Beschermingsgebied grondwater: Waterwingebied, ontheffing

Waterwingebieden zijn nodig om de kwaliteit van het grondwater te beschermen. Veel activiteiten zijn daarom in deze gebieden verboden.
Zijn uw activiteiten bedrijfsmatig, neem dan contact op met de omgevingsdienst van de regio waarin uw bedrijf ligt.

Activiteiten die verboden zijn en ontheffingen

In een waterwingebied zijn de volgende activiteiten verboden:

 • schadelijke stoffen in de bodem brengen, gebruiken of vervoeren (bijvoorbeeld olie, afval, IBC-bouwstoffen, meststoffen, dierlijke uitwerpselen, biociden en gewasbeschermingsmiddelen)
 • grond of baggerspecie gebruiken waarvan de kwaliteit de achtergrondwaarde overschrijdt
 • het aanleggen van bodemenergiesystemen
 • uitbreiden of wijzigen van een woning, een voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, wegen, waterwegen, spoorwegen, parkeerplaatsen, kampeerterreinen, recreatiecentra, kampementen als daarmee een schadelijke stof in de bodem wordt gebracht of de beschermende werking van bodemlagen wordt aangetast.

De onderstaande activiteit is verboden, tenzij het een bijzonder geval betreft en de uitvoering van de activiteit noodzakelijk is in het algemeen belang. U kunt dan een ontheffing aanvragen bij de provincie voor:

 • dieper dan 2 meter graven.

De onderstaande activiteiten zijn verboden, tenzij het een bijzonder geval betreft. U kunt dan een ontheffing aanvragen bij de provincie voor:

 • aanleggen en gebruiken van begraafplaatsen, boringen, grond- en funderingswerken, voorzieningen voor afvoer van afvalwater, opslagreservoirs en gebouwen in de zin van de woningwet wegen, waterwegen, spoorwegen, parkeerplaatsen, kampeerterreinen, recreatiecentra, kampementen als daarmee een schadelijke stof in de bodem wordt gebracht of de beschermende werking van bodemlagen wordt aangetast.

Uitzonderingen op de verbodsbepalingen

Voor sommige activiteiten geldt het verbod niet (en hoeft u geen melding te doen):

 • het aanleggen en gebruiken van aardgasleidingen voor huishoudelijk gebruik
 • het gebruik van strooizout voor gladheidsbestrijding
 • het hebben of gebruiken van schadelijke stoffen om motorvoertuigen, motorwerktuigen of bromfietsen te laten functioneren
 • het vervoeren van schadelijke stoffen, als dit in een afgesloten vloeistofdichte tank of goed gesloten verpakking zit, op de juiste manier geladen is en voldoende beschermd is tegen invloeden van het weer. Hierbij mag geen sprake zijn van gevaar voor verspreiding of verstuiving
 • het hebben of gebruiken van geringe hoeveelheden schadelijke stoffen voor normaal gebruik bij woningen of gebouwen, afgezien van gewasbeschermingsmiddelen of biociden, mits bewaard in een goed gesloten verpakking afdoende beschermd tegen invloeden van weersomstandigheden
 • het verspreiden van baggerspecie die vrijkomt bij regulier onderhoud van watergangen binnen 20 meter van de watergang op aangrenzend perceel, met opvolging van het Besluit Bodemkwaliteit
 • het onderzoeken en saneren van de bodem met inachtneming van de Wet bodembescherming
 • het veranderen of vernieuwen van gebouwen.

Voldoet uw activiteit niet volledig aan bovenstaande omschrijving dan geldt er een verbod.

Ontheffing indienen

In slechts enkele specifieke gevallen kan een ontheffing worden gevraagd van een verbod op basis van afdeling 3.2 van de Omgevingsverordening. Dit kan alleen schriftelijk met het aanvraagformulier ontheffing grondwaterbeschermingsgebied bij provincie Gelderland ingediend worden.

Wij vragen u om de volgende informatie aan te leveren:

 • het ingevulde formulier
 • kaart met de locatie erop aangegeven
 • een tekening van de activiteit (zo nodig).

Voor ontheffingen geldt een afhandelingstermijn van 13 weken.

Links en tips

Kies de meest recente geconsolideerde versie van de Omgevingsverordening. Klik hiervoor in de Planoviewer op ‘Plannen selecteren’

Zie ook: beschermjedrinkwater.nl 

Factsheet Water

De provincie is verantwoordelijk voor het regionale waterbeleid. Dit is onderdeel van de omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’. In de factsheet Water leggen we uit wat precies de rol van provincie is bij het waterbeheer in Gelderland. Hieronder vind je de factsheets over water:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.