Erfgoed, functioneel gebruik

LET OP! Voor uitvoering van restauratieprojecten is het op dit moment niet mogelijk om subsidie aan te vragen. Er is nog wel ruimte voor enkele onderzoeksprojecten. Als u van plan bent om hiervoor een aanvraag in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met cultuurenerfgoed@gelderland.nl.

Wilt u onderzoek doen naar het verbeteren van het gebruik van erfgoed of wilt u erfgoed restaureren? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor de bescherming, instandhouding, restauratie en herstel van een erfgoed of het uitvoeren van een onderzoek hiernaar (bijvoorbeeld het inventariseren van de noodzaak van restauratie of het vestigen van een kunstgalerie in een voormalig kerkgebouw). Alleen de eigenaar of rechthebbende van het erfgoed kan de subsidie aanvragen

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 7.4 Functioneel gebruik erfgoed. In de voorwaarden in hoofdstuk 7.4 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 is opgenomen dat u dient te voldoen aan de bepalingen van De Provinciale Uitvoeringsvoorschriften Duurzame Instandhouding Cultuurhistorische Waarden.

Daarnaast geeft het document Veelgestelde vragen (PDF 208 kB) nadere informatie over de voorwaarden. 

Vooroverleg

Voorafgaand aan de subsidieaanvraag is vooroverleg essentieel om tot een goede digitale aanvraag te komen. Wij bevelen dit dan ook dringend aan. Op dit moment wordt de regeling aangepast en is vooroverleg nog niet mogelijk.

Subsidie aanvragen

LET OP! Voor uitvoering van restauratieprojecten is het op dit moment niet mogelijk om subsidie aan te vragen. Er is nog wel ruimte voor enkele onderzoeksprojecten. Als u van plan bent om hiervoor in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met cultuurenerfgoed@gelderland.nl.

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het juiste aanvraagformulier. Deze subsidie kan worden aangevraagd tot en met 30 september 2019 16.00 uur.

Voor deze subsidie stellen we een bepaald bedrag beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt.

In de checklist verplichte bijlagen (PDF 114 kB) kunt u lezen welke informatie als bijlage bij uw aanvraag meegestuurd dient te worden. 

Wanneer, door de verlening van subsidie voor meerdere aanvragen die op dezelfde dag zijn ingediend het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de volgorde van de aanvragen voor subsidieverlening bepaald door loting. Uiteraard mits de aanvragen voldoen aan alle eisen.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.