Besluiten van Gedeputeerde Staten

De besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) staan in een besluitenlijst. Op deze pagina vindt u de besluiten van vergaderingen van Gedeputeerde Staten. Klik op de datum van de vergadering waarvan u besluiten wilt nalezen. Onderaan de pagina opent een overzicht van de genomen besluiten tijdens die vergadering.
De besluiten verschijnen 1 week na de betreffende GS-
vergadering op deze pagina.

Besluitenlijst GS-vergadering van 19 jan 2021

Inhoudsopgave


Opening en mededelingen

NummerA1
OnderwerpOpening en mededelingen

Besluitenlijst

NummerA2
OnderwerpBesluitenlijst

Terugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

NummerA3
OnderwerpTerugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

Vervolgvoorstel Financiële verordening 2020

NummerA4
OnderwerpVervolgvoorstel Financiële verordening 2020
Openbare samenvattingIn de oordeelsvormende vergadering van 13 januari 2021 is een verzoek gedaan tot een aanpassing in artikel 8 van de voorliggende Financiële verordening. In de Financiële verordening worden de uitgangspunten voor het financiële beleid, de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten vastgelegd.

Vervolgvoorstel Aanpak en cofinanciering grote maatschappelijke opgaven

NummerA5
OnderwerpVervolgvoorstel Aanpak en cofinanciering grote maatschappelijke opgaven
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben het voornemen om een investeringsfonds op te richten, dat samen met andere overheden, het bedrijfsleven en de kapitaalmarkt de aanpak van grote maatschappelijke opgaven gaat cofinancieren. Belangrijke thema’s daarbij zijn energietransitie, klimaatadaptatie en de stikstofproblematiek. Doel van het Perspectieffonds Gelderland (PFG) is, om zo projecten te ondersteunen die niet alleen door de markt gerealiseerd kunnen worden. Er komt 200 miljoen euro beschikbaar in het fonds voor leningen en investeringen. Daarnaast trekt de provincie 10 miljoen euro subsidie uit om de eventueel optredende onrendabele top van projecten te dekken. De regionale ontwikkelmaatschappij Oost NL gaat het PFG beheren en zal investeren in de zeven belangrijke thema’s van de Gelderse omgevingsvisie, die eerder door Provinciale Staten zijn vastgesteld: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en woon- en leefklimaat. Verwachting is dat er de komende jaren door het fonds én haar cofinanciers uit de markt minimaal 400 miljoen tot uiteindelijk meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd zal worden in Gelderland.

Wob-besluit inzake Rutgers Milieu

NummerB1
OnderwerpWob-besluit inzake Rutgers Milieu
Openbare samenvattingNamens Azon Holding BV is een Wob-verzoek ingediend over Rutgers Milieu. Een gelijkluidend verzoek is ook bij de gemeente Doetinchem, het Waterschap Rijn en IJssel en de Omgevingsdienst Achterhoek ingediend. Azon Holding heeft het terrein, waar Rutgers Milieu haar bedrijf exploiteerde, in eigendom. Rutgers Milieu verwerkte tot 2018 brandblusschuim tot kunstmestkorrels. In mei 2020 is het bedrijf Rutgers Milieu failliet verklaard. Gedeputeerde Staten hebben besloten de gevraagde informatie (deels) openbaar te maken.

Woondeal: uitvoeringsprogramma en voortgangsrapportage

NummerB2
OnderwerpWoondeal: uitvoeringsprogramma en voortgangsrapportage
Openbare samenvattingGS zenden aan PS ter informatie het ‘Uitvoeringsplan Woondeal regio Arnhem-Nijmegen’ toe. Het Uitvoeringsplan beschrijft de werkwijze en governance die tussen de betrokken overheden is afgesproken ter uitvoering van de afspraken die zijn vastgelegd in de Woondeal

