Besluiten van Gedeputeerde Staten

De besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) staan in een besluitenlijst. Op deze pagina vindt u de besluiten van vergaderingen van Gedeputeerde Staten. Klik op de datum van de vergadering waarvan u besluiten wilt nalezen. Onderaan de pagina opent een overzicht van de genomen besluiten tijdens die vergadering.
De besluiten verschijnen 1 week na de betreffende GS-
vergadering op deze pagina.

Besluitenlijst GS-vergadering van 09 nov 2021

Inhoudsopgave


Opening en mededelingen

NummerA1
OnderwerpOpening en mededelingen

Besluitenlijst

NummerA2
OnderwerpBesluitenlijst

Terugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

NummerA3
OnderwerpTerugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

Financiële Verordening 2021 en Uitvoeringsregels

NummerA4
OnderwerpFinanciële Verordening 2021 en Uitvoeringsregels
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten voorgesteld een nieuwe Financiële verordening vast te stellen. In de Financiële verordening leggen Provinciale Staten de uitgangspunten voor het provinciale financiële beleid vast en ook de wijze waarop zij invulling geven aan hun kaderstellende en controlerende rol. In het voorstel tot wijziging van de Financiële verordening zijn kaders opgenomen met betrekking tot budgetoverhevelingen tussen begrotingsjaren. De landelijke commissie BBV adviseert namelijk om deze kaders op te nemen in de Financiële verordening. De nieuwe Financiële verordening 2021 dient vastgesteld te worden door Provinciale Staten voordat zij de Jaarrekening 2021 vaststellen, omdat deze verordening de basis vormt voor het opstellen van de Jaarrekening 2021. Deze verordening gaat in met terugwerkende kracht per 1 januari 2021.

Vaststelling RES 1.0 Regio Achterhoek en Cleantech Regio

NummerA5
OnderwerpVaststelling RES 1.0 Regio Achterhoek en Cleantech Regio
Openbare samenvattingWe schakelen over op duurzame energie van windturbines, zonnevelden en zon op dak. Hiervoor maken zes Gelderse regio’s een Regionale Energie Strategie (RES). Hierin worden gebieden genoemd die geschikt zijn voor de opwek van zonne- en windenergie. In de RES is veel onderzocht en er zijn verschillende afwegingen gemaakt zoals: is de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk goed, past het bij het landschap, heeft de natuur er geen nadeel van, hoe denken belanghebbenden en inwoners hierover? In alle regio’s is hier de afgelopen tijd hard aan gewerkt. De regio’s Arnhem Nijmegen, Foodvalley, Noord-Veluwe en Rivierenland hadden hun RES 1.0 reeds klaar. Nu volgen de regio’s Achterhoek en de Cleantech Regio. De RES moet vervolgens worden vertaald in het ruimtelijk beleid van gemeenten en provincie, zodat energiebedrijven of andere initiatiefnemers weten waar ze kunnen gaan bouwen en onder welke voorwaarden. De RES 2.0, die er in 2023 moet liggen, is hier weer een belangrijke mijlpaal. Hierin kunnen ook nieuwe inzichten worden meegenomen. Het dagelijks bestuur van provincie Gelderland is blij met deze twee RES’en en stelt aan Provinciale Staten (de volksvertegenwoordiging) voor om de plannen van de deze twee regio’s vast te stellen.

Jaarverslag 2020 Commissie Rechtsbescherming

NummerB1
OnderwerpJaarverslag 2020 Commissie Rechtsbescherming
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben het jaarverslag van de commissie Rechtsbescherming over 2020 ontvangen. Deze onafhankelijke commissie adviseert over de bezwaarschriften en klachten die door burgers en bedrijven bij de provincie worden ingediend. Jaarlijks brengt zij hierover verslag uit. In 2020 ontving de provincie in totaal 242 bezwaarschriften. Het grootste deel van de bezwaarschriften ging over besluiten in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht/Wet milieubeheer, over de Wet natuurbescherming en over subsidiebesluiten. Een deel van de bezwaren en klachten is door informeel overleg opgelost. In 141 zaken heeft de commissie een advies uitgebracht. In veruit de meeste gevallen hebben Gedeputeerde Staten het advies van de commissie overgenomen. In 2020 is de Kamer voor personeelsaangelegenheden opgeheven. Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) worden geschillen over de rechtspositie van ambtenaren voortaan beslist overeenkomstig het gewone arbeidsrecht.

