Bevolkingsprognose 2017-2040 vastgesteld

6-4-2017

We hebben de bevolkings- en huishoudensprognose voor 2017- 2040 vastgesteld. Deze prognose helpt bij het realiseren van een prerttige leefomgeving.

Juiste keuzes door voldoende kennis

Kennis over onder andere een toename van vergrijzing, meer alleenwonenden en behoeften als het gaat om wonen en zorg, helpt gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars en ook andere partijen zoals zorgorganisaties bij het maken van de juiste keuzes.

Gebouwen klaarstomen voor toekomstige woonwensen

Gedeputeerde Josan Meijers: 'In de tijd dat er veel groei was waren we gewend om de vraag naar woningen op te lossen met nieuwbouw. Maar nu past dat niet meer zomaar. De prognoses laten een trend zien dat de komende jaren de bevolkingsgroei afneemt en dat in sommige gebieden krimp optreedt. Gebouwen staan leeg en 9 van de 10 woningen die we straks nodig zullen hebben, zijn er nu al. Dus is het de uitdaging om deze gebouwen en bestaande huizen klaar te maken voor de woonwensen van de toekomst en nu verstandig bij te bouwen. En als er wordt bijgebouwd, te kiezen voor vormen waar ook op langere termijn behoefte aan is.'

Gesprek in de regio

Met de prognose in de hand wil de provincie per regio met betrokken partijen aan tafel om te bespreken wat de trends zeggen over de opgave om een toekomstbestendige woningmarkt te realiseren. En hoe deze zich verhouden tot de bestaande woningvoorraad en nieuwbouwplannen. Er is bijvoorbeeld een grote behoefte aan woningen voor middeninkomens en de sociale huursector; hoe kunnen we hierin gezamenlijk in Gelderland een versnelling realiseren? Dat gesprek gaat de provincie graag met haar partners aan in de 6 Gelderse regio’s.

Monitoren

Uit de prognoses blijkt dat extra aandacht nodig is voor flexibele woonvormen, zowel bij de transformatie van bestaande gebouwen als bij nieuw te bouwen huizen. En keuzes maken over het uit de markt halen van plannen die niet meer aansluiten op de huidige en toekomstige woningbehoefte. Door regelmatig te monitoren, zoals nu weer met een nieuwe prognose, kunnen partners inspelen op de nieuwe ontwikkelingen. Met als doel goed en betaalbaar wonen in Gelderland, nu en in de toekomst.

De nieuwe bevolkingsprognose is te downloaden bij Kaarten en Cijfers (PDF 1,55 MB).