Besluiten van Gedeputeerde Staten

De besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) staan in een besluitenlijst. Op deze pagina vindt u de besluiten van vergaderingen van Gedeputeerde Staten. Klik op de datum van de vergadering waarvan u besluiten wilt nalezen. Onderaan de pagina opent een overzicht van de genomen besluiten tijdens die vergadering.
De besluiten verschijnen 1 week na de betreffende GS-
vergadering op deze pagina.

Besluitenlijst GS-vergadering van 06 jul 2021

Inhoudsopgave


Opening en mededelingen

NummerA1
OnderwerpOpening en mededelingen

Besluitenlijst

NummerA2
OnderwerpBesluitenlijst

Terugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

NummerA3
OnderwerpTerugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

Coördinatiebesluit Mayr-Melnhof 2021

NummerA4
OnderwerpCoördinatiebesluit Mayr-Melnhof 2021
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om een nieuw coördinatiebesluit te nemen voor papier- en kartonfabriek Mayr-Melnhof Eerbeek B.V. en de daarmee samenhangende verkeersontsluiting in Eerbeek. Provinciale Staten wordt ook voorgesteld om te besluiten dat gedeputeerde staten bevoegd zijn om besluiten op grond van de Wet geluidhinder vast te stellen. Door het toepassen van de coördinatieregeling op grond van de Wet ruimtelijke ordening kan besluitvorming efficiënt en doelmatig plaatsvinden.

Voorbereidingsbesluiten Mayr-Melnhof en voormalig Burgersterrein Eerbeek

NummerA5
OnderwerpVoorbereidingsbesluiten Mayr-Melnhof en voormalig Burgersterrein Eerbeek
Openbare samenvattingVoor de projecten Logistiek Centrum Eerbeek en Mayr-Melnhof Eerbeek (programma Eerbeek-Loenen 2030) worden provinciale inpassingsplannen voorbereid. Naar verwachting worden de ontwerp-inpassingsplannen in het voorjaar van 2022 ter inzage gelegd. Om tot die tijd ongewenste ontwikkelingen op het voormalig Burgersterrein in Eerbeek (project Logistiek Centrum Eerbeek) en het bedrijfsperceel van Mayr-Melnhof Eerbeek te voorkomen, wordt Provinciale Staten verzocht om voor de beide locaties opnieuw een voorbereidingsbesluit te nemen.

Kadernota risicomanagement en weerstandsvermogen 2021

NummerA6
OnderwerpKadernota risicomanagement en weerstandsvermogen 2021
Openbare samenvattingDe provincie Gelderland evalueert en actualiseert conform haar huidige financiële verordening (PS2020-748) iedere statenperiode haar Kadernota risicomanagement en weerstandsvermogen. Bij de evaluatie en actualisatie van de kadernota gaat de provincie na of het bestaande beleidskader van het risicomanagement nog steeds voldoet of dat het wellicht op onderdelen moet worden bijgesteld. Het college van Gedeputeerde Staten heeft de geactualiseerde kadernota vastgesteld en aan Provinciale Staten ter vaststelling aangeboden. De belangrijkste beleidskaderwijziging heeft betrekking op de borging van de financiële risico’s van de huidige deelnemingen, zoals bijvoorbeeld het Topfonds Gelderland, en van toekomstige deelnemingen, leningen en borg- en garantstellingen aan bedrijven en andere organisaties. Het betreft partijen die - in samenwerking met de provincie - allerlei maatschappelijke doelen realiseren (bijvoorbeeld op het gebied van innovatie of duurzaamheid). In de geactualiseerde kadernota wordt voorgesteld om de borging van de financiële risico’s van deze financieringen te verfijnen. Deze verfijning leidt naar verwachting tot minder geblokkeerd vermogen. De provincie kan vervolgens het vrijgevallen vermogen aanwenden voor het realiseren van (nieuwe) beleidsdoelen voor de inwoners van Gelderland.

N303 Voorthuizen - Putten Kennisgeving Startprocedure Projectbesluit

NummerB1
OnderwerpN303 Voorthuizen - Putten Kennisgeving Startprocedure Projectbesluit
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben besloten om - in overleg met de gemeenten Nijkerk en Putten - de mogelijkheden te verkennen om de provinciale weg N303 tussen Voorthuizen en Putten duurzaam in te richten en het te verbreden fietspad in te passen. Ter voorbereiding op het onderzoek informeren we voor de zomer van 2021 de omgeving over de wijze waarop de participatie wordt vormgegeven en vragen we belangstellenden om hierover met ons mee te denken. Het resultaat wordt voor de zomer van 2022 aangeboden aan GS.

