Besluiten van Gedeputeerde Staten

De besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) staan in een besluitenlijst. Op deze pagina vindt u de besluiten van vergaderingen van Gedeputeerde Staten. Klik op de datum van de vergadering waarvan u besluiten wilt nalezen. Onderaan de pagina opent een overzicht van de genomen besluiten tijdens die vergadering.
De besluiten verschijnen 1 week na de betreffende GS-
vergadering op deze pagina.

Besluitenlijst GS-vergadering van 26 okt 2021

Inhoudsopgave


Opening en mededelingen

NummerA1
OnderwerpOpening en mededelingen

Besluitenlijst

NummerA2
OnderwerpBesluitenlijst

Terugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

NummerA3
OnderwerpTerugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

Vaststelling provinciaal Inpassingsplan N345 De Kar

NummerA4
OnderwerpVaststelling provinciaal Inpassingsplan N345 De Kar
Openbare samenvattingDe provincie Gelderland wil de weginrichting aanpassen van de N345 (Apeldoorn-Zutphen) tussen carpoolplaats de Kar en de Sluinerweg. Dat doet de provincie door ter hoogte van de carpoolplaats verkeerslichten te realiseren en ter hoogte van de Sluinerweg een rotonde aan te leggen. Aan de noord- en zuidzijde wordt de weg geheel voorzien van parallelwegen waarop de opritten/uitritten van woningen en bedrijven veilig aansluiten om dan via genoemde rotonde en verkeerslichten veilig aan te sluiten op de N345. Ten slotte realiseert de provincie veilige fietsoversteekplaatsen. Om dit plan mogelijk te maken is een ontwerp inpassingsplan in procedure gebracht. Er zijn geen zienswijzen ingebracht. Gedeputeerde Staten hebben dit plan daarom nu ter vaststelling aangeboden aan PS.

Beantwoording verzoek herziening inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2

NummerA5
OnderwerpBeantwoording verzoek herziening inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2

Delegatiebesluit nautisch beheer Oude IJssel en Linge

NummerA6
OnderwerpDelegatiebesluit nautisch beheer Oude IJssel en Linge
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten zijn van plan om het nautische beheer van de Oude IJssel en de Linge over te dragen aan de betreffende waterschappen. Het nautisch beheer bestaat onder andere uit het geven van verkeersaanwijzingen en het handhaven van verkeersregels voor de scheepvaart. De waterschappen voeren al het vaarwegbeheer uit op grond van de waterwet, en in de praktijk voeren zij ook al het nautisch beheer op grond van de Scheepvaartverkeerswet uit. Dit besluit regelt de formele overdracht van die taken en bevoegdheden. Voordat dit besluit genomen kan worden moet instemming worden gevraagd van de Provinciale Staten en van de besturen van de waterschappen.

Wijziging subsidie SNL 2009 en 2016

NummerA7
OnderwerpWijziging subsidie SNL 2009 en 2016
Openbare samenvattingProvincie Gelderland werkt aan een sterkere natuur en meer biodiversiteit. Daarom geven Gedeputeerde Staten subsidie aan natuurbeheerders. Met dit geld kunnen natuurbeheerders de Gelderse natuurgebieden onderhouden. Gedeputeerde Staten hebben de subsidieregels aangepast. De belangrijkste wijziging is dat natuurbeheerders recht hebben op een hoger subsidiepercentage voor natuurbeheer. Gedeputeerde Staten verwachten dat hierdoor de kwaliteit in de natuurgebieden op termijn verbetert.

