Besluiten van Gedeputeerde Staten

De besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) staan in een besluitenlijst. Op deze pagina vindt u de besluiten van vergaderingen van Gedeputeerde Staten. Klik op de datum van de vergadering waarvan u besluiten wilt nalezen. Onderaan de pagina opent een overzicht van de genomen besluiten tijdens die vergadering.
De besluiten verschijnen 1 week na de betreffende GS-
vergadering op deze pagina.

Besluitenlijst GS-vergadering van 01 jun 2021

Inhoudsopgave


Opening en mededelingen

NummerA1
OnderwerpOpening en mededelingen

Besluitenlijst

NummerA2
OnderwerpBesluitenlijst

Terugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

NummerA3
OnderwerpTerugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

Uitwerking MTR/Perspectiefnota 2022

NummerA4
OnderwerpUitwerking MTR/Perspectiefnota 2022
Openbare samenvattingMet de Uitwerking MTR/Perspectiefnota 2022 investeert de provincie de komende twee jaar in herstel en vernieuwen. Daarvoor wordt € 200 miljoen extra uitgetrokken. Belangrijke thema’s zijn klimaat, stikstof en het herstel van de coronapandemie. Doel van de in totaal € 370 miljoen investeringen is dat de economie en samenleving van Gelderland straks weer volop kunnen draaien. Ondanks dat er de komende twee jaar extra geld uitgetrokken wordt, moesten er scherpe keuzes gemaakt worden om de inzet te bepalen. De laatste vrije middelen voor deze bestuursperiode, ruim € 7 miljoen, worden gebruikt voor de 6 aangenomen moties bij de Kadernota MTR. Een aantal plannen die in de MTR zijn afgesproken, kunnen nu worden uitgevoerd. De Staten worden gevraagd daarvoor geld beschikbaar te stellen. GS willen bijvoorbeeld € 175.000 uittrekken voor een onderzoek naar samenwerking in Gelderland. Ook vraagt het college om weer geld uit te trekken voor Omroep Gelderland voor de regionale binding en de versterking van de lokale journalistiek: € 1.250.000. De andere plannen zullen bij de Begroting 2022 of bij andere P&C-documenten in de komende 2 jaar aan Provinciale Staten worden aangeboden. Vanaf de volgende bestuursperiode verwacht de provincie financiële tekorten. GS willen een volgend college hier niet mee opzadelen, daarom wordt de komende tijd gekeken wat hier aan gedaan kan worden. Bijvoorbeeld door de uitgaven omlaag te brengen, of de middelen anders te verdelen. Ook wordt onderzocht of de opbrengst van het stamkapitaal verhoogd kan worden door te investeren. De jaarlijkse Perspectiefnota stelt de speerpunten op voor het volgende jaar. Deze worden daarna in de Begroting uitgewerkt. Dit jaar wordt de Perspectiefnota 2022 samengevoegd met de uitwerking van de Midterm review, ofwel de tussenbalans. In dit gecombineerde document kijken we vooruit naar de komende 2 jaar.

Initiatiefvoorstel wijziging Reglement van Orde Provinciale Staten van Gelderland 2021 inzake het 10-ledendebat (PS 2021-342)

NummerB1
OnderwerpInitiatiefvoorstel wijziging Reglement van Orde Provinciale Staten van Gelderland 2021 inzake het 10-ledendebat (PS 2021-342)
Openbare samenvattingIn Provinciale Staten van Gelderland is een discussie ontstaan over het zogenoemde tienledendebat: tenminste tien Statenleden kunnen een spoeddebat in Provinciale Staten aanvragen. Volgens het huidige Reglement van Orde van Provinciale Staten moet over een dergelijk verzoek om een spoeddebat te houden worden gestemd bij de vaststelling van de agenda. Een meerderheid van Provinciale Staten zou op die manier een onwelgevallig spoeddebat van een politieke minderheid kunnen tegenhouden. Dit is echter niet in overeenstemming met de strekking van de Provinciewet, dat het recht van politieke minderheden om bepaalde onderwerpen in de Staten te mogen agenderen, moet worden beschermd. Om die reden is er een initiatief vanuit de Staten gekomen om verzoeken om een spoeddebat die door tenminste tien leden worden ondersteund automatisch te agenderen. Gedeputeerde Staten hebben besloten om geen wensen of bedenkingen te uiten tegen een dergelijke wijziging van het Reglement van Orde van Provinciale Staten.

