Besluiten van Gedeputeerde Staten

De besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) staan in een besluitenlijst. Op deze pagina vindt u de besluiten van vergaderingen van Gedeputeerde Staten. Klik op de datum van de vergadering waarvan u besluiten wilt nalezen. Onderaan de pagina opent een overzicht van de genomen besluiten tijdens die vergadering.
De besluiten verschijnen 1 week na de betreffende GS-
vergadering op deze pagina.

Besluitenlijst GS-vergadering van 16 nov 2021

Inhoudsopgave


Opening en mededelingen

NummerA1
OnderwerpOpening en mededelingen

Besluitenlijst

NummerA2
OnderwerpBesluitenlijst

Terugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

NummerA3
OnderwerpTerugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

Startnotitie Keuzes voor een duurzame toekomst - herijking provinciale rol en begroting

NummerA4
OnderwerpStartnotitie Keuzes voor een duurzame toekomst - herijking provinciale rol en begroting
Openbare samenvattingProvincie Gelderland gaat haar begroting en rol de komende tijd grondig herzien. Aanleiding is dat de eigen investeringsruimte opdroogt. Hierdoor verandert de financiële situatie bij de provincie Gelderland drastisch. Drie uitgangspunten voor deze herijkingsoperatie worden nu voorgelegd aan Provinciale Staten. De begroting bestaat uit structurele en incidentele middelen. Met name de incidentele middelen worden de komende jaren fors minder. Er worden zelfs tekorten verwacht. Om een volgend college toch ruimte te geven voor nieuwe keuzes willen Gedeputeerde Staten de komende 10 jaar uitgaan van minder structurele middelen dan feitelijk beschikbaar om hiermee tekorten te kunnen dekken. Het gaat om ingrijpende keuzes voor de toekomst. Om een gedegen afweging te kunnen maken laat de provincie een extern onderzoek doen. Daarin wordt de huidige situatie geanalyseerd en de impact van verschillende keuzes in kaart gebracht. Een fors lager investeringsbudget betekent ook veel voor onze partners. Ingrijpende en pijnlijke keuzes zoals afbouw van subsidies zijn onvermijdelijk. Gedeputeerde Staten willen Provinciale Staten en partners daarom nu al gaan betrekken bij de herijking.

Herontwikkeling Prinsenhof / Bestuurskwartier Arnhem

NummerB1
OnderwerpHerontwikkeling Prinsenhof / Bestuurskwartier Arnhem
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de stand van zaken met betrekking tot de herontwikkeling van het Prinsenhof/Bestuurskwartier in het centrum van Arnhem. Voor dit gebied hebben de provincie Gelderland, het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Arnhem samen een gebiedsvisie opgesteld. Deze gebiedsvisie schetst een beeld van de mogelijkheden die er zijn om de leefbaarheid van het gebied versterken. Doel is een aantrekkelijk autoluw gebied met naast kantoren ook ruimte voor wonen, water en groen, en urban sports. Een eerste stap is het creëren van ruimte door op duurzame wijze het provinciegebouw Prinsenhof A te slopen. Door het zogenaamd circulair delven worden vrijkomende materialen gewonnen, gericht op een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik. Zo’n 1.000m2 betonvloer gaat bijvoorbeeld naar een nieuwe, duurzame sporthal in Arnhem. Hierover zijn inmiddels afspraken gemaakt met de gemeente. Het circulair delven van gebouw Prinsenhof start in december.

Gelderse Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2020

NummerB2
OnderwerpGelderse Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2020
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de naleving en handhaving van de Gelderse Brzo-bedrijven in 2020. Dit zijn bedrijven waarop het Besluit Risico Zware ongevallen (Brzo) van toepassing is: bedrijven die een grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen in opslag hebben, produceren en/of gebruiken in hun productieproces. In 2020 waren dat in Gelderland 37 bedrijven. Het Brzo-toezicht op deze bedrijven wordt jaarlijks uitgevoerd door de veiligheidsregio’s, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Brzo-omgevingsdienst. De inspecties worden uitgevoerd volgens de landelijke handhavings-strategie Brzo. Jaarlijks worden wisselende inspectieonderwerpen en inspectiethema’s vastgesteld. De gegevens over de provincie Gelderland komen uit de nationale rapportage ‘Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2020’. De laatste jaren waren er in Gelderland vergeleken met de landelijke cijfers, relatief gezien minder bedrijven met overtredingen. Ook het aantal overtredingen was gemiddeld minder dan landelijk. In 2020 zijn, in vergelijking tot andere jaren, in Gelderland meer bedrijven met overtredingen en ook het aantal overtredingen ligt hoger. De cijfers liggen nu op het landelijk niveau Het is op dit moment moeilijk in te schatten waar de stijging in overtredingen in Gelderland vandaan komt. Toch is het belangrijk om een duiding te vinden waarom het naleefgedrag in Gelderland zich beweegt in de richting van het landelijk gemiddelde. Gedeputeerde Staten vinden het belangrijk om hier een verklaring voor te vinden, waarbij de cijfers in naleefgedrag van 2021 worden meegenomen. Hier worden de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer, zoals gedaan in het rapport ‘Handhaven in het Duister, deel 2’, bij betrokken. Dit thema komt tevens landelijk in BRZO+ verband op de agenda in 2022.

