Besluiten van Gedeputeerde Staten

De besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) staan in een besluitenlijst. Op deze pagina vindt u de besluiten van vergaderingen van Gedeputeerde Staten. Klik op de datum van de vergadering waarvan u besluiten wilt nalezen. Onderaan de pagina opent een overzicht van de genomen besluiten tijdens die vergadering.
De besluiten verschijnen 1 week na de betreffende GS-
vergadering op deze pagina.

Besluitenlijst GS-vergadering van 02 nov 2021

Inhoudsopgave


Opening en mededelingen

NummerA1
OnderwerpOpening en mededelingen

Besluitenlijst

NummerA2
OnderwerpBesluitenlijst

Terugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

NummerA3
OnderwerpTerugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

Regionaal Waterprogramma

NummerA4
OnderwerpRegionaal Waterprogramma
Openbare samenvattingHet ontwerp Regionaal waterprogramma heeft in de periode mei/juni 2021 ter inzage gelegen. In die periode zijn 23 zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van de zienswijzen is in het Regionaal waterprogramma een beperkt aantal wijzigingen doorgevoerd. Gedeputeerde Staten hebben besloten om het aangepast Regionaal waterprogramma ter vaststelling aan te bieden aan Provinciale Staten. Het wordt een van de drie verplichte provinciale programma’s, onder de nieuwe Omgevingswet. Met dit waterprogramma streven wij naar een duurzaam watersysteem, dat nu en in de toekomst voldoende en schoon water biedt en waarin de waterveiligheid geborgd is. Hierbij zorgen we er voor dat we aansluiten bij de maatschappelijke trends en ontwikkelingen zoals het veranderend klimaat. Wij gaan de mogelijkheden en beperkingen die het bodem- en watersysteem biedt, nadrukkelijker meewegen bij ruimtelijke keuzes. Wij vragen in verband met droogte extra aandacht voor het zogenoemde voorraadbeheer. Water vasthouden en waterbesparing zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. In het kader van de Kaderrichtlijn Water en samen met Rijk, IPO en de waterschappen gaan wij aan de slag met de aanpak van de nieuwe stoffen die de kwaliteit van grond- en drinkwater bedreigen.

Vervolgvoorstel Najaarsnota 2021

NummerA5
OnderwerpVervolgvoorstel Najaarsnota 2021
Openbare samenvattingHet college van Gedeputeerde Staten (GS) biedt Provinciale Staten een vervolgvoorstel bij de Najaarsnota 2021 aan. In dit vervolgvoorstel verwerkt GS de algemene uitkering provinciefonds als gevolg van de ontvangst van de septembercirculaire 2021. Tevens stelt GS de verwachte opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting naar boven bij. Gezamenlijk vormt dit een extra verwachte opbrengst van € 6,7 miljoen op voor 2021. In het vervolgvoorstel geeft GS ook een reactie op een overgebleven vraag vanuit de oordeelsvorming, gehouden op 13 oktober 2021. Vervolgens wordt bij ambitie 3 Natuur en cultuur een wijziging van een budget opgenomen in het kader van de afwaardering van grond naar natuur. Tenslotte biedt GS bij dit vervolgvoorstel een gewijzigd ontwerpbesluit aan. Dit doet GS omdat zij bij ambitie 2 Duurzaam een subsidiegrondslag toevoegt voor een klimaatpilot vergroenen voortuinen en huisgevels in de gemeente Winterswijk.

