Besluiten van Gedeputeerde Staten

De besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) staan in een besluitenlijst. Op deze pagina vindt u de besluiten van vergaderingen van Gedeputeerde Staten. Klik op de datum van de vergadering waarvan u besluiten wilt nalezen. Onderaan de pagina opent een overzicht van de genomen besluiten tijdens die vergadering.
De besluiten verschijnen 1 week na de betreffende GS-
vergadering op deze pagina.

Besluitenlijst GS-vergadering van 25 mei 2021

Inhoudsopgave


Opening en mededelingen

NummerA1
OnderwerpOpening en mededelingen

Besluitenlijst

NummerA2
OnderwerpBesluitenlijst

Terugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

NummerA3
OnderwerpTerugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

Herindelingsadvies Barneveld-Scherpenzeel

NummerA4
OnderwerpHerindelingsadvies Barneveld-Scherpenzeel
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten (GS) hebben het herindelingsadvies voor de voorgenomen fusie tussen de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel voorgelegd aan Provinciale Staten (PS) voor besluitvorming. In het herindelingsadvies gaan GS in op de achtergrond van het voorstel en de stappen die gezet moeten worden op weg naar de nieuwe gemeente. Ook gaan GS in op de zienswijzen die zijn ingediend op het ontwerp dat GS in januari hadden vastgesteld, en wat die zienswijzen betekenen voor het herindelingsvoorstel. Nadat PS het herindelingsadvies hebben vastgesteld gaat het naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die zal besluiten of het advies wordt overgenomen en ter besluitvorming naar de Tweede en Eerste kamer wordt gestuurd. De besluitvorming in PS wordt voorzien op 7 juli a.s.

Inpassingsplan DPO buisleiding Bommelerwaard

NummerA5
OnderwerpInpassingsplan DPO buisleiding Bommelerwaard
Openbare samenvattingDefensie Pijpleiding Organisatie (DPO) exploiteert namens het Ministerie van Defensie verschillende transportleidingen voor kerosine in Nederland.De bestaande brandstofleiding tussen Ammerzoden (gemeente Maasdriel) en Vlijmen (gemeente Heusden in de provincie Noord-Brabant) voldoet niet meer voor wat betreft capaciteit en ligging.Er is een nieuw tracé ontworpen, waarvoor nieuwe ruimtelijke plannen moeten worden opgesteld.Ten oosten van Ammerzoden kruist het tracé voor een klein deel het plangebied van het provinciaal inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard. De gekozen locatie voor de ondergrondse buisleiding past niet binnen de regels van het geldende inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard. Voor dit deel is de provincie Gelderland het bevoegd gezag voor het in procedure brengen van een aangepast inpassingsplan. Gedeputeerde Staten hebben dit plan ter vaststelling aangeboden aan PS.

Bekrachtiging beschikbaarstelling IPO verslagen Bestuurlijke Commissie Stikstof

NummerB1
OnderwerpBekrachtiging beschikbaarstelling IPO verslagen Bestuurlijke Commissie Stikstof
Openbare samenvattingNRC heeft aan het IPO verzocht om de verslagen van de Bestuurlijke Commissie Stikstof (BC) beschikbaar te stellen. Deze commissie bereidt besluiten voor die moeten bijdragen aan het oplossen van de stikstofproblematiek. De verslagen geven een inkijk in de punten die de gezamenlijke provincies hiertoe belangrijk vinden. Gedeputeerde Staten bekrachtigen het besluit van de BC om de verslagen beschikbaar te stellen.

