Besluiten van Gedeputeerde Staten

De besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) staan in een besluitenlijst. Op deze pagina vindt u de besluiten van vergaderingen van Gedeputeerde Staten. Klik op de datum van de vergadering waarvan u besluiten wilt nalezen. Onderaan de pagina opent een overzicht van de genomen besluiten tijdens die vergadering.
De besluiten verschijnen 1 week na de betreffende GS-
vergadering op deze pagina.

Besluitenlijst GS-vergadering van 29 jun 2021

Inhoudsopgave


Opening en mededelingen

NummerA1
OnderwerpOpening en mededelingen

Besluitenlijst

NummerA2
OnderwerpBesluitenlijst

Terugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

NummerA3
OnderwerpTerugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

Vervolgvoorstel uitwerking MTR/Perspectiefnota 2022

NummerA4
OnderwerpVervolgvoorstel uitwerking MTR/Perspectiefnota 2022
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten (GS) hebben een vervolgvoorstel inzake de uitwerking MTR/Perspectiefnota 2022 aan Provinciale Staten (PS) aangeboden. In dit vervolgvoorstel wordt antwoord gegeven op de vraag over het intercitystation Harderwijk die in de oordeelsvormende vergaderingen is toegezegd. Daarnaast is de meicirculaire 2021 van het provinciefonds verwerkt. In de meicirculaire ziet GS zowel voor 2021 als meerjarig een positief effect voor Gelderland. Vanaf 2023 is de meerjarige raming van het provinciefonds voorzichtig aangehouden door GS. Dit wordt gedaan omdat vanaf 2023 een herijking van het provinciefonds gaat spelen, hiervan op dit moment nog niet duidelijk is hoe de herijking verder uit zal pakken voor Gelderland.

Vervolgvoorstel programma Klimaatadaptatie

NummerA5
OnderwerpVervolgvoorstel programma Klimaatadaptatie
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten beantwoorden in de Statenbrief vragen van Provinciale Staten over grondwater en verspilling bij grondwateronttrekkingen. De Provincie en de waterschappen streven er naar om de vergunde onttrekkingen effectief en efficiënt te laten plaatsvinden. De Provincie is bevoegd gezag voor de onttrekkingsvergunningen voor industriële onttrekkingen van meer dan 150.000 m3 per jaar, voor open bodemenergiesystemen en voor de openbare drinkwatervoorziening. De overige categorieën w.o. bronmaling vallen onder de bevoegdheid van de waterschappen.

Operationeel Programma INTERREG VI A Deutschland-Nederland

NummerB1
OnderwerpOperationeel Programma INTERREG VI A Deutschland-Nederland
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben ingestemd met het Operationeel Programma INTERREG VI A Deutschland-Nederland (2021-2027). Het programma is door de provincie Gelderland en de andere grensprovincies samen met het Ministerie van Economische Zaken van Nederland en van Noordrijn-Westfalen, de Staatskanselarij van Nedersaksen en alle Euregio's ontwikkeld. Het INTERREG VI A programma stimuleert grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland. Naast innovatieve en duurzame ontwikkeling is onder andere ook samenwerking op het terrein van onderwijs, arbeidsmarkt en governance van de grensoverschrijdende samenwerking opgenomen als prioriteit.

Aanpak religieus erfgoed

NummerB2
OnderwerpAanpak religieus erfgoed
Openbare samenvattingIn onze provincie zijn meer dan 1100 religieuze gebouwen beschermd als Rijks -of gemeentelijk monument. Religieus erfgoed heeft een bijzondere plek in het Gelderse landschap. Kerkgebouwen zijn beeldbepalend in steden en dorpen. Zij bepalen het silhouet, maken een plaats herkenbaar en dragen bij aan de identiteit van een dorp of stad. Door vergrijzing en ontkerkelijking moet voor steeds meer kerkgebouwen een nieuwe functie worden gezocht. In de aanpak religieus erfgoed wordt duidelijk wat de opgaven voor het religieus erfgoed zijn, welke partijen betrokken zijn en hoe de provincie bijdraagt om het religieus in Gelderland in stand te houden. Deze bijdrage verschilt niet significant van de provinciale inzet voor andere monumenten in Gelderland. De provincie heeft een faciliterende, inspirerende en verbindende rol en ondersteunt eigenaren en gemeenten bij restauraties, verduurzaming en herbestemmingen. Daarnaast wordt de Stichting Oude Gelderse Kerken extra ondersteund, verkennen we hoe we gemeenten kunnen ondersteunen om op lokaal niveau keuzes te maken en participeert de provincie in een nieuw op te zetten netwerk voor religieus erfgoed.