RES van strategie naar uitvoering en de provinciale rol bij windenergieprojecten

NummerB2
OnderwerpRES van strategie naar uitvoering en de provinciale rol bij windenergieprojecten
Openbare samenvattingIn de Regionale Energie Strategieën (RES’en) zijn afspraken gemaakt over waar zonne- en windenergieprojecten gerealiseerd kunnen worden. Om de RES-ambities te kunnen realiseren worden zoekzones verder uitgewerkt en verankerd in de instrumenten van de Omgevingswet. Samen met de RES-regio’s verkent de provincie de mogelijkheid om de RES 2.0 te ontwikkelen als een programma in het kader van de Omgevingswet. Zo’n programma biedt de mogelijkheid van een integrale afweging van belangen bij de uitwerking van de zoekzones en het maken van afspraken daarover. Daarnaast biedt het programma een kader voor vergunningverlening, waardoor tijdswinst behaald kan worden. Uiterlijk 1 januari 2025 moet er immers besloten zijn over vergunningaanvragen om op tijd aan de afspraak van realisatie doelen uiterlijk 2030 in het Klimaatakkoord te kunnen voldoen. De provincie is bevoegd gezag voor windprojecten tussen de 5 – 100 MW (vanaf één windturbine). Het huidige windbeleid stuurt niet op locaties, zoals we in de RES doen, maar richt zich op ruimtelijke belemmeringen en mogelijkheden. De provincie wil haar windbeleid in lijn brengen met de afspraken die zij in de RES heeft gemaakt en informeert Provinciale Staten over de wijze waarop zij de afweging maakt over het wel of niet meewerken aan een Provinciaal Inpassingsplan op verzoek van initiatiefnemers en/of gemeenten.

Mededelingenbrief 9 november 2021

NummerB3
OnderwerpMededelingenbrief 9 november 2021
Openbare samenvattingPeriodiek bieden GS aan de Staten een mededelingenbrief aan. Hierin staan mededelingen van feitelijke aard opgenomen.

Benoeming bestuurslid Stichting WFC Experience

NummerC1
OnderwerpBenoeming bestuurslid Stichting WFC Experience
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben in afstemming met de gemeente Ede en de huidige bestuursleden van de Stichting besloten om de heer De Lange te benoemen als algemeen bestuurslid van de Stichting World Food Center Experience. Deze Stichting heeft als doelstelling het ontwerpen, realiseren en (laten) exploiteren van de World Food Experience: een leuke, educatieve attractie waar jaarlijks naar verwachting zo'n 300.000 bezoekers worden meegenomen op een persoonlijk voedselavontuur. Het bestuur van de Stichting wil graag op volle sterkte van 5 bestuursleden komen en heeft met de heer De Lange een geschikte kandidaat gevonden om de plek van de attractie-expert in te vullen. De heer De Lange brengt veel kennis en ervaring in vanuit zijn rol bij Ouwehands dierenpark en Duinrell. Naast het ontwerpproces zal zijn aandacht uitgaan naar het toezien op de juiste uitgangspunten om na de opening een succesvolle operationele organisatie neer te zetten.

Koepelnotitie subsidieverlening 9 november 2021

NummerC2
OnderwerpKoepelnotitie subsidieverlening 9 november 2021
Openbare samenvattingProvincie Gelderland ondersteunt initiatieven en projecten op diverse terreinen. Met subsidies stimuleren we initiatiefnemers en helpen we plannen te realiseren. Zo werken wij samen aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Provincie Gelderland draagt bij aan de cofinanciering van het Regiodeal-project Doorontwikkeling Loevestein-Munnikenland. Trekker van het project is stichting Slot Loevestein. De stichting gaat een masterplan opstellen met als doel om het voor bezoekers aantrekkelijker te maken om het Slot Loevestein te beleven in relatie tot het omliggende Munnikenland. Het project sluit aan bij Gelderse ambities voor recreatie & toerisme, (wereld)erfgoed en riviernatuur. Het innovatiecluster het Insect Experience Centre ontvangt een subsidie. Eiwitten als grondstof voor diervoeders zijn van essentieel belang. Steeds meer wordt het gebruik van insecten als duurzame bron van eiwitten gebruikt in diervoeding. De productie hiervan is tot op heden vrij kleinschalig. Om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen is het noodzakelijk om kennis op het gebied van kweek, innovatie, productieproces en andere zaken die hierbij komen kijken te ontwikkelen en breed te delen. Met een gedeelde pilot faciliteit (in Barneveld) draagt het Insect Experience Centre hier aan bij. De faciliteit is van toegevoegde waarde voor zowel de verduurzaming van de pluimveesector als de ontwikkeling van de insectensector. Het Project Halve Maanweg 1 te Doesburg wordt voorgedragen voor een subsidie voor de herontwikkeling van een verloederd braakliggend terrein, waarop op korte termijn sociale en betaalbare huurappartementen gerealiseerd worden. Deze appartementen worden kwalitatief hoogwaardig en energieneutraal gebouwd. De aangrenzende openbare ruimte in combinatie met de openbare parkeergelegenheid wordt duurzaam en klimaat adaptief ingericht waardoor er een aantrekkelijke entree van de historische autoluwe binnenstad ontstaat.