Vervolgvoorstel Verzoek Alliander tot versterking kapitaalstructuur

NummerA6
OnderwerpVervolgvoorstel Verzoek Alliander tot versterking kapitaalstructuur
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben aan Provinciale Staten een gewijzigd ontwerpbesluit voorgelegd met betrekking tot het verzoek Alliander tot versterking van de kapitaalstructuur via een lening. Ook hebben zij Provinciale Staten geïnformeerd over de analyse die KPMG heeft verricht naar aanleiding van de ‘Financial Update’ inzake het verzoek van Alliander. Met de vaststelling van de Kadernota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2021 (PS2021-533) is het bedrag dat als risicodekking bij de lening in een geblokkeerde reserve moet worden gestort afhankelijk van de kredietwaardigheid van Alliander. Een kredietwaardigheid die door Gedeputeerde Staten als ‘hoog’ wordt ingeschat. Daarmee moet er voor deze lening als risicodekking nu een bedrag in de range van € 67 tot €84 miljoen worden gestort in een geblokkeerde reserve in plaats van een bedrag in de range van € 268 tot 335 miljoen. Provinciale Staten wordt gevraagd dit (lagere) bedrag hiervoor beschikbaar te stellen. KPMG is door de aandeelhouders ingehuurd om de financiële prognoses van Alliander te beoordelen. Alliander heeft KPMG nieuwe financiële prognoses gegeven en deze heeft KPMG opnieuw beoordeeld. Op basis van deze beoordeling ziet KPMG geen aanleiding om hun positieve conclusies van mei 2021 aan te passen.

Beantwoording verzoek herziening inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2

NummerA7
OnderwerpBeantwoording verzoek herziening inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2
Openbare samenvattingEen omwonende van het Windpark Bommelerwaard-A2 in Bruchem (gemeente Zaltbommel) heeft de provincie verzocht het provinciale inpassingsplan voor dit windpark te herzien. De omwonende geeft als reden een recente uitspraak van de Raad van State. Die bepaalde dat in de planvorming voor windparken geen gebruik mag worden gemaakt van landelijke normen voor windturbines. Volgens Gedeputeerde Staten heeft deze uitspraak geen directe gevolgen voor het momenteel in aanbouw zijnde windpark. Een reden hiervoor is dat het inpassingsplan voor dit windpark onherroepelijk is. Ook hebben Provinciale Staten bij de vaststelling van dit plan in 2018 beoordeeld of de landelijke milieunormen in de gegeven situatie aanvaardbaar zijn. Dit heeft geleid tot een strengere slagschaduwnorm. Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten daarom voor niet tot intrekking dan wel wijziging van het inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2 over te gaan. Als Provinciale Staten dit oordeel volgen, kunnen belanghebbenden tegen dit besluit bezwaar maken. Hierna is nog beroep bij de Raad van State mogelijk.

Vervolgvoorstel Begroting 2022

NummerA8
OnderwerpVervolgvoorstel Begroting 2022
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten (GS) bieden Provinciale Staten (PS) een vervolgvoorstel bij de Begroting 2022 en een gewijzigd ontwerpbesluit aan. In dit vervolgvoorstel beantwoordt GS openstaande vragen uit de oordeelsvorming van de Begroting 2022 die op woensdag 13 oktober 2021 heeft plaatsgevonden. Ook heeft GS de financiële gevolgen van de geactualiseerde Kadernota risicomanagement en weerstandsvermogen (PS2021-533) verwerkt. Hiermee is het nog te zoeken bedrag voor het investeringsbudget van deze Bestuursperiode ingevuld en is ruim € 100 miljoen toegevoegd aan het Stamkapitaal. Daarnaast stelt GS een beschikbaarstelling en een subsidiegrondslag voor The Economic Board voor. Verder informeert GS PS over de ervaringen van het subsidie-instrument Incidentele subsidie. Het vervolgvoorstel zal betrokken worden bij de besluitvormende vergadering van Provinciale Staten op woensdag 10 november 2021.

