Dit doen Provinciale Staten

Provinciale Staten (PS) zijn het gekozen bestuur van de provincie. De op 18 maart 2015 gekozen 55 Statenleden vertegenwoordigen met 12 partijen de bevolking van Gelderland. Ze bepalen de manier waarop Gedeputeerde Staten (GS) de provincie besturen en controleren of dat goed gebeurt.

Statenvergaderingen en commissievergaderingen

Provinciale Staten vergaderen ongeveer 8 tot 9 keer per jaar op een woensdag. Zij nemen besluiten over zaken waarvoor de provincie verantwoordelijk is. De vergaderingen zijn openbaar en bij te wonen vanaf de publieke tribune. Ze zijn ook live te bekijken en beluisteren via ‘Statenlive’ en via het ‘liveblog’. De dag na de vergadering staan het verslag en de genomen besluiten ook op onze website.

De Statenleden bereiden de Statenvergaderingen voor in de vier Statencommissies die 2 weken daaraan voorafgaand plaatsvinden. De commissies bespreken de voorstellen die GS aan de Staten voorleggen en adviseren PS over de manier van behandelen. Deze commissievergaderingen zijn ook openbaar. Inwoners van Gelderland kunnen tijdens deze commissievergaderingen gebruikmaken van het spreekrecht om bepaalde onderwerpen te benadrukken.

Gedeputeerde Staten zijn zowel bij de commissievergaderingen als bij de Statenvergaderingen aanwezig. De commissaris van de Koning is voorzitter van zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten.

Moties en amendementen

Provinciale Staten debatteren in hun vergaderingen over de voorstellen die Gedeputeerde Staten aan hen voorleggen. De Statenleden stemmen over ieder voorstel. Wanneer minstens 28 leden van PS voor stemmen, is het voorstel aangenomen. Politieke partijen hebben de mogelijkheid om bij dat voorstel een amendement in te dienen. Dat is een wijzigingsvoorstel waarover de Statenleden ook stemmen. Als het amendement aangenomen is, wijzigt het voorstel. Het indienen van moties bij een voorstel komt ook voor. In een motie vraagt een politieke partij aan GS om zich ergens voor in te spannen. Het oorspronkelijke voorstel verandert niet door een aangenomen motie.

Interpellatiedebat

Elk van de politieke partijen kan een interpellatiedebat aanvragen. Door middel van interpellatie kunnen de politieke partijen het college van Gedeputeerde Staten vragen om verantwoording af te leggen over het gevoerde bestuur. Het onderwerp moet in de ogen van de aanvrager zwaarwegend en politiek actueel zijn. De partij die het debat aanvraagt, kan een interpellatiedebat afsluiten door het indienen van een motie. Zo’n motie moet het college tot actie dwingen of een uitspraak van de Staten uitlokken. Bij een zeer ernstige zaak kan het gaan om een motie van treurnis, van afkeuring of zelfs van wantrouwen. Wanneer een meerderheid van Provinciale Staten een motie van wantrouwen steunt, hebben PS geen vertrouwen meer in Gedeputeerde Staten. Het college van Gedeputeerde Staten treedt in de meeste gevallen op dit moment af.

Rekenkamer Oost-Nederland

De Rekenkamer Oost-Nederland doet onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering van het provinciaal beleid. Dit doet zij op eigen initiatief en op verzoek van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten.