Beschermingsgebied grondwater: Waterwingebied, melding activiteit

Waterwingebieden zijn nodig om de kwaliteit van het grondwater te beschermen. Veel activiteiten zijn daarom in deze gebieden verboden. Zijn uw activiteiten bedrijfsmatig, neem dan contact op met de omgevingsdienst van de regio waarin uw bedrijf ligt.

Verboden en uitzonderingen

Deze activiteiten zijn verboden:

 • schadelijke stoffen in de bodem brengen, gebruiken of transporteren (bijvoorbeeld olie, afval, IBC-bouwstoffen, mest, biociden en bestrijdingsmiddelen)
 • grond of baggerspecie gebruiken die de lokale achtergrondwaarde overschrijdt
 • het aanleggen van bodemenergiesystemen 
 • het gebruik van mest, compost, zwarte grond of zuiveringsslib
 • begraafplaatsen of strooivelden aanleggen of uitbreiden
 • een weg aanleggen, uitbreiden of wijzigen
 • een parkeerplaats aanleggen, uitbreiden of wijzigen
 • een kampeergelegenheid, recreatiecentrum, of kampement oprichten, uitbreiden of wijzigen.

Deze activiteiten zijn verboden, tenzij het vanuit een algemeen belang noodzakelijk is en/of wanneer het een bijzonder geval is. U kunt dan een ontheffing aanvragen bij de provincie:

 • het aanleggen, wijzigen en gebruiken van constructies als daarmee schadelijke stoffen in de bodem kunnen komen of als ze de beschermende bodemlaag aan kunnen tasten. Hieronder vallen onder andere leidingen en installaties voor opslag en transport van schadelijke stoffen of afvalwater, boorputten, funderingen, wegen, parkeerplaatsen, woningen, kampeergelegenheden, recreatiecentra of kampementen 
 • dieper dan 2 meter graven of boren.

Waarom is dit niet toegestaan?

In het waterwingebied staan grondwaterpompen. Een eventuele verontreiniging kan al binnen 1 dag in het grondwater komen en de pompen bereiken. Het vervuilde water moet door Vitens worden gezuiverd voordat het naar de huishoudens mag. Dit is niet de bedoeling, want we willen dat de drinkwaterbronnen schoon blijven en dat het drinkwater voor iedereen betaalbaar blijft. Daarom is het heel belangrijk dat het grondwater in het waterwingebied absoluut niet verontreinigd raakt. Als u een van de verboden of beperkte activiteiten uitvoert, kunt u een boete krijgen.

Uitzonderingen op de verbodsbepalingen

Voor sommige activiteiten geldt een uitzondering op het verbod. In onderstaande gevallen hoeft u geen melding te doen:

 • het aanleggen en gebruiken van aardgasleidingen voor huishoudelijk gebruik
 • het gebruik van strooizout voor gladheidsbestrijding
 • het vervoeren van schadelijke stoffen, als dit in een afgesloten vloeistofdichte tank of goed gesloten verpakking zit, op de juiste manier geladen is en voldoende beschermd is tegen invloeden van het weer. Hierbij mag geen sprake zijn van gevaar voor verspreiding of verstuiving
 • het gebruik van dierlijke meststoffen als gevolg van extensieve beweiding
 • baggerspecie die vrijkomt bij regulier onderhoud van watergangen binnen 20 meter van de watergang op aangrenzend perceel, met opvolging van het Besluit Bodemkwaliteit.

Links en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.