Eerste stap in voorbereiden verbreding Rijnbrug in Rhenen

8-10-2019

Voor een betere doorstroming op de N233 via Rijnbrug Rhenen tussen Gelderland en Utrecht, brengen provincies Gelderland en Utrecht de milieueffecten van een verbreding naar 2 x 2 rijstroken in kaart. Tot deze verbreding hebben de Staten van beide provincies besloten. Het onderzoek vindt plaats in de vorm van een Milieueffectrapportage (MER).

De eerste stap van dit onderzoek is het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin wordt aangegeven wat er in het MER wordt onderzocht en tot welk detailniveau. Beide colleges van Gedeputeerde Staten hebben deze NRD in ontwerp vastgesteld en vrijgegeven voor zienswijzen. Van 16 oktober tot en met 26 november 2019 kan iedereen reageren en een zienswijze indienen op de NRD.

Terinzagelegging NRD en inloopbijeenkomst

Vanaf 16 oktober tot en met 26 november 2019 ligt de NRD ter inzage. In die periode kan iedereen reageren en een zienswijze indienen op de reikwijdte (het ‘hoe’) en het detailniveau (het ‘wat’).

De NRD is beschikbaar via website van provincie Utrecht  over de rijnbrug. Hier is ook informatie te vinden over het project, de NRD en de wijze van reageren. Een papieren versie ligt ter inzage in de provinciehuizen van Gelderland en Utrecht en bij de gemeentekantoren van Buren, Neder-Betuwe en Rhenen.

Op donderdag 31 oktober is er een inloopbijeenkomst voor de omgeving in het Huis van de gemeente Rhenen, vanaf 17.00 tot 20.30 uur. Men kan daar informatie krijgen over de inhoud van het project, de NRD en MER, het inpassingsplan en over de planning op hoofdlijnen.

Vervolgstappen

GS reageren op de zienswijzen met een reactienota en stellen de NRD vervolgens vast. De NRD gaat vooraf aan het maken van een Milieueffectrapportage (MER) en bijbehorende passende beoordeling. Daarvoor moet onder andere onderzoek worden gedaan naar de neerslag van stikstof (stikstofdepositie) op nabijgelegen Natura 2000-gebieden.

Vanaf november 2019 tot medio 2020 worden de onderzoeken uitgevoerd die nodig zijn voor het maken van het MER en een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dit laatste is nodig omdat een verbreding van de brug een aanpassing van de bestemming vraagt van 3 gemeenten. Naar verwachting zal het ontwerp-inpassingsplan in de 2e helft van 2020 ter visie worden gelegd door beide provincies. Streven is om de nieuwe brug voor 2025 klaar te hebben voor gebruik.

Meer informatie over aanleiding, doel, inspraak en planning is te vinden op de website over de rijnbrug.

Terug naar nieuwsoverzicht