Resultaten Bestuurlijk overleggen leefomgeving Oost Nederland en Goederenvervoercorridors

NummerB3
OnderwerpResultaten Bestuurlijk overleggen leefomgeving Oost Nederland en Goederenvervoercorridors
Openbare samenvattingDe provincie heeft op 19 en 20 mei jl overleg gevoerd met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en andere bestuurlijke partners over onder andere de woningbouwopgave, verstedelijkingsstrategieën, omgevingsagenda en de groei van het goederenvervoer. Concreet resultaat van dit overleg is het vaststellen van de gezamenlijke opgaven in de regio Achterhoek als aanvulling op de Omgevingsagenda Oost Nederland.

Mededelingenbrief 29 juni

NummerB4
OnderwerpMededelingenbrief 29 juni
Openbare samenvattingDe mededelingenbrief is een communicatiemiddel om feitelijke informatie met de Staten uit te wisselen. Het college van Gedeputeerde Staten geeft via deze weg invulling aan de actieve informatieplicht.

Koepelnotitie subsidieverlening 29 juni 2021

NummerC1
OnderwerpKoepelnotitie subsidieverlening 29 juni 2021
Openbare samenvattingProvincie Gelderland ondersteunt initiatieven en projecten op diverse terreinen. Met subsidies stimuleren we initiatiefnemers en helpen we plannen te realiseren. Zo werken wij samen aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. We geven subsidie voor de instandhouding en verdere doorontwikkeling en professionalisering van het Energieloket van de gemeente Arnhem en de regio Rijk van Nijmegen voor de periode 2021 -2024. In Hedel, gemeente Maasdriel, wordt een gebied met leegstaande vervallen boerderijen en een voormalig tankstation getransformeerd naar een gebied met 99 woningen. De woningen worden gasloos opgeleverd en voorzien van warmtepomp. Daarnaast wordt de openbare ruimte klimaatadaptief ingericht en wordt de biodiversiteit versterkt door o.a. de aanplant van nieuwe beplanting en het ophangen van nestkasten. Binnen het project "W&T in het DNA van het Gelderse basisonderwijs” voert de Stichting TechniekTalent.nu samen met haar partners activiteiten uit, om op basis van het in 2019 door Platform Talent voor Technologie uitgevoerde onderzoek ‘W&T in het Gelderse basisonderwijs’ en bijbehorend advies, de implementatie van Wetenschap & Techniek (W&T) in het Gelderse basisonderwijs te versnellen en te versterken. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wil zij in de periode 2021-2022 een ondersteuningsaanbod doen voor alle Gelderse basisscholen om de volgende stap te zetten in de implementatie van Wetenschap & Techniek in het onderwijs.

Regio Rivierenland - brief over problematiek stikstof en wonen

NummerC2
OnderwerpRegio Rivierenland - brief over problematiek stikstof en wonen
Openbare samenvattingDe Regio Rivierenland heeft zorgen over de woonopgave in de regio. In de regio moeten de komende jaren tenminste 7.900 en maximaal 12.500 woningen worden gebouwd. In een brief aan de provincie vraagt de Regio aandacht voor de spanning tussen de woonopgave en de stikstofproblematiek. Er is zorg over hindernissen veroorzaakt door provinciale regels rond extern salderen en over financiële risico’s. Gedeputeerde Staten hebben in hun antwoordbrief aangegeven dat zij na de zomer nieuw stappen willen zetten in de aanpak van stikstof. Ook geven ze aan op welke vlakken zij de regio kunnen ondersteunen bij het realiseren van deze woningopgave.

