Besluiten van Gedeputeerde Staten

De besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) staan in een besluitenlijst. Op deze pagina vindt u de besluiten van vergaderingen van Gedeputeerde Staten. Klik op de datum van de vergadering waarvan u besluiten wilt nalezen. Onderaan de pagina opent een overzicht van de genomen besluiten tijdens die vergadering.
De besluiten verschijnen 1 week na de betreffende GS-
vergadering op deze pagina.

Besluitenlijst GS-vergadering van 05 okt 2021

Inhoudsopgave


Opening en mededelingen

NummerA1
OnderwerpOpening en mededelingen

Besluitenlijst

NummerA2
OnderwerpBesluitenlijst

Terugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

NummerA3
OnderwerpTerugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

Aangepaste maatregelen duurzame culturele infrastructuur

NummerB1
OnderwerpAangepaste maatregelen duurzame culturele infrastructuur
Openbare samenvattingDe gevolgen van de Covid-19 pandemie en de genomen overheidsmaatregelen hebben vanaf het begin een grote impact op de culturele sector. Op grond van de opbrengsten van de verschillende regiogesprekken is eerder (21 april 2021) besloten een drietal regelingen voor te gaan bereiden met het oog op transformatie, de inzet van coördinatie en de verbinding met regionale verhaallijnen. Regio’s hebben aangegeven zich onvoldoende gehoord te voelen in dit besluit. Wij zijn daarop opnieuw met de regio’s in gesprek gegaan. Aan elke regio zal nu een eigen budget worden toegekend. Vervolgens gaan wij in gesprek met de regio over de uit te voeren activiteiten. Hiervoor blijven hun regioplannen het uitgangspunt met het daarin opgenomen streven naar innovatie en transformatie.

Stand van zaken financiën Gelderse gemeenten richting begroting 2022

NummerB2
OnderwerpStand van zaken financiën Gelderse gemeenten richting begroting 2022
Openbare samenvattingGS verwachten dat het grootste deel van de Gelderse gemeenten de begroting 2022 sluitend zal kunnen vaststellen. Dat baseert de provincie op de jaarrekeningen 2020 en de recente toezegging door het Rijk van eenmalig extra geld voor jeugdzorg. Ook is de opschalingskorting voor het derde jaar op rij bevroren. Maar voor de jaren erna blijft er onverminderd zorg. Ook omdat geen enkele zekerheid bestaat over de Rijksbijdragen voor de jaren na 2022. Daarbij komt dat voor de helft van de Gelderse gemeenten de op handen zijnde herverdeling van het Gemeentefonds negatief lijkt uit te pakken. Naar aanleiding van de beoordeling van de gemeentelijke jaarrekeningen 2020 stellen Gedeputeerde Staten jaarlijks de Factsheet "Financiën Gelderse gemeenten, jaarrekeningen 2020" op voor Provinciale Staten. Hierin worden de belangrijkste financiële ontwikkelingen op Gelders niveau geduid.

Mededelingenbrief 5 oktober 2021

NummerB3
OnderwerpMededelingenbrief 5 oktober 2021
Openbare samenvattingPeriodiek bieden GS aan de Staten een mededelingenbrief aan. Hierin staan mededelingen van feitelijke aard opgenomen.

Wob-verzoek inzake aankoop kalverhouderij

NummerB4
OnderwerpWob-verzoek inzake aankoop kalverhouderij
Openbare samenvattingDoor een inwoner van Hierden is op 11 augustus 2021 een Wob-verzoek ingediend betreffende de aankoop door de provincie van een kalverhouderij. De verzoeker heeft daarbij om het volgende gevraagd: - Aanbiedingsvoorstel aankoop van de kalverhouderij; - Correspondentie tussen de provincie Gelderland en de kalverhouderij; - Reden van afwijzing aankoop; - Interne correspondentie inzake de onderhandelingen. De opkoopregeling voor kalverhouderijen is beschreven in de Beleidsregels aankoop vleeskalverhouderijen 2020 in de context van de Gelderse stikstofaanpak en verduurzaming van de kalversector. Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding daarvan besloten om de gevraagde informatie deels openbaar te maken. De informatie waardoor de onderhandelingspositie van de provincie zou kunnen worden geschaad wordt namelijk niet openbaar gemaakt.

