Besluiten van Gedeputeerde Staten

De besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) staan in een besluitenlijst. Op deze pagina vindt u de besluiten van vergaderingen van Gedeputeerde Staten. Klik op de datum van de vergadering waarvan u besluiten wilt nalezen. Onderaan de pagina opent een overzicht van de genomen besluiten tijdens die vergadering.
De besluiten verschijnen 1 week na de betreffende GS-
vergadering op deze pagina.

Besluitenlijst GS-vergadering van 31 aug 2021

Inhoudsopgave


Opening en mededelingen

NummerA1
OnderwerpOpening en mededelingen

Besluitenlijst

NummerA2
OnderwerpBesluitenlijst

Terugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

NummerA3
OnderwerpTerugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

Beslissing op bezwaar - PSP'92 inzake procedure van de aanpassing van de Omgevingsverordening

NummerA4
OnderwerpBeslissing op bezwaar - PSP'92 inzake procedure van de aanpassing van de Omgevingsverordening
Openbare samenvattingTijdens de procedure voor de aanpassing van de Omgevingsverordening heeft de Pacifistische-Socialistische Partij ’92 (PSP ‘92) een inspraakreactie gegeven. De PSP vindt dat de provincie niet goed met deze reactie is omgegaan. De PSP’92 heeft daarom bezwaar gemaakt tegen het Statenbesluit waarmee de Omgevingsverordening is gewijzigd. De commissie Rechtsbescherming heeft het bezwaarschrift beoordeeld en inmiddels advies uitgebracht. De commissie komt tot de conclusie dat de PSP niet als belanghebbende kan worden aangemerkt omdat de belangen van PSP’92 niet rechtstreeks worden geraakt door de wijziging van de Omgevingsverordening. De commissie Rechtsbescherming vindt ook dat tegen de aanpassing van de Omgevingsverordening geen bezwaar kan worden gemaakt. De commissie adviseert het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Gedeputeerde Staten volgen dit advies en hebben daarom aan Provinciale Staten voorgesteld het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren.

Begrotingswijziging 2021 van de ODRA

NummerA5
OnderwerpBegrotingswijziging 2021 van de ODRA
Openbare samenvattingDe Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) heeft een begrotingswijziging voor het jaar 2021 ingediend bij haar partners. Deze wijziging betreft de opwaartse bijstelling van de omvang van de programma’s aandachtsbedrijven en complexe handhaving en het doteren van het positieve saldo uit 2020 aan een nieuw te vormen bestemmingsfonds voor innovatie. Omdat de begrotingswijziging binnen de financiële kaders is opgesteld en de provincie innovatie bij de omgevingsdiensten belangrijk vindt, stellen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voor hierover geen zienswijze in te dienen en de wijzigingen voor kennisgeving aan te nemen. Een en ander zoals eerder is besloten en vastgelegd in het besluit van PS met nummer PS2021-306.

Gewijzigd coördinatiebesluit Folding Boxboard Eerbeek B.V.

NummerA6
OnderwerpGewijzigd coördinatiebesluit Folding Boxboard Eerbeek B.V.
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om in het nieuwe in voorbereiding zijnde coördinatiebesluit voor papier- en kartonfabriek Mayr-Melnhof Eerbeek B.V. te Eerbeek de nieuwe handelsnaam Folding Boxboard Eerbeek B.V. op te nemen, en ook vast te leggen dat het besluit geldt voor eventuele rechtsopvolgers. Dit vanwege de recentelijke verkoop van de vestiging Eerbeek door Mayr-Melnhof Karton AG.

Stimulering digitalisering Gelderland

NummerB1
OnderwerpStimulering digitalisering Gelderland
Openbare samenvattingDe provincie Gelderland stimuleert digitalisering van de Gelderse industrie en betere digitale vaardigheden van de Gelderse beroepsbevolking en het MKB. Digitalisering is nodig om (maatschappelijke) transities mogelijk te maken. Zo stimuleren we bijvoorbeeld via Oneplanet de ontwikkeling van chip- en digitale technologieën om een samenleving te creëren waarin iedereen gezond kan leven en toegang heeft tot gezond en duurzaam voedsel. Gelderland levert zo ook een bijdrage aan de Nederlandse digitaliseringsstrategie van het Rijk. GS informeren met deze Statenbrief over wat de provincie Gelderland al doet in de digitaliseringsopgave.

