Gedeputeerde Staten stellen Natuurbeheerplan 2020 vast

11-9-2019 weilanden met sloot

Gedeputeerde Staten (GS) hebben op 10 september 2019 het natuurbeheerplan 2020 (PDF 2,4 MB) voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) vastgesteld. Daarnaast stelden GS de inspraaknota (PDF 1 MB). In deze nota reageren GS op ingezonden zienswijzen op het ontwerp-Natuurbeheerplan 2020 voor het onderdeel ANLb. Op de bijhorende kaarten staan de leefgebieden voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer precies aangegeven.

Bent u het niet eens met het Natuurbeheerplan 2020? U kunt alleen in beroep bij de rechtbank voor het gedeelte dat over het agrarisch natuur- en landschapsbeheer gaat. In de bekendmaking in het Provinciaal blad staat aangegeven hoe u dat kunt doen. Naar verwachting wordt later dit jaar het natuurbeheerplan 2020 voor natuur vastgesteld.

Natuur buiten het Gelders Natuurnetwerk

Ook buiten het natuurnetwerk komt natuur voor. De belangrijkste gebieden zijn begrensd als leefgebied. Op de ene plek voor boerenlandvogels elders voor reptielen en amfibieën of vlinders. In deze leefgebieden kunnen grondeigenaren hun beheer zo aanpassen dat het ten goede komt aan te beschermen soorten. Dit beheer van agrarische natuur wordt georganiseerd door 3 agrarische collectieven: Rivierenland, Veluwe en Achterhoek.

U kunt hier meer over het natuurbeheerplan en subsidies voor natuur lezen.

Terug naar nieuwsoverzicht