Een klimaatbestendig Gelderland

Het klimaat verandert snel. Elk jaar breken er één of meer weerrecords: hete, droge zomerdagen spelen haasje over met periodes van regen en felle hoosbuien. Winters zijn zacht en regenachtig. Ons ‘nieuwe’ klimaat leidt soms tot wateroverlast in woonwijken, droogteschade in de landbouw en verzakkingen van huizen Hete zomerdagen hebben een negatieve invloed op de gezondheid van kwetsbare mensen. Door klimaatslim te denken en doen, bouwen we met vele partners aan een veerkrachtig Gelderland dat zich aanpast aan het veranderde klimaat.

Wat willen we bereiken?

Nederlanders wapenen zich al eeuwen tegen het water. We bouwen dijken en pompen en malen het water weg als het ons tot last is. Dat blijft ook in de toekomst in periodes van hevige regen en hoge beek- en rivierwaterstanden natuurlijk belangrijk. Maar ook moeten we juist dán zuinig zijn op het water. Het vasthouden in plaats van zo snel mogelijk naar zee brengen. Zodat we voldoende water bergen voor de drogere, hete periodes die onvermijdelijk volgen. Het is nodig ons ruimtegebruik weer beter te laten aansluiten op het natuurlijke bodem- en watersysteem. Werken aan een klimaatbestendig Gelderland vraagt om keuzes in ruimtegebruik. Niet alles kan overal. Onze ambitie is dat Gelderland in 2050 optimaal meebeweegt met het veranderende klimaat. 

Wat gaan we doen?

In woonwijken, langs wegen, op schoolpleinen en in binnensteden geven we meer ruimte aan groen en water. Stenen eruit, groen erin. Planten, bloemen, bomen en water zorgen immers voor schaduw en verkoeling tijdens hitte, maar kunnen ook regenwater opvangen en vasthouden in de bodem als het hoost. We richten onze wegen zo in dat ze grote hoeveelheden water aan kunnen. In de bermen plaatsen we planten die goed tegen droogte én natte tijden kunnen. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Samen met de Gelderse waterschappen en gemeenten brengen we de risico’s van het veranderende klimaat in beeld. Wij stellen daarbij het bodem- en watersysteem centraal. We gaan de kwaliteit van de bodem verbeteren zodat deze langer en beter water kan opnemen en vasthouden.

In onderstaande brochures staat welke maatregelen wij zelf, gemeenten en bedrijven kunnen nemen om de bebouwde omgeving te vergroenen.

Klimaatslim werken in onze eigen organisatie

De provincie is onder andere verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van wegen, voor gezonde, robuuste natuurgebieden, ze maakt afspraken met gemeenten over woongebieden en industrieterreinen en werkt aan gezondheid, cultuur en erfgoed. In al deze beleidsvelden nemen we het veranderende klimaat als een serieuze factor mee. Bijvoorbeeld door bij de aanleg of het onderhoud van onze provinciale wegen mee te nemen dat stortbuien beter opgevangen worden, door bij natuurbeheer rekening te houden met droogte, of door aandacht te vragen voor wadi’s en andere maatregelen op bedrijventerreinen.

Natuur en leefbaarheid liften mee

Groene oplossingen zorgen niet alleen voor een klimaatbestendig Gelderland. Ook de natuur profiteert van meer groen en water in wijken, industrieterreinen en winkelcentra. Bloemen, insecten, vlinders en vogels vinden een plekje in bloemrijke bermen en groene stadspleinen. Maar ook mensen voelen zich prettiger in een groene omgeving dan in een versteende omgeving. Zo leveren we de maatregelen die we nemen om mee te bewegen met het klimaat, veel meer op!

Nieuwe ideeën stimuleren

Hoewel klimaatveerkracht nog een relatief nieuw onderwerp is, heeft onderzoek al tot allerlei slimme oplossingen geleid. We stimuleren nog meer vernieuwing op dit terrein en maken het mogelijk om innovaties uit te voeren en toe te passen. Ook werken we samen met kennispartners, zoals Wageningen University, om onderzoeksresultaten mee te nemen in ons eigen beleid en projecten.