Actieplan Wonen: Voortgang en vervolg

NummerB3
OnderwerpActieplan Wonen: Voortgang en vervolg
Openbare samenvattingMet het Actieplan Wonen wil de provincie Gelderland bijdragen aan de bouwopgave en het tekort aan (betaalbare) woningen terugdringen. We zetten een aantal maatregelen in die op korte termijn moeten leiden tot versnelling van de woningbouw en meer betaalbare en flexibele woningen. Het Actieplan Wonen loopt nu anderhalf jaar en biedt gemeenten een breed scala aan expertise om knelpunten op te lossen, zoals het versnellingsteam voor grote woningbouwprojecten. Voor een structurelere oplossing voor het capaciteitsgebrek bij gemeenten en omgevingsdiensten is een Traineeship voor starters in het ruimtelijk domein opgezet. De eerste groep start in februari 2022. Naast capaciteitsgebrek is een financieel tekort (onrendabele top) ook een belangrijk knelpunt om tot versnelling van woningbouw te komen. We dragen €9 miljoen cofinanciering bij aan tien Woningbouwimpuls projecten en versnellen hiermee bijna 9.000 woningen, waarvan de helft betaalbare woningen. Met de tenderregeling ‘Betaalbaar Wonen’ stimuleert het Actieplan de bouw van sociale huurwoningen. Gemeenten kunnen in november projecten indienen. Met de Gelderse Starterslening zijn al 163 starters ondersteund bij de aankoop van hun woning. De uitvoering van het Actieplan Wonen doen we samen met onze partners.

Dienstverleningsovereenkomst met de Omgevingsdienst regio Arnhem en de Omgevingsdienst regio Nijmegen

NummerC1
OnderwerpDienstverleningsovereenkomst met de Omgevingsdienst regio Arnhem en de Omgevingsdienst regio Nijmegen
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben besloten om nieuwe samenwerkingsovereenkomsten te sluiten met de Omgevingsdiensten van de regio’s Arnhem en Nijmegen. Een dienstverleningsovereenkomst is een overeenkomst waarin is vastgelegd onder welke voorwaarden bepaalde diensten worden aangeboden. In de gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdiensten staat dat over het uitvoeren van taken door de omgevingsdienst voor de provincie en andere deelnemers (gemeenten) een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten. In de provincie Gelderland zijn er meerdere gemeenschappelijke regelingen. Samenwerking vindt plaats binnen het Gelders Stelsel van omgevingsdiensten. De onderhavige twee dienstverleningsovereenkomsten gaan over de diensten die de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) als opdrachtnemers voor de provincie Gelderland als opdrachtgever uitvoeren. Deze overeenkomsten zijn een actualisatie van de al bestaande dienstverleningsovereenkomsten tussen deze twee omgevingsdiensten en de provincie.

Brief van de Mobilisation for the Environment over asfaltcentrales

NummerC2
OnderwerpBrief van de Mobilisation for the Environment over asfaltcentrales
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten beantwoorden een brief van Mobilisation for the Environment (MOB). MOB verzoekt Gedeputeerde Staten om handhavend op te treden tegen de asfaltcentrales in Gelderland. Aanleiding voor de MOB is de discussie over de Asfaltcentrale in Nijmegen en zorgen over de luchtkwaliteit in Nijmegen-West en Weurt. Gedeputeerde Staten antwoorden dat zij geen bevoegd gezag zijn voor asfaltcentrales in Gelderland die in bedrijf zijn. De gemeentes zijn het bevoegd gezag voor wat betreft vergunningverlening en het toezicht en handhaving hierop. Gedeputeerde Staten wijzen het verzoek dan ook af. Wel geven Gedeputeerde Staten aan dat zij een goede luchtkwaliteit van groot belang vinden. Net als de gemeente Nijmegen laten Gedeputeerde Staten een inventarisatie uitvoeren bij de bedrijven in dit gebied die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Er wordt onder andere bekeken of de verleende omgevingsvergunningen actueel zijn en of deze aangepast moeten worden op basis van de nieuwe normen voor de emissie van zeer zorgwekkende stoffen. Op basis van de bevindingen uit de inventarisatie stellen Gedeputeerde Staten zo nodig een plan van aanpak om de vergunningen te actualiseren.