Uitvoeringsplan FoodValley Slimme en Duurzame mobiliteit 2021

NummerC3
OnderwerpUitvoeringsplan FoodValley Slimme en Duurzame mobiliteit 2021
Openbare samenvattingWij werken samen met de Gelderse regio’s aan het verbeteren van de bereikbaarheid. Dat doen we onder andere door op een slimme en duurzame manier gebruik te maken van technologie en door te werken aan gedragsverandering. Gedeputeerde Staten hebben het Uitvoeringsplan 2021 Slimme en Duurzame Mobiliteit van de regio FoodValley goedgekeurd. Hierin staat hoe de regio samen met werkgevers die verenigd zijn in het mobiliteitsconvenant FoodValley verder wil werken aan slimme en schone mobiliteit, bijvoorbeeld door thuiswerken en fietsstimulering. De regio wil mobiliteitsdata digitaliseren en gebruiken om beter beleid te maken. Thuiswerken en duurzaam reizen zijn onderwerpen die door de coronacrisis extra relevant zijn geworden, aangezien de crisis een grote impact op reisgedrag heeft veroorzaakt. Het Uitvoeringsplan sluit aan bij de regionale bereikbaarheidsagenda 2018-2022 van FoodValley.

Project Maaslijn - Nadeelcompensatieregeling verleggen van kabels en leidingen

NummerC4
OnderwerpProject Maaslijn - Nadeelcompensatieregeling verleggen van kabels en leidingen
Openbare samenvattingMet betrekking tot het project Maaslijn zijn de betrokken provincies met het Rijk een overeenkomst aangegaan omtrent de financiering en samenwerking aangaande versnellingsmaatregelen en elektrificatie van de Maaslijn. In dat kader hebben de betrokken provincies opdracht gegeven aan ProRail om de betreffende kabels en leidingen te laten verleggen. Binnen het beheergebied van ProRail is de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL 1999) van toepassing. Om te zorgen dat ook buiten beheergebied van ProRail een passende nadeelcompensatieregeling van toepassing is, hebben Gedeputeerde Staten besloten om de NKL 1999 en de Overeenkomst 1999 voor het project Maaslijn van overeenkomstige toepassing te verklaren voor het grondgebied van de provincie Gelderland. Naast de NKL 1999 en de Overeenkomst is ook een procedurele afsprakenkader overeengekomen dat is vastgelegd in het Uitvoeringsprotocol Schadevergoeding Kabels en Leidingen SKL van 14 september 2001 (UVP). Gedeputeerde Staten hebben tevens besloten om ook het UVP overeenkomstig toe te passen in het project Maaslijn.

Pachtovereenkomst in de gemeente Ede

NummerC5
OnderwerpPachtovereenkomst in de gemeente Ede
Openbare samenvattingEen raadslid van de gemeente Ede heeft aan Gedeputeerde Staten toestemming gevraagd om een pachtovereenkomst te mogen afsluiten met de gemeente Ede. Gedeputeerde Staten beoordelen of er sprake is van bevoordeling of belangenverstrengeling die de positie van het raadslid of het gemeentebestuur in diskrediet zouden kunnen brengen. Er is in dit geval geen sprake van bevoordeling of belangenverstrengeling. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten toestemming te geven.

Grondaankoop in de gemeente Ede

NummerC6
OnderwerpGrondaankoop in de gemeente Ede
Openbare samenvattingEen raadslid van de gemeente Ede heeft ontheffing en goedkeuring gevraagd voor de aankoop van een perceel (bouw)grond van de gemeente Ede. Uit de aanvraag blijkt dat er geen sprake is van bevoordeling en/of belangverstrengeling die de positie van het raadslid en/of het gemeentebestuur in diskrediet zou kunnen brengen. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten de wettelijk vereiste ontheffing en goedkeuring te verlenen.

