Emst-Achterhegge

Gras, bomen en blauwe lucht bij Emst-Achterhegge

Emst-Achterhegge is een gebied van 26 hectare. Het ligt tussen Emst en het industrieterrein Eekterveld bij Vaassen. Het is een overgangsgebied tussen het hoger gelegen bos en de heide op de Veluwe en de lager gelegen graslanden van de IJsselvallei. Het gebied maakt deel uit van het Gelders Natuurnetwerk en is in bezit van Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) en de provincie Gelderland. De provincie wil Emst-Achterhegge inrichten als natuurgebied, zonder dat de omgeving daar nadeel van ondervindt.

Bijzondere natuur

Emst-Achterhegge bestaat vooral uit grasland, langs de randen staan bomenrijen. Daarnaast bevindt zich in het gebied een snelstromende beek (de Hegge) en enkele ondiepe sloten. De beekprik en sleedoornpage voelen zich er thuis, ook is het een broedgebied van vogels. De combinatie van gevarieerde bodems, diverse typen begroeiing en de ligging, biedt kansen en mogelijkheden voor nieuwe natuur. Nadat het gebied is ingericht als natuur, kunnen met name kleinere diersoorten zich makkelijker van de Veluwe naar de IJsselvallei verplaatsen.

Bijzondere natuur behouden en versterken

Emst-Achterhegge is van nature een vochtig gebied. Dit komt onder meer door constante aanvoer van kwelwater vanaf de Veluwe. In de oevers van sloten en greppels zijn nog restanten aanwezig van de oorspronkelijke rijkdom aan planten. Met de juiste maatregelen kunnen we de omstandigheden in Emst-Achterhegge geschikt maken, zodat de oorspronkelijke plantensoorten weer terug kunnen komen. Als het gebied bloemrijker wordt, profiteren ook dieren daarvan. We verwachten hier in de toekomst meer vlinders en vogels boven de graslanden te zien.

Maatregelen

We willen oorspronkelijke plantensoorten zoals dotterbloemen en koekoeksbloemen graag weer terugbrengen in het gebied. De wortels van deze planten hebben tot in april kwelwater tot op het maaiveld nodig. Daarom willen we dit kwelwater tot april langer vasthouden. Vanaf april gaat het grondwater door verdamping en regionale grondwaterstroming vanzelf naar beneden. Het langer vasthouden van kwelwater doen we door de interne waterlopen door een stuw van een hoger peil te voorzien. De omliggende waterlopen blijven wel het huidig peil houden. Door ervoor te zorgen dat de beken blijven stromen en er juist na het voorjaar geen water op het land komt te staan, kan de terreinbeheerder het risico op muggen en knutten beperken.

Gevolgen voor omwonenden

Het ontwikkelen van natuur vindt geheel op grond van de provincie en het Geldersch Landschap plaats. We verwachten dat er geen negatieve gevolgen voor het landgebruik van de aanwonenden zijn. De geplaatste peilbuizen leveren een nauwkeurig beeld op van de huidige situatie en eventuele veranderingen in de grondwaterstanden in de toekomst. De uitkomsten van deze monitoring delen we met de direct belanghebbenden.

Planning

In de loop van het voorjaar van 2019 zetten we de resultaten van het doormeten van het watersysteem, de wensen van bewoners, de uitkomsten van het onderzoek naar muggen en knutten en het gewijzigde bodembeleid van de gemeente Epe op een rij. Op basis daarvan kijken we opnieuw naar het inrichtingsplan. Zodra we het inrichtingsplan hebben aangepast, organiseren we weer een informatiebijeenkomst voor bewoners, omwonenden en andere betrokkenen om het nieuwe plan mee te bespreken. In 2019 gaan we ook aan de slag met de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen en vergunningen aan te vragen (zoals een ontheffing op de Wet Natuurbescherming en een aanlegvergunning inclusief watervergunning).

Betrokken organisaties

De provincie ontwikkelt het inrichtingsplan samen met Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK), gemeente Epe en Waterschap Vallei en Veluwe. De provincie is eindverantwoordelijk voor de natuurontwikkeling. GLK is eigenaar van diverse percelen en heeft als beheerder een grote ecologische kennis. GLK beheert het gebied mogelijk ook. Waterschap Vallei en Veluwe is betrokken vanwege de kennis en verantwoordelijkheid als beheerder van het watersysteem en vanuit de rol als beheerder van de grotere watergangen. De gemeente is verantwoordelijkheid voor de recreatie, ruimtelijk beleid en ontsluiting van het gebied.

Meer informatie

Meer informatie treft u aan in de nieuwsbrieven. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.