38e wijziging van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 en Algemeen Plafondbesluit 2022

NummerC3
Onderwerp38e wijziging van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 en Algemeen Plafondbesluit 2022
Openbare samenvattingDe woningmarkt is veel in het nieuws de laatste tijd; de provincie Gelderland heeft twee nieuwe subsidieregelingen om knelpunten rond sociale huurwoningen op te lossen. Een regeling stelt woningcorporaties in staat om huurwoningen te verduurzamen zodat de bewoners straks een lagere energierekening hebben. De andere regeling stimuleert 55-plussers om te verhuizen naar een kleinere huurwoning, waardoor de ruimere woningen beschikbaar komen voor gezinnen. Driemaal per jaar stellen Gedeputeerde Staten nieuwe subsidieregelingen en wijzigingen vast. De twee regelingen voor sociale huurwoningen maken daar onderdeel van uit, maar bijvoorbeeld ook een nieuwe regeling om de uitstoot van stikstof in kwetsbare natuurgebieden terug te dringen. Als dat leidt tot het noodzakelijke natuurherstel kunnen ook economische activiteiten zoals woningbouw en wegenaanleg weer op gang komen. Deze subsidieregeling maakt onderdeel uit van een totaal pakket met € 160 miljoen aan investeringen voor robuust natuurherstel met het oog op een duurzame instandhouding van de overbelaste, stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden en leefgebieden van diverse soorten. Ook de nieuwe regeling voor de samenwerkingsovereenkomst met de drie waterschappen in Gelderland subsidieert projecten die bijdragen aan natuurherstel, naast klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie. In het kader van de WK volleybal voor vrouwen, dat volgend jaar in Gelderland georganiseerd wordt, is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor de aanleg van een netsport-court in de openbare ruimte. Hier kunnen netsporten zoals volleybal, voetvolley of badminton worden beoefend. Tenslotte nog een regeling om onze rijke Gelderse historie zichtbaar en beleefbaar te maken. Musea en organisatie uit de toerisme en recreatie branche kunnen subsidie aanvragen voor een publieksactiviteit die past binnen de Gelderse thematische verhaallijnen, zoals bijvoorbeeld de Romeinse tijd, de Gelderse Hanzesteden, de vele kastelen en landgoederen of de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De nieuwe subsidieregelingen treden op 1 januari in werking.

Antwoord op Statenvragen over de asfaltbranche (PS2021-714)

NummerS1
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over de asfaltbranche (PS2021-714)
Openbare samenvattingDe PvdA-fractie heeft naar aanleiding van de discussie in Nijmegen over de asfaltcentrale vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de betrokkenheid van de provincie en de omgevingsdiensten bij het beleid rondom asfaltcentrales. Allereerst wordt gevraagd naar de deelname van een medewerker van de ODRN namens de Provincie aan een expertgroep over de asfaltcentrale. Gedeputeerde Staten antwoorden dat de Provincie Gelderland op de hoogte is van deelname van een medewerker van de ODRN aan een expertgroep over de asfaltbranche. De Provincie verwacht van de ODRN dat zij de kennis die ze in huis hebben verder ontwikkelen en delen. Hiervoor is deelname aan expertgroepen noodzakelijk. Verder wordt gevraagd of de Provincie bevoegd gezag is voor asfaltcentrales. Gedeputeerde Staten antwoorden dat de Provincie op dit moment geen bevoegd gezag is voor Gelderse asfaltcentrales die in bedrijf zijn. Tot slot wordt gevraagd naar de invloed van omgevingsdiensten op het VTH-beleid. Gedeputeerde Staten antwoorden dat de omgevingsdiensten geen eigenstandige rol hebben in het maken van beleid. De rol van de omgevingsdiensten is beperkt tot het toetsen van de uitvoerbaarheid van het beleid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Beslissing op bezwaar inzake omgevingsvergunning over Sachem Europe B.V. in Zaltbommel