Wob-besluit inzake project Coiled

NummerS1
OnderwerpWob-besluit inzake project Coiled
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben een besluit genomen op het Wob-verzoek van Park Screening Centre BV (PPSC). PPSC heeft gevraagd om alle stukken openbaar te maken over het project COILED. COILED, Center for Open Innovation in LEad Discovery, is een publiek-privaat open innovatie centrum gericht op vroege fase farmaceutische medicijnontwikkeling, een onderdeel van het ontwikkelingstraject van geneesmiddelen waar de farmaceutische industrie mondiaal is uitgestapt. Het project COILED wordt geleid door academici welk gespecialiseerd zijn in biomedisch onderzoek. Dit project wordt samen gedaan met het bedrijven die ook in het biomedische werkzaam zijn. Dit project wordt gesubsidieerd door de provincie. Een deel van de stukken wordt niet openbaar gemaakt omdat ze bedrijfs- en fabricage gegevens bevatten, die COILED in vertrouwen met de provincie heeft gedeeld. Het openbaar worden van deze gegevens zou de belangen van COILED onevenredig schaden.

Subsidieregeling MIT R&D - bezwaar tegen weigering van subsidie

NummerS2
OnderwerpSubsidieregeling MIT R&D - bezwaar tegen weigering van subsidie
Openbare samenvattingIn het kader van MIT R&D kunnen samenwerkingsverbanden van MKB-ondernemingen voor bepaalde projecten subsidie voor onderzoek en ontwikkeling aanvragen om innovatie te bevorderen. Na afloop van het tijdvak in 2020 waarin subsidie kon worden aangevraagd, zijn alle ingediende subsidieaanvragen beoordeeld. De rangorde van de aanvragen wordt bepaald op basis van scores: van hoog naar laag. Daarbij geldt wel dat er voor elke plek in de rangorde voldoende budget beschikbaar moet zijn om subsidie te kunnen verlenen. De subsidieaanvraag waar het hier om draait, is afgewezen omdat het budget al is opgegaan aan aanvragen die hoger dan dit project hebben gescoord. Het samenwerkingsverband dat deze subsidie heeft aangevraagd was het niet eens met deze afwijzing en heeft bezwaar gemaakt. De Commissie Rechtsbescherming (hierna: Commissie) adviseert Gedeputeerde Staten over dit soort zaken. Zij is van oordeel dat de beoordeling aan de gestelde vereisten voldoet en dat de score die aan het project is toegekend, correct is. Daarmee is de plek van het project in de rangorde onveranderd. De afwijzing omdat er geen budget beschikbaar is, is correct. Gedeputeerde Staten volgen de Commissie in haar advies. Er wordt niet alsnog subsidie verleend.

Herindelingsontwerp Barneveld - Scherpenzeel - brief 32 punten Scherpenzeel

NummerS3
OnderwerpHerindelingsontwerp Barneveld - Scherpenzeel - brief 32 punten Scherpenzeel
Openbare samenvattingHet college van Scherpenzeel komt in een brief van 8 juni jl terug op het antwoord dat Gedeputeerde Staten hebben gegeven op een eerdere brief van het college. In deze eerdere brief had het college van Scherpenzeel 32 punten benoemd die naar hun mening door Gedeputeerde Staten onjuist zouden zijn weergegeven in de communicatie over het herindelingsontwerp Barneveld-Scherpenzeel. In het antwoord op de laatste brief van Scherpenzeel constateren Gedeputeerde Staten dat er verschil van inzicht blijft over de 32 punten.