Taakstelling huisvesting statushouders 1e helft 2021

NummerB1
OnderwerpTaakstelling huisvesting statushouders 1e helft 2021
Openbare samenvattingGemeenten moeten elk half jaar een aantal statushouders (asielzoekers met verblijfsvergunning) huisvesten. Gedeputeerde Staten hebben beoordeeld in hoeverre de gemeenten de taakstelling huisvesting statushouders 1e helft 2021 hebben gerealiseerd. De opgave voor de gemeenten met de achterstand uit de vorige periode bestond uit het huisvesten van 1690 statushouders. De realisatie in die periode is volgens de gemeenten 1078 geweest. Dat betekent dat de gemeenten in Gelderland 612 statushouders te weinig hebben gehuisvest. De laatste keer dat we in Gelderland een dergelijke grote achterstand hadden was op 1 juli 2015. De 9 gemeenten die de taakstelling hebben gerealiseerd worden bedankt voor hun inzet op dit dossier. De 5 gemeenten die de taakstelling hebben gerealiseerd, maar nog achterstand hebben uit een vorige periode worden opgeroepen die achterstand snel in te lopen. 37 gemeenten hebben de taakstelling niet gerealiseerd. Twee van deze gemeenten hebben nog de tijd tot 1 januari 2022 om de achterstand in te halen. De overige gemeenten worden dringend verzocht - gelet op de crisissituatie - de achterstand snel in te lopen en de nieuwe taakstelling 2e helft 2021 te realiseren. Het realiseren van de reguliere taakstelling zou al sterk bijdragen om de problemen in de asielopvang op te lossen.

Landschapsbeleid

NummerB2
OnderwerpLandschapsbeleid
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten nodigen Provinciale Staten uit om in gesprek te gaan over het provinciale landschapsbeleid. Aanleiding is de vraag of het huidige landschapsbeleid nog toegerust is op de opgaven van deze tijd en de ambities van de provinciale Omgevingsvisie. De herziening van de provinciale omgevingsverordening in verband met de aankomende Omgevingswet en de ondertekening van het Klimaatakkoord bieden een goede gelegenheid om het landschapsbeleid tegen het licht te houden en te herijken. GS stellen daarbij voor om landschapsontwikkeling te bevorderen bij alle ruimtelijke opgaven en ontwikkelingen, overal in Gelderland en de provinciale rol niet te beperken tot een beperkt aantal aangewezen gebieden (zoals nu alleen de nationale landschappen en waardevolle open gebieden).

Aanpassingen dienstregeling OV Arnhem-Nijmegen

NummerB3
OnderwerpAanpassingen dienstregeling OV Arnhem-Nijmegen
Openbare samenvattingIn opdracht van de Provincie Gelderland voert Hermes het openbaar vervoer in de Regio Arnhem-Nijmegen uit. Jaarlijks wordt de dienstregeling aangepast. De dienstregeling was in 2021 beperkt als gevolg van de Coronacrisis. Het aantal reizigers was fors lager. Ook nu is er nog sprake van 30% minder reizigers. De dienstregeling 2022 speelt hierop in. Op enkele lijnen zullen er meer bussen gaan rijden; op andere lijnen minder. De belangrijkste veranderingen zijn: 1. Samenvoegen lijn 352 en 1 tot “Rijnlijn fase 1” zorgt voor snellere verbinding; 2. Inkorten lijn 8 tot Arnhemse Allee ivm zeer laag aantal reizigers en de aanwezigheid van een goed alternatief; 3. Meer ritten op lijn 56 (Arnhem-Heteren), 300 en 331 (Arnhem-Nijmegen), 83 (Nijmegen-Venlo) en 99 (Nijmegen-Uden); 4. Samenvoegen lijn 13 en 15 (Nijmegen-Wijchen); ivm zeer lage aantallen reizigers door kwartierdienst NS; 5. Opheffen lijn 13 (Arnhem-Klarendal ), lijn 1 (Nijmegen-Malden) en lijn 7 (Nijmegen-Afrikamuseum) ivm zeer lage aantallen reizigers en de aanwezigheid van goede alternatieven. De aanpassingen zijn besproken met reizigersorganisatie ROCOV, gemeenten en vertegenwoordigers van de chauffeurs. Ze gaan in per 12 december aanstaande.

Herijking uitgangspunten openbaar vervoer

NummerB4
OnderwerpHerijking uitgangspunten openbaar vervoer
Openbare samenvattingHet college van Gedeputeerde Staten van Gelderland zien door de gevolgen van COVID-19 en andere ontwikkelingen aanleiding de uitgangspunten voor het openbaar vervoer te actualiseren en wijzigen. In een informatieve brief aan Provinciale Staten wordt aangegeven dat een definitief voorstel in het eerste kwartaal van 2022 wordt gepresenteerd. De tussenliggende periode wordt gebruikt om zaken zorgvuldig verder uit te werken. De aanpassingen die nu zijn voorzien hebben betrekking op onder meer de flexibiliteit, vorm, omvang en indeling van de concessies en definitie van openbaar vervoer. Gedacht wordt ook aan het nog beter aansluiten bij de opgaven voor de verstedelijking. Onderwerpen als versnellen van verduurzaming van bussen en treinen krijgen ook aandacht.