Voortgang Actieplan Wonen

NummerB2
OnderwerpVoortgang Actieplan Wonen
Openbare samenvattingDe woningnood in Gelderland is hoog. Met het Actieplan Wonen wil de provincie tot en met 2025 de bouw van 45.000 woningen versnellen. Het Actieplan Wonen is op 27 mei 2020 vastgesteld door Provinciale Staten en toegezegd is om Provinciale Staten halfjaarlijks te informeren over de voortgang van dit actieplan. Dit is de tweede voortgangsrapportage met de bereikte resultaten van bijna één jaar Actieplan Wonen. In het actieplan staan 14 acties die moeten leiden tot versnelling van de bouw, meer betaalbare woningen en meer flexibele woonvormen. Er zijn veel mooie resultaten bereikt, bijvoorbeeld met de regeling die voorziet in de inhuur van capaciteit om knelpunten in de bouw van woningen op te lossen. Ook de starterslening loopt voortvarend. Er is flink ingezet op kennis- en netwerkontwikkeling zoals bij conceptbouw. Het Actieplan Wonen kent een dynamische aanpak. Bij een aantal acties is de koers wat verschoven om maximaal resultaat te halen. Dit is onder andere het geval bij de uitwerking van de subsidieregeling betaalbare woningen. In het najaar komen we met een Statenbrief om de resultaten en de voorgestelde wijzigingen in de aanpak van het Actieplan Wonen te bespreken.

Masterplan Gastvrije Waaldijk 2021

NummerC1
OnderwerpMasterplan Gastvrije Waaldijk 2021
Openbare samenvattingWaterschap Rivierenland, de gemeenten langs de noordelijke Waaldijk en provincie Gelderland hebben, voortbouwend op een idee van ANWB, samen het voorstel Gastvrije Waaldijk ontwikkeld: een 80 km lange iconische, aantrekkelijke, verkeersveilige en duurzame (fiets)route maakt de rivier beleefbaar, cultuurhistorische relicten weer zichtbaar, en ontsluit de natuurrijke uiterwaarden als een ‘rivierpark’ voor bewoners van het rivierengebied. De partijen hebben in een Samenwerkingsovereenkomst afspraken gemaakt over de kostenverdeling en verdere realisatie, in samenspel met de dijkversterkingen die de komende jaren langs de noordelijke Waaloever worden uitgevoerd, te starten met het project Gorinchem-Waardenburg medio 2021.

Koepelnotitie subsidieverlening 25 mei 2021

NummerC2
OnderwerpKoepelnotitie subsidieverlening 25 mei 2021
Openbare samenvattingProvincie Gelderland ondersteunt initiatieven en projecten op diverse terreinen. Met subsidies stimuleren we initiatiefnemers en helpen we plannen te realiseren. Zo werken wij samen aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Met subsidie kunnen Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten de komende zes jaar invasieve exoten op meerdere locaties verwijderen of beheersen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de Aziatische duizendknoop, reuzenberenklauw en de Canadese guldenroede. Erfgoed Gelderland en Rijnbrink gaan educatieve activiteiten over vrijheid verzorgen. Samen met diverse organisaties, zoals musea, onderwijsinstellingen, bibliotheken en herdenkingsregio’s, stellen zij hedendaagse vraagstukken rondom het thema vrijheid centraal. De Tweede Wereldoorlog vormt hierbij een belangrijk referentiekader. De activiteiten dragen bij aan onze ambitie om de naoorlogse generaties in Gelderland bewust te maken van de waarde van vrijheid en het samenleven in deze vrijheid.

Woonagenda subregio Arnhem e.o. 2021-2023

NummerC3
OnderwerpWoonagenda subregio Arnhem e.o. 2021-2023
Openbare samenvattingDe woningbouwopgave in Gelderland is groot, zeker in de regio Arnhem-Nijmegen. In de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen’ van 4 maart 2020 zijn nieuwe afspraken gemaakt om het woningtekort terug te brengen en ook andere actuele vraagstukken sneller op te pakken. In navolging van de afspraken in de woondeal worden de woonagenda’s in de regio geactualiseerd. Gedeputeerde Staten stellen de nieuwe ‘Woonagenda subregio Arnhem e.o. 2021-2023’ vast. In de periode tot 2030 willen de gemeenten in totaal 12.510 woningen bouwen. Op dit moment is de planvoorraad nog niet voldoende. In de woonagenda spreken de gemeenten af om voor eind 2021 extra plannen toe te voegen, tot 130% van de behoefte om vertraging of uitval van plannen te kunnen opvangen. Daarnaast zijn procesafspraken opgenomen om zachte plannen om te zetten in harde plannen. Van de nieuwe woningen wordt ten minste 50% gerealiseerd in de betaalbare categorieën (sociale huur, middeldure huur en/of goedkope koopwoningen). Daarnaast worden gezamenlijke afspraken gemaakt over voldoende woningen voor spoedzoekers en kwetsbare groepen. Ambities op het gebied van circulair, klimaatadaptief en duurzaam bouwen worden nog niet hard vastgelegd. Concrete uitwerking wordt als verantwoordelijkheid van de afzonderlijke gemeenten beschouwd. Provincie Gelderland is partner bij de uitvoering van de nieuwe woonagenda en draagt met het Actieplan Wonen bij aan de versnelling van de woningbouw. Afstemming vindt plaats in het subregionaal overleg Wonen en in de overleggen in het kader van de Woondeal Arnhem-Nijmegen.