NummerS2
OnderwerpBeslissing op bezwaar inzake omgevingsvergunning over Sachem Europe B.V. in Zaltbommel
Openbare samenvattingSachem Europe B.V. is een chemiebedrijf gevestigd in Zaltbommel. Op 5 mei 2021 is een omgevingsvergunning verleend voor de activiteit bouw verleend aan Sachem B.V. voor het wijzigen van de funderingsconstructie van de sprinklertank aan het Van Voordenpark 15 in Zaltbommel. Op 14 juni 2021 is een bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning ingediend ondertekend door zowel de stichting Veiliger Zaltbommel als het Comité van Bezorgde burgers Zaltbommel. Het bezwaarschrift is behandeld door de commissie Rechtsbescherming. De commissie is in het advies aan Gedeputeerde Staten van oordeel dat het Comité Bezorgde burgers Zaltbommel niet-ontvankelijk moet worden verklaard omdat het Comité niet als belanghebbende in deze procedure kan worden aangemerkt. De stichting Veiliger Zaltbommel is wel ontvankelijk in haar bezwaren. De commissie oordeelt dat er sprake is van een gebonden beschikking: de aanvraag voldoet aan de wettelijke beoordelingscriteria. Daarom is de vergunning terecht verleend. Gedeputeerde Staten hebben dit advies van de commissie overgenomen. De commissie geeft Gedeputeerde Staten nog wel in overweging om na te gaan of ook een omgevingsvergunning milieu aangevraagd en verleend had moeten worden. Naar de mening van Gedeputeerde Staten is de indiening van een dergelijke aanvraag echter niet nodig.

Beslissing op bezwaar Geelvinck

NummerS3
OnderwerpBeslissing op bezwaar Geelvinck
Openbare samenvattingDe provincie Gelderland verstrekt subsidie als stimulans voor het ontwikkelen van cultuur- en erfgoedfestivals. De Stichting Amsterdam Internationaal Muziekfestival voor Historische Piano’s ‘Geelvinck Fortepiano Festival heeft subsidie aangevraagd voor het “Geelvinck Fortepiano Festival”. Dit festival richt zich op muziekuitvoeringen op 18e en 19e -eeuwse piano’s. Na de beoordeling van deze aanvraag door de Adviescommissie Cultuur bleek deze aanvraag onvoldoende punten te scoren om in aanmerking te komen voor subsidie. Op basis hiervan hebben Gedeputeerde Staten besloten om de subsidieaanvraag af te wijzen. De stichting was het hier niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt. De Commissie Rechtsbescherming adviseert de provincie over dit soort bezwaarschriften. Uit het advies van de Commissie blijkt dat de subsidieaanvraag terecht is afgewezen en dat het bezwaarschrift ongegrond is. Gedeputeerde Staten hebben om die reden dan ook besloten het advies van de Commissie Rechtsbescherming te volgen. Het besluit blijft dan ook in stand en dit betekent dat er geen subsidie wordt verleend.

Eerbeek-Loenen 2030: Keuze voorkeursalternatief Folding Boxboard Eerbeek

NummerS4
OnderwerpEerbeek-Loenen 2030: Keuze voorkeursalternatief Folding Boxboard Eerbeek
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten willen een nieuwe aanrijroute naar kartonfabriek Folding Boxboard Eerbeek realiseren over een groenstrook langs ’t Haagje. Deze keuze is tot stand gekomen na een brede afweging. Naast de resultaten van de milieuonderzoeken zijn de uitkomsten van het participatieproces, benodigde verwerving van huizen, bedrijfspanden en gronden, en de kosten meegewogen. De provincie Gelderland werkt binnen het programma Eerbeek Loenen 2030 al enige tijd aan het verbeteren van de balans tussen leefbaarheid en vestigingsklimaat en het stimuleren van de energietransitie. Belangrijk project hierbij is een nieuw inpassingsplan voor kartonfabriek Folding Boxboard Eerbeek (voormalig Mayr Melnhof). In eerste instantie zou voor het inpassingsplan alleen gekeken worden naar de inrichting van het bedrijfsterrein. Op verzoek van de omgeving werd besloten ook te onderzoeken wat de effecten zijn van een andere verkeersafwikkeling. De aan- en afvoer van de fabriek zorgt namelijk voor veel vrachtverkeer. Uiteindelijk zijn twee bedrijfsinrichtingen en vijf aan- en afrijdroutes onderzocht. De route langs ’t Haagje biedt mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren en de beleefbaarheid van de groenstructuur en de beek te versterken. Daarnaast hebben de beperkte kosten meegespeeld en het feit dat er minder particulier eigendom verworven moet worden. Voor de inrichting van het bedrijfsterrein is gekozen voor alternatief 2 omdat in dit alternatief een kortere en lagere transportband is voorzien. De geluidsbelasting op de omgeving is daardoor veel kleiner dan in alternatief 1. Dit alternatief scoort aanzienlijk beter dan de ander optie wat betreft industrielawaai. De komende tijd wordt het gezamenlijke voorkeursalternatief verder uitgewerkt, omwonenden worden hierbij betrokken. Daarna wordt het ontwerp vastgelegd in een ontwerp-inpassingsplan.