Kaderstelling Uitvoeringsagenda Gelderse Maatregelen Stikstof 2021-2025

NummerA9
OnderwerpKaderstelling Uitvoeringsagenda Gelderse Maatregelen Stikstof 2021-2025
Openbare samenvattingDe overdaad aan stikstof die neerslaat in Gelderland heeft een vernietigend effect op de (Gelderse) natuur. Om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de stikstofproblematiek in Gelderland hebben tientallen partijen de handen ineen geslagen en maatregelen aangedragen voor de Uitvoeringsagenda Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS). De ambitie is dat de bouw, de landbouw, de industrie en de mobiliteitssector in Gelderland in 2025 25% minder stikstof uitstoten. Provinciale Staten wil haar controlerende taak in het stikstofdossier kunnen uitvoeren. Daarvoor zijn duidelijke kaders nodig, waar Gedeputeerde Staten over zal rapporteren. Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten de kaders vast te stellen. Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten voorgesteld om te besluiten dat gewerkt wordt aan het gezond en toekomstbestendig maken van de Gelderse natuur en aan het vlottrekken van wonen en werken op basis van de in de Uitvoeringsagenda gemaakte afspraken over Gelderse bronmaatregelen. Daarnaast werken zij aan een transitie naar duurzaamheid, bovenop landelijke bronmaatregelen voor de Veluwe, Achterhoek en Rijntakken. Ook willen zij toewerken naar een structurele oplossing van de stikstofproblematiek in de fysieke leefomgeving (van 'wat kan niet', naar 'wat kan waar wel').

Actualisatie Bibliotheekbeleid

NummerB1
OnderwerpActualisatie Bibliotheekbeleid
Openbare samenvattingDe landelijke evaluatie in 2018 van de Wsob, Wet stelsel openbare bibliotheken leidt niet tot grote aanpassingen in het bibliotheekstelsel. Wel zijn er landelijk met alle overheden en de landelijk bibliotheeksector afspraken gemaakt voor actualisering van de uitgangspunten. Met als doel om de maatschappelijke-educatieve positie van de bibliotheken te versterken. In Gelderland is met bibliotheeksector het Gelderse bibliotheekbeleid geactualiseerd. De recente landelijke ontwikkelingen betekenen geen grote wijzigingen in het beleid. Eerder is sprake van een actualisatie of doorontwikkeling van de huidige situatie. Bij de actualisatie zijn er twee onderdelen die specifiek voor Gelderland zijn. Op de eerste plaats kent Gelderland een flink aantal bibliotheken die een gecombineerde instelling vormen. We willen dit soort instellingen verder ontwikkelen en verdiepen. Daarnaast hebben we met bibliotheken een prachtig netwerk om erfgoed een podium te geven. We willen ook op deze wijze ‘Het verhaal van Gelderland’ zichtbaar maken in de hele provincie. Daarnaast blijven we inzetten op een sterk netwerk en robuuste bibliotheek. Gelderland heeft een provinciebreed dekkend bibliotheeknetwerk en elke gemeente beschikt over een openbare bibliotheek. De actualisatie van het bibliotheekbeleid betreft vooral inhoudelijke wijzigingen die een lokale uitvoering kennen. De provinciale inzet blijft in het ondersteunen van het netwerk. In de eerste plaats door de inzet van de provinciale ondersteuningsinstelling Rijnbrink, daarnaast in de ondersteuning van de Plus- en Gelderlandbibliotheek en de SGB, Samenwerkende Gelderse Bibliotheken.

Extern salderen met veehouderijen

NummerB2
OnderwerpExtern salderen met veehouderijen
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten willen het extern salderen met veehouderijen in Gelderland toestaan. Dat betekent dat stikstofruimte onder voorwaarden van de ene locatie naar de andere kan worden verplaatst. Dat is belangrijk voor nieuwe projecten, zoals woningbouwprojecten, die stikstofruimte nodig hebben. Tot dusver staat die mogelijkheid met veehouderijen niet open, om te kunnen voorkomen dat er ongecontroleerde en ongecoördineerde opkoop van agrarische bedrijven in Gelderland plaatsvindt, die kan leiden tot leegstand en verloedering van het landelijk gebied. Inmiddels heeft het Rijk besloten om in het rekenmodel AERIUS een maximale afstandsgrens van 25 km in te bouwen voor berekening van effecten van projecten. Gedeputeerde Staten zien daarin voldoende garantie, dat er in een straal van 25 km rondom de Veluwe (en andere Natura2000 gebieden) geen agrarische bedrijven worden opgekocht die nadelig zijn voor gebiedsprocessen op de Veluwe. Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten toegezegd om met een nadere onderbouwing te komen voor het open stellen van extern salderen met veehouderijen. In deze samenvattende brief verwijst het College naar de wijze waarop ze dat wil doen. Provinciale Staten spreken zich hierover binnenkort uit. Een definitief besluit volgt daarna.

