Eerste perspectiefnota naar de Staten: belangrijke thema's 2020

28-6-2019 Logo perspectiefnota

Het Gelders college trekt ruim €50 miljoen uit om direct aan de slag te gaan met het coalitieakkoord. Daarnaast kiezen Gedeputeerde Staten 18 belangrijke thema’s waar ze volgend jaar aan wil werken. Deze staan in de allereerste perspectiefnota die Gedeputeerde Staten 25 juni 2019 naar Provinciale Staten stuurden. Gedeputeerden Staten willen Provinciale Staten eerder betrekken bij plannen en meer invloed geven op het beleid van de provincie.

Perspectiefnota geeft Statenleden meer invloed

Tot nu toe was er slechts 1 moment voor de Staten om vooruit te kijken naar volgend jaar; de begrotingsbehandeling in het najaar. Maar tegen de tijd dat de begroting bij de Staten voorlag waren veel plannen al uitgewerkt. Met de perspectiefnota discussiëren ze over inhoudelijke plannen voor die worden omgezet in geld en plannen op de begroting.
In het oude systeem hadden de Statenleden op 3 momenten inspraak op de lopende begroting: de voorjaarsnota, de najaarsnota en de slotwijziging. Deze momenten voegen we nu samen in de najaarsnota.

De prioriteiten voor volgend jaar

Deze eerste perspectiefnota 2020 is een vertaling van de plannen in het coalitieakkoord. Het college koos daaruit 18 prioriteiten voor volgend jaar. Deze onderwerpen bespreken de Staten en werken ze uit in de begroting die in het najaar wordt vastgesteld. Ook nodigen we Gelderlanders uit om mee te praten over de thema’s.

De prioriteiten voor volgend jaar zijn: weerbare overheid, bestuurskracht gemeenten, leefbaarheid, leegstand, woningen, omgevingsverordening en regels versimpelen, sport, klimaatakkoord & energietransitie, mobiliteit, openbaar vervoer, onderwijs & arbeidsmarkt, bomenbeleid, programma vrijheid, verbeteren vergunningverlening en toezicht, landbouw van de toekomst, versterken biodiversiteit, natuur & landschap en cultuur & erfgoed.

Markink: ‘Niet het label op de geldpot, maar het doel bepaalt’

De collegeleden spraken in het coalitieakkoord ook af dat ze anders met de verdeling van geld om gaan; niet de portefeuille, maar het doel staat centraal. Praktisch betekent dit dat er voor een project dat bijvoorbeeld bijdraagt aan duurzaamheid en leefbaarheid uit beide potten geld komt.
Gedeputeerde Jan Markink: ‘We willen ons niet laten leiden door onze eigen structuur en regels, maar we willen die juist aanpassen aan wat nodig is. Als we dat niet doen creëren we schijnoplossingen.’

Direct aan de slag met ruim €50 miljoen

Het nieuwe college trekt de komende 4 jaar €650 miljoen uit. €51,9 miljoen moet nu alvast beschikbaar komen. Het gaat onder andere om geld voor Foodvalley, het archeologisch depot en extra geld voor sport en leefbaarheid. Zo kan het college meteen aan de slag.

Terug naar nieuwsoverzicht