Communicatie en participatie Gelders Klimaatprogramma

NummerB2
OnderwerpCommunicatie en participatie Gelders Klimaatprogramma
Openbare samenvattingHet klimaat verandert. Dat heeft gevolgen voor onze manier van leven en onze leefwereld. We werken samen met andere overheden, organisaties en bedrijven aan het verminderen van de effecten van klimaatverandering en aanpassen aan de verandering. Zo stimuleren we bijvoorbeeld de overschakeling op duurzame energie van windturbines en zonnevelden, overschakelen op natuurinclusieve landbouw en elektrische rijden. De maatregelen die we als provincie nemen en de maatregelen die we in Gelderland moeten nemen staan in het Gelders Klimaatprogramma. Provinciale Staten hebben de wens geuit dat we inwoners meer betrekken bij wat er moet gebeuren en de manier waarop we dit aanpakken. Dit moet bijdragen aan meer inzicht en acceptatie dat de veranderingen en maatregelen ook kansen en voordelen bieden. Dit gaan we doen met een aantal acties waaronder een klimaatcampagne en een burgerforum.

Ontwerp Luchthavenbesluit luchthaven Teuge

NummerB3
OnderwerpOntwerp Luchthavenbesluit luchthaven Teuge
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten (GS) hebben het ontwerp Luchthavenbesluit Teuge vastgesteld en leggen dat van 6 september 2021 tot en met 17 oktober 2021 ter visie. Luchthaven Teuge heeft op 22 mei 2020 een aanvraag ingediend om de huidige Omzettingsregeling van het Rijk om te zetten in een Provinciaal Luchthavenbesluit. Onderdeel van het omzetten is het corrigeren van de te vergunnen geluidsruimte naar aanleiding van een destijds gemaakte fout. Het ontwerp-Luchthavenbesluit wijkt op twee onderdelen af van de aanvraag. Ten eerste willen GS de hinder in de omgeving door valschermvluchten beperken door op minimaal vier weekenddagdelen per maand valschermvluchten met de huidig gebruikte vliegtuigen niet mogelijk te maken. Daarnaast kondigen GS in de Toelichting op het besluit aan op termijn de milieuruimte voor geluid en emissies stapsgewijs terug te willen brengen. Op deze manier bevat naar de mening van GS het ontwerp van het Luchthavenbesluit een juiste balans tussen economisch perspectief voor Luchthaven Teuge én het beperken van de hinder voor omwonenden. GS is tot deze afweging gekomen na het verkennen van een aantal scenario’s, die ook met Provinciale Staten zijn besproken. Deze scenario’s zijn gebaseerd op het Omgevingsbeleid van de provincie. Uiteindelijk besluiten Provinciale Staten over het Luchthavenbesluit. Naar verwachting vindt dat in januari 2022 plaats.

Hoger beroep goedkeuring faunabeheerplan

NummerB4
OnderwerpHoger beroep goedkeuring faunabeheerplan
Openbare samenvattingOm te voorkomen dat wilde dieren schade aan landbouwgewassen aanrichten mogen in sommige gevallen deze dieren worden verjaagd of als het niet anders kan worden gedood. Dit mag ook om bepaalde soorten zeldzame wilde dieren te beschermen. Het verjagen of doden van bijvoorbeeld de kraai of houtduif is daarom vrijgesteld. Voor welke soorten dit in Gelderland geldt, is vastgelegd in het Faunabeheerplan Jacht en uitvoering vrijstelling 2017-2023. Gedeputeerde Staten hebben eind 2019 dit plan goedgekeurd. De Faunabescherming was het daarmee niet eens en heeft beroep ingesteld bij de rechtbank. De rechtbank heeft het besluit om het Faunabeheerplan 2017-2023 goed te keuren onlangs vernietigd. Daarmee kan de schade aan de gewassen en bijzondere dieren in Gelderland niet meer worden voorkomen. Gedeputeerde Staten zijn daarover verontrust en stellen daarom hoger beroep in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarnaast werken Gedeputeerde Staten aan een nieuw besluit omtrent de goedkeuring.