Deeltaxivervoer haltetaxiRRReis

NummerB3
OnderwerpDeeltaxivervoer haltetaxiRRReis
Openbare samenvattingIedere Gelderlander is bereikbaar en beschikt over de mogelijkheden om zijn of haar woon-, werk- en recreatiebehoeften in te vullen. Dat betekent niet dat elke reiziger in Gelderland overal meerdere alternatieven heeft. Wel dat elke reiziger een passende vorm van vervoer tot zijn of haar beschikking heeft. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat zij deeltaxivervoer blijven aanbieden en verder verbeteren in de komende jaren, per 2022 onder de productnaam haltetaxiRRReis. Dit uniforme vervoer is vooral bedoeld als voor- en natransport van het openbaar vervoer (OV). Voor- en natransport gebeurt meestal lopend of fietsend. De haltetaxiRRReis is een goed alternatief als lopen of fietsen niet kan. Soms delen reizigers een zero-emissie (elektrisch aangedreven) taxi. Met deze taxivorm worden alle plekken in Gelderland ontsloten. Is er (op bepaalde tijden) geen (buurt-)bus en/ of trein beschikbaar in de omgeving? Dan verzorgt haltetaxiRRReis tot 15 kilometer het voor- en natransport. Hubs zoals treinstations en bus knooppunten vormen de verbinding tussen deze taxivorm en het openbaar vervoer. Daarnaast verzorgt de haltetaxiRRReis ook halte tot halte vervoer (via OV-haltes en aanvullende haltes) in gebieden waar geen OV-verbinding voorhanden is. Hiermee worden woonkernen beter met elkaar verbonden. Reizigers kunnen een reis boeken op zowel vertrek- als aankomsttijd en krijgen bericht wanneer zij opgehaald worden. Iedereen die in staat is met het openbaar vervoer te reizen kan en mag meereizen, ook als de reiziger bijvoorbeeld in een rolstoel zit. De haltetaxiRRReis verbindt mensen in Gelderland vooral met het openbaar vervoer netwerk. De ene keer voor een lokale reis, de andere keer voor een (inter-)nationale reis.

Uitvoeringsprogramma VTH 2021

NummerB4
OnderwerpUitvoeringsprogramma VTH 2021
Openbare samenvattingDe provincie verleent vergunningen aan bedrijven en organisaties (waarvoor we bevoegd gezag zijn), ziet toe op naleving van wetten en indien nodig zorgt de provincie voor handhaving. Jaarlijks stellen Gedeputeerde Staten het Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) vast. Hierin staat wat de prioriteiten zijn voor VTH van de omgevingsvergunningen (milieu en bouw), vuurwerk, natuur, (zwem)water, ontgrondingen, bodem, luchtvaart, de Omgevingsverordening (grondwaterbescherming en stilte) en storten buiten inrichtingen. De VTH-taken worden uitgevoerd door de omgevingsdiensten (ODRA en ODRN) en de provinciale afdeling Vergunningverlening en Handhaving (VVHH). De basisopgave voor 2021 is het behandelen van alle aangevraagde vergunningen, het waar nodig actualiseren van vergunningen en het uitvoeren van toezicht en handhaving op het niveau dat uit de risicoanalyses volgt. Aanvullend concentreren we ons op een top 3 van prioriteiten. Dit zijn: 1. Voorbereiding op de Omgevingswet. 2. Het implementeren/uitwerken van het stikstofdossier. 3. Een verbeterslag met de uitvoerende diensten: de omgevingsdiensten en de provinciale afdeling VVHH. Gedeputeerde Staten bieden het uitvoeringsprogramma ter informatie aan Provinciale Staten aan.

Afzien bevoegdheid windturbines Neder-Betuwe en Overbetuwe

NummerC1
OnderwerpAfzien bevoegdheid windturbines Neder-Betuwe en Overbetuwe
Openbare samenvattingOnze energievoorziening verandert van fossiel naar hernieuwbare energie. Daarvoor hebben we alle bronnen, zoals windenergie, nodig. Gelderland heeft de doelstelling om in 2030 55% CO2 reductie te realiseren. De gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe willen aan de doelstelling bijdragen door Windpark Midden Betuwe aan weerszijden van de A15 op de grens van Neder-Betuwe en Overbetuwe te realiseren. Het gaat om circa 9 windturbines. Hiervoor hebben de gemeenten de provincie gevraagd om het bevoegd gezag voor de planologische procedure te mogen worden. Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met dit verzoek, omdat het voor belanghebbenden duidelijker is wanneer ze zoveel mogelijk te maken hebben met één bevoegd gezag. Op dit moment werken we al op een constructieve, prettige manier samen en blijven we dit in de toekomst doen.

