Besluiten van Gedeputeerde Staten

De besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) staan in een besluitenlijst. Op deze pagina vindt u de besluiten van vergaderingen van Gedeputeerde Staten. Klik op de datum van de vergadering waarvan u besluiten wilt nalezen. Onderaan de pagina opent een overzicht van de genomen besluiten tijdens die vergadering.
De besluiten verschijnen 1 week na de betreffende GS-
vergadering op deze pagina.

Besluitenlijst GS-vergadering van 14 sep 2021

Inhoudsopgave


Opening en mededelingen

NummerA1
OnderwerpOpening en mededelingen

Besluitenlijst

NummerA2
OnderwerpBesluitenlijst

Terugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

NummerA3
OnderwerpTerugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

Najaarsnota 2021

NummerA4
OnderwerpNajaarsnota 2021
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben de Najaarsnota 2021 aangeboden aan Provinciale Staten. De Najaarsnota is het integrale stuurmoment in het jaar van Provinciale Staten. In deze Najaarsnota stellen Gedeputeerde Staten diverse beschikbaarstellingen en grondslagen aan Provinciale Staten voor om doelen te bereiken. Daarnaast worden aan de hand van verwachte prestatielevering de begrote lasten en baten bijgesteld. In deze Najaarsnota worden de lasten met € 18,1 miljoen naar boven bijgesteld. Deze stijging komt met name door bijstellingen in verband met Covid-19, zoals de besteding van de door Provinciale Staten in 2020 beschikbaar gestelde Covid-19 middelen voor de overbruggingsfase. Ook de extra gelden vanuit het EU herstelfonds voor de aanpak van de Covid-19 crisis en de gelden van het Rijk voor de compensatie van concessiehouders leiden tot extra lasten in 2021. Hier tegenover staat ook een daling van de lasten, onder andere naar aanleiding van de actualisatie van de planning van infrastructurele projecten van de provincie. De baten voor alle ambities worden in deze Najaarsnota naar boven bijgesteld met € 89,6 miljoen. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de eerder genoemde extra ontvangen gelden uit EU herstelfonds en van het Rijk voor de concessiehouders. Tenslotte stellen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten het normenkader ten behoeve van de accountantscontrole 2021 voor. Dit is een standaard onderdeel in de Najaarsnota en benodigd als uitgangspunt voor controle over het boekjaar 2021.

Gebiedsagenda Arnhem Nijmegen - bestuursakkoord en investeringsagenda

NummerB1
OnderwerpGebiedsagenda Arnhem Nijmegen - bestuursakkoord en investeringsagenda
Openbare samenvattingIn het coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland’ is afgesproken de Gebiedsopgaves door te ontwikkelen tot Gebiedsagenda’s. Binnen deze Gebiedsagenda’s werkt de provincie integraal samen met partners (andere overheden, kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijven en andere organisaties) aan de vraagstukken die in de verschillende streken spelen. De gebiedsagenda bevat niet alleen de vraagstukken en een duiding van de oplossingsrichting maar ook de rol en bijdrage van de betrokken partners. In Arnhem Nijmegen is samen met de Groene Metropoolregio (de 18 samenwerkende gemeenten) en The Economic Board een Bestuursakkoord met bijbehorende Investeringsagenda opgesteld, die door deze drie partijen ondertekend gaat worden. In dit Bestuursakkoord met Investeringsagenda 2022 wordt aangegeven hoe de partijen de komende jaren in deze regio gaan samenwerken en waar zij zich het komende jaar op richten.

Actualisatie museumbeleid

NummerB2
OnderwerpActualisatie museumbeleid
Openbare samenvattingIn januari van dit jaar hebben Provinciale Staten het nieuwe beleidskader voor Cultuur & Erfgoed vastgesteld, waarbinnen de provinciale doelstellingen op dit terrein worden verwoord. Het museumbeleid is daar onderdeel van. Stip op de horizon binnen het aangepaste museumbeleid is een veerkrachtig, toekomstbestendig en wendbaar museaal netwerk, dat zichzelf versterkt en in stand kan houden, ook in tijden dat het financieel minder gaat. De provincie gaat de Gelderse musea in de komende periode daarom ondersteunen in de transitie richting deze toekomstbestendigheid. Dat betekent dat zij worden aangemoedigd om plannen te maken en om samen te werken met elkaar en met de recreatieve sector. Belangrijk is daarbij om zoveel mogelijk toegankelijk te blijven en worden. Zo kunnen onze musea het publiek van nu en in de toekomst het Verhaal van Gelderland blijven vertellen en laten beleven. Hiervoor wordt een nieuwe subsidieregeling ingericht, die draait om samenwerking aan de hand van de verschillende regionale of bovenregionale thematische verhaallijnen die Gelderland rijk is. De Romeinse Limes, die onlangs is uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed, is bijvoorbeeld zo’n verhaallijn. Daarnaast is een bestaande subsidieregeling aangepast, zodat deze nog beter is ingericht op maatregelen die de kleine musea willen nemen op het gebied van toekomstbestendigheid.

