Besluiten van Gedeputeerde Staten

De besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) staan in een besluitenlijst. Op deze pagina vindt u de besluiten van vergaderingen van Gedeputeerde Staten. Klik op de datum van de vergadering waarvan u besluiten wilt nalezen. Onderaan de pagina opent een overzicht van de genomen besluiten tijdens die vergadering.
De besluiten verschijnen 1 week na de betreffende GS-
vergadering op deze pagina.

Besluitenlijst GS-vergadering van 12 okt 2021

Inhoudsopgave


Opening en mededelingen

NummerA1
OnderwerpOpening en mededelingen

Besluitenlijst

NummerA2
OnderwerpBesluitenlijst

Terugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

NummerA3
OnderwerpTerugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

Rijnbrug Rhenen N233

NummerB1
OnderwerpRijnbrug Rhenen N233
Openbare samenvattingIn juni jl. is gebleken dat er naar verwachting een tekort op het budget voor de aanpak van de Rijnbrug Rhenen is. Beide provincies Utrecht en Gelderland hebben de zomer gebruikt om uit te zoeken hoe groot het tekort is en wat er voor oplossingen mogelijk zijn. Dit uitzoek werk is nagenoeg gereed. Zo hebben beide provincies onder andere gekeken naar versobering van het project, de sterkte van de bestaande brugpijlers, is de kostenraming nogmaals onder de loep genomen en heeft de provincie met demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat gesproken over een bijdrage vanuit het Rijk voor de brug. Deze acties hebben geleid tot het inzicht dat de toename van het benodigde budget voor het project groter is dan voor de zomer werd verwacht. Deze toename is circa 65 miljoen euro. En dat door de risico’s bij dit project, kostenstijging in de toekomst niet uit te sluiten is. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben hier geen middelen voor. In combinatie met mogelijk aanvullende risico’s en met het inzicht dat er na realisatie van de brug vanaf 2030 weer een verkeersknelpunt kan ontstaan bij de brug, maakt dat voor Gedeputeerde Staten van Gelderland de vraag aan de orde komt of dit project gezien de situatie door moet gaan. Gedeputeerde Staten van Gelderland verkennen de komende weken alle opties in de volle breedte samen met provincie Utrecht.

IPO: positionering provincies in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid en het Nationaal Strategisch Plan

NummerB2
OnderwerpIPO: positionering provincies in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid en het Nationaal Strategisch Plan
Openbare samenvattingProvincie Gelderland informeert Provinciale Staten over de uitgangspunten van de gezamenlijke provincies voor besluitvorming over het nieuwe Europese landbouwbeleid en het Nationaal strategisch plan. Op 1-1-2023 start de nieuwe periode voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Om het GLB uitvoering te geven, stellen het Rijk en de provincies momenteel gezamenlijk een Nationaal Strategisch Plan (NSP) op. Het doel is om het NSP uiterlijk 31 december 2021 in Brussel ter goedkeuring in te dienen om op 1 januari 2023 te kunnen starten met de uitvoering. In IPO-verband hebben de provincies gezamenlijk een brief opgesteld om alle provinciale staten te informeren over het standpunt van de provincies. GS is blij met de IPO-positioneringsnotitie. Hierin domineert de opvatting, dat een beweging naar een landbouw die groener, duurzamer, natuurinclusiever en meer kringlooplandbouw is, alleen succes zal hebben als het verdienmodel van de boer op niveau blijft. Het college deelt de opvatting dat van de boer, wegens het ontvangen van steunmiddelen, een groene tegenprestatie mag worden gevraagd, maar dan wel volgens een laagdrempelige en geleidelijke weg.

Belevingsonderzoek omgeving luchthaven Teuge

NummerB3
OnderwerpBelevingsonderzoek omgeving luchthaven Teuge
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben opdracht gegeven om een belevingsonderzoek uit te voeren onder de omwonenden van de luchthaven Teuge. De rapportage is op 1 oktober 2021 opgeleverd door het onderzoeksbureau. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van Provinciale Staten om een beter beeld te krijgen van de beleving van hinder afkomstig van de luchthaven. Het onderzoeksrapport ondersteunt de afweging van Gedeputeerde Staten om te komen tot balans tussen vermindering van klachten en het stimuleren van duurzame ontwikkeling. Veel omwonenden geven aan positieve ervaringen met de luchthaven te hebben. Een deel van de omwonenden ervaart geen of zeer beperkt hinder. Er zijn ook omwonenden die aangeven veel hinder te ervaren van de luchthaven. Het onderzoek maakt inzichtelijk dat de beleefde hinder niet alleen afkomstig is van valschermvluchten, maar ook van rondvluchten en het beoefenen van kunstvliegen (aerobatics). DirectResearch voerde het onderzoek uit in opdracht van de provincie. Gedeputeerde Staten delen de onderzoeksresultaten met Provinciale Staten.

Intentieverklaring NieuweWarmteNu!