Transitie jeugdpodiumkunsten

NummerB2
OnderwerpTransitie jeugdpodiumkunsten
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten vinden dat ieder kind in Gelderland de mogelijkheid moet hebben om kennis te maken met cultuur. Het wegvallen van Theatergroep Kwatta uit de BIS (2021-2024) heeft echter grote gevolgen voor de jeugdpodiumkunsten in Oost-Nederland. Daarom is aan BMC opdracht gegeven om een onderzoek te laten uitvoeren naar de invulling van de functie jeugdtheater in de provincie Gelderland voor de periode 2021-2024. Op basis van de bevindingen uit het onderzoeksrapport hebben Gedeputeerde Staten een voorstel gedaan tot het initiëren van een transitie van de jeugdpodiumkunsten. Hiervoor wil provincie Gelderland middelen inzetten voor het realiseren van gezamenlijke initiatieven van Oost-Nederlandse topinstellingen. Ook zal de positie van de makers en theatergezelschappen in het middensegment worden versterkt. Voor dit laatste zal samen met de gemeenten in een regio worden opgetrokken en de samenwerking met culturele fondsen worden gezocht. Door het stimuleren van samenwerking en verbinding wordt op deze wijze een duurzame culturele infrastructuur rond de functie jeugdpodiumkunsten in Gelderland gecreëerd en is er minder afhankelijkheid van individuele instellingen. Met dit plan is een bedrag van € 510.188,- gemoeid. Provinciale Staten worden over de voortgang geïnformeerd.

Mededelingenbrief 2 juli

NummerB3
OnderwerpMededelingenbrief 2 juli
Openbare samenvattingMededelingen tbv de actieve informatieplicht van GS

Verzoek om informatie van Farmers Defence Force

NummerC1
OnderwerpVerzoek om informatie van Farmers Defence Force
Openbare samenvattingFarmers Defence Force (FDF) heeft aan alle provincies informatie gevraagd ten behoeve van gewenste doelstelling gezonde natuur in alle Nederlandse provincies. Gedeputeerde Staten sluiten zich aan bij de beantwoording die interprovinciaal is opgesteld. Daarin wordt onder meer verwezen naar openbare informatiebronnen.

37e wijziging Regels Ruimte voor Gelderland 2016 en Algemeen Plafond Besluit 2020 en 2021

NummerC2
Onderwerp37e wijziging Regels Ruimte voor Gelderland 2016 en Algemeen Plafond Besluit 2020 en 2021
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben de 37e wijziging van de Regels Ruimte voor Gelderland vastgesteld. In deze wijziging wordt onder meer een nieuwe regeling toegevoegd om Gelderse gemeenten te helpen om meer en sneller sociale huurwoningen te bouwen. Voor deze tenderregeling is € 3 miljoen beschikbaar. Voor twee andere subsidieregelingen die bijdragen aan het versnellen van woningbouwproductie wordt het budget verhoogd: € 2 miljoen extra voor het oplossen van knelpunten en € 0,5 miljoen extra als cofinanciering voor de Woningbouwimpuls regeling van het Rijk. Andere subsidieregelingen worden aangepast zodat ze beter bijdragen aan het oorspronkelijke doel of vanwege veranderde omstandigheden. De wijzigingen zijn vanaf 6 september 2021 van kracht.

verzoek bijdrage verkabeling gemeente Oldebroek

NummerC3
Onderwerpverzoek bijdrage verkabeling gemeente Oldebroek
Openbare samenvattingDe gemeente Oldebroek heeft een verzoek gedaan voor een financiële bijdrage aan het ondergronds brengen van hoogspanningskabels. In de gemeente zijn 18 juni jl. vier hoogspanningsmasten omgevallen door een storm. De gemeente verzoekt om een bijdrage aan het ondergronds brengen van deze kabels nu het hersteltraject daar mogelijkheden voor biedt. Gedeputeerde Staten geeft aan dat de provincie geen bijdrage zal verlenen. Zij begrijpen het lokale belang maar zien, gezien de huidige stand van zaken rond het verkabelingstraject in de gemeente, geen link naar de ambities in onze Omgevingsvisie of Coalitie akkoord. Daarnaast valt dit traject ook niet onder de landelijke regeling waar een landelijke bijdrage van 80% in de kosten mogelijk is. Alleen voor die trajecten in de provincie Gelderland wordt momenteel gekeken of een provinciale bijdrage aan de orde is.