Start inpassingsplan N825 Broekstraat-Hekweg gemeente Lochem/Berkelland

NummerB5
OnderwerpStart inpassingsplan N825 Broekstraat-Hekweg gemeente Lochem/Berkelland
Openbare samenvattingDe Nettelhorsterweg (N825) wordt verbeterd en veiliger gemaakt. Om op het deel van de provinciale N825 tussen de Broekstraat en de Hekweg de aanleg van landbouwbouwpasseerhavens en andere maatregelen (waaronder een inhaalverbod) mogelijk te maken, dient een provinciaal inpassingsplan te worden opgesteld. Hierover is overlegd met de gemeenten Lochem en Berkelland en zij steunen deze keuze. GS hebben dan ook besloten te starten met de procedure voor het provinciaal inpassingsplan N825 Broekstraat-Hekweg.

Uitvoeringsstrategie waterstof

NummerB6
OnderwerpUitvoeringsstrategie waterstof
Openbare samenvattingGelderland schakelt over op duurzame energie. Dat is hard nodig vanwege de klimaatverandering. Schone elektriciteit komt nu vooral van windturbines en zonnepanelen. Dat zijn de best beschikbare technieken. Maar elektriciteit kan niet in elke energiebehoefte voorzien, waardoor we ook andere mogelijkheden moeten ontwikkelen. Bijvoorbeeld voor vrachtwagens, de industrie en het verwarmen van woningen in oude stadscentra. Ook moeten we zorgen dat het aanbod van en de vraag naar duurzame energie goed in balans blijven. Waterstof kan hier een rol in spelen. Het gebruik hiervan helpt ook om de lucht schoner te maken omdat er minder schadelijke stoffen vrijkomen dan bij toepassing van fossiele brandstoffen. Waterstof moet gemaakt worden. Gebeurt dit met duurzame elektriciteit, dan noemen we het groene waterstof. Daarom willen we de productie van groene waterstof bevorderen. De acties hiervoor staan nu bij elkaar in de Uitvoeringstrategie Waterstof die Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld. We beginnen bij plekken in Gelderland waar allerlei vormen van duurzame energie en waterstof bij elkaar komen. Dit zijn ook broedplaatsen voor innovaties. We zetten erop in dat afnemers en aanbieders elkaar beter kunnen vinden en benutten ons inkoopbeleid als hefboom. We stimuleren dat partijen van elkaar leren hoe we groene waterstof in Gelderland goed kunnen benutten. wetend dat we daartoe soms met grijze waterstof zullen moeten beginnen.

Koepelnotitie subsidieverlening 5 oktober 2021

NummerC1
OnderwerpKoepelnotitie subsidieverlening 5 oktober 2021
Openbare samenvattingProvincie Gelderland ondersteunt initiatieven en projecten op diverse terreinen. Met subsidies stimuleren we initiatiefnemers en helpen we plannen te realiseren. Zo werken wij samen aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Het Geldersch Landschap ontvangt een bijdrage voor omvorming van 17 hectare agrarisch grond naar natuurterrein, waardoor uitvoering wordt gegeven aan de inrichting van het Gelders natuurnetwerk. De terreinen zijn gelegen in de gemeenten Heerde, Renkum, Voorst, Epe, Lochem en Ede. Ook Natuurmonumenten vormt met onze bijdrage 10 hectare om naar natuurterrein. De terreinen liggen op landgoed Leusveld in de gemeente Brummen. Binnen het project "Met het basis onderwijs Duurzaam op weg naar de Toekomst” voert Stichting Bevordering Techniekonderwijs Berkelstreek samen met haar partners activiteiten uit, gericht op de Wetenschap & Techniek. Er wordt ingezet om, samen met de 7 andere Technieklokalen in de Achterhoek in een collectieve setting kennis en bevindingen te delen, van elkaar te leren en “good practice” te borgen. Er wordt daarnaast sterk ingezet op vernieuwing van de lesstof en gezocht naar een innovatieve aansluiting bij het basisonderwijs.

Goedkeuring raadsbesluiten Flying Bikes (Barneveld), Breehoek en tweesporenbeleid (Scherpenzeel)

NummerC2
OnderwerpGoedkeuring raadsbesluiten Flying Bikes (Barneveld), Breehoek en tweesporenbeleid (Scherpenzeel)
Openbare samenvattingDe gemeentebesturen van Barneveld en Scherpenzeel staan onder verscherpt toezicht in verband met de voorgenomen gemeentelijke herindeling. Dit toezicht is ingesteld om de belangen van de nieuw te vormen gemeente te behartigen. Bepaalde besluiten met financiële consequenties moeten daarom ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd. Normale zaken kunnen, mits er reële dekking voor is, worden goedgekeurd. Gedeputeerde Staten hebben besloten het raadsbesluit met betrekking tot de Flying Bikes van de gemeente Barneveld goed te keuren. De raadsbesluiten tweesporenbeleid en de Breehoek van de gemeente Scherpenzeel zijn door Gedeputeerde Staten eveneens goedgekeurd. Na de goedkeuring kunnen de gemeenten tot uitvoering overgaan.