Huisvesting en integratie statushouders

NummerC4
Onderwerp Huisvesting en integratie statushouders
Openbare samenvattingDe opgave om statushouders te huisvesten is groot. Recent zijn de doelen qua aantal te huisvesten statushouders stevig verhoogd. Voor veel Gelderse gemeenten ligt de lat nu zo hoog dat oplossingen niet meer voor het oprapen liggen en ondersteuning van het Rijk nodig is. Dit knelpunt willen de zes woonregio’s in Gelderland overbrengen aan de Minister en Staatsecretaris. De brief bevat daarom een verzoek aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om hierover in gesprek te gaan, rond drie punten: 1) uitwerking van een leasemaatschappij voor flexibele woningen, 2) de rol van het Rijksvastgoedbedrijf bij het ontwikkelen van tussenvoorzieningen en 3) meer financiële steun voor de huisvesting en inburgering van statushouders.

Zero emissie zones stadslogistiek

NummerC5
OnderwerpZero emissie zones stadslogistiek
Openbare samenvattingIn het klimaatakkoord is afgesproken dat de 30 à 40 grootste Nederlandse gemeenten zero emissie zones voor Stadslogistiek invoeren. In een zero emissiezone mogen vanaf 2025 alleen nog maar (vracht)voertuigen de stad in die geen uitstoot veroorzaken. In Gelderland zijn dit de gemeenten Arnhem, Nijmegen, Ede en Apeldoorn. Deze gemeenten hebben nog niet allemaal een besluit genomen over het invoeren van een zero emissiezone. Een belangrijke hobbel die zij moeten nemen zijn de kosten van de realisatie van een zero emissiezone. Gedeputeerde Staten willen deze vier gemeenten daarom bij het invoeren van de zero emissie zones financieel ondersteunen. GS sturen deze gemeenten hierover een brief. In die brief geven GS van plan te zijn om hiervoor per gemeente €0,25 mln. aan Provinciale Staten te vragen.

Dijkversterking Waal - traject Wolferen-Sprok

NummerC6
OnderwerpDijkversterking Waal - traject Wolferen-Sprok
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben het projectplan voor de dijkversterking van het traject Wolferen-Sprok goedgekeurd. Het project richt zich op versterking van de primaire waterkering om het achterland te beschermen tegen overstromingen. Het dijktraject Wolferen-Sprok ligt aan de noordzijde van de Waal binnen de gemeenten Nijmegen (Oosterhout, Lent en buurtschap Sprok) en Overbetuwe (Slijk-Ewijk, Oosterhout en buurtschappen Loenen en Wolferen). Aan de oostzijde ligt een klein deel in de gemeente Lingewaard (Bemmel). Aan de westzijde stopt het plangebied net over de grens met de gemeente Neder-Betuwe. Het dijktraject heeft een totale lengte van ongeveer 15 km. Het dijkontwerp bestaat in hoofdzaak uit de volgende onderdelen: • versterking door middel van toepassen van grond; • (verticale) pipingmaatregel: betreft het toepassen van een waterkerende constructie om piping te voorkomen; • nadere ontwerpdetaillering: specifieke oplossingen waar de versterking in grond niet mogelijk is, betreft veelal constructieve oplossingen met damwanden. In het projectplan wordt rekening gehouden met de ruimtelijke inpassing en de lokale (ruimtelijke) ontwikkelingen. Vanaf 7 juni 2021 ligt het goedkeuringsbesluit, samen met het projectplan Waterwet, drie bestemmingsplannen en overige hoofdbesluiten benodigd voor de dijkversterking Wolferen-Sprok gedurende 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen in deze periode beroep indienen.

