De Gelderse Gebiedsagenda's

Provincie Gelderland werkt via de Gebiedsagenda’s samen met andere partijen in de Gelderse gebieden. Dit om de verschillende kansen en bedreigingen die elk gebied heeft, in samenhang aan te pakken en elkaar daarbij te versterken. Elk gebied in Gelderland is anders en ook partners verschillen. We kijken dan ook per gebied wat we willen bereiken en hoe we dit kunnen doen. Zo investeren we samen in de kracht van elk gebied. De 8 Gelderse gebiedsagenda’s zijn: de Achterhoek, Arnhem-Nijmegen, Cleantech Regio, Foodvalley, FruitDelta, Gelderse Corridor, Regio Zwolle en de Veluwe.

Gebiedsagenda Achterhoek

Ruimte om te werken, te wonen en te ontspannen

In de Achterhoek werken overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties intensief samen in een triple helix-structuur aan de Achterhoek Visie 2030. Doel hiervan is slagkracht en besluitvaardigheid om de regio vitaal en leefbaar te houden.

Demografische ontwikkelingen (ontgroening en vergrijzing), verduurzaming van de landbouw en de mismatch op de woning- en arbeidsmarkt zijn uitdagingen waar de Achterhoek voor staat. Met behulp van de Regio Deal Achterhoek wordt geprobeerd om het regionale woon- en leefklimaat en de economie op peil te houden.

Lees meer in de factsheet gebiedsopopgave Achterhoek (PDF 685 kB) of kijk ook eens op www.achterhoek2030.nl

Gebiedsagenda Arnhem Nijmegen

Versterken van de regio

De samenwerking in de regio Arnhem-Nijmegen tussen de gemeenten, The Economic Board en provincie Gelderland bestaat al jaren. Met de start van de Groene Metropoolregio op 1 januari 2021, vonden de 18 gemeenten in de regio elkaar. Ze hebben samen een uitdaging hoe ze omgaan met groei van wonen, werken en mobiliteit, in balans met levendige stedelijkheid en ontspannen leefkwaliteit. Om de samenwerking tussen de Groene Metropoolregio, The Economic Board en provincie Gelderland te verankeren en concreet vorm te geven, wordt er gewerkt aan een Bestuursakkoord en een Investeringsagenda. Dit met het doel de regio te laten doorgroeien tot een groene metropoolregio van internationale betekenis.

Gebiedsagenda Cleantech Regio

Werken en verdienen aan een schone toekomst

In de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen werken we samen met 8 gemeenten, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en provincie Overijssel aan een schone toekomst. Met elkaar willen we op een andere manier energie opwekken en gebruiken (energietransitie), zuiniger omgaan met grondstoffen en minder afval produceren (circulaire economie), zodat ook de generaties na ons fijn kunnen leven, werken en wonen. Op dit moment zijn we bezig met het maken van de vernieuwde Regionale Agenda 2030 Cleantech Regio.

Lees meer in de factsheet over deze opgave (PDF 1,6 MB) of kijk op de website van Cleantech Regio

Gebiedsagenda Foodvalley

Gezonde en duurzame voedselproductie en -consumptie

We werken samen met bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden in Foodvalley aan de noodzakelijke verandering naar een gezonde en duurzame voedselproductie en -consumptie, een goed vestigings- en innovatieklimaat en een aantrekkelijke woonomgeving. Zo behouden en versterken we met elkaar de sterke positie van Foodvalley als het wereldwijde Agri & Food-centrum voor kennis en innovatie en de positie van de regio als proeftuin. 

Lees meer in de factsheet over deze opgave (PDF 1,9 MB).

Gebiedsagenda FruitDelta

Regio Rivierenland heeft met Provincie Gelderland het initiatief genomen om de bestaande samenwerking met partners in de regio nog meer te versterken. Samen met ondernemers, ambtenaren, bestuurders en raadsleden, adviseurs, docenten, organisaties en inwoners werken we aan een Strategische Fruitdelta Gebiedsagenda. Met deze gebiedsagenda willen alle partijen sneller en beter bijdragen aan de brede welvaart in de regio. Met als doel te komen tot een regio, die welvarend is en een gezonde inclusieve arbeidsmarkt heeft, fijne en betaalbare woningen biedt voor wie dat wil, bijdraagt aan duurzaamheidsopgaven en voorbereid is op klimaatverandering en een duurzame, veilige en betaalbare mobiliteit kent.

Gebiedsagenda Gelderse Corridor

Dwars door Gelderland lopen de 2 belangrijkste goederencorridors van Europa. Wij benutten de economische kansen van deze ligging door het vestigingsklimaat voor bedrijven te versterken en de verbindingen van weg, water en spoor te verbeteren. We stimuleren innovaties en een schoon en duurzaam transport. Dit doen we door samen te werken met andere overheden, het bedrijfsleven en kennisinstellingen, met name binnen de logistieke hotspots. Zo dragen we bij aan een leefbaar Gelderland.

Gebiedsagenda Regio Zwolle

Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van 22 gemeenten en 4 provincies. Provincie Gelderland werkt samen met de Gelderse gemeenten Elburg, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek. Met de investeringsagenda Kop van de Veluwe werken we op basis van de regionale opgaven samen in een netwerk van ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Deze regionale opgaven gaan over: economie, menselijk kapitaal, leefomgeving, bereikbaarheid en energie. Meer informatie vindt u op www.regiozwolle.info.

Gebiedsagenda Veluwe

Natuur en economie in balans

Als partner van de VeluweAlliantie stimuleren we recreatie en toerisme op de Veluwe. Samen met onze partners willen we de unieke waarden van de Veluwe beschermen en versterken. Dat doen we onder andere door samen te werken met 11 gemeenten op de Veluwe en provincie Gelderland in het programma Vitale vakantieparken.

Bekijk de website van Veluwe op 1.