Commissies van Provinciale Staten

Voordat Provinciale Staten beslissingen nemen houden de Statencommissies voorbesprekingen over de stukken. Er zijn 4 commissies die zich elk richten op een aantal onderwerpen en maandelijks bijeen komen om erover te praten.

Vergaderingen van Statencommissies

Statencommissies bestaan uit leden en plaatsvervangend leden. Tijdens een vergadering bespreken zij voorstellen, de andere keer spreken zij over onderwerpen zonder dat daar direct een besluitvorming aan vast zit. Zo kunnen de leden van de Statencommissies elkaar informeren, zich oriënteren op de maatschappelijke problemen die zich voordoen en zich een mening vormen over datgene wat er in Gelderland speelt. De voorzitter van een Statencommissie is een Statenlid. Gedeputeerden zijn geen lid van een commissie. Zij komen op uitnodiging om informatie te geven of verantwoording af te leggen over gemaakte keuzes.

Vergaderdata en stukken van commissies

De commissievergaderingen worden altijd op een woensdag gehouden. De vergaderdata en stukken van de commissies zijn te raadplegen. In dat stateninformatiesysteem staan ook de notulen van de vergaderingen en besluitenlijsten van de verschillende commissies.

Raadpleeg verslagen van de collegeperiode 2011-2015

Invloed uitoefenen

De commissievergaderingen zijn openbaar. Individuele personen, maatschappelijke organisaties, overheden en anderen kunnen gebruik maken van het spreekrecht voor inwoners van Gelderland. U kunt ook een burgerinitiatief indienen. 

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de griffie.