Eerste biodiversiteitsrapportage Gelderland

5-6-2018 Libelle

We hebben op verzoek van Provinciale Staten de eerste biodiversiteitsrapportage van Gelderland opgesteld. Uit de rapportage blijkt dat de achteruitgang van de soortenrijkdom van planten en dieren in Gelderland tot stilstand gekomen is.   

Living Planet Index

De biodiversiteitsrapportage maakt gebruik van de Living Planet Index (LPI) van het Centraal Bureau voor de statistiek. Deze wereldwijd veel gebruikte graadmeter brengt de grote ontwikkelingen in biodiversiteit in beeld. Het berekent het gemiddelde van de onderliggende soorten ten opzichte van het gemiddelde in 1990. 

Stabiel beeld

De stijgende en dalende soorten zorgen bij elkaar genomen voor een stabiel beeld. Zo is de trend bij zoogdieren en libellen positief, maar bij vogels zien we nog een verslechtering. De LPI gaat over soortengroepen en niet over het duurzaam voorkomen van individuele soorten.  Zo is de aanwezigheid van vlinders ten opzichte van het jaar 1990 bijvoorbeeld stabiel, terwijl de helft van de vlindersoorten op de nationale Rode Lijst staat. Dit zijn enkele conclusies uit het rapport ‘Hoe gaat het met de Gelderse natuur?’. De rapportage gaat overigens niet over de effecten van het provinciale beleid. Daarover rapporteren Gedeputeerde Staten later.

Veluwe en cultuurlandschap staan onder druk

Sinds 1990 is de soortenrijkdom in Gelderland achteruit gegaan. Uit de eerste biodiversiteitsrapportage blijkt dat de soortenrijkdom op heiden en in bossen stabiel is. Op vooral droge zandgronden, zoals de Veluwe, en buiten natuurgebieden is nog geen sprake van herstel. Dat komt omdat we als samenleving een aantal structurele problemen nog onvoldoende hebben kunnen aanpakken. Voorbeelden daarvan zijn de uitstoot van stikstof. En buiten de natuurgebieden de achteruitgang van de natuurwaarde van graslanden, houtsingels, kleine bosjes, bermen en sloten.

Veel te doen om soortenrijkdom te herstellen

De sterkste afname van de biodiversiteit in Nederland vond plaats in de periode tussen pakweg 1950 en 1990. Ondanks dat de afname van de biodiversiteit inmiddels bijna is gestopt, staat 40% van alle in Gelderland thuishorende planten en dieren nog steeds op de Rode Lijst van bedreigde soorten. Er is dus nog veel te doen om de soortenrijkdom te herstellen.

Lokaal mooie successen

Tegelijk is natuurherstel een proces van jaren.Op veel plekken zijn de eerste tekenen van herstel zichtbaar, maar is het volledige effect nog niet bereikt. Projecten op een groot aantal plekken in Gelderland tonen aan dat het goed mogelijk is om de biodiversiteit te herstellen. Voorbeelden daarvan zijn:

Terug naar nieuwsoverzicht