Brief aan RES Regio Arnhem/Nijmegen

NummerC2
OnderwerpBrief aan RES Regio Arnhem/Nijmegen
Openbare samenvattingAlle regio’s in Nederland geven invulling aan de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord door het maken van een Regionale Energie Strategie (RES). De Regio Arnhem Nijmegen heeft eerder in dit proces van Gedeputeerde Staten al een appreciatiebrief ontvangen met complimenten over het concept-bod RES en waarin ook aandacht is gevraagd voor onder andere landschappelijk kwaliteit, systeem efficiëntie en de verhouding zonne- en windenergie. In een brief aan de regio wijzen Gedeputeerde Staten ook in deze fase op enkele zorgpunten vanuit de provincie. Dat betreft vooral de verhouding tussen zonne- en windenergie die uit balans is. Hierdoor zijn de gezamenlijke ambities niet haalbaar en het leidt tot grote maatschappelijke kosten. De provincie wil hierover graag in gesprek met de betrokken partners. Er ligt hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid; hoe kunnen partijen elkaar hierbij ondersteunen en helpen?

Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (Bava) Alliander nv

NummerC3
OnderwerpBuitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (Bava) Alliander nv
Openbare samenvattingOp 20 januari 2021 wordt er een Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (Bava) van Alliander nv gehouden. Enig inhoudelijk agendapunt is de benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen vanwege een vacature. Het college van Gedeputeerde Staten zal in de Bava instemmen met het voorstel tot benoeming.

IBP Foodvalley en Veluwe

NummerC4
OnderwerpIBP Foodvalley en Veluwe
Openbare samenvattingIn juli 2018 tekenden LNV, IPO, VNG en Unie van Waterschappen de samenwerkingsafspraken over de transitieopgaves voor het Vitaal Platteland, die leidden tot de Interbestuurlijke programma’s (IBP’s) in Nederland. In dat kader heeft het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten bij te dragen aan de projecten van het IBP Foodvalley en Veluwe. Met de projecten uit dit programma dragen overheden samen bij aan de doelen voor agrifood, natuur, water en klimaat en de reductie van stikstofemissie. Er worden langs drie lijnen projecten uitgevoerd: 1. Ontwerpateliers die tot enkele ‘agrarisch bedrijven van de toekomst’ leiden; 2. Gebiedsprocessen voor kringlooplandbouw op de Veluwe en in de FoodValley; 3. Regionale implementatie van het Deltaplan biodiversiteit. De bestuurlijke sturing op de projecten wordt belegd bij de WGR-regio Foodvalley. In de begroting 2021 is voorzien in de provinciale bijdrage aan het IBP FoodValley.

Addendum Concessie Openbaar Vervoer Limburg m.b.t. ERTMS

NummerC5
OnderwerpAddendum Concessie Openbaar Vervoer Limburg m.b.t. ERTMS
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten van Limburg hebben een addendum bij de Concessie Openbaar Vervoer Limburg opgesteld met betrekking tot de inbouw en financiering van ERTMS (European Rail Traffic Management System). Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft als mede concessieverlener ingestemd met dit addendum.

Beslissing op bezwaar Dolphin Solutions B.V.