NummerC1
OnderwerpIntentieverklaring NieuweWarmteNu!
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten van Gelderland hebben de intentie om het consortium NieuweWarmteNu! (NWN!) te steunen. Het gaat bij dit consortium om een samenwerking tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties die samen werken aan duurzame collectieve warmtesystemen, zoals warmtenetten en hernieuwbare warmtebronnen. Vanuit het programma NieuweWarmteNu! wordt een gezamenlijke aanvraag door het consortium ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Voor de aanvraag bij het Nationaal Groeifonds worden 100 projecten geslecteerd, waarvan 16 uit Gelderland.Met de aanvraag bij het Groeifonds wordt verzocht om een financiële bijdrage aan het programma. Deze aanvraag is opgesteld in afstemming met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit en de betrokken partners in het Consortium. Een mogelijke provinciale bijdrage aan het consortium kan eventueel nog worden uitgewerkt en vastgelegd in een nog op te stellen samenwerkingsovereenkomst.

BRZO convenant

NummerC2
OnderwerpBRZO convenant
Openbare samenvattingHet Besluit risico zware ongevallen 2015 (Brzo) heeft als doel het voorkomen van zware ongevallen bij bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Het Brzo is integraal van aard en stelt eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland (ca. 420) op het gebied van externe veiligheid/milieu, arbeidsveiligheid (interne veiligheid) en de voorbereiding op de rampenbestrijding. Het Brzo heeft daarom ook de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet veiligheidsregio’s als grondslag. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor deze bedrijven. Bij het uitvoeren van het toezicht werkt de omgevingsdienst namens Gedeputeerde Staten nauw samen met de Arbeidsinspectie en de Veiligheidsregio. De provincies hebben een convenant afgesloten met alle partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de BRZO-taken. In het convenant zijn afspraken vastgelegd over de samenwerking tussen de partijen die bij de BRZO betrokken zijn. Daarbij staan het delen van kennis en informatie, goede communicatie en duidelijke eisen aan bedrijven centraal.

Inventarisatie zwemwater Gelderland 2021

NummerC3
OnderwerpInventarisatie zwemwater Gelderland 2021
Openbare samenvattingIn de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden is geregeld dat de provincie een inventarisatielijst bijhoudt van plaatsen waar door een groot aantal mensen wordt gezwommen in oppervlaktewater. Deze lijst wordt elk jaar begin oktober vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Op de inventarisatielijst van 2021 staan alle (bestaande) zwemwaterlocaties die in april 2021 ook zijn aangewezen. Er zijn geen nieuwe zwemwaterlocaties aan de lijst toegevoegd en geen locaties komen te vervallen. Volgend jaar april (2022) beslist de provincie welke wateren van de inventarisatielijst worden aangewezen als zwemwaterlocatie. Dat kan als het er veilig genoeg is en de waterkwaliteit voldoet aan de normen voor zwemwater.

Beslissing op klacht over gang van zaken controle zwembad

NummerS1
OnderwerpBeslissing op klacht over gang van zaken controle zwembad
Openbare samenvattingOp grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden dient elk ‘zwembad’ te beschikken over een risicoanalyse en beheersplan legionella badwater. In dit kader heeft een zwembadeigenaar aan het bureau van klager opdracht verleend om een zodanig rapport op te stellen. Dit rapport is door Gedeputeerde Staten als onvoldoende beoordeeld. Klager is door zijn opdrachtgever niet meegenomen in terugkoppeling van deze beoordeling en wil graag van Gedeputeerde Staten weten wat er niet goed is aan het door hem opgestelde rapport. Gedeputeerde Staten hebben hem hiervoor verwezen naar zijn opdrachtgever. Klager kan zich niet vinden in deze gang van zaken en heeft daarover een klacht ingediend welke is behandeld door Commissie Rechtsbescherming. Deze Commissie adviseert Gedeputeerde Staten de klacht ongegrond te verklaren omdat er geen sprake is van onbehoorlijk handelen van de provincie jegens de klager. Gedeputeerde Staten hebben dit advies overgenomen en de klacht ongegrond verklaard.

Antwoord op Statenvragen over herindeling Scherpenzeel (PS2021-621 en PS2021-666)

NummerS2
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over herindeling Scherpenzeel (PS2021-621 en PS2021-666)
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten van Gelderland (GS) hebben enkele vragen beantwoord die zijn gesteld door de Statenleden mevrouw E. Portegies van de fractie van de Socialistische Partij (SP) en heer T. Diepeveen van de fractie van de Partij voor de Vrijheid. De vragen van mevrouw Portegies betreffen persberichten en antwoorden van de gemeente Scherpenzeel op vragen van de SP over de herindelingsprocedure Scherpenzeel-Barneveld. De heer Diepveen heeft vragen gesteld naar aanleiding van de brief van die de Commissaris van de Koning op 23 september 2021 aan Provinciale Staten heeft gestuurd en naar aanleiding van mediaberichten.