Ecologisch bermbeheer

Sinds 1996 voeren wij ecologisch bermbeheer uit. Eerst deden we dat alleen in de bermen die waren bestempeld als hoge natuurwaarde maar sinds 2007 in alle provinciale bermen.

Ecologisch bermbeheer is volop in beweging met steeds nieuwe kennis en inzichten. In 1996 tot ongeveer 2017 keken we voornamelijk naar de biodiversiteit op basis van planten. De laatste jaren zijn we meer bezig om te kijken hoe we dit kunnen combineren met het belang van insecten.
Dit betekent dat bermen niet wekelijks als een gazon worden gemaaid maar dat kruiden de kans krijgen te bloeien en insecten en kleine dieren in de berm kunnen overleven.

Sinusmaaien

Sinusmaaien is een nieuwe vorm van bermbeheer. Het betekent dat in slingerende lijnen wordt gemaaid en dat sommige delen vaker dan andere aan de beurt zijn. Daardoor wordt een ideale leefomgeving voor vlinders en bijen gecreëerd. Het heeft geen zin om de hele berm níet te maaien. Juist de diversiteit zorgt voor gedeeltelijke verschraling; de combinatie tussen wel en niet maaien is ideaal voor bijen en vlinders.
Anders krijg je weer een te eenzijdige beplanting.

Minder maaien voor de bijenorchis

Twaalf jaar monitoren en aanpassen van het bermbeheer werpt zijn vruchten af. Het afvoeren van maaisel zorgt voor een voedselarme bodem. Zo laat de bijenorchis zich de laatste jaren weer in droge bermen langs wegen in het rivierengebied zien. Door minder vaak en op specifieke momenten te maaien is deze zeldzame en bedreigde soort teruggekeerd. Ook andere karakteristieke plantensoorten van schrale gronden, zoals zandblauwtje, vroegeling, en muizenoor profiteren van deze wijze van bermbeheer. 

Gras maaien

De bebakeningsstrook (1,5 meter langs de rijbaan) en uitzichthoeken van kruisingen en rotondes worden zo onderhouden dat het uitzicht niet wordt belemmerd door de hoogte van het gras. Er wordt op de meeste plekken wel minstens 1x jaar per gemaaid om de kruidachtige vegetatie in stand te houden en te voorkomen dat er overal opslag en bomen gaan groeien. In de bebouwde kommen laten we het gras maximaal 40 cm hoog worden zodat het niet over de weg gaat hangen of het zicht blokkeert en deze bermen niet verwilderen, maar er toch nog ruimte is voor de ecologie.

Leernetwerk ecologisch bermbeheer

De kennis en ervaring die we hebben opgedaan met 12 jaar onderzoek en monitoring willen we delen met Gelderse gemeenten en waterschappen. Daarom hebben we Stichting Landschapsbeheer Gelderland  gevraagd een leernetwerk ecologisch bermbeheer op te zetten.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.