Update nieuwe Europese landbouwbeleid

NummerB3
OnderwerpUpdate nieuwe Europese landbouwbeleid
Openbare samenvattingHet college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten over de voortgang van het Europese landbouwbeleid. Bekend is nu dat er voor het Garantiefonds jaarlijks € 717 mln beschikbaar komt en voor het Plattelandsontwikkelingsfonds € 73 mln. De vergroening binnen het Garantiefonds wordt ingevuld via ecoregelingen, waarmee groene prestaties van boeren beloond gaan worden. In Nederland zal in 2023 15% uit het garantiefonds (dat is: € 108 mln) worden overgeheveld naar het Plattelandsontwikkelingsfonds. Daarmee kunnen nog extra vergroenings-, klimaat- en bodemopgaven en innovatie betaald worden. Het is nog niet duidelijk wat dit vraagt aan cofinanciering, want besluiten over de verdeling van de middelen zijn nog niet genomen. Een eerste versie van het Nationaal Strategisch Plan is gereed; de definitieve versie moet voor 31 december in Brussel worden ingeleverd. Ook de LEADER-regeling zal opnieuw worden opengesteld.

Recreatiezonering Veluwe

NummerB4
OnderwerpRecreatiezonering Veluwe
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de aanpak van de ontwikkeling van een recreatiezoneringsplan voor de Veluwe. Recreatiezonering gaat over hoe we de natuur willen gebruiken. Met het in goede banen leiden van de recreatie op de Veluwe wordt gezocht naar evenwicht tussen het recreatief gebruik en het behoud van de (kwetsbare) natuur. Het houdt in dat op de Veluwe zones worden onderscheiden voor verschillende vormen en intensiteiten van dagrecreatie. Dit jaar zijn of worden op diverse plaatsen op de Veluwe bewoners, terreineigenaren, ondernemers, gemeenten en andere belanghebbenden betrokken bij de ontwikkeling van de recreatiezonering. Onderwerpen daarin zijn zowel de zonering zelf als de mogelijkheden en wensen van bewoners en gebruikers voor bijbehorende maatregelen. Met al deze wensen en ideeën wordt waar mogelijk rekening gehouden; zo is op een aantal plekken de zonering aangepast, zijn routes gewijzigd of is gekozen voor het laten voortbestaan van gewaardeerde recreatiemogelijkheden. Een groot deel van gebiedsprocessen is in de afrondende fase.

Agendaverzoek statenfracties over intensieve veehouderij

NummerB5
OnderwerpAgendaverzoek statenfracties over intensieve veehouderij
Openbare samenvattingIn augustus 2021 deden zes fracties van Provinciale Staten een agendaverzoek om door te spreken over de intensieve veehouderij. Deze Statenleden geven aan dat in de Kadernota Agrifood een visie op de intensieve veehouderij ontbreekt, dat voor de intensieve veehouderij het streefbeeld van natuurinclusieve landbouw geen optie is en dat ze het onduidelijk vinden hoe het plussenbeleid zich verhoudt tot de Kadernota. Het college van Gedeputeerde Staten heeft de Staten nadere informatie aangeboden als voor bereiding op het gevraagde overleg. Het college licht het begrip intensieve veehouderij toe en beschrijft hoe ook deze niet-grondgebonden veehouderij kan voldoen aan principes van natuurinclusieve en/of kringlooplandbouw; dat dit streefbeeld past in de visie voor de ontwikkeling van de niet-grondgebonden veehouderij. Het college geeft informatie hoe de veehouderij zich getalsmatig heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren en beschrijft voor welke uitdagingen de sectoren staan. Ook gaat het college in op het plussenbeleid, de mogelijkheden om de niet-grondgebonden veehouderij te ondersteunen met de verduurzaming en de rol van de provincie daarbij.

