Emst-Achterhegge

Gras, bomen en blauwe lucht bij Emst-Achterhegge

Emst-Achterhegge is een gebied van 26 hectare. Het ligt tussen Emst en het industrieterrein Eekterveld bij Vaassen. Het is een overgangsgebied tussen het hoger gelegen bos en de heide op de Veluwe en de lager gelegen graslanden van de IJsselvallei. Het gebied maakt deel uit van het Gelders Natuurnetwerk en is in bezit van Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) en de provincie Gelderland. De provincie wil Emst-Achterhegge inrichten als natuurgebied, zonder dat de omgeving daar nadeel van ondervindt.

Bijzondere natuur

Emst-Achterhegge bestaat vooral uit grasland, langs de randen staan bomenrijen. Daarnaast bevindt zich in het gebied een snelstromende beek (de Hegge) en enkele ondiepe sloten. De beekprik en sleedoornpage voelen zich er thuis, ook is het een broedgebied van vogels. De combinatie van gevarieerde bodems, diverse typen begroeiing en de ligging, biedt kansen en mogelijkheden voor nieuwe natuur. Nadat het gebied is ingericht als natuur, kunnen met name kleinere diersoorten zich makkelijker van de Veluwe naar de IJsselvallei verplaatsen.

Bijzondere natuur behouden en versterken

Emst-Achterhegge is van nature een vochtig gebied. Dit komt onder meer door constante aanvoer van kwelwater vanaf de Veluwe. In de oevers van sloten en greppels zijn nog restanten aanwezig van de oorspronkelijke rijkdom aan planten. Met de juiste maatregelen kunnen we de omstandigheden in Emst-Achterhegge geschikt maken, zodat de oorspronkelijke plantensoorten weer terug kunnen komen. Als het gebied bloemrijker wordt, profiteren ook dieren daarvan. We verwachten hier in de toekomst meer vlinders en vogels boven de graslanden te zien.

Maatregelen

We willen oorspronkelijke plantensoorten zoals dotterbloemen en koekoeksbloemen graag weer terugbrengen in het gebied. De wortels van deze planten hebben tot in april kwelwater tot op het maaiveld nodig. Daarom willen we dit kwelwater tot april langer vasthouden. Vanaf april gaat het grondwater door verdamping en regionale grondwaterstroming vanzelf naar beneden. Het langer vasthouden van kwelwater doen we door de interne waterlopen door een stuw van een hoger peil te voorzien. De omliggende waterlopen blijven wel het huidig peil houden. Door ervoor te zorgen dat de beken blijven stromen en er juist na het voorjaar geen water op het land komt te staan, kan de terreinbeheerder het risico op muggen en knutten beperken.

Gevolgen voor omwonenden

Het ontwikkelen van natuur vindt geheel op grond van de provincie en het Geldersch Landschap plaats. We verwachten dat er geen negatieve gevolgen voor het landgebruik van de aanwonenden zijn. De geplaatste peilbuizen leveren een nauwkeurig beeld op van de huidige situatie en eventuele veranderingen in de grondwaterstanden in de toekomst. De uitkomsten van deze monitoring delen we met de direct belanghebbenden.

Muggenonderzoek en inrichtingsplan

Het muggenonderzoek is in november 2019 afgerond. In de volgende nieuwsbrief presenteren we de resultaten hiervan. We wachten op het geactualiseerde bodembeleid van de gemeente Epe en de oplossingen voor het beter laten functioneren van het watersysteem. Daarna kunnen we aan de slag met een verbeterd inrichtingsplan. Ook de wensen van omwonenden die we hebben opgehaald tijdens de informatiebijeenkomst in juni 2018 en de keukentafelgesprekken, nemen we zoveel mogelijk mee in dit plan.

Informatiebijeenkomst in 2020

Daarna organiseren we weer een informatiebijeenkomst voor bewoners, omwonenden en andere betrokkenen. We verwachten dat deze rond maart 2020 kan plaatsvinden. We delen en bespreken dan het verbeterde inrichtingsplan met u. Eventuele opmerkingen kunnen we meenemen bij het afronden van het inrichtingsplan. Omwonenden en belanghebbenden die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief, ontvangen een uitnodiging voor deze informatiebijeenkomst.

Wijzigen bestemmingsplan en vergunningen aanvragen

Na de informatiebijeenkomst starten we met de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan en het aanvragen van vergunningen (zoals een ontheffing op de Wet Natuurbescherming, een Omgevingsvergunning en watervergunning). Als dit allemaal is afgerond, beginnen we met de uitvoering van het project. 

Betrokken organisaties

De provincie ontwikkelt het inrichtingsplan samen met Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK), gemeente Epe en Waterschap Vallei en Veluwe. De provincie is eindverantwoordelijk voor de natuurontwikkeling. GLK is eigenaar van diverse percelen en heeft als beheerder een grote ecologische kennis. GLK beheert het gebied mogelijk ook. Waterschap Vallei en Veluwe is betrokken vanwege de kennis en verantwoordelijkheid als beheerder van het watersysteem en vanuit de rol als beheerder van de grotere watergangen. De gemeente is verantwoordelijkheid voor de recreatie, ruimtelijk beleid en ontsluiting van het gebied.

Meer informatie

Gedurende de looptijd van het project ontvangt u enkele keren per jaar een nieuwsbrief, of vaker als er nieuws is. De nieuwsbrieven sturen we digitaal. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet of heeft u andere vragen? Vul dan het vragenformulier in of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.