Fort Vuren

Energietransitie en ruimtelijke inpassing in de NHW

openbaar | door provincie Gelderland


2 december 2019 van 13.30 uur tot 17.00 uur

Geofort
Nieuwe Steeg 74, Herwijnen


Informatie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie verkeert in de laatste fase naar erkenning als UNESCO-Werelderfgoed, waarvan wij in juli 2020 hopelijk een erkenning verwachten. Deze werelderfgoedstatus heeft positieve gevolgen voor het woon- en leefklimaat en is een parel voor recreatie en toerisme.

Een werelderfgoed vraagt om bescherming. Dat vraagt om samenwerking op nationaal, provinciaal en lokaal niveau. Er komen nieuwe opgaven als energietransitie op de waterlinie af. Die hebben effect op de ruimte en werken aan deze opgaven levert soms spanning op met de bescherming van het erfgoed. Werelderfgoed is een bijzonder type erfgoed vanwege de internationale betekenis. Het vraagt in ons werk en advisering aan bestuurders om invulling van begrippen als Outstanding Universal Value, kernkwaliteiten, visuele integriteit, strategisch landschap enzovoorts.

We starten met 3introducties over regelgeving en inpassing van energietransities in de waterlinie. In het tweede deel gaan we samen na hoe de beleidspraktijk nu werkt, wat de sterke en zwakke kanten zijn en of er nieuwe aanpakken of instrumenten gewenst zijn.

De workshop is bedoeld voor beleidsambtenaren ruimtelijke ordening, energietransitie, planologie, landschapsarchitectuur en cultuurhistorie. Wees erbij!

Neem bij vragen contact met ons op via provincieloket@gelderland.nl


Definitieve programma volgt nog.