Verlengingsverzoek ov-vangnet

NummerC4
OnderwerpVerlengingsverzoek ov-vangnet
Openbare samenvattingDe aanbesteding van haltetaxiRRReis, de opvolger van het ov-vangnet, kost meer tijd dan wij van te voren hadden ingeschat. Daarnaast wil de provincie Gelderland de reiziger ook in de overgangsperiode van deeltaxi’s (van ov-vangnet naar haltetaxiRRReis) goed blijven bedienen. Dat is mogelijk als de zes Gelderse regio’s de huidige Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit met de provincie tot 3 april 2022 verlengen. Daarom hebben Gedeputeerde Staten besloten de zes regio’s gevraagd om in te stemmen met die verlenging.

Samenwerkingsovereenkomst Tichelbeekse Waard

NummerC5
OnderwerpSamenwerkingsovereenkomst Tichelbeekse Waard
Openbare samenvattingRijkswaterstaat en de provincie Gelderland sluiten een Samenwerkingsovereenkomst voor de planuitwerking van de Tichelbeekse waard bij Zutphen. Zij willen de opgaven voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), Natura 2000 en Gelders Natuurnetwerk (GNN) opnemen in één ontwerp voor het hele gebied. De overeenkomst moet leiden tot een definitief ontwerp voor het gebied.

Beslissing op bezwaar handhavingsverzoek Stichting Dorp en Landschap Bommelerwaard

NummerS1
OnderwerpBeslissing op bezwaar handhavingsverzoek Stichting Dorp en Landschap Bommelerwaard
Openbare samenvattingStichting Dorp en Landschap Bommelerwaard heeft een handhavingsverzoek ingediend. Er wordt gevraagd om de handhaving en beëindiging van alle bedreigende en negatieve activiteiten op de instandhoudingsdoelen van dier- en plantensoorten in de uiterwaarden van de rivieren die vallen binnen het Gelders Natuurnetwerk en de begrenzing van Natura 2000-gebieden. Deze aanvraag is afgewezen omdat onvoldoende concreet is aangegeven op welke overtredingen het verzoek precies ziet. In het bezwaarschrift tegen de afwijzing stelt de stichting dat de handhaving te wensen over laat en vraagt om verder onderzoek te verrichten naar de vele verstoringen en inbreuken. Bovendien vraagt zij een handhavingstraject in te zetten naar beheerders en grondeigenaren om de taken die behoren bij het beheerderschap van Rijntakken uit te voeren. Tenslotte vraagt zij om bestuurlijke fondsen en uitvoering te genereren. Het bezwaarschrift is behandeld door de Commissie Rechtsbescherming. Zij heeft geadviseerd om het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren omdat het handhavingsverzoek onvoldoende concreet is om als aanvraag aangemerkt te kunnen worden. Daarom is het antwoord van de provincie op het handhavingsverzoek geen besluit en is het bezwaarschrift daartegen niet ontvankelijk.

Wijziging beleidsregels salderen: Gelderse Stikstofbank

NummerS2
OnderwerpWijziging beleidsregels salderen: Gelderse Stikstofbank
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben beleidsregels vastgesteld om vrijgemaakte en vrijgevallen stikstofruimte vast te leggen. De Gelderse Stikstofbank was al in februari van dit jaar ingesteld, maar wordt nu aangepast aan de in de beleidsregels gehanteerde terminologie. Na de zomer volgt een nadere uitwerking, die voorgelegd wordt aan Provinciale Staten.

Antwoord op statenvragen over Ondermijning in Arnhem (PS2021-459)