Mededelingenbrief 2 november

NummerB3
OnderwerpMededelingenbrief 2 november
Openbare samenvattingPeriodiek bieden GS aan de Staten een mededelingenbrief aan. Hierin staan mededelingen van feitelijke aard opgenomen.

Toepassen hardheidsclausule bij partiële vrijstelling bouwactiviteiten

NummerC1
OnderwerpToepassen hardheidsclausule bij partiële vrijstelling bouwactiviteiten
Openbare samenvattingVanaf 1 juli 2021 is er een nieuwe wet van kracht: de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn). Door deze wet is er geen vergunningsplicht meer als er alleen stikstofdepositie is vanwege bouwactiviteiten. De provincie Gelderland gaat aanvragers die onnodig een natuurvergunning hebben aangevraagd én hun aanvraag intrekken geen leges in rekening brengen. Er zijn namelijk (circa) drie aanvragers die vóór 1 juli hun aanvraag hebben ingediend. Deze zouden -op basis van de toen geldende wetgeving- wél leges moeten betalen, terwijl aanvragers van ná 1 juli 2021 deze leges niet hoeven te betalen. De Legesverordening van de provincie Gelderland stelt dat er leges moeten worden opgelegd als de aanvraag in behandeling is genomen en daarom is op voordracht van de provinciale belastinginspecteur besloten om -op basis van de hardheidsclausule- geen leges in rekening te brengen als de betrokkenen hun aanvraag intrekken. Als betrokkenen hun aanvraag niet intrekken, zal de provincie een (weigerings)besluit nemen. Hierbij zullen betrokkenen de helft van de gebruikelijke legeskosten betalen, zoals in de legesverordening staat. Provincie Gelderland mag deze hardheidsclausule toepassen wanneer er door regelgeving sprake is van een onvoorzien of onredelijk effect voor ondernemers of inwoners.

Protocol Stuurgroep Gelders-Overijsselse Regional Aanpak Laadinfrastructuur

NummerC2
OnderwerpProtocol Stuurgroep Gelders-Overijsselse Regional Aanpak Laadinfrastructuur
Openbare samenvattingDe provincies Gelderland en Overijssel werken in de regio Oost-Nederland samen met gemeenten, netbeheerders en bedrijven aan een slim, dekkend en betrouwbaar laadnetwerk, dat mee groeit met het aantal elektrische voertuigen. De aanpak hiertoe is beschreven in de Gelders-Overijsselse aanpak voor de Regionale Agenda Laadinfrastructuur (GO-RAL). Zo ondersteunen beide provincies gemeenten met bijvoorbeeld laadconsulenten, informatie-uitwisseling en formats en organiseren een nieuwe aanbesteding, waarmee gemeenten eenvoudig laadpalen kunnen inkopen. Op die manier bouwen we samen aan voldoende laadpalen voor elektrisch rijden en een duurzame mobiliteit, een klimaatneutrale regio én aan een schone en gezonde leefomgeving. Voor een goede samenwerking is de Stuurgroep GO-RAl opgericht. In deze stuurgroep zitten vertegenwoordigers van de netbeheerders Alliander en Enexis, de wethouders van Hof van Twente, Steenwijkerland, Ede, Culemborg en Winterswijk en de gedeputeerden Van der Bree en Van der Wal. De laatste is voorzitter van de Stuurgroep. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben ingestemd met de werkwijze van de Stuurgroep, zoals vastgelegd is in het protocol.