Woondeal regio Amersfoort

NummerS4
OnderwerpWoondeal regio Amersfoort
Openbare samenvattingGezien de grote woningtekorten en complexe stedelijke opgaven in de regio Amersfoort ondertekenen de gemeenten in de regio, de woningcorporaties, het Rijk, de provincies Utrecht en Gelderland een woondeal. De provincie Gelderland ondersteunt de woondeal vanwege de twee in de regio liggende Gelderse gemeenten Nijkerk en Barneveld. Doel van de deal is om tot een gezamenlijke inzet van instrumenten en middelen te komen om opgaven op de woningmarkt op te pakken. De woondeal is de start van een langjarige samenwerking. Tot 2030 werken partijen aan de realisatie van 23.000 woningen. De woondeal moet er voor zorgen dat er sneller (betaalbare) woningen worden gebouwd met oog voor circulariteit, groen en duurzaamheid. Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren van de leefbaarheid. In woondeal zijn daarover afspraken gemaakt.

Antwoord op Statenvragen over het herindelingsadvies Barneveld-Scherpenzeel (PS2021-474)

NummerS5
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over het herindelingsadvies Barneveld-Scherpenzeel (PS2021-474)
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben enkele vragen beantwoord die zijn gesteld door Statenlid mevrouw E. Portegies van de fractie van de Socialistische Partij. De vragen betreffen een position paper over het herindelingsvoorstel Barneveld-Scherpenzeel, dat door GS naar leden van de Tweede Kamer werd gestuurd.

Vervolg voorstel Herindelingsadvies Barneveld-Scherpenzeel

NummerS6
OnderwerpVervolg voorstel Herindelingsadvies Barneveld-Scherpenzeel
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten van Gelderland (GS) hebben een Statenbrief vastgesteld waarin Provinciale Staten (PS) worden geïnformeerd over een drietal zaken die betrekking hebben op het herindelingsvoorstel Barneveld-Scherpenzeel: 1. Het voornemen van GS om een bestuursakkoord te sluiten met de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel, waarin afspraken worden gemaakt over de inzet van de provincie bij de totstandkoming van de nieuwe gemeente. In het bijzonder nemen GS zich voor om de gemeenten te ondersteunen bij het vormgeven van het zgn. dorpenbeleid 2.0, een belangrijke "plus" op het herindelingsvoorstel. Daarbij gaat het om het inrichten van lokale zeggenschap op maat in de verschillende kernen van de nieuwe gemeente; 2. Actuele financiële informatie van de beide gemeenten, afkomstig uit de recent openbaar gemaakte Kadernota's 2022-2025 en de beide jaarrekeningen 2020; 3. Vragen die zijn gesteld in de oordeelsvormende vergadering in Provinciale Staten van 23 juni over het herindelingsadvies. GS geven PS in overweging deze actuele informatie te betrekken in hun bespreking en besluitvorming over het herindelingsadvies. PS zullen naar verwachting op 7 juli een besluit nemen.

Verzoek om rechtstreeks beroep bij rechtbank in planschadezaak

NummerS7
OnderwerpVerzoek om rechtstreeks beroep bij rechtbank in planschadezaak
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben besloten, conform advies van de schadecommissie, dat zij niet bevoegd zijn om op het verzoek tot tegemoetkoming in planschade met betrekking tot het Provinciaal Inpassingsplan te beslissen. Bezwaarde heeft tegen het besluit van 26 maart 2021 bezwaar aangetekend. In dit bezwaarschrift verzoekt bezwaarde conform artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht aan GS om in te stemmen met een rechtstreeks beroep bij de rechtbank Gelderland.

Antwoord op Statenvragen over het herindelingsadvies Barneveld-Scherpenzeel (PS2021-480)

NummerS8
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over het herindelingsadvies Barneveld-Scherpenzeel (PS2021-480)
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten van Gelderland (GS) hebben enkele vragen beantwoord die zijn gesteld door Statenlid de heer T. Diepeveen van de fractie van de Partij voor de Vrijheid. De vragen betreffen een position paper over het herindelingsvoorstel Barneveld-Scherpenzeel, dat door GS naar leden van de Tweede Kamer werd gestuurd. In de beantwoording gaan GS in op de informatievoorziening aan Kamerleden over het herindelingsvoorstel en de betrokkenheid van Provinciale Staten.