Duurzame land- en tuinbouw

Land- en tuinbouw spelen een belangrijke rol in de provincie Gelderland. Om de agricultuur gezond te houden, ondersteunen we bedrijven en streven we naar een duurzame land- en tuinbouw. We stimuleren vernieuwingen zoals gezond en veilig voedsel, maatregelen ten behoeve van het klimaat, nieuwe verdienmodellen. Zo helpen we mee aan een sector die goed is voor mens, dier en omgeving.

Kennis uitwisselen en innovatie

zijn nodig voor een economische gezonde en duurzame landbouw. Hierbij letten we op milieu, dierenwelzijn, volksgezondheid en voedselveiligheid. Grote en kleine bedrijven kunnen met elkaar in contact komen en kennis uitwisselen op bijeenkomsten en platforms die de provincie opzet en stimuleert. Zo organiseren we ieder jaar voorafgaand aan de openstelling innovatieve concepten 1 of meerdere inspiratiebijeenkomsten. Ook hebben we het Gelders Kennisnetwerk Voedsel. En het Netwerk Platteland organiseert themabijeenkomsten.

Agenda Vitaal Platteland

De aandacht voor een gezond platteland neemt toe, net als het inzicht in de bijdragen van de landbouw aan bijvoorbeeld klimaatverandering en biodiversiteit (verscheidenheid van alle levende planten en dieren). Daarom stimuleren we een duurzame landbouw, die bijdraagt aan een economisch gezond en leefbaar platteland. De Agenda Vitaal Platteland, kortweg AVP genoemd, geeft hiervoor de richting aan. Dit gebeurt via thema’s (zie factsheets onderaan deze pagina). Bij de keuze van de thema’s en de invulling ervan spelen we in op maatschappelijke ontwikkelingen. We stellen budget beschikbaar als ondersteuning voor projecten die hieraan een bijdrage leveren. En we versterken de organisatiekracht op het platteland en bekostigen het onderzoek. Daarnaast gaan we de thema’s van een Vitaal Platteland op de agenda zetten: we zoeken het debat op, we faciliteren samenwerking en kennisuitwisseling. Met onze partners spreken we over rollen en verantwoordelijkheden. Lees meer hierover in deze nieuwsbrief (PDF 155 kB).

Groente en fruit van de boer direct op tafel

Consumenten vinden het steeds belangrijker om te weten waar hun eten vandaan komt. Gemeenten profiteren via het Gelders Netwerk Voedsel van elkaars kennis op het gebied van voedsel. Wij stimuleren samenwerkingsverbanden die zich richten op professionalisering en het verkorten van de ketens tussen voedselproducent en -consument. 

Tempo proces grondruil omhoog

Bij ruilverkaveling worden stukken grond geruild om grotere en efficiënte land- en tuinbouwpercelen te vormen. Versnipperd grondbezit is onhandig en duur. Ruilverkaveling is geen proces van jaren meer, maar van snel onderhandelen en zaken doen.

Verplaatsing glastuinbouw

Glastuinbouw wordt in Gelderland zoveel mogelijk naar gebieden verplaatst die zijn aangewezen als zogeheten concentratiegebied. Door bedrijven in dezelfde omgeving te vestigen zijn er mogelijkheden voor een gezamenlijke ontsluiting, energievoorziening en logistiek en dus meer overlevingskansen voor die bedrijven. Greenport Gelderland is het tuinbouwprogramma voor het Gelderse Rivierengebied.

Duurzaam groeien

Niet- grondgebonden veehouders (zoals varkens- en pluimveehouderijen) kunnen hun bedrijf uitbreiden als zij aanvullende maatregelen treffen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, milieu en dierenwelzijn. Dat noemen we het plussenbeleid. Gemeenten voeren dit uit. Voorbeelden van aanvullende maatregelen zijn:

  • een goede inpassing van de uitbreiding van de stal in het landschap
  • stalsystemen die zorgen voor lagere uitstoot van stikstof en ammoniak
  • stallen met meer ruimte voor de dieren.

Deze maatregelen leiden ook vaak tot verbeteringen van de volksgezondheid.

Nieuw Europees geld voor het platteland

De EU legt de regels voor landbouwsubsidies vast in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). In het GLB staan onder meer de regels voor de hectaretoeslag, collectief agrarisch natuurbeheer en POP3-subsidies. Het GLB wordt elke 7 jaar opnieuw vastgesteld. Op 31 december 2020 loopt het huidige GLB af. We werken daarom samen met verschillende ministeries en provincies en de Unie van Waterschappen aan de Nederlandse invulling van het GLB voor de periode 2021 – 2027. Deze nieuwe invulling noemen we het Nationaal Strategisch Plan (GLB-NSP). Het GLB-NSP heeft betrekking op alle Europese landbouwsubsidies, sectormaatregelen en plattelandsontwikkelingen zoals LEADER. Meer informatie over het Nationaal Strategisch Plan staat op de website toekomstglb.nl.

Plattelandontwikkelingsprogramma 2014 - 2020 (POP3)

Land- en Tuinbouw ontvangt ook subsidie vanuit het Europese POP3. Lees meer op de pagina over Europese subsidies.

Documenten

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.