Drugsafval, verwijderen van drugsafval

Heeft u kosten gemaakt voor het opruimen van drugsafval in 2018 of later? Dan kunt u vanaf 1 mei 2019 subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden 

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het verwijderen van drugsafval
  • het saneren van bodemverontreiniging die een rechtstreeks gevolg is van de aanwezigheid van drugsafval. 

Voorwaarden 

U kunt alleen subsidie aanvragen als:

  • u eigenaar of gebruiker bent van het terrein waarop het drugsafval zich bevindt of waarvan de bodem is verontreinigd
  • er sprake is van illegale dumping van drugsafval
  • er melding bij de politie is gedaan van de dumping van drugsafval
  • het drugsafval is verwijderd in 2018 of later
  • het afval of de bodemverontreiniging volgens de geldende wet- en regelgeving verwijderd is door een erkende verwijderaar of bodemsaneringsbedrijf
  • de verwijdering of de sanering uiterlijk drie maanden na opdrachtverlening is uitgevoerd.

Voor de precieze voorwaarden en weigeringsgronden verwijzen wij u naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 8.2 Verwijdering van drugsafval. 

Subsidie aanvragen 

Let op: u kunt deze subsidie nu nog niet aanvragen. Dat is mogelijk vanaf 1 mei 2019 9.00 uur. Op dat moment staat op deze pagina de link naar het aanvraagformulier.

Voor deze subsidie is ruim € 255.000 beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is. 

De subsidie bedraagt maximaal € 24.999 met een maximum van 50% van de kosten.   

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.