Financieren vanuit de publieke taak

NummerB2
OnderwerpFinancieren vanuit de publieke taak
Openbare samenvattingDoor de lage rente levert het spaargeld van de provincie momenteel weinig extra geld op. Provinciale Staten hebben het college daarom gevraagd te onderzoeken of met het stamkapitaal toch meer rendement behaald kan worden. Om dit te verkennen zijn er oriënterende gesprekken gevoerd met financieel experts en andere overheden. Daaruit komt naar voren dat er verschillende mogelijkheden zijn om te investeren, maar met als uitgangspunt: veel rendement gaat gepaard met veel risico. Ook moet rekening gehouden worden met een aantal belangrijke afwegingen. Mogelijke reputatieschade, tegenstrijdige belangen (publieke taak versus financieel rendement), het risico dat de provincie belasting moet gaan betalen, het moeten optuigen van een aparte organisatie en de vraag of maatschappelijk rendement ook meegenomen moet worden in de afweging als financieel rendement van een investering laag lijkt te zijn. GS willen met Provinciale Staten in gesprek over hoe ver deze willen gaan in het gebruiken van de financieringsmogelijkheden vanuit publieke taak en hoeveel risico de Staten bereid zijn te nemen. Om deze keuze te verduidelijken wordt nu een afwegingskader gemaakt en worden verschillende mogelijke investeringen nader onderzocht.

Mededelingenbrief 1 juni

NummerC1
OnderwerpMededelingenbrief 1 juni
Openbare samenvattingPeriodiek bieden GS aan de Staten een mededelingenbrief aan. Hierin staan mededelingen van feitelijke aard opgenomen.

Inventariseren huisvesten kerncentrale Gelderland

NummerC2
OnderwerpInventariseren huisvesten kerncentrale Gelderland
Openbare samenvattingWe schakelen over op duurzame energie. De eerstkomende jaren gaan we daarvoor gebruik maken van de wind en de zon. Maar in de overstap naar hernieuwbare energie zijn er meer mogelijkheden die onderzocht en verkend worden. Een daarvan is kernenergie. Dit is een verantwoordelijkheid van het Rijk. Namens het Rijk hebben we gemeenten hierover een aantal vragen gesteld. Hun antwoorden gebundeld en aan het Rijk toegestuurd. Ongeveer de helft van de gemeenten heeft gereageerd op de vraag. De gemeenten reageren verdeeld op de vraag of kernenergie op termijn als onderdeel gezien kan worden als onderdeel van de landelijke energiemix. Sommige gemeenten vinden dit een goed idee, sommige zeggen er niets over. Andere gemeenten zijn tegen. Op de vraag of gemeenten op termijn belangstelling hebben in kernenergie op hun eigen grondgebied wordt afwijzend gereageerd of aangegeven dat hiervoor eerst een brede maatschappelijke discussie gewenst is.

Actualisatie budget Rijnbrug Rhenen N233

NummerS1
OnderwerpActualisatie budget Rijnbrug Rhenen N233
Openbare samenvattingDe kostenramingen voor het project Rijnbrug Rhenen N233 zijn, in voorbereiding op het Provinciaal InpassingsPlan (PIP), onlangs geactualiseerd. Resultaat van deze actie is dat het naar verwachting benodigde budget hoger is dan eerder ingeschat. Een toename die primair wordt veroorzaakt door indexatie en extra inzet op risicobeheersing. Provincies Gelderland en Utrecht willen de komende periode verkennen welke oplossingen er zijn in relatie tot het budget. Voor het eind van dit jaar komen de colleges van Gedeputeerde Staten van Utrecht en Gelderland met een voorstel voor een vervolg.