Commissies bespreken Slotwijzing en Omgevingsvisie

23-11-2018 Parkeerplaats met auto's

De Statencommissies bespreken de Slotwijzing 2018, de Gelderse bijdrage voor innovatiecentrum voor chiptechnologie, de aanpassingen die nodig zijn op de Rijnbrug Rhenen en de actualisatie van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening.

Slotwijzing

De commissie Algemeen Bestuur en Financiën (ABF) bespreekt de Slotwijzing 2018. De Slotwijzing is de laatste mogelijkheid voor Provinciale Staten (PS) om invloed uit te oefenen op de begroting van dit jaar. Gedeputeerde Staten (GS) stellen voor om die aan te passen. In de financiële actualisatie stellen ze de structurele ruimte naar beneden bij met €6,7 miljoen. Dit komt door minder inkomsten uit het Provinciefonds. Aan de andere kant neemt de incidentele ruimte toe omdat bijvoorbeeld de reservering voor Fonds Gelderse Cultuurleningen en Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie vrijkomt. Op basis van de kennis van nu willen GS de lasten (uitgaven) voor dit jaar met €19,2 miljoen verlagen. Daarnaast stellen PS aan GS voor om onder andere €4 miljoen voor Steengoed Benutten beschikbaar te stellen. Ook vragen zij PS om subsidies te kunnen geven, bijvoorbeeld voor recreatie en toerisme. In totaal gaat het om €1,5 miljoen voor subsidiegrondslagen en €6,4 miljoen beschikbaarstellingen.

Innovatiecentrum voor chiptechnologie

NXP, Ampleon en Nexperia willen met kennisinstellingen een open innovatiecentrum voor chiptechnologie (CITC) opzetten om een nieuwe generatie chips te produceren. Deze nieuwe technologie moet zorgen voor doorbraken in energiebesparing, volksgezondheid of voedselvoorziening. GS stellen voor aan PS om de opstart van CITC te ondersteunen met €7,55 miljoen de eerste 4 jaar. De commissie Economie, Energie en Milieu (EEM) overlegt over dit voorstel.

N233 Rijnbrug Rhenen

In de commissie Bereikbaarheid en Openbaar vervoer en Cultuur (BOC) is N233 Rijnbrug Rhenen onderwerp van gesprek. GS stellen voor aan PS om in te stemmen met de aanleg van een nieuw brugdek op de Rijnbrug bij Rhenen. De aanleg van een 2x2 weg met aan beide zijden een fietspad. Deze 2x2 weg ook doortrekken in zuidelijke richting tot aan de N320 in Kesteren. Ook vragen GS aan PS om €32,03 miljoen naast het al beschikbare €10,275 miljoen beschikbaar te stellen.

Actualisatie Omgevingsvisie en -verordening

De Omgevingsvisie Gaaf Gelderland gaat over de opgaven en ambities van de provincie Gelderland. In de Omgevingsverordening staan de regels die bijdragen aan de opgaven uit de Omgevingsvisie. Met deze actualisatie van de huidige Omgevingsvisie en -verordening willen GS beter inspelen op de veranderende omgeving en de toekomstige Omgevingswet. De commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk gebied en Wonen (RLW) bespreekt de actualisatie. In hun discussie nemen ze ook de inbreng van de insprekers op de hoorzitting op 21 november 2018 mee. Inspraak bij dit onderwerp is niet meer mogelijk.

Inspreken bij commissies

Iedereen kan gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij een van de Statencommissies. De uiterste aanmelddatum voor inspreken bij de eerstvolgende commissievergadering is 26 november 2018 vóór 12.00 uur via griffie@gelderland.nl.  


Agenda en locatie en audio livestream

De Statencommissies vergaderen op 28 november 2018 in het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem. De agenda's, met aanvangstijden en locaties zijn beschikbaar via gelderland.nl/stateninformatie. De commissievergaderingen zijn live te beluisteren via www.gelderland.nl/statenlive. De audio-opnamen blijven beschikbaar ook na de vergadering. Een commissie bijwonen vanaf de publieke tribune kan natuurlijk ook.

Terug naar nieuwsoverzicht