Besluiten van Gedeputeerde Staten

De besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) staan in een besluitenlijst. Op deze pagina vindt u de besluiten van vergaderingen van Gedeputeerde Staten. Klik op de datum van de vergadering waarvan u besluiten wilt nalezen. Onderaan de pagina opent een overzicht van de genomen besluiten tijdens die vergadering.
De besluiten verschijnen 1 week na de betreffende GS-
vergadering op deze pagina.

Besluitenlijst GS-vergadering van 15 jun 2021

Inhoudsopgave


Opening en mededelingen

NummerA1
OnderwerpOpening en mededelingen

Besluitenlijst

NummerA2
OnderwerpBesluitenlijst

Terugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

NummerA3
OnderwerpTerugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

Rapport Herziening provinciaal belastinggebied

NummerB1
OnderwerpRapport Herziening provinciaal belastinggebied
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten geïnformeerd over het rapport Herziening provinciaal belastinggebied dat de minister van Binnenlandse Zaken heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Tot de verkenning van alternatieven voor een toekomstig provinciaal belastinggebied is besloten naar aanleiding van het Klimaatakkoord van 28 juni 2019. Als uitwerking hiervan wordt momenteel door de ministeries van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek gedaan naar verschillende mogelijke varianten van Betalen naar Gebruik van infrastructuur, ook wel aangeduid als een kilometerheffing. Daarmee zou de motorrijtuigenbelasting, die tevens de grondslag vormt voor de provinciale opcenten, op termijn (naar verwachting pas na 2025) geheel of gedeeltelijk kunnen komen te vervallen. In de begeleidende aanbiedingsbrief geeft de minister aan dat het uiteindelijk aan een nieuw kabinet is om in overleg met de provincies te besluiten over de aangereikte bouwstenen voor een toekomstig provinciaal belastinggebied.

Beslissing op Wob-verzoek zwembad Oosterhout

NummerB2
OnderwerpBeslissing op Wob-verzoek zwembad Oosterhout
Openbare samenvattingEen inwoner van Elst heeft gevraagd een brief openbaar te maken die is opgesteld naar aanleiding van een controle van een beoogd zwembad van de Stichting ‘Tikkie Jij Bent Hem’ in Oosterhout bij Nijmegen. Deze Stichting wil met dit zwembad aan ernstig zieke kinderen een plek geven om verantwoord te kunnen zwemmen. In de omgeving is er veel weerstand tegen de komst van dit zwembad. Gedeputeerde Staten hebben besloten om deze brief met de bevindingen openbaar te maken. Het Wob-besluit en een geanonimiseerde versie van het Wob-verzoek wordt geplaatst op de website van de provincie.

50% lokaal eigendom bij duurzame energieprojecten

NummerB3
Onderwerp50% lokaal eigendom bij duurzame energieprojecten
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten geïnformeerd hoe zij het streven naar minimaal 50% lokaal eigendom bij duurzame energieprojecten in het provinciaal beleid willen opnemen. De Rekenkamer Oost-Nederland had dit in een rapport geadviseerd en Provinciale Staten hebben naar aanleiding van dit rapport Gedeputeerde Staten verzocht met een voorstel te komen. Bij de volgende herijking van het Beleidsprogramma Klimaat wordt het streven naar minimaal 50% lokaal eigendom en een concrete beschrijving van de inspanningen die initiatiefnemers hiervoor moeten verrichten, opgenomen.