Wijziging Besluit Subsidieplafonds 2021 EFRO React-EU voor het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020

NummerC3
OnderwerpWijziging Besluit Subsidieplafonds 2021 EFRO React-EU voor het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020
Openbare samenvattingHet programma EFRO Oost-Nederland is een Europees subsidieprogramma van Gelderland en Overijssel. Subsidies worden verstrekt voor innovatieve projecten binnen de prioriteiten economische innovatie en koolstofarme economie. Het doel is dat meer mkb-bedrijven in Oost-Nederland meer omzet halen uit nieuwe producten. Gedeputeerde Staten stellen de mogelijkheid open om subsidie aan te vragen in het kader van het Europese EFRO-programma 2014-2020. Het gaat bij deze subsidies om de toedeling van middelen uit het React-EU programma. Deze middelen zijn bedoeld voor de voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie. Gedeputeerde Staten hebben eerder het subsidieplafond 2021 EFRO React-EU vastgesteld. Het gaat om twee plafonds: dat voor ontwikkelingsprojecten en dat voor investeringen in het innovatieve ecosysteem. Gedeputeerde Staten hebben het bedrag in het deelplafond voor ontwikkelingsprojecten verhoogd met onbenutte bedragen uit de openstelling voor innovatieve ecosystemen. De ophoging van dit deelplafond komt uit op € 1.199.360: € 771.562 voor het Gelderse deelplafond, en € 427.798 voor het Overijsselse deelplafond.

Antwoord op Statenvragen over Jacobskruiskruid (PS2021-595)

NummerS1
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over Jacobskruiskruid (PS2021-595)
Openbare samenvattingStatenlid I. van Roozendaal van Forum voor Democratie vraagt naar de stand van zaken omtrent de toezegging om Jacobskruiskruid extra onder de aandacht te brengen van gemeenten en waterschappen en of het college al in overleg is met LTO en/of met anderen die pleiten voor een betere bestrijding van het Jacobskruiskruid. Gedeputeerde Staten antwoorden dat zij er voor zorgen dat in het door hen opgezette leernetwerk ecologisch bermbeheer, waaraan door gemeenten en waterschappen wordt deelgenomen, aandacht wordt besteed aan het voorkomen van overlast door Jacobskruiskruid. Gedeputeerde Staten zullen voor de grond die in provinciaal eigendom is en in gebruik blijft als landbouwgrond bij de vaststelling van de nieuwe pachtvoorwaarden bekijken of er mogelijkheden zijn voor een effectievere bestrijding van Jacobskruiskruid. Verder conformeren Gedeputeerde Staten zich aan de in 2006 gemaakte afspraken met de Gelderse wegbeheerders, terreinbeheerders en LTO. Deze afspraken komen er op neer dat voorkomen wordt dat Jacobskruiskruid terecht komt in het hooi, dat bestemd is als veevoer. Verder zorgen Gedeputeerde Staten dat bij het inzaaien van provinciale wegbermen na een wegreconstructie er geen Jacobskruiskruid in het kruidenmengsel voorkomt. Het bermmaaisel wordt sinds 2007 gecomposteerd en vergist.