Datalek personeelsdossiers

NummerB5
OnderwerpDatalek personeelsdossiers
Openbare samenvattingOnlangs is een extern bedrijf dat werkzaamheden voor provincie Gelderland - rondom personeelsdossiers - uitvoerde getroffen door een hackpoging. Van 1400 medewerkers in tijdelijke- en vaste dienst zijn gegevens uit het personeelsdossier gelekt. Op basis van forensisch onderzoek dat in opdracht van de provincie werd uitgevoerd, komt naar voren dat er vooralsnog geen signalen zijn dat de gelekte gegevens zijn misbruikt. De provincie heeft voor haar medewerkers een loket ingericht waar zij met eventuele vragen en zorgen terecht kunnen en de Autoriteit Persoonsgegevens is in kennis gesteld.

Bezwaarschrift weigering kapvergunning groot onderhoud N786

NummerC1
OnderwerpBezwaarschrift weigering kapvergunning groot onderhoud N786
Openbare samenvattingGS hebben bezwaar ingediend tegen de beslissing van B&W van Apeldoorn om een kapvergunning voor het groot onderhoud van de N786 te weigeren. Het gaat om de kap van twee bomen om de verkeersveiligheid te verbeteren in de kom Loenen. Het verschil van inzicht tussen GS en B&W spitst zich toe op de kap van één zomereik die tegen de rand van het asfalt staat. GS delen niet de opvatting van B&W dat met het treffen van verkeersmaatregelen de verkeersveiligheid kan worden geborgd. Daarnaast maakt GS bezwaar tegen de beoordeling van het door GS aangeboden compensatieplan, dat onvoldoende zou zijn.

Antwoord op statenvragen over innovatie en stikstof (PS2021-521)

NummerS1
OnderwerpAntwoord op statenvragen over innovatie en stikstof (PS2021-521)
Openbare samenvattingStatenlid René Westra (VVD) heeft Gedeputeerde Staten aandacht gevraagd voor innovatie bij de voortvarende aanpak van de stikstofproblematiek door het College. In hun reactie geven Gedeputeerde Staten aan dat de sector primair verantwoordelijk is voor innovatie. In samenwerking met belangrijke partners vanuit de verschillende landbouwsectoren werkt het College mee aan de toepassing van stalinnovaties die niet alleen bijdragen aan minder emissie van stikstof maar daarnaast ook aan doelen van verduurzaming.

Antwoord op verzoek Stichting Woon- en recreatiebelangen Tonselse Veld

NummerS2
OnderwerpAntwoord op verzoek Stichting Woon- en recreatiebelangen Tonselse Veld
Openbare samenvattingDe gemeente Ermelo heeft onderzocht of een pallet- en timmerfabriek in het gebied Tonselse Veld verplaatst kan worden. Dat lijkt voorlopig niet het geval. Omwonenden vragen Gedeputeerde Staten om een nieuwe aanvraag van de fabriek niet of gedeeltelijk te honoreren. Het betreft echter een gemeentelijke bevoegdheid. GS antwoorden dat ze niet in kunnen grijpen, maar wel betrokken zijn en blijven bij plannen voor de fabriek.

Antwoord op Statenvragen over Week van de Hitte en brand bij afvalverwerkers (PS2021-453)

NummerS3
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over Week van de Hitte en brand bij afvalverwerkers (PS2021-453)
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben de schriftelijke vragen beantwoord van het Statenlid mevrouw K. Jeurink (PvdA) over branden bij afval- en recyclingbedrijven. Het Statenlid constateert dat met de komst van de zomer het aantal afvalbranden weer toeneemt. De gestelde vragen gaan over de aandacht voor brandveiligheid bij het toezicht op de afval- en recyclingbedrijven waarvoor Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag zijn. Gedeputeerde Staten geven in hun antwoorden aan dat risico’s op (afval)brand worden meegenomen bij de probleem- en risicoanalyse van branches. Bij het preventieve toezicht is brandveiligheid één van de aspecten waar naar wordt gekeken: jaarlijks bij hoge risico’s en anders minimaal eens per 3 jaar. Op de vraag of branden bij afvalbedrijven consequent als ongewoon voorval worden gemeld is aangegeven dat dat niet altijd (tijdig) is gebeurd. Overigens hoeven alleen branden die mogelijke effecten hebben buiten de inrichting als ongewoon voorval worden gemeld.

