Onderzoek naar Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard

De provincie Gelderland en het Rijk laten in samenspraak met andere overheden en partners een MIRT-onderzoek uitvoeren voor de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard. Adviesbureau Antea Group heeft opdracht gekregen om het onderzoek uit te voeren. Belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd er aan bij te dragen!

Toekomstvisie

De uiterwaarden Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard liggen in een uniek gebied waar wandelaars en fietsers genieten van de natuur, de landgoederen en het boerenlandschap. In 2004 stelden overheden en eigenaren al de ‘Toekomstvisie Havikerpoort’ op. De visie voorzag in een reeks uitvoeringsprojecten zoals een faunapassage bij landgoed Middachten, een fietspad tussen de Eikenstraat en Ellecomsedijk en een nevengeul (fase 1). U kunt er alles over lezen in deze folder Havikerpoort: natuur en cultuur tussen Veluwe en IJssel. Maar het gebied staat niet stil.

Plangebied

Nieuwe opgaven, nieuwe kansen

Voorbeelden van nieuwe opgaven om het gebied vitaal te kunnen houden zijn:

  • verbetering van de waterkwaliteit;
  • extra ruimte die nodig is voor de scheepvaart en voor afvoer van hoog water van de IJssel;
  • aanpassingen die nodig zijn door het veranderende klimaat, verdroging, waterverontreiniging en voor het verbeteren van de natuur (Natura2000);
  • duurzame instandhouding van de landgoederen en;
  • ontwikkeling van duurzame landbouw.

De samenwerkende partijen willen de kans grijpen deze opgaven en thema’s met een bredere scope te verbinden aan lopende opgaven, projecten en lokale initiatieven.

Doel van het onderzoek

Het MIRT-onderzoek heeft tot doel opgaven, initiatieven en kansen in de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard te inventariseren. Het adviesbureau onderzoekt daarbij welke opgaven en initiatieven in een latere fase in samenhang uitgewerkt kunnen worden en welke dilemma’s zich daarbij wellicht voordoen. De inventarisatie met een analyse en advies voor het vervolg is naar verwachting medio 2021 beschikbaar in de vorm van een overzichtelijk eindrapport. Op basis van dit eindrapport bezien de samenwerkende overheden en andere partners in een later stadium welk vervolg nodig is om de opgaven in het gebied verder te brengen. Het MIRT-onderzoek heeft dus nog niet tot doel om een plan te maken voor de inrichting van het gebied. Dat komt in een eventueel vervolg.

Consultatie: wat is uw inbreng?

Adviesbureau Antea Group voert een literatuuronderzoek uit en legt contact met (overheids-) organisaties, belangenorganisaties en andere belanghebbenden in het gebied. Eigenaren, gebruikers of belangengroepen die hun initiatief of project willen inbrengen, zijn hiertoe van harte uitgenodigd en kunnen deze tot en met 28 oktober 2020 melden via onderstaand formulier. Mogelijk ontvangen zij dan aan het eind van dit jaar via de provincie, per e-mail een uitnodiging voor een aanvullende consultatie.

Melden project of initiatief

De gegevens die u aanbiedt via het formulier worden verwerkt door ingenieursbureau Antea Group voor het onderzoek en verwerkt in openbare rapporten.

Samenwerkende partijen

Het Rijk en de provincie Gelderland werken voor het onderzoek in deze uiterwaarden samen met de gemeenten Rheden, Doesburg, Bronckhorst en Zevenaar, Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat, Landgoed Middachten, Stichting Twickel, Gestichten Doesburg, LTO Noord afdeling Zuid Oost Veluwe, Vitens, K3 Delta en Natuurmonumenten.

Wat is een MIRT-onderzoek?

MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport en omvat een systematiek voor de planvorming, de besluitvorming en de financiering van maatregelen van het Ministerie van infrastructuur en waterstaat.

Een MIRT Onderzoek is de eerste stap in deze systematiek en heeft tot doel om voor een afgebakend gebied opgaven, belangen en belanghebbenden in kaart te brengen. Zowel het rijk als gemeenten, provincies of waterschappen kunnen het initiatief nemen om een MIRT-onderzoek uit te voeren. Het onderzoek staat op zichzelf. Andere fasen in de MIRT-systematiek zijn: een Verkenning die leidt tot een voorkeursbeslissing, een planstudie die resulteert in een projectbeslissing en de uitvoering die uitmondt in een opleveringsbeslissing.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor ‘Nieuws MIRT-onderzoek Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard’.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.