Taskforce Regionale Energie-Infrastructuur

NummerB4
OnderwerpTaskforce Regionale Energie-Infrastructuur
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten brengen Provinciale Staten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over de Taskforce Regionale Energie-Infrastructuur (REIS). De energie-infrastructuur wordt steeds vaker bepalend voor de energietransitie, woningbouw, mobiliteit en economische ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen vragen meer en meer capaciteit van het elektriciteitsnet. Bovendien moeten de ontwikkelingen op elkaar afgestemd worden. En dat gaat niet vanzelf: er moet geprogrammeerd, geprioriteerd en afgewogen worden (wanneer komt wat waar?). Hiervoor is afstemming, coördinatie en regie nodig. Verschillende partijen, zoals Netbeheer Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van EZK, geven aan dat de provincie de meest logische partij is om deze rol op zich te nemen. De provincies zijn hiermee akkoord gegaan. De Taskforce REIS, die dit besluit heeft voorbereid, gaat verder aan de slag met het uitwerken van deze rol.

Beslissing op Wob-verzoek Rhederhof deel 2

NummerB5
OnderwerpBeslissing op Wob-verzoek Rhederhof deel 2
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten maken informatie openbaar over landgoed Rhederhof in Rheden. Aanleiding is een Wob-verzoek van Stichting Behoud Historische Landgoederen Oostelijke Veluwezoom. Het bedrijf KuiperBouw wil zorgappartementen bouwen op dit landgoed. Enkele organisaties, waaronder de Stichting die het Wob-verzoek heeft ingediend, zijn tegen deze bouwplannen. Landgoed Rhederhof ligt aan de rand van de Veluwezoom en volgens hen leiden deze bouwplannen tot schade aan de omliggende natuur. Vanwege de omvang van het Wob-verzoek wordt de informatie in verschillende delen openbaar gemaakt. Op 23 maart 2021 namen Gedeputeerde Staten reeds een besluit over het openbaar maken van het eerste deel van de gevraagde informatie. Met dit besluit wordt het tweede en laatste deel van de gevraagde informatie openbaar gemaakt. Het besluit en de gevraagde informatie wordt in geanonimiseerde vorm op de website van de provincie geplaatst.

Jaarverslag Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2020 VTH

NummerB6
OnderwerpJaarverslag Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2020 VTH
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben het Jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) 2020 vastgesteld. In dit jaarverslag is vermeld of de geplande activiteiten zijn uitgevoerd en of deze hebben bijgedragen aan de gestelde doelen. De Gelderse Omgevingsdiensten voeren taken voor de provincie uit op het gebied van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit risico’s zware ongevallen, de Wet Bodembescherming (alleen toezicht en handhaving) en het Vuurwerkbesluit. De provinciale organisatie voert de werkzaamheden uit op grond van de Wet natuurbescherming, Waterwet, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, Wet luchtvaart, Ontgrondingenwet, Omgevingsverordening Gelderland (grondwaterbeschermingsgebieden en de stiltegebieden), de Wet Bodembescherming en de Wet milieubeheer (het storten buiten inrichtingen). In het jaarverslag staat hoe nieuwe ontwikkelingen zijn vertaald naar de uitvoering. Ook is er aandacht voor zaken die goed zijn gegaan, en zaken die verbeterd kunnen worden. Over het afgelopen jaar zijn de volgende zaken opgevallen: In het verleden zorgde de uitvoering van taken door zeven omgevingsdiensten voor versnippering. De centralisatie van vergunningverlening en handhaving heeft tot een belangrijke kwaliteitsverbetering geleid. Toch kan de afstemming tussen de verschillende uitvoeringsorganisaties nog beter en moet de basis goed op orde komen. Daarom is de provincie gestart met het programma Samen Sterk. Daarnaast heeft de stikstofproblematiek gezorgd voor een flinke achterstand aan vergunningverlening. Door de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), is de vergunningverlening voor veel sectoren immers stil komen te liggen. Een ander opvallend punt is dat ondanks de Covid-19-pandemie er toch veel controles zijn uitgevoerd. Er werd bijvoorbeeld gekozen voor alternatieve toezichtsvormen zoals administratieve controles. Ook heeft de provincie voorbereidingen getroffen voor de invoering van Omgevingswet.

Mededelingenbrief 15 juni 2021

NummerB7
OnderwerpMededelingenbrief 15 juni 2021
Openbare samenvattingPeriodiek bieden GS aan de Staten een mededelingenbrief aan. Hierin staan mededelingen van feitelijke aard opgenomen.