NummerS1
OnderwerpBeslissing op bezwaar Dolphin Solutions B.V.
Openbare samenvattingOm innovatie bij het MKB in Gelderland te bevorderen, kunnen MKB-ondernemingen voor specifieke innovatieprojecten subsidie aanvragen. Oost NL heeft het project waarvoor Dolphin Solutions B.V. subsidie heeft aangevraagd, als deskundigencommissie inhoudelijk beoordeeld. Hieruit blijkt dat de subsidieaanvraag met betrekking tot twee van de drie beoordelingscriteria niet het minimumvereiste aantal punten behaalt. Daarmee is er geen sprake van dat de subsidieaanvraag in zijn totaliteit het benodigde minimumaantal punten scoort. Op basis hiervan hebben wij de subsidieaanvraag van Dolphin Solutions B.V. afgewezen. Dolphin Solutions B.V. was het niet eens met deze afwijzing en heeft bezwaar gemaakt. De Commissie Rechtsbescherming (hierna: Commissie) adviseert Gedeputeerde Staten over dit soort zaken. Uit haar advies blijkt dat zij van oordeel is dat de subsidieaanvraag op basis van de in de aanvraag verstrekte informatie terecht is afgewezen. De aanvraag is niet concreet genoeg uitgewerkt. Wij volgen de Commissie in haar advies. Er wordt geen subsidie verleend.

Beslissing op bezwaar Innovato V.O.F..

NummerS2
OnderwerpBeslissing op bezwaar Innovato V.O.F..
Openbare samenvattingOm innovatie bij het MKB in Gelderland te bevorderen, kunnen MKB-ondernemingen voor specifieke innovatieprojecten subsidie aanvragen. Oost NL heeft het project waarvoor Innovato V.O.F. subsidie heeft aangevraagd, als deskundigencommissie inhoudelijk beoordeeld. Hieruit blijkt dat de subsidieaanvraag met betrekking tot twee van de drie beoordelingscriteria niet het minimumvereiste aantal punten behaalt. Daarmee is er geen sprake van dat de subsidieaanvraag in zijn totaliteit het benodigde minimumaantal punten scoort. Op basis hiervan hebben wij de subsidieaanvraag van Innovato V.O.F. afgewezen. Innovato V.O.F. was het niet eens met deze afwijzing en heeft bezwaar gemaakt. De Commissie Rechtsbescherming (hierna: Commissie) adviseert Gedeputeerde Staten over dit soort zaken. Uit haar advies blijkt dat zij van oordeel is dat de subsidieaanvraag op basis van de in de aanvraag verstrekte informatie terecht is afgewezen. De aanvraag is niet concreet genoeg uitgewerkt. Wij volgen de Commissie in haar advies. Er wordt geen subsidie verleend.

Beantwoording schriftelijke Statenvragen statenleden M. van der Mark en C. Berserik (GroenLinks) over energietransitie en datacenters in Gelderland

NummerS3
OnderwerpBeantwoording schriftelijke Statenvragen statenleden M. van der Mark en C. Berserik (GroenLinks) over energietransitie en datacenters in Gelderland
Openbare samenvattingStatenleden Maïta van der Mark en Celine Berserik van GroenLinks hebben het College van Gedeputeerde Staten vragen gesteld naar aanleiding van het bericht van de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam die eerder dit jaar een bouwstop hebben afgekondigd voor nieuwe datacenters in de Provincie Noord-Holland. De Statenleden willen weten hoe de actuele situatie rondom datacenters in Gelderland is en hoe Gedeputeerde Staten tegen de ontwikkelingen rondom datacenters en de energietransitie in Gelderland aankijken. Het College geeft in haar beantwoording aan dat Internationale datacenters zijn mede het gevolg van de toenemende digitalisering en toename van ons eigen datagebruik. De groei en omvang hebben invloed op de regionale energiedoelstellingen. Tot nu toe speelt dit niet in Gelderland, maar dat we hier nadrukkelijk aandacht voor hebben, zowel vanuit het belang van ruimtelijke kwaliteit als de mogelijke effecten op de energietransitie.

