Fietsvoorzieningen

Wilt u een fietspad of een infrastructurele fietsvoorziening aanleggen of vernieuwen of heeft u een pilotproject met betrekking tot fietsvoorzieningen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

Onder fietsvoorzieningen wordt verstaan: infrastructurele fietsvoorzieningen en fietspilotprojecten die zijn opgenomen op het bovenlokale fietsnetwerk zoals vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een fietstunnel of nieuwe routeringsborden.

Subsidie kan alleen worden aangevraagd door Gelderse gemeenten.

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 35.000 en een maximum van € 500.000.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 5.7 Fietsvoorzieningen.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Het juiste aanvraagformulier vindt u onder het programma ‘Fietsvoorzieningen’. U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 28 februari 2018.

Het beschikbare bedrag wordt verdeeld op basis van een subsidietender. Dat betekent dat de in behandeling genomen aanvragen op grond van criteria in een rangorde zullen worden geplaatst. De criteria staan in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016.

Aanvragen die vóór 15 februari 2018 worden ingediend worden bekeken op volledigheid en kunnen nog worden aangevuld tot uiterlijk 28 februari 2018. Hierdoor wordt de kans dat de aanvraag voldoet aan de eisen vergroot. Aanvragen ingediend vanaf 15 februari 2018 kunnen niet meer worden aangevuld. Aanvragen die niet volledig zijn (bijvoorbeeld zonder de vereiste bijlagen) worden niet in behandeling genomen.

Relevante informatie en tips

Lees of bekijk ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.