PFAS-stortingen in onderwaterstortplaatsen

NummerB6
OnderwerpPFAS-stortingen in onderwaterstortplaatsen
Openbare samenvattingDe Kaliwaal is een onderwaterstortplaats in de gemeente Druten. Gedeputeerde Staten hebben een omgevingsvergunning afgegeven aan K3, de exploitant van de Kaliwaal, om hier verontreinigde grond en bagger te storten. In de Kaliwaal zijn technische voorzieningen aangebracht om de verontreinigde grond en - bagger veilig op te bergen. K3 heeft bij Gedeputeerde Staten een vergunningaanvraag ingediend om bagger te mogen storten met concentraties PFAS boven de normen van het THK. Uitgangspunt van Gedeputeerde Staten is dat het storten van de bagger met PFAS geen onaanvaardbare risico’s heeft voor mens en milieu. Gedeputeerde Staten hebben door Arcadis een onderzoek laten uitvoeren. Uit het onderzoek blijkt dat het storten van met PFAS verontreinigde bagger in de Kaliwaal geen risico’s oplevert voor de kwaliteit van het grond en oppervlaktewater. Bij het onderzoek is getoetst aan de meeste recente waarden van de Voedselveiligheidsautoriteit EFSA (European Food Safety Authority) en de vertaalslag daarvan door het RIVM. Gedeputeerde Staten kunnen de gevraagde vergunning niet weigeren wanneer de aangevraagde waardes geen negatieve invloed hebben op mens en milieu Gedeputeerde Staten verlenen dan ook de gevraagde omgevingsvergunning aan K3. Dit is een ontwerp-vergunning die zal worden gepubliceerd. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over hun besluit om de gevraagde ontwerp-vergunning af te geven.

Ondersteuning aanvragen Woningbouwimpuls gemeenten Heumen en Wijchen

NummerC1
OnderwerpOndersteuning aanvragen Woningbouwimpuls gemeenten Heumen en Wijchen
Openbare samenvattingDe gemeenten Heumen en Wijchen hebben beide een woningbouwplan in voorbereiding waarvoor een WBI-aanvraag (Woning Bouw Impuls) wordt voorbereid. Omdat in deze woningbouwplannen meer woningen gerealiseerd kunnen worden dan in de subregionale Woonagenda is opgenomen, ondersteunt de provincie deze beide aanvragen en geeft hierbij aan dat - onder voorbehoud dat aan de voorwaarden in de Omgevingsverordening wordt voldaan – zij bereid is in te stemmen met de (positieve) afwijking van de Woonagenda. Gedeputeerde Staten hebben om die reden voor de woningbouwplannen van beide gemeenten een brief met een ondersteunende verklaring opgesteld.

Ontwikkelings- en Herstructureringsmaatschappij Gelderland - storting van € 3 miljoen

NummerC2
Onderwerp Ontwikkelings- en Herstructureringsmaatschappij Gelderland - storting van € 3 miljoen
Openbare samenvattingDe provincie Gelderland draagt met de programma’s SteenGoed Benutten en Werklocaties bij aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. De Ontwikkelings- en Herstructureringsmaatschappij Gelderland (OHG), levert maatwerk bij de aanpak van bestaande werklocaties en beeldbepalende locaties met (dreigend) leegstaand vastgoed in Gelderland. In totaal is een bedrag van € 18,5 miljoen beschikbaar. OHG kijkt nadrukkelijk naar het beter laten functioneren van deze gebieden in samenhang met de maatschappelijke noodzaak om deze gebieden aan te pakken. De focus van OHG ligt daarbij op projecten met een sluitende businesscase en positieve gevolgen voor de omgeving, maar met een gebrek aan capaciteit om te investeren. De inzet van revolverende middelen kan hierin een oplossing bieden. Op gebiedsniveau is vooral ontwikkelkracht nodig om projecten ‘investeringsgereed’ te maken. Binnenkort wil OHG nieuwe financieringen kunnen verstrekken. Om dit mogelijk te maken stellen Gedeputeerde Staten € 3 miljoen aan OHG beschikbaar

Benoeming lid Adviescommissie POP3

NummerC3
OnderwerpBenoeming lid Adviescommissie POP3
Openbare samenvattingDe provincie verstrekt subsidies die bijdragen aan de ontwikkeling van het platteland door middel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). De Adviescommissie POP3 Gelderland adviseert Gedeputeerde Staten daarbij vanuit haar deskundigheid over bepaalde aanvragen om subsidie. Gedeputeerde Staten hebben de samenstelling van de Adviescommissie POP3 Gelderland gewijzigd door de benoeming van een nieuw lid, namelijk Michel Smits vanwege zijn deskundigheid op het gebied van ammoniak en veehouderij.