Antwoord op Statenvragen over Druktemonitor (PS2021-399)

NummerS4
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over Druktemonitor (PS2021-399)
Openbare samenvattingHet CDA en PvdA hebben vragen gesteld hebben over de druktemonitor Gelderland en het feit dat er in de zomer 2021 twee druktemeters te raadplegen waren. Via een druktemeter kunnen geïnteresseerden via internet kijken op welke (recreatieve) locaties het druk is en waar niet (of minder druk). In de beantwoording geven GS aan dat zij de ontwikkeling van één instrument, de Druktemonitor Gelderland, ondersteund hebben. Toen bekend was dat er twee druktemeters operationeel zouden worden, is nog verkend in hoeverre samenwerking of integratie tussen de beide druktemeters mogelijk was. Dit was echter niet mogelijk o.a. door verschillen in meettechniek, veiligheid en toegankelijkheid.

Instemming onderhandelaarsakkoord cao 2021

NummerS5
OnderwerpInstemming onderhandelaarsakkoord cao 2021
Openbare samenvattingOp 10 juli 2021 hebben de cao-onderhandelaars van de vakbonden en de werkgevers een schriftelijk akkoord bereikt over de nieuwe cao voor het jaar 2021. Om een definitieve cao 2021 te krijgen, is nodig dat zowel de werkgevers als de werknemers instemmen met het akkoord dat door hun onderhandelaars is bereikt. Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met het bereikte onderhandelaarsakkoord.

Start aanbesteding concessie IJssel-Vecht 2023-2035

NummerS6
OnderwerpStart aanbesteding concessie IJssel-Vecht 2023-2035
Openbare samenvattingElke 8 tot 15 jaar wordt het regionale bus- en treinvervoer opnieuw aanbesteed. Deze keer is de volgende aanbesteding al na twee jaar omdat de noodconcessie IJssel-Vecht in december 2022 afloopt. De eerstvolgende concessie is de concessie IJssel-Vecht 2023-2035. Dit is een gezamenlijke concessie van de provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland die in december 2022 van start gaat met het gebied van de huidige noodconcessie IJssel-Vecht (2020-2022) exclusief het deel Veluwe Zuid. Het deel Veluwe Zuid wordt ondergebracht in een noodconcessie alvorens het in december 2024 wordt toegevoegd aan de concessie Rijn-Waal. In december 2023 worden de delen Lelystad en IJsselmond toegevoegd. Gedeputeerde Staten van de drie provincies hebben de documenten voor de aanbesteding van deze concessie vastgesteld. Hiermee start de inschrijvingstermijn voor marktpartijen. Vervoerders kunnen tot 14 december 2021 een aanbod indienen.

Antwoord op Statenvragen over PFAS (PS2021-531)

NummerS7
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over PFAS (PS2021-531)
Openbare samenvattingStatenleden van CDA, VVD en SGP hebben schriftelijke vragen gesteld over PFAS. De vragen gingen, samengevat, over de aanwezigheid van PFAS in drinkwater, de status van het Tijdelijk handelingskader PFAS en de rol die Gedeputeerde Staten voor zichzelf zien in de aanpak van PFAS. Gedeputeerde Staten antwoorden dat het drinkwater in Gelderland, geleverd door drinkwaterbedrijf Vitens, voldoet aan de Europese en Nederlandse normen. Vitens volgt de ontwikkelingen rond PFAS op de voet. Verder schetsen GS dat er nu geen acute knelpunten zijn voor PFAS, wel dat nog onvoldoende zicht is op de totale problematiek van PFAS in bodem en (grond)water. Hiertoe lopen wel diverse acties, zowel landelijk als vanuit de provincie om dit beter in beeld te brengen.

IPO-bestuur 2 september 2021

NummerS8
OnderwerpIPO-bestuur 2 september 2021
Openbare samenvattingHet bestuur van de vereniging IPO vergadert op 2 september 2021. Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van deze vergadering. Geagendeerd staan onder andere de nieuwe inhoudelijke focus en samenwerkingsstructuur, het IPO-jaarcongres 2021 en de begroting 2022.

Dijkversterking Tiel-Waardenburg

NummerS9
OnderwerpDijkversterking Tiel-Waardenburg
Openbare samenvattingDe gemeenteraad van West Betuwe heeft het bestemmingsplan voor de Dijkversterking Tiel-Waardenburg nog niet vastgesteld. Het college van BenW heeft het conceptplan tweemaal ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Het besluit van de raad is nodig om de projectprocedure die nodig is voor de dijkversterking te kunnen voltooien. De uitvoering van de dijkversterkings-maatregelen dreigt vertraging op te lopen. Gedeputeerde Staten vragen de raad van West Betuwe daarom met klem om het bestemmingsplan alsnog vast te stellen.