De Gelderse Gebiedsagenda's

Provincie Gelderland werkt aan een duurzame economie en een goede leefomgeving. Vanuit deze onderwerpen hebben we in 2015 samen met veel andere partijen 6 grote opgaven gesignaleerd. Die kunnen we alleen goed aanpakken als onder meer overheden, bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen op gelijkwaardige basis integraal samenwerken. We noemen deze samenwerkingen De Gelderse Gebiedsagenda.

De Veluwe

Natuur en economie in balans

Als partner van de VeluweAlliantie stimuleert provincie Gelderland recreatie en toerisme op de Veluwe. Samen met de partners willen we de unieke waarden van de Veluwe beschermen en versterken. Onderdeel van deze opgave is het samenwerken van 11 gemeenten op de Veluwe en provincie Gelderland in het programma vitale vakantieparken; een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken.

De Cleantech Regio

Werken en verdienen aan een schone toekomst

In de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen werken we samen met 8 gemeenten, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en provincie Overijssel aan een schone toekomst. Met elkaar willen we op een andere manier energie opwekken en gebruiken (energietransitie), zuiniger omgaan met grondstoffen én minder afval produceren (circulaire economie), zodat ook de generaties na ons fijn kunnen leven, werken en wonen.

Foodvalley

Gezond en duurzaam voedsel voor iedereen

Provincie Gelderland werkt samen met bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden aan een goed vestigings- en innovatieklimaat en aan een aantrekkelijke woonomgeving. Zo kunnen we met elkaar de sterke positie van Foodvalley als het wereldwijde Agri & Food centrum voor kennis en innovatie, behouden en versterken.

De Achterhoek

‘Smart’ werken en wonen

Onder de naam Achterhoek2030 bundelen provincie Gelderland en partijen in de regio de krachten. Doel is om de regio, ondanks de bevolkingskrimp, vitaal en leefbaar te houden. We zetten in op Smart Industry; met slimme ICT en nieuwe verbindingen zorgen voor efficiency en innovatie in de maakindustrie.

Stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen

Versterken van de economische kracht

Bij deze opgave werkt provincie Gelderland samen met andere partijen uit de regio aan het versterken van de economische motor van Gelderland. Samen met partners versterken we de kracht van de regio op het gebied van innovatieve bedrijven in de gezondheidszorg en energie, duurzaamheid en de bruisende binnensteden.

De Gelderse Corridor

Samen bouwen aan de belangrijkste transportcorridor van Europa

Gelderland maakt deel uit van de meest belangrijke goederencorridor in Europa. De Gelderse Corridor ligt tussen de Rotterdamse haven en Noordrijn-Westfalen, aan de A15, de Betuweroute, de Waal en de Rijn. Dit biedt economische kansen. Die benutten we door het versterken van het vestigingsklimaat voor logistieke bedrijven en het verbeteren van de verbindingen van weg, water en spoor. We stimuleren duurzaam en schoon transport en werken daarbij (inter)nationaal samen.

De opgave staat centraal

Voor elke opgave bepalen de samenwerkende partijen eerst de gezamenlijke visie, doelen, en projecten. Daarna kijken we naar het uitvoeren ervan. Elke opgave heeft zijn eigen kenmerken en accenten, omdat elke opgave anders is en andere samenwerkende partijen heeft. Bij elke opgave dragen we inhoudelijk en vaak ook financieel bij vanuit het provinciale belang. Zo investeren we samen in de kracht van elk gebied.