ENCORE - Tullamore Declaration

NummerC4
OnderwerpENCORE - Tullamore Declaration
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten van Gelderland hebben besloten de ‘Tullamore Declaration’ (een manifest) te ondertekenen tijdens de (digitale) Environmental Conference of the Regions of Europe (ENCORE) die wordt gehouden op 24 september 2021. In het manifest wordt de zorg uitgesproken over de wereldwijde noodsituaties rondom klimaatverandering, schaarste van grondstoffen/hulpbronnen en verlies van biodiversiteit en worden acties genoemd die Europese regio’s als uitvoerder van Europees en nationaal milieubeleid kunnen ondernemen om deze ontwikkelingen tegen te gaan. Tijdens de conferentie op 24 september 2021 zal de Provincie Gelderland het tweejarig voorzitterschap van het netwerk ENCORE overnemen. ENCORE is een tweejaarlijkse conferentie en biedt een bestuurlijk platform en forum voor Europese milieu en klimaat bestuurders.

Waterschap Rivierenland - Subsidie verwijderen drugsafval

NummerS1
OnderwerpWaterschap Rivierenland - Subsidie verwijderen drugsafval
Openbare samenvattingHet waterschap Rivierenland heeft een subsidie voor het verwijderen van drugsafval aangevraagd en gedurende de procedure de aanvraag gewijzigd. Deze subsidie is niet verleend. Het waterschap heeft hiertegen bezwaar gemaakt, omdat zij meent een gerechtvaardigd vertrouwen te kunnen hebben, dat de subsidie zou worden toegekend. Het bezwaar is behandeld door de Commissie Rechtsbescherming. De commissie is van oordeel dat het waterschap in dit geval er op mocht vertrouwen dat de subsidie, in afwijking van de geldende regelgeving, toch verleend zou worden. De commissie adviseert een nieuw besluit te nemen en daarbij de geldende regelgeving buiten beschouwing te laten. Gedeputeerde Staten hebben besloten het advies niet op te volgen. Zij zijn van mening dat er geen sprake is van gerechtvaardigd vertrouwen, omdat de regelgeving bij de aanvrager bekend zou moeten zijn. Gedeputeerde Staten hebben wel besloten het waterschap de kosten te vergoeden die zij zijn misgelopen door het wijzigen van de oorspronkelijke aanvraag.

Herontwikkeling Veilingterrein Tiel

NummerS2
OnderwerpHerontwikkeling Veilingterrein Tiel
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om €2,5 miljoen beschikbaar te stellen voor het herontwikkelen van het veilingterrein in Tiel. De herontwikkeling van het voormalige Veilingterrein in de Spoorzone Tiel naar een stedelijk en klimaatbestendig woonmilieu draagt bij aan de ambities en doelen van de provincie Gelderland. Er ligt een breed gedragen en uitvoerbaar plan voor het sterk versteende en verwaarloosde gebied met structurele leegstand om hier versneld woningen te realiseren, en hiermee het lokale, regionale en provinciale woningtekort terug te dringen. Naast betaalbare woningen worden ook duurdere woningen gerealiseerd om de huidige onbalans in de woningmarkt te herstellen en de financiële positie van Tiel te versterken. Het herhuisvesten van het Lingecollege en het creëren van een uniek woonmilieu op deze strategische locatie versterkt de positie van Tiel als centrumgemeente in de regio, verbetert de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van het stationsgebied en biedt kansen voor mobiliteit. De financiële haalbaarheid van het plan is om meerdere redenen complex en kent een publiek financieel tekort van afgerond € 13,4 miljoen. De gemeente dient hiervoor een aanvraag in het kader van de Woningbouwimpuls in bij het Rijk voor een bijdrage van afgerond € 3,1 miljoen, en heeft ook een verzoek gedaan bij de Provincie om hierin bij te dragen. Aan Provinciale Staten wordt in de Najaarsnota voorgesteld om € 2,5 miljoen voor het project Veilingterrein Tiel beschikbaar te stellen, en omdat het doorgaan afhankelijk is van het besluit van het Rijk, de middelen bij een negatief besluit van het Rijk beschikbaar te houden voor andere onderdelen van SteenGoed Benutten. Gedeputeerde Staten hebben de gemeente Tiel hierover geïnformeerd, op basis waarvan de gemeente de Woningbouwimpuls-aanvraag bij het Rijk kan indienen.