Rijksbijdrage Sanering asbestdaken voor particulieren

NummerC7
OnderwerpRijksbijdrage Sanering asbestdaken voor particulieren
Openbare samenvattingHet Rijk heeft landelijk €12 miljoen beschikbaar gesteld als bijdrage voor het saneren van asbestdaken. Met deze bijdrage biedt het Rijk, gemeenten en provincies aan om maatwerkleningen verstrekken aan particuliere woningeigenaren voor het saneren van hun asbestdak. Zo’n lening kan in sommige gevallen worden verstrekt als er te weinig inkomen is om een lening bij een bank te krijgen. Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben besloten om gebruik te maken van deze Rijksbijdrage door deze te koppelen aan het bestaande Stimuleringsfonds Energiemaatregelen en astbestsanering voor particuliere woningeigenaren in Gelderland. Dit fonds is door de provincie Gelderland en Gelderse gemeenten opgericht en verstrekt al maatwerkleningen. Door de koppeling hoeft er geen nieuw provinciaal instrument te worden ontwikkeld. De Rijksbijdrage sanering asbestdaken die 25 % bedraagt van het deel van de maatwerklening is een verruiming van het bestaande budget en bedoeld voor activiteiten zoals sloopkosten, asbest gerelateerde bodemsaneringskosten, vervangen van een asbestdak door een dak met zonnepanelen, vervangen van asbesthoudende platen.

Vaststelling RPW Arnhem Nijmegen 2021-2024

NummerC8
OnderwerpVaststelling RPW Arnhem Nijmegen 2021-2024
Openbare samenvattingOp 14 juli 2020 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met de herziening van het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) van de regio Arnhem Nijmegen. Na een goed en intensief proces heeft de regio het nieuwe RPW inclusief de randvoorwaarden voor XXL logistiek op 28 april 2021 ter vaststelling aangeboden. Het RPW bevat o.a. afspraken over voorwaarden voor het ontwikkelen van bedrijventerreinen, kantoren en perifere detailhandel in de regio en hoe deze ontwikkelruimte te verdelen. Ook heeft de regio vastgelegd waar XXL logistiek zich mag vestigen. Onder welke voorwaarden dit mag is eveneens bepaald in de ‘Randvoorwaarden XXL. Daarbij springt vooral de hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid in het oog. Ten aanzien van de geëiste certificering wordt op grond van het principe van juridische gelijkwaardigheid een zinsnede toegevoegd die het mogelijk maakt ook andere certificeringsmogelijkheden toe te passen. Nadat Gedeputeerde Staten het RPW inclusief de randvoorwaarden XXL logistiek hebben vastgesteld is dit het nieuwe toetsingskader voor uitbreiding van bestaande of voor nieuw aan te leggen bedrijventerreinen in de regio Arnhem Nijmegen.

Beslissing op bezwaar - Sachem Europe B.V. in Zaltbommel

NummerS1
OnderwerpBeslissing op bezwaar - Sachem Europe B.V. in Zaltbommel
Openbare samenvattingSachem Europe B.V. is een chemiebedrijf gevestigd in Zaltbommel. De stichting Veiliger Zaltbommel diende in 2020 bij GS een verzoek om handhaving in. Het verzoek is gericht tegen het starten van het productieproces in reactor T-08 door Sachem. De stichting vreest onder andere voor een toename van veiligheidsrisico’s en de stikstofdepositie. Sachem heeft voor het starten van het productieproces in reactor T-08 een omgevingsvergunning aangevraagd. Het bedrijf verzocht ook om alvast te mogen starten met het productieproces in reactie T-08 vooruitlopend op de vergunning Vorig jaar heeft de ontwerpvergunning ter inzage gelegen. Het starten van het productieproces in reactie T-08 past binnen deze ontwerpvergunning. Dit was vorig jaar voor GS een belangrijke reden om in te stemmen met het verzoek van Sachem om alvast te mogen starten met het productieproces vooruitlopend op de vergunning. Het handhavingsverzoek van de stichting hebben GS op 12 november 2020 afgewezen. De stichting was het hiermee niet eens en diende een bezwaarschrift in. Het bezwaarschrift is behandeld door de commissie Rechtsbescherming. De commissie is van oordeel dat het besluit om niet te handhaven terecht genomen is. De commissie adviseert GS wel om aan te geven welke wetsartikel Sachem overtreedt. GS nemen dit advies over.