Mededelingenbrief 26 oktober

NummerB5
OnderwerpMededelingenbrief 26 oktober
Openbare samenvattingPeriodiek bieden GS aan de Staten een mededelingenbrief aan. Hierin staan mededelingen van feitelijke aard opgenomen.

Wob-besluit inzake Windturbines gemeente Wijchen

NummerB6
OnderwerpWob-besluit inzake Windturbines gemeente Wijchen
Openbare samenvattingBinnen de gemeente Wijchen spelen meerdere windprojecten. Windpark Bijsterhuizen is een project dat met instemming van de gemeente in voorbereiding is. Windpark Wijchen A50, waar het hier om gaat, is een windpark waar de gemeenteraad niet mee heeft ingestemd. De initiatiefnemers proberen nu het plan alsnog via een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) doorgang te laten vinden. Een inwoner van Niftrik heeft op 30 juni 2021 een Wob-verzoek ingediend over het plan om windturbines te plaatsen in de gemeente Wijchen (Niftrik, Bergharen en Hernen). De verzoeker vraagt concreet om openbaarmaking van de volgende documenten: mails, brieven, aanvragen, verslagen, memo's, bestuurlijke en ambtelijke aantekeningen, sms- en Whatsapp verkeer van ambtenaren en bestuurders over het plan om windturbines te plaatsen in Niftrik, Bergharen en Hernen in de gemeente Wijchen. Gedeputeerde Staten hebben besloten de gevraagde informatie (gedeeltelijk) openbaar te maken.

Deelnemersovereenkomst SVn

NummerC1
OnderwerpDeelnemersovereenkomst SVn
Openbare samenvattingHet Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) is reeds enkele jaren een vaste partner van de provincie Gelderland. Aan SVn zijn door provincie Gelderland drie begrotingssubsidies verstrekt voor: de oude Starterslening, de nieuwe Starterslening en de Toekomstbestendig Wonen lening. SVn beheert de subsidies en gebruikt de subsidie om leningen te verstrekken. Voor de samenwerking met SVn is 14 jaar geleden een deelnemersovereenkomst opgesteld. SVn wil graag de vaste afspraken waaronder de samenwerking plaatsvindt, moderniseren en voor al haar deelnemers zoveel mogelijk harmoniseren. Zodoende komt SVn met een nieuwe deelnemersovereenkomst.

Financieel toezicht gemeenschappelijke regelingen 2022

NummerC2
OnderwerpFinancieel toezicht gemeenschappelijke regelingen 2022
Openbare samenvattingHet college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft de begroting 2022 en de jaarrekening 2020 beoordeeld van alle 42 gemeenschappelijke regelingen in Gelderland (GR-en) waarop de provincie financieel toezicht houdt. GR-en zijn samenwerkingsvormen tussen overheidslichamen die op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen zijn opgericht, zoals veiligheidsregio’s en sociale werkvoorzieningen. Naar het oordeel van GS zijn de begrotingen 2022 als ook de meerjarenramingen van alle 42 GR-en structureel en reëel in evenwicht of verwacht GS dat het aannemelijk is dat in de eerstvolgende jaren een structureel en reëel evenwicht tot stand zal worden gebracht. Dit betekent dat alle 42 GR-en in 2022 onder repressief toezicht van de provincie vallen. Dit is de lichtste vorm van toezicht. De GR-en worden hierover geïnformeerd in een toezichtbrief. GS constateert dat de jaarrekeningen over 2020 van de meeste GR-en, overschotten laten zien. Voornaamste oorzaken zijn uitgestelde investeringen of activiteiten die stil zijn komen te liggen door de COVID-19 pandemie. Ondanks dat er verbeteringen geconstateerd worden bij veel GR-en vraagt GS aandacht voor het in achtnemen van de begrotingsvoorschriften en wettelijke termijnen bij een aantal GR-en. Dit betreffen in de meeste gevallen de nieuwe GR-en.