Beantwoording schriftelijke statenvragen statenlid M. Faber (PVV) over uitkopen veehouder landgoed Biljoen

NummerS4
OnderwerpBeantwoording schriftelijke statenvragen statenlid M. Faber (PVV) over uitkopen veehouder landgoed Biljoen
Openbare samenvattingStatenlid mevrouw Faber-van der Klashorst stelt namens de Partij voor de Vrijheid (PVV) Statenvragen over de uitkoop van een veehouderij. De vragen gaan over het bedrag dat de provincie voor productierechten heeft betaald, een omschrijving van deze productierechten en wat daar vervolgens mee gebeurt. Ook vraagt zij of er nog andere partijen zijn betrokken en waarom het Geldersch Landschap dit bedrag niet zelf heeft betaald. Gedeputeerde Staten beantwoorden deze vragen. In de beantwoording komt naar voren dat er geen sprake is van de overname van productierechten door de provincie, maar van de afkoop van pachtrechten door het Geldersch Landschap. Dit subsidieert de provincie. Als toelichting hierop vermeldt het bestuur dat de pachtafkoop bijdraagt aan de realisatie van natuurdoelen en natuurinclusieve landbouw.

Beslissingen op bezwaar van MOB tegen afwijzing handhavingsverzoek inzake Veolia

NummerS5
OnderwerpBeslissingen op bezwaar van MOB tegen afwijzing handhavingsverzoek inzake Veolia
Openbare samenvattingMobilisation for the Environment (MOB) heeft, mede namens de Stichting Arnhems Peil, de Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven en de Werkgroep Behoud Bomen Arnhem, bezwaarschriften ingediend tegen besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) waarin geweigerd wordt om handhavend op te treden bij Veolia Industriediensten B.V. Volgens MOB moet de biomassacentrale bij Veolia nog gebouwd worden en is daarvoor een vergunning Wet natuurbescherming met een bijbehorende passende beoordeling nodig. Ook is volgens MOB bij het in werking zijn van een biomassacentrale niet alleen sprake van uitstoot van stikstof, maar ook van andere verzurende en vermestende stoffen, die op negatieve effecten op Natura 2000-gebieden beoordeeld moeten worden. GS stellen vast dat Veolia Industriediensten B.V. beschikt over een onherroepelijke vergunning Wet natuurbescherming en dat deze niet door hen wordt overtreden. Volgens GS is bij de vergunningverlening vastgesteld dat er geen sprake is van effecten door andere stoffen dan de uitstoot van stikstof. De bezwaarschriften zijn ongegrond verklaard.

IPO-bestuur 21 januari 2021

NummerS6
OnderwerpIPO-bestuur 21 januari 2021
Openbare samenvattingHet bestuur van de vereniging IPO vergadert op 21 januari 2021. Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van deze vergadering. Geagendeerd staan onder andere mandaatbesluiten voor een subsidieregeling drugsafvaldumpingen, de krachtenkaart Circulaire Economie, het HNP- werkplan en de landelijke actieagenda vakantieparken.

Beantwoording schriftelijke statenvragen statenlid C. Blom (D66) over locatietheater

NummerS7
OnderwerpBeantwoording schriftelijke statenvragen statenlid C. Blom (D66) over locatietheater
Openbare samenvattingStatenlid mevrouw C. Blom van D’66 heeft vragen gesteld over het locatie theater. In 2020 is er, als maatregel om de gevolgen van COVID-19 te beperken, een extra openstelling geweest van de subsidietender voor grote producties en festivals. Daarbij is voor Podiumkunsten en producties voor het eerst een verplichting over de geografische spreiding van de uitvoering opgenomen. Gedeputeerde staten willen zo meer ruimte geven aan nieuwe initiatieven die in andere delen van de provincie ontplooid worden, maar ook stimuleren dat producties uit Arnhem en Nijmegen ook in de regio optreden. Gedeputeerde Staten geven aan dat ze de Staten zullen informeren over de uitkomsten van deze tender en daarbij ook de effecten voor het locatie theater zullen meenemen. Gedeputeerde kondigen aan dat in de nieuwe cultuurbeleidsperiode 2021-2024 blijvend aandacht gevestigd zal worden op andere regio’s dan Arnhem en Nijmegen.