Antwoord op Statenvragen over beheer Celtic Fields (PS2021-308)

NummerS2
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over beheer Celtic Fields (PS2021-308)
Openbare samenvattingDe Christenunie (dhr. F. Rebel) heeft schriftelijke vragen gesteld over beheer van celtic fields (prehistorische akkertjes) op de Veluwe: heeft de provincie actief beleid voor het beheer hiervoor, hoeveel locaties zijn er bekend, welke rol kan de provincie spelen in het beheer, kan de (biologische) teelt van granen hierbij van betekenis zijn (in het algemeen en in het bijzonder voor de landbouwenclave aan de Paroramaweg te Ede), en kunnen schaapskuddes met herder hierbij een rol spelen? In de beantwoording geeft het college van Gedeputeerde Staten aan dat de provincie een beperkte rol heeft bij het beheer van celtic fields omdat de archeologische erfgoedzorg primair bij gemeenten is belegd. De provincie faciliteert gemeenten in het uitoefenen van deze taak door de ondersteuning van regio-archeologen die voor groepen gemeenten werken. In Gelderland zijn 73 locaties met celtic fields bekend waarvan er 7 rijksmonumentaal zijn. Door nieuwe technieken in combinatie met de inschakeling van burgers zijn in de afgelopen periode veel nieuwe celtic fields ontdekt. Hoe hiermee om te gaan zal later dit jaar door Erfgoed Gelderland worden voorgelegd aan gemeenten en terreinbeheerders. Dan kan ook bepaald worden of de provincie een rol heeft in de ondersteuning van gemeenten en terreinbeheerders. Bij het beheer van terreinen met celtic fields verdienen schaapskuddes de voorkeur boven machinaal beheer. Voor het genoemde perceel aan de Panoramaweg te Ede geldt een natuurdoelstelling, waarvoor de provincie vanuit het natuurprogramma een ontwerp laat maken met inpassing van de celtic fields.

Inname en opslag van gasflessen bij REMONDIS in Lichtenvoorde

NummerS3
OnderwerpInname en opslag van gasflessen bij REMONDIS in Lichtenvoorde
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten gaan niet handhavend optreden tegen REMONDIS in Lichtenvoorde als gasflessen worden ingenomen en opgeslagen die door de politie in beslag zijn genomen. Steeds vaker stuit de politie op illegale drugslaboratoria. Voor de productie van synthetische drugs worden gassen gebruikt die in gasflessen worden opgeslagen. Deze gasflessen worden in beslag genomen en moeten vervolgens veilig worden afgevoerd en verwerkt. In Nederland is alleen het bedrijf REMONDIS bereid dit te doen. REMONDIS heeft inmiddels een vergunning aangevraagd voor in de inname en opslag van deze gassen tot een maximum van 2000 liter. Tot die tijd kan het ook voorkomen dat er drugslabs worden ontmanteld en er een tijdelijke opslaglocatie beschikbaar moet zijn. Vooruitlopend op de aangevraagde vergunning mag REMONDIS dergelijke gasflessen innemen en opslaan.

Verbouw en renovatie Museum Kam

NummerS4
OnderwerpVerbouw en renovatie Museum Kam
Openbare samenvattingHet monumentale gebouw Museum Kam te Nijmegen is eigendom van de provincie Gelderland. In het gebouw bevindt zich het provinciale depot voor bodemvondsten. Een deel van de provinciale archeologische collectie wordt er tentoongesteld en het biedt ruimte voor onderzoek en studie. Het pand is echter dringend aan renovatie toe. Ook vindt de provincie het belangrijk dat het gebouw ook energiezuiniger en toegankelijker wordt. Provinciale Staten hebben daarvoor financiële middelen beschikbaar gesteld. Het bouwbudget blijkt echter niet toereikend om alle gewenste aanpassingen door te voeren. Verdere bezuinigingen hebben ingrijpende gevolgen voor de ambities op het gebied van duurzaamheid en toegankelijkheid van het gebouw. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten om een additioneel bedrag van €295.000,- door herprioritering binnen verschillende thema’s in te zetten voor de toegankelijkheid en duurzaamheid van Museum Kam. In de Perspectiefnota zal PS worden voorgesteld om het investeringskrediet met dit bedrag te verhogen. Voor dit bedrag worden onder andere de bovenverdieping en het souterrain van het Museum Kam toegankelijk gemaakt voor mindervaliden, en wordt een bodemlussensysteem aangelegd. De verbouwing van het Museum Kam is naar verwachting gereed in de zomer van 2022.