Gunning noodconcessie Valleilijn 2021-2023 aan Connexxion

NummerC3
OnderwerpGunning noodconcessie Valleilijn 2021-2023 aan Connexxion
Openbare samenvattingConnexxion blijft vanaf 12 december 2021 de treindienst Amersfoort Centraal/Ede-Wageningen rijden. Dit is het resultaat van de onderhandelingen over de noodconcessie voor 2 jaar. De dienstregeling blijft hetzelfde, ondanks dat het aantal reizigers is gedaald als gevolg van de Covid-19 pandemie. Zeker nu de reizigers weer sneller dan verwacht terugkeren vinden we het belangrijk dat het aanbod op peil blijft. Daarnaast willen we dat het mogelijk wordt om te gaan betalen met een bankpas, creditcard, mobiele telefoon of smartwatch. Na de zomer van 2022 start de aanbesteding van de concessie voor de periode december 2023 - 2036. Door de impact van COVID-19 op het openbaar vervoer waren er geen inschrijvingen voor de aanbesteding van de Valleilijn in 2020. Daarom kozen we voor een noodconcessie voor 2 jaar. In deze noodconcessie krijgt de vervoerder alle kosten vergoed, de opbrengsten komen naar de provincie Gelderland. Zo kunnen we de dienstregeling handhaven en blijft de regio goed bereikbaar.

Werkagenda Slimme Mobiliteit

NummerC4
OnderwerpWerkagenda Slimme Mobiliteit
Openbare samenvattingWe verlengen de huidige Werkagenda Slimme Mobiliteit met 1 jaar. Deze werkagenda heeft tot doel om bestaande infrastructuur beter te benutten en bereikbaarheid te vergroten door gebruik te maken van nieuwe technologie, samenwerking en gedragsverandering. Aan de Werkagenda is de subsidieregeling Slimme Mobiliteit gekoppeld die bijdraagt aan de Programma’s Slimme Mobiliteit in de Gelderse regio’s. De Werkagenda Slimme Mobiliteit 2018-2021 loopt dit jaar af en we verlengen deze met een jaar. Deze werkagenda draagt bij aan het realiseren van de doelen uit de Visie voor een bereikbaar Gelderland. Bovendien geven we met deze werkagenda uitvoering aan de afspraken uit het BO MIRT 2019 en 2020 op het vlak van slimme mobiliteit, waaronder het digitaliseren van mobiliteitsdata en de werkgeversaanpak. Tegelijkertijd gebruiken we komend jaar om onze werkwijze te actualiseren zodat we nieuwe inzichten over effectieve maatregelen voor thuiswerken en slim naar het werk te reizen kunnen meenemen.

Samenwerkingsovereenkomst Planuitwerking Uiterwaarden Wamel, Dreumel, Heerewaarden

NummerC5
OnderwerpSamenwerkingsovereenkomst Planuitwerking Uiterwaarden Wamel, Dreumel, Heerewaarden
Openbare samenvattingRijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland sluiten een Samenwerkingsovereenkomst voor de planuitwerking van de uiterwaarden bij Wamel, Dreumel en Heerewaarden aan de Waal. Zij willen de opgaven voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG), Natura 2000 en Gelders Natuurnetwerk (GNN) opnemen in één ontwerp voor het hele gebied. De overeenkomst moet leiden tot een definitief ontwerp voor het gebied. De provincie wil met deze overeenkomst haar doelstellingen voor natuurontwikkeling vormgeven.

Windpark Wijchen-A50

NummerC6
OnderwerpWindpark Wijchen-A50
Openbare samenvattingOp 27 mei 2021 heeft de gemeenteraad van Wijchen het principeverzoek van Vereniging Windpark Wijchen-A50 en EnergieSamen afgewezen. Na deze afwijzing hebben de initiatiefnemers het principeverzoek bij de provincie Gelderland ingediend met het verzoek over te gaan tot een inpassingsplan. Na bestuurlijk overleg met de gemeente Wijchen op 29 september bleek dat de standpunten omtrent dit principeverzoek uiteen liepen. Hierop is binnen de RES Arnhem-Nijmegen besloten om een regionale planMER uit te voeren, waarmee de locatie Wijchen-A50 kan worden getoetst aan alternatieve locaties in de regio. Een recente beslisnota van het Wijchense college aan de gemeenteraad wijkt af van de overeengekomen aanpak. Gedeputeerde Staten willen in overleg met het College van Wijchen komen tot een gemeenschappelijke aanpak.

Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost-Nederland 2021

NummerS1
OnderwerpBestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost-Nederland 2021
Openbare samenvattingProvincie Gelderland sluit een bestuursovereenkomst over het werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland 2022-2027 (ZON). Daarmee wordt voor aankomende jaren het Deltaprogramma zoetwater uitgevoerd, fase 2. Dit programma bestrijkt op de beheergebieden van waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen (zoetwaterregio Oost). Tijdens de 1e fase (2016) richtten wij ons op ervaring opdoen. Inmiddels gaan we met het komende werkprogramma een groter gebied bestrijken en proberen we ook andere opgaven mee in onze plannen. Relevante ontwikkelingen worden afgestemd met andere zoetwaterregio’s in het Bestuurlijk Platform Zoetwater. Alle partners in zoetwaterregio Oost-Nederland investeren 150 miljoen euro en het Rijk 50 miljoen. Daarvan neemt provincie 12 miljoen voor haar rekening.

Antwoord op Statenvragen over populatieontwikkeling wolf in Gelderland (PS2021-692)

NummerS2
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over populatieontwikkeling wolf in Gelderland (PS2021-692)
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten van Gelderland (GS) hebben antwoord gegeven op schriftelijke vragen van de Statenleden Rebel (CU), Boender (VVD) en Tolkamp (CDA) over de populatieontwikkeling van de wolf in Gelderland. Aanleiding was het rapport “De wolf terug in Nederland” dat in opdracht van de gezamenlijke provincies en het ministerie van LNV is opgesteld. Het rapport gaat in op allerlei vragen die er leven ten aanzien van de wolf, bijvoorbeeld over hoe de populatie zich ontwikkelt. Hoeveel wolven er uiteindelijk in Gelderland kunnen leven is nog niet bekend en afhankelijk van de natuurlijke draagkracht, zoals voldoende rust, ruimte en natuurlijk voedselaanbod. Belangrijk is echter ook het draagvlak voor de wolf bij de inwoners van Gelderland. GS verwachten dat met de ontwikkeling van het aantal wolven het maatschappelijke draagvlak voor de wolf kan verslechteren. We zullen moeten leren samenleven met de wolf. Daarom draagt de provincie bij aan voorlichting en preventie en zal worden ingegrepen als dat echt nodig is.

Antwoord op Statenvragen biodiversiteit en wildopvang (PS2021-693)

NummerS3
OnderwerpAntwoord op Statenvragen biodiversiteit en wildopvang (PS2021-693)
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten van Gelderland (GS) hebben antwoord gegeven op schriftelijke vragen van de Statenleden L. van der Veer (Partij voor de Dieren), C. de Roo (GroenLinks), C. Claassen (SP) en F. Rebel (ChristenUnie) over biodiversiteit en wildopvang. GS geven in hun antwoord aan dat zij de wildopvang niet subsidiëren omdat deze weinig bijdraagt aan de duurzame instandhouding van bedreigde soorten. Wildopvang is vooral gericht op het tegengaan van dierenleed. De bestaande subsidieregeling richt zich op het treffen van herstelmaatregelen voor het leefgebied van bedreigde soorten als ook het onderzoek hiernaar. Daarnaast kan onder voorwaarden ook het kweken van bedreigde soorten en het opnieuw uitzetten worden gesubsidieerd.

Antwoord op Statenvragen natuurvergunningen Fietsinfrastructuur Ermelo (PS2021-668)

NummerS4
OnderwerpAntwoord op Statenvragen natuurvergunningen Fietsinfrastructuur Ermelo (PS2021-668)
Openbare samenvattingStatenleden J. Daenen (PvdA), G. Averesch (SGP), H. van Ark (CDA) en R. Braam (D66) hebben schriftelijke vragen gesteld over de natuurvergunningen fietsinfrastructuur Ermelo. De vragen gingen samengevat over wat er mis gaat, het procesverloop en of het procesverloop geoptimaliseerd kan worden. De gemeente Ermelo wil de fietsinfrastructuur verbeteren en waar nodig verbreden en hiervoor de benodigde Wet natuurbeschermingsvergunningen aangevraagd.