaal aan subsidies lager vastgesteld en zijn de opbrengsten motorrijtuigenbelasting hoger uitgevallen dan vooraf gepland. GS hebben in de Begroting 2017 opgenomen meer te willen doen en daarvoor geld gereserveerd. Het geld dat niet besteed is, blijft beschikbaar in de reserves om de plannen af te maken. Ook deze lagere uitgaven zijn van invloed op het jaarrekeningresultaat 2017.

Laaggeletterdheid

Ongeveer 10% van alle Gelderlanders tussen de 15 en 65 jaar, 140.000 personen, is laaggeletterd. PS hebben GS in 2017 in een motie (17M68) verzocht om hier samen met partners iets aan te doen. GS stellen voor een provincie-brede campagne te organiseren om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen. Het idee is om een kennisplatform op te richten en met bibliotheken projecten op te zetten om mensen te leren lezen en schrijven. Voor de plannen is €518.000 nodig. De commissie Bereikbaarheid en Openbaar Vervoer en Cultuur (BOC) bespreekt of deze uitwerking van de motie voldoende is.

Campusroute Wageningen

Op 23 mei 2018 vervolgt de commissie BOC de vergadering en bespreekt dan de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Campusroute Wageningen. Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten een inpassingsplan voor te bereiden voor de campusroute Wageningen. Voor dit inpassingsplan is een milieueffectrapportage nodig. De eerste stap in dit proces is een Notitie van Reikwijdte en Detailniveau. In een motie (17M45) hebben Provinciale Staten (PS) verzocht om deze notitie met GS te bespreken.

Recreatie en toerisme in Gelderland

De commissie Economie, Energie en Milieu (EEM) bespreekt het voorstel ‘Beleef het in Gelderland’. Hierin beschrijven GS hoe ze de komende jaren willen inspelen op de veranderend recreatie- en toerismesector: bekend maken van wat er te beleven is, verbeteren van het toeristisch en recreatief aanbod en samenwerken aan thematische verhaallijnen.

Rentekorting lening verduurzamen particuliere woningen

GS geven aan dat de financiering van energiemaatregelen in particuliere woningen en voor verenigingen van eigenaren een knelpunt is, omdat zij onvoldoende geld hebben. De commissie EEM overlegt over de vraag of ze de woningeigenaren die vanwege hun inkomenssituatie niet in aanmerking komen voor de Energiebespaarlening, een rentekorting op deze lening kunnen geven zodat ze hun woningen wel kunnen verduurzamen.

Huisvesting seizoenarbeiders Bommelerwaard

De commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk gebied en Wonen (RLW) bespreekt de overwegingen rondom het huisvesten van seizoenarbeiders binnen het Provinciaal Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard. Ze verwachten in de loop van 2018 een aanvraag voor de huisvesting van 400 seizoenarbeiders op de bedrijfslocatie van een aardbeienbedrijf in Zuilichem.

Uitvoeringsplan Cleantech Regio Stedendriehoek

De leden van de commissie Algemeen Bestuur en Financiën (ABF) bespreken ook het voorstel van Gedeputeerde Staten om €2,1 miljoen toe te kennen voor het uitvoeringsplan van de Gebiedsopgave Cleantech Regio Stedendriehoek 2018. Dit geld is voor projecten zoals het aardgasloos maken van woningen en het ontwikkelen van een slim netwerk van energieopslag.

Inspreken bij commissies

Iedereen kan gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij een van de Statencommissies. Het onderwerp waarover u wilt inspreken mag op de agenda van de commissie staan, maar dat hoeft niet. De uiterste aanmelddatum voor inspreken bij de eerstvolgende commissievergaderingen is 14 mei 2018 vóór 12.00 uur via griffie@gelderland.nl.

Vergaderdata, agenda en locatie

De Statencommissies vergaderen op 16 mei 2018 in het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem. Gezien de overvolle agenda’s is het waarschijnlijk dat alle commissies op 23 mei 2018 hun vergadering vervolgen, in ieder geval geldt dit voor BOC en RLW. De volledige agenda's, met aanvangstijden en locaties zijn beschikbaar via het Stateninformatiesysteem.

Live luisteren

De commissievergaderingen zijn live te beluisteren via Statenlive. De audio-opnamen blijven ook beschikbaar na de vergadering. Een commissie bijwonen vanaf de publieke tribune kan natuurlijk ook.

Terug naar nieuwsoverzicht