man en kleinkind bij waterkraan

Digitale informatiemarkt - Mogelijke reserveringsgebieden voor drinkwaterwinning

openbaar | door provincie Gelderland


30 juni 2020 van 09.00 uur tot 12.00 uur

Digitaal


Informatie

We nodigen u van harte uit om op dinsdag 30 juni van 09:00 – 12:00 uur deel te nemen aan de informatiemarkt over de alternatieven voor Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) voor de drinkwatervoorziening. Deze informatiemarkt vindt digitaal plaats.

Om op de middellange termijn (2040) te voorzien in voldoende en veilig drinkwater zoekt de provincie Gelderland Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) grondwater. Een grote bevolkingsgroei, economische groei, klimaatverandering en het steeds intensiever gebruik van de bodem zijn redenen om grondwater te reserveren.

Voor de besluitvorming over de ASV-gebieden is een milieueffectrapportage (m.e.r.) procedure verplicht. In 2018 en 2019 is hiervoor een aantal ondersteunende onderzoeken uitgevoerd, waaronder de Regionale studies grondwater en de Studie andere bronnen voor drinkwater.

We hebben nu een tussenstap gezet in de m.e.r.-procedure, namelijk het opstellen van 8 alternatieven voor mogelijke ASV-gebieden. De alternatieven zijn combinaties van een aantal ‘bouwstenen’. Hieronder ziet u een kaartje met alle bouwstenen bij elkaar. Komend half jaar gaan we de alternatieven verder onderzoeken.

Achtergrondinformatie

De alternatieven zijn vastgelegd in een kadernotitie. Het gaat om:

 • 4 alternatieven voor zoet grondwater (vanuit verschillende invalshoeken),
 • Alternatief uitbreiding bestaande winningen,
 • Alternatief oevergrondwater,
 • Alternatief brak water,
 • Alternatief duinwaterconcept Veluwe.

Op 19 mei 2020 stelden Gedeputeerde Staten de kadernotitie met de alternatieven vast en stuurden ze deze ter informatie aan Provinciale Staten. Daarmee is nog geen besluit genomen! In de periode juni tot en met december 2020 doen we verder onderzoek voor het Milieueffectrapport (MER). In het MER worden de milieueffecten van de alternatieven in beeld gebracht. De alternatieven zijn bedoeld om de hoeken van het speelveld te onderzoeken. Provinciale Staten hoeven niet per sé 1 van de alternatieven te kiezen, het kan ook een combinatie worden van verschillende bouwstenen uit de alternatieven

Op basis van het MER en het overleg met de stakeholders besluiten Provinciale Staten in de loop van 2021 over de ASV-gebieden en het bijbehorende beschermingsbeleid. Het gaat dan nog niet om nieuwe drinkwaterwinningen, alleen om reserveringsgebieden. Voor een concrete locatie voor drinkwaterwinning vindt later nog een project-m.e.r. plaats.

Wat is er te halen op de informatiemarkt?

Tijdens de informatiemarkt kunt u in gesprek gaan met betrokken hydrologen en beleidsadviseurs van provincie Gelderland.

 • Hoe zijn de alternatieven tot stand gekomen?
 • Wie waren betrokken in het proces?
 • Ligt mijn gemeente in 1 van de bouwstenen?
 • Hoeveel water is er te halen in de alternatieven?
 • Wat vond de onafhankelijke Commissie m.e.r. van de alternatieven?
 • Wat voor onderzoek wordt er verder nog gedaan?

Doelgroep

De informatiemarkt is bedoeld voor beleidsmedewerkers van gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, belanghebbende organisaties en andere geïnteresseerden. 

Aanmelden

Heeft u interesse de informatiemarkt op 30 juni bij te wonen? Dan kan u zich aanmelden. U ontvangt dan een paar weken van te voren het programma en inloggegevens.