Beslissing op bezwaar subsidievaststelling project Coiled

NummerS1
OnderwerpBeslissing op bezwaar subsidievaststelling project Coiled
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben op grond van het advies van de Commissie rechtsbescherming (de commissie) besloten om het bezwaarschrift van Pivot Park Screening Centre BV (PPSC) uit Oss ongegrond te verklaren. Gedeputeerde Staten handhaven de subsidievaststelling. Zij volgen hierbij het advies van de commissie rechtsbescherming. Het project betrof een open innovatiecentrum gericht op vroege fase farmaceutische medicijnontwikkeling. Tijdens de uitvoering van het project bleek dat PPSC bij de aanvraag onjuiste informatie had verstrekt. Zij bleek geen mkb-onderneming, maar een grootbedrijf. De subsidie moest hierdoor op € 0 worden vastgesteld.

Overdracht Gelderse Pod naar de Hochschule Rhein-Waal

NummerS2
OnderwerpOverdracht Gelderse Pod naar de Hochschule Rhein-Waal
Openbare samenvattingDe Hochschule Rhein-Waal (DE) werkt samen met de HAN automotive (NL) aan onderwijsmodules rond automatisch rijden. Hier zijn de ROC Aventus, ROC A12 (Technova) en ROC Nijmegen bij betrokken, net als verschillende Duitse BerufsKollegen in de grensregio rond de Kreis Kleef. Een mooi voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking tussen de verschillende onderwijsinstellingen van zowel hogeschool- en beroepsonderwijs. Gedeputeerde Staten willen deze grensoverschrijdende samenwerking stimuleren door de Gelderse Pod (voorheen WEpod) beschikbaar te stellen aan de Hochschule Rhein-Waal. De Gelderse pods zijn twee voertuigen, die sinds 2015 gebruikt worden om de ontwikkeling van zelfrijdend openbaar vervoer en transport te stimuleren en kennis en ervaringen op te doen met zelfrijdend vervoer en de techniek er achter. In 2019 is één van de Gelderse Pods overgedragen aan het Technova College in Ede. De andere Pod is ingezet in het kader van het I-AT project en heeft gereden op het vliegveld van Weeze. Omdat het I-AT project inmiddels is afgerond, is gezocht naar een nieuwe bestemming. Deze is gevonden bij de grensoverschrijdende samenwerking van het onderwijs. De Pod wordt om niet overgedragen.

Antwoord op Statenvragen over impact RvS-uitspraak mbt Windpark IJsselwind (PS2021-681)

NummerS3
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over impact RvS-uitspraak mbt Windpark IJsselwind (PS2021-681)
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten van Gelderland hebben antwoord gegeven op schriftelijke vragen van Statenlid Westra van de VVD over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over Windpark IJsselwind. De Raad van State heeft geconstateerd dat het plan gebreken bevat, die gerepareerd moeten worden. Gedeputeerde Staten geven aan dat de Raad van State niet aangeeft wie de nieuwe procedure voor een bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor dit windpark moet doorlopen. Gedeputeerde Staten zijn van mening dat de provincie volgens de Elektriciteitswet ook een bevoegdheid heeft om dit soort projecten op te pakken. Bovendien sluit deze rol ook aan bij het Gelderse Windbeleid, de ambities in het Coalitieakkoord, de Omgevingsvisie Gaan voor Gaaf, het klimaatprogramma en de ontwerp RES 1.0 van de Cleantech Regio.

Antwoord op Statenvragen over Herindeling Barneveld-Scherpenzeel (PS2021-708)

NummerS4
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over Herindeling Barneveld-Scherpenzeel (PS2021-708)
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten van Gelderland (GS) hebben verschillende vragen beantwoord die zijn gesteld door Statenlid mevrouw E. Portegies van de fractie van de Socialistische Partij (SP). De vragen van mevrouw Portegies betreffen, onder andere, de briefwisseling met waarnemend burgemeester Scherpenzeel, inzage in documenten, het fusietraject, het open overleg en de besluitvorming.

IPO-bestuur 11 november 2021

NummerS5
OnderwerpIPO-bestuur 11 november 2021
Openbare samenvattingHet bestuur van de vereniging IPO vergadert op 11 november 2021. Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van deze vergadering. Geagendeerd staan onder andere de voortgang van de formatie, de vertaling van rol in de ruimte in financiële inzet en de coronaschade m.b.t. de cultuursector.