Overdracht ov-vangnet gemeente Renswoude, Rhenen en Veenendaal

NummerC3
OnderwerpOverdracht ov-vangnet gemeente Renswoude, Rhenen en Veenendaal
Openbare samenvattingDe provincie Gelderland vraagt aan de provincie Utrecht om de verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer (ov-)vangnet over te nemen voor de drie Utrechtse gemeenten Renswoude, Rhenen en Veenendaal. Het ov-vangnet in die drie gemeenten wordt tot 3 april 2022 uitgevoerd door BVO Valleihopper in de regio Foodvalley. De provincie Utrecht wil een ov-vangnet blijven aanbieden, dus zal er voor de ov-vangnet reiziger in de drie gemeenten weinig veranderen.

Koepelnotitie subsidieverlening 26 oktober 2021

NummerC4
OnderwerpKoepelnotitie subsidieverlening 26 oktober 2021
Openbare samenvattingProvincie Gelderland ondersteunt initiatieven en projecten op diverse terreinen. Met subsidies stimuleren we initiatiefnemers en helpen we plannen te realiseren. Zo werken wij samen aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Het programma ”Het Apeldoornsche Bosch 2020 en verder” heeft als doel de (Joodse) oorlogsgeschiedenis zichtbaar te maken en ruimte te creëren voor actief herdenken, herinneren, overdracht en gesprek. Met onze bijdrage wordt de bewustwording van de waarde van vrijheid uitgebreid. In de Bommelerwaard gaat een cluster van glastuinbouwbedrijven onderzoeken of de aanleg van een gezamenlijk slim netwerk (smart grid) haalbaar is. Het doel is een substantiële vermindering van het aardgasverbruik, zowel energie- en CO2-besparing.

Antwoord op Statenvragen over betaald parkeren Veluwe (PS2021-663)

NummerS1
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over betaald parkeren Veluwe (PS2021-663)
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten van Gelderland (GS) hebben antwoord gegeven op schriftelijke vragen van Statenlid Rebel van de ChristenUnie over betaald parkeren op de Veluwe. GS delen de analyse dat er al vergoedingen voor het natuurbeheer en bijhorende voorzieningen worden betaald. Daarmee draagt de provincie bij aan het onderhoud van wandel- en fietspaden in de natuur. De terreineigenaar moet zelf ook een deel van de lasten dragen, zeker als het gaat om bijzondere recreatieve voorzieningen zoals mountainbike-paden of ruiterpaden. GS vinden het daarom logisch dat terreinbeheerders nadenken over aanvullende inkomstenbronnen om dit te kunnen betalen.

Antwoord op Statenvragen over Recreatiezonering Veluwe (PS2021-567)

NummerS2
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over Recreatiezonering Veluwe (PS2021-567)
Openbare samenvattingStatenlid Van Iperen (FdD) stelt vragen over Recreatiezonering Veluwe naar aanleiding van een uitspraak van de projectleider waarover Omroep Gelderland op haar website heeft bericht. De vragen betreffen onder andere de communicatie over de recreatiezonering, de gevolgen ervan voor de Veluwe en de aandacht voor oefeningen door Defensie. De recreatiezonering, is bedoeld om sturing te kunnen geven aan het steeds intensievere recreatieve gebruik van de Veluwe. Dit is in het belang van de recreatieve waarde en het behoud van de Veluwenatuur. In haar beantwoording gaat GS in op het communicatie- en participatietraject dat dit jaar is doorlopen. Het concept recreatiezoneringsplan is op 12 oktober gepresenteerd.

Antwoord op statenvragen over fraude door notaris Oranje (PS2021-645)

NummerS3
OnderwerpAntwoord op statenvragen over fraude door notaris Oranje (PS2021-645)
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben de vragen van Statenlid E. Portegies (SP) over fraude door notaris F. Oranje beantwoord. De vragensteller wil weten hoeveel geld er hoelang en tegen welke rente, op de derdenrekening van de notaris heeft gestaan, in de drie Gelderse zaken. In één zaak is de provincie rechthebbende en is destijds te weinig rente ontvangen. Inmiddels is dat bedrag, verhoogd met rente vergoed. De andere twee gevallen betroffen terreinen in de gemeente Arnhem. Omdat in die twee gevallen de gemeente Arnhem belanghebbende is, laten Gedeputeerde Staten berichtgeving over die dossiers over aan de gemeente. Pels Rijcken is sinds 2015 de huisadvocaat van de provincie. Gedeputeerde Staten zien in de fraude geen aanleiding daar wijziging in aan te brengen.