Reactie GS en regiopartners op Voortgangsbrief Programma Luchtruimherziening

NummerS2
OnderwerpReactie GS en regiopartners op Voortgangsbrief Programma Luchtruimherziening
Openbare samenvattingIn een Voortgangsbrief aan de Tweede Kamer over het programma Luchtruimherziening van 22 juni 2021 gaan de verantwoordelijke minister en staatssecretaris in op de stand van zaken rond de Luchtruimherziening. De toekomstige indeling van het luchtruim is van invloed op de woon-, leefomgeving en natuur in provincie Gelderland. De Voortgangsbrief roept vragen en zorgen op. Gedeputeerde Staten sturen daarom mede namens de partners in de regio daarover een brief aan de minister en de staatssecretaris. Zo maakt de Voortgangsbrief geen melding van het herontwerpen van de voorgestelde vliegroutes van en naar Lelystad Airport, er worden alleen verbeteringen genoemd. Gedeputeerde Staten en de regiopartners plaatsen daarnaast kanttekeningen bij de openingstijden van luchthaven Lelystad Airport en het daardoor verstoren van de nachtrust onder de vliegroutes. Er is voor hen ook onduidelijkheid over de effecten van een vierde naderingspunt voor Schiphol, Rotterdam en Lelystad, het toekomstige militaire gebruik en de methodes voor het monitoren van en sturen op geluidbelasting. Tenslotte willen Gedeputeerde Staten en de regiopartners graag weten op welke manier waarop het programma Luchtruimherziening hen betrekt in de planuitwerkingsfase.

Antwoord op Statenvragen over het ziekenhuis in Zutphen (PS2021-634)

NummerS3
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over het ziekenhuis in Zutphen (PS2021-634)
Openbare samenvattingForum voor Democratie heeft naar aanleiding van een artikel in de Stentor over de onzekerheid over de afdelingen IC en eerste hulp van het ziekenhuis in Zutphen schriftelijke vragen gesteld. Gedeputeerde Staten stellen in hun antwoord dat de Provincie geen formele rol, positie en expertise meer heeft op het gebied van (regionale) zorg. De Provincie heeft er in het sociale domein voor gekozen om via het programma leefbaarheid bij te dragen aan het versterken van (sociale) verbondenheid.

Bestuursovereenkomst provincie - gemeente Brummen over Eerbeek-Loenen 2030 en Vitaal openbaar bestuur

NummerS4
OnderwerpBestuursovereenkomst provincie - gemeente Brummen over Eerbeek-Loenen 2030 en Vitaal openbaar bestuur
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben ingestemd met de Bestuursovereenkomst tussen de gemeente Brummen en de provincie Gelderland over samenwerking Eerbeek Loenen 2030 en maatwerktraject Vitaal openbaar bestuur. Ondertekening is gepland op 7 oktober a.s.. De provincie Gelderland en de gemeente Brummen werken samen aan de versterking van de bestuurskracht, aan verbetering van de gemeentelijke financiën en aan de opgaven in het programma Eerbeek Loenen. Omdat deze samenwerking langjarig is en de provincie en de gemeente daarbij geld en medewerkers inzetten, hebben de provincie en de gemeente hierover met elkaar nadere afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Bestuursovereenkomst tussen de gemeente Brummen en de provincie Gelderland.

Beslissing op bezwaar PSP'92 tegen vaststelling tarieven openbaar vervoer

NummerS5
OnderwerpBeslissing op bezwaar PSP'92 tegen vaststelling tarieven openbaar vervoer
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben besloten het bewaarschrift van PSP ’92 Gelderland overeenkomstig het advies van de commissie Rechtsbescherming niet-ontvankelijk te verklaren. Het bezwaarschrift is gericht tegen het besluit tot vaststelling van tarieven voor het regionaal openbaar vervoer. De commissie Rechtsbescherming heeft Gedeputeerde Staten geadviseerd het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren, omdat het besluit een algemeen verbindend voorschrift zou zijn waartegen geen rechtsmiddelen open staan. Tegen het besluit kan dus volgens de commissie Rechtsbescherming geen bezwaar worden gemaakt. Gedeputeerde Staten gaan echter niet mee in deze overwegingen van de commissie Rechtsbescherming. Volgens Gedeputeerde Staten is er namelijk wel sprake van een besluit waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Openbaar vervoer bedrijven kunnen namelijk bezwaar maken tegen een besluit tot het vaststellen van de tarieven. Bezwaarde is in dit geval echter geen openbaar vervoerbedrijf waardoor hij geen belanghebbende is bij dit besluit. Het bezwaar is daardoor niet-ontvankelijk. Dit betekent dat het bezwaar inhoudelijk niet is beoordeeld en het besluit in stand blijft.

IPO-bestuur 6 oktober 2021

NummerS6
OnderwerpIPO-bestuur 6 oktober 2021
Openbare samenvattingHet bestuur van de vereniging IPO vergadert op 6 oktober 2021. Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van deze vergadering. Geagendeerd staan onder andere de nieuwe inhoudelijke focus en samenwerkingsstructuur, de voortgang van de regionale energie-infrastructuur, het convenant Formalisering BRZO+ en de najaarsnota 2021.