NummerS3
OnderwerpAntwoord op statenvragen over Ondermijning in Arnhem (PS2021-459)
Openbare samenvattingStatenleden M.A-Kum en F.Spoelstra (PvdA) stellen vragen over het rapport ‘De wet van de stimulerende achterstand’ uitgebracht door de Rekenkamer Arnhem waarin onderzoek wordt gedaan naar ondermijning in Arnhem. Statenleden M.A-Kum en F.Spoelstra hebben zorgen over de conclusies en willen weten of deze zorgen worden gedeeld. De provincie vindt dat het rapport een zorgelijk beeld schept van de omvang en de aanpak van ondermijning in Arnhem. Ter aanvulling willen de Statenleden weten wat de visie van de provincie hierop is en welke acties hieruit voortvloeien. De provincie vindt dat de gemeenteraad van Arnhem de aangewezen politieke entiteit is om met het Arnhemse bestuur de discussie aan te gaan over de aanpak van ondermijning in Arnhem. Sinds 2018 worden in Arnhem steeds meer instrumenten ingezet en ontwikkeld. De provincie ondersteunt de gemeente hierbij op verschillende thema’s. Daarnaast zijn de Statenleden benieuwd of een soortgelijk onderzoek in andere gemeenten is uitgevoerd en hoe de conclusies uit het rapport van de Rekenkamer Arnhem zich verhouden tot de ondermijningsbeelden die per gemeenten zijn ontwikkeld. De provincie is niet bekend met een soortgelijk onderzoek bij andere gemeenten, maar uit het Rode Dradenbeeld (PS 2019-781) komt wel naar voren komt dat ondermijning in alle Gelderse gemeenten voorkomt en zeker niet gezien kan worden als puur grote steden problematiek. Daarnaast willen de Statenleden weten of de partners in het veiligheidsdomein voldoende doen met de ondermijningsbeelden. De provincie heeft geen toezichtsrol op de aanpak van ondermijning door gemeenten of andere partijen. Door te stimuleren, ondersteunen en faciliteren wordt de aanpak van ondermijning in Gelderland versterkt. De provincie wil daarbij geen oordeel gaan vellen over de aanpak van gemeenten, die van meer factoren afhankelijk zijn dan de ondermijningsbeelden. Tot slot willen de Statenleden weten of het rapport van de Rekenkamer van Arnhem besproken is in de veiligheidsregio. De provincie is hier niet bij aangesloten. De provincie is wel aangesloten bij andere regionale en districtelijke overleggen rondom ondermijning, maar daar is dit rapport niet aan de orde geweest.

RES 1.0 Achterhoek

NummerS4
OnderwerpRES 1.0 Achterhoek
Openbare samenvattingWe schakelen over op duurzame energie. In Nederland moet in totaal 35 TWh/jaar duurzame energie worden opgewekt met zon en wind op land in 2030 om de klimaatdoelen te halen. Dertig regio’s in Nederland, waaronder zes energie-regio’s in Gelderland maken hier plannen voor. Ook de energie-regio Achterhoek heeft hiervoor een plan gemaakt, een ontwerp Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. De regio geeft hierin aan dat zij aan de landelijke doelstelling kan bijdragen met een bod van 1,35 TWh/jaar. Hiervan moet 0,35 TWh/jaar worden opgewekt met ‘zon-op-dak’. Circa 35% van het totale bod is al gerealiseerd. De belangrijkste onderdelen van de restopgave zijn het opwekken van energie met ‘zon-op-dak’ en wind. Het aandeel ‘zon-op-dak’ is ambitieus, maar haalbaar en past bij onze wens van het toepassen van de zonneladder, zodat minder ‘zon-op-land’ nodig is. Ook windenergie is noodzakelijk. Deze is nodig voor een goede balans tussen de energie uit zon en wind. De energie mix moet in balans zijn, anders wordt het stroomnet instabiel en moeten er te veel dure aanpassingen van het elektriciteitsnetwerk plaatsvinden. Bij het ontwikkelen van de RES 1.0 is daarom via een zorgvuldig doorlopen proces onder meer gekeken naar zoekgebieden voor wind. Gedeputeerde Staten hebben de ontwerp RES 1.0 Achterhoek vastgesteld, ook de colleges van Burgemeester en Wethouders van de Achterhoekse gemeenten en het Dagelijks Bestuur van waterschap Rijn en IJssel, zodat deze volgens afspraak kan worden aangeboden bij het Nationaal Programma RES. Besluitvorming door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap volgt later.

Keolis vaststellingsovereenkomst

NummerS5
OnderwerpKeolis vaststellingsovereenkomst
Openbare samenvattingGelderland, Flevoland en Overijssel hebben met vervoerder Keolis een zogenaamde vaststellingsovereenkomst getekend. Hierin hebben de provincies en Keolis vastgelegd dat de bezwaarprocedure tegen de intrekking van de concessie wordt beëindigd. De schadevergoeding is vastgesteld op 2,9 miljoen euro. Die vergoeding bestaat uit de kosten die zijn gemaakt voor het intrekken van de concessie, het opzetten van een noodconcessie en uit een vergoeding voor mogelijk waardeverlies bij het opnieuw aanbesteden. Met het tekenen van de overeenkomst is het juridische proces in dit dossier afgerond. Vanaf begin september start de inschrijving voor de nieuwe busconcessie IJssel-Vecht. Het busvervoer wordt nu uitgevoerd door Keolis in de vorm van een noodconcessie voor twee jaar.

IPO bestuur 8 juli 2021

NummerS6
OnderwerpIPO bestuur 8 juli 2021
Openbare samenvattingHet bestuur van de vereniging IPO vergadert op 8 juli 2021. Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van deze vergadering. Geagendeerd staan onder andere de integrale weging conceptbegroting 2022, de aanpak/werkwijze stikstof en de herijking van de inhoudelijke focus.