Gelders Natuurnetwerk groeit verder

14-11-2017 wandelen in de natuur

Sinds 2011 is de provincie Gelderland verantwoordelijk voor de Gelderse natuur en werken we aan meer nieuwe natuur, die in 2027 klaar moet zijn. In totaal moeten we 8.414 hectare natuur inrichten waarvan 4.273 hectare van landbouwgrond naar nieuwe natuur. We zijn op de goede weg met deze opgave. 

Groei natuurgebieden in Gelderland

We liggen goed op schema met het uitbreiden van de natuurgebieden in Gelderland. We hebben in 2016 360 ha nieuwe natuur ingericht. In totaal is nu al 41% gerealiseerd van wat we voor 2027 klaar willen hebben en er is al 55% van de benodigde gronden aangekocht. Dat doen we samen onze partners, natuurorganisaties, landgoedeigenaren en inwoners.

 55 % is aangekocht/herbestemd t/m 2016, 16 % is subsidie verleend voor aankoop/herbestemming, 23 % is herbestemming in pijplijn, 6 % is nog geen initiatieven

41 % is ingericht t/m 2016, 9 % is subsidie verleend voor inrichting, 24 % is subsidieverlening in pijplijn, 26 % is nog geen initiatieven voor inrichting

In de beide cirkeldiagrammen kunt u zien wat er al aan plannen en initiatieven bekend is.

Extra aandacht

Uit de landelijke cijfers blijkt dat naast de omvang óók de kwaliteit van de natuur gemiddeld genomen iets vooruit gaat. Bijvoorbeeld door herstelmaatregelen zoals het natter maken van natuur. Bij duin en heide is deze positieve trend nog niet zichtbaar.

Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde voor natuur en landschap: ‘De daling van de gemiddelde natuurkwaliteit, die sinds 1994 is ingezet, is inmiddels gestopt. In sommige gebieden neemt de kwaliteit zelfs licht toe. Voor de drogere heide en bossen op de Veluwe blijft de verbetering van de kwaliteit achter.’

Naast het verder realiseren van het natuurnetwerk, nemen de provincies daarom extra maatregelen, zoals het verbeteren van water- en milieucondities. Zij zetten hier ook veel extra middelen voor in. Zo onderzoeken we in Gelderland of we met steenmeel de kwaliteit van droge heide en bossen kunnen versterken.

Stikstof

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) richt zich op minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling. Naast maatregelen voor de landbouw en verkeer gaat het ook om algemene herstelmaatregelen voor natuur. Deze maatregelen blijken niet overal voldoende en is er meer nodig. In het regeerakkoord staan een aantal activiteiten genoemd zoals nieuwe staltechnieken en agrarisch natuurbeheer rond N2000 gebieden, zoals de Veluwe.

Planning

Voor het aankopen en inrichten van het Gelders Natuurnetwerk(GNN) werken we samen met verschillende partijen in gebiedsprocessen. Dat is maatwerk en gaat het in het ene gebied snel en in het andere gebied wat langzamer. Soms zijn bijvoorbeeld inpassingsplannen nodig om de ruimtelijke functie van landbouwgrond in natuur te veranderen, vóórdat de natuur ingericht kan worden. Ook wacht het inrichten op het aankopen van alle benodigde gronden. De provincies en het Rijk hebben met elkaar afgesproken dat het Gelders Natuurnetwerk in 2027 gereed is.

Lees meer: Landelijke voortgangsrapportage (PDF 5 MB)

Terug naar nieuwsoverzicht