Beslissing op Wob-verzoek mestvergister RMS

NummerS5
OnderwerpBeslissing op Wob-verzoek mestvergister RMS
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten gaan informatie openbaar maken over de realisatie van een mestvergister op industriepark De Laarberg in Groenlo. De rechter heeft de vergunningen voor deze mestvergister vernietigd, onder andere omdat onvoldoende duidelijk is gemaakt waarom er geen milieueffectrapportage (MER) ingediend hoeft te worden. In 2020 heeft RMS Windvision een nieuwe beoordelingsnotitie MER ingediend. Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland vraagt alle correspondentie hierover op in het kader van de Wob. De gevraagde informatie wordt in geanonimiseerde vorm op de website van de provincie geplaatst.

Antwoord op Statenvragen over de inspraak rondom snelfietsroute F348 Zutphen-Deventer(PS2021-327)

NummerS6
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over de inspraak rondom snelfietsroute F348 Zutphen-Deventer(PS2021-327)

Vereniging van Biologische geitenhouders

NummerS7
OnderwerpVereniging van Biologische geitenhouders
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten (GS) hechten aan een gezonde leefomgeving en ook willen GS duurzame landbouw stimuleren. GS staan dan ook open voor een gesprek met de Vereniging van biologische geitenhouders “De Groene Geit” over de (on)mogelijkheden van het biologische houden van geiten binnen de context van het geitenmoratorium. De vereniging heeft daarover vragen gesteld. GS zetten in de beantwoording uiteen dat de gezondheid van burgers voorop staat. Omwonenden in een straal van 2 km rond een geitenhouderij blijken een verhoogde kans te hebben op longontsteking. Op dit moment vindt onderzoek plaats naar de oorzaak hiervan. Het is daarom dan ook (nog) niet mogelijk om aan te geven of het gezondheidsrisico voor de mens bij een biologische geitenhouderij anders is dan bij een niet-biologische geitenhouderij en wat de invloed van weidegang hierop is. Biologische geitenhouderijen die al een uitloop in de openlucht hadden of deden aan weidegang kunnen dit voortzetten. Extra weidegang en extra dieren bovenop hetgeen op het moment van het moratorium vergund was, is niet toegestaan.

Instelling begeleidingsgroep Partners van Gelderland

NummerS8
OnderwerpInstelling begeleidingsgroep Partners van Gelderland
Openbare samenvattingIn het najaar van 2018 voerde de commissie bestuurskracht provincie Gelderland, onder voorzitterschap van Helmi Huijbregts-Schiedon, gesprekken met vele partners van de provincie Gelderland over de onderlinge bestuurlijke omgang. Het eindrapport leverde drie strategische opgaven op: wederkerigheid, een opener bestuurscultuur en een breder repertoire in rollen en instrumenten. Om op deze gebieden vooruitgang te boeken heeft de commissie bestuurskracht een aantal suggesties gedaan. De provincie zal nu samen met haar partners onderzoeken hoe de samenwerking momenteel verloopt, welke vooruitgang er gezamenlijk bereikt is ten aanzien van de bovenstaande opgaven en suggesties, en waar de kansen liggen om de samenwerking verder te ontwikkelen. De provincie neemt hierbij het initiatief en faciliteert het project, maar zal als deelnemer aan het onderzoek gedurende de uitvoering ervan dezelfde positie innemen als haar partners. In samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) zullen er vijf casussen, bestaande uit projecten van de provincie en partners, onderzocht worden. Dit gebeurt zoveel mogelijk zelf door personen die afkomstig zijn uit de voornaamste stakeholdergroepen van deze projecten. Onderzoekers van de HAN zullen hen hierbij ondersteunen. Gedeputeerde Staten hebben de onafhankelijke begeleidingsgroep Partners van Gelderland ingesteld om als klankbord te fungeren en om dit onderzoek te begeleiden.