Uitstel Omgevingswet

NummerB8
OnderwerpUitstel Omgevingswet
Openbare samenvattingOp 26 mei jl. heeft de minister van BZK in een brief medegedeeld dat de Omgevingswet wordt uitgesteld tot 1 juli 2022 vanwege het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). De Omgevingswet is goedgekeurd door de Tweede Kamer en ook door Eerste Kamer. De Eerste Kamer moet nog akkoord gaan met de datum van de inwerkingtreding en toonde zich eerder bezorgd over de onzekerheden rond de wet en over de stabiliteit van het digitale stelsel. In Gelderland lopen diverse projecten in het kader van de voorbereiding op het werken met de Omgevingswet. Het uitstel van de inwerkingtreding heeft gevolgen voor de realisatie van de Gelderse ambities. De ambities uit de omgevingsvisie Gaaf Gelderland hangen samen het werken met de Omgevingswet en dat willen Gedeputeerde Staten niet vertragen of veranderen. Daarom zet de provincie de lopende projecten voort. Op een aantal projecten heeft uitstel een impact. De actualisatie van de Omgevingsverordening is bedoeld om de verordening omgevingswet-proof te maken. Daarom kan de actualisatie alleen op hetzelfde moment in werking treden als de Omgevingswet. In actualisatieplan 8 zitten een aantal beleidsrijke wijzigingen. Voor deze wijzigingen, die niet gebaseerd zijn op de Omgevingswet, is het mogelijk, nadat ze herschreven zijn naar het huidige recht, om per 1 januari 2022 in werking te laten treden. De projecten: Vergunningverlening, toezicht, handhaving (VTH), Projectbesluiten en planbegeleiding blijven hun taken en projecten uitvoeren. Uitstel betekent wat meer oefentijd met het DSO en met de ketenpartners.

Sanering bodem Voltastraat Doetinchem

NummerC1
OnderwerpSanering bodem Voltastraat Doetinchem
Openbare samenvattingAan de Voltastraat in Doetinchem is een bodemverontreiniging ontstaan door lekkende vaten met PFAS-houdend blusschuim. Op deze locatie was het in 2020 failliet verklaarde bedrijf Rutgers Milieu gevestigd. De gemeente Doetinchem is het bevoegd gezag voor Rutgers Milieu B.V. voor wat betreft de Wabo en de Wet bodembescherming. De gemeente Doetinchem heeft een plan van aanpak gemaakt met een stappenplan om te komen tot sanering van de bodem. De gemeente heeft aan de provincie gevraagd om vanuit zijn expertise mee te denken met het plan van aanpak. GS schrijven in een brief aan de gemeente Doetinchem dat de provincie zich kan vinden in het door de gemeente opgestelde plan van aanpak. Wel is het belangrijk dat het plan van aanpak voortvarend wordt opgepakt en de onderzoeken die nodig zijn om de bodemverontreiniging helemaal in kaart te brengen zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

Koepelnotitie 15 juni 2021

NummerC2
OnderwerpKoepelnotitie 15 juni 2021
Openbare samenvattingDe provincie Gelderland ondersteunt initiatieven en projecten op diverse terreinen. Met subsidies stimuleren we initiatiefnemers en helpen we plannen te realiseren. Zo werkt de provincie samen aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Het gaat daarbij om het volgende. De Vereniging Molenfederatie Gelderland ontvangt een bijdrage om een belangenorganisatie voor molenaars in Gelderland op te zetten. De belangenorganisatie ondersteunt moleneigenaren onder andere in het delen van kennis rondom het behoud van molens en molenbiotopen. Natuurmonumenten ontvangt een bijdrage voor omvorming van ruim 5 hectare agrarische grond naar natuurterrein, waardoor uitvoering wordt gegeven aan de inrichting van het Gelders natuurnetwerk. De percelen zijn gelegen op het landgoed Heuven te Rheden aan de zuidrand van het Nationaal Park Veluwezoom. Na begin mei de voorlopige subsidiemogelijkheden voor de regioprogramma’s in het kader van Vrijheid te hebben bepaald (subsidieplafonds) zijn nu de definitieve bedragen vastgesteld. Daardoor kunnen er nu aanvragen binnen gaan komen vanuit de herdenkingsregio’s Airborne en Veluwe. Ook zijn de mogelijkheden voor specifieke projecten binnen het programma Sport aangepast, omdat de provincie twee grote internationale evenementen wil ondersteunen. Vanuit de aanpak Toekomstbestendige Bedrijventerreinen ontvangt het Business en Science Park Wageningen tenslotte subsidie voor de herinrichting en vergroening van de buitenruimte.

Aanvraag nieuwe buurtbuslijnen Apeldoorn: Berg & Bos en Ugchelen

NummerC3
OnderwerpAanvraag nieuwe buurtbuslijnen Apeldoorn: Berg & Bos en Ugchelen
Openbare samenvattingVanaf 1 september a.s. start in Apeldoorn een initiatief met twee nieuwe buurtbuslijnen: Berg en Bos en Ugchelen. De beide buurtbussen verbinden hiermee de binnenstad en het Centraal Station met verschillende woon- en zorgcentra; Schouwburg Orpheus; Paleis Het Loo; Visio Het Loo Erf en het Gelreziekenhuis. Als na 1,5 jaar aangetoond wordt dat er voldoende reizigers gebruik maken van de buurtbussen, worden de lijnen definitief opgenomen in de dienstregeling.

Coördinatie aanvraag omgevingsvergunning Mayr-Melnhof

NummerC4
OnderwerpCoördinatie aanvraag omgevingsvergunning Mayr-Melnhof
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten stemmen in met het verzoek van Mayr-Melnhof om de aanvraag om omgevingsvergunning voor het vervangen van een persmachine nu vast in behandeling te nemen. De huidige persmachine verkeert in slechte staat. Om te voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan of de productie stilgelegd moet worden, moet de machine uiterlijk in de zomer van 2022 worden vervangen. Om dit te halen wil Mayr Melnhof na deze zomer beginnen met de voorbereidende werkzaamheden. Dat lukt niet als de vergunning mee blijft gaan in het gecoördineerde traject.

Vaststellingsovereenkomst Dutch Berries B.V.

NummerC5
OnderwerpVaststellingsovereenkomst Dutch Berries B.V.
Openbare samenvattingHet aardbeienbedrijf Dutch Berries uit Zuilichem en de provincie hebben overeenstemming bereikt over de wijze waarop de illegale situatie bij het bedrijf wordt hersteld. Dutch Berries had ten onrechte bijna 1 hectare landbouwgrond toegevoegd aan haar bedrijfsterrein. Door deze toevoeging kon zij de drie waterbassins groter uitvoeren dan volgens vergunning was toegestaan. Naar aanleiding van deze strijdige handelingen startte de provincie een handhavingstraject en werd het bedrijf een dwangsom opgelegd. Doel van de handhaving was gericht op het weer in overeenstemming brengen van de situatie met eerder gemaakte afspraken. Partijen zijn in overleg getreden om tot een algehele oplossing te komen met in achtneming van ieders belangen. Daarbij is onder meer geconstateerd dat afbraak van de drie bassins niet gewenst is gezien de toegenomen waterbehoefte van het bedrijf ten opzichte van de oorspronkelijke uitgangspunten bij vergunningverlening. Gedeeltelijke legalisatie van twee van de drie bassins is ruimtelijk goed inpasbaar. Bovendien leidt deze oplossing tot een hogere ruimtelijke landschappelijke kwaliteit van het gebied door middel van een betere groenstrook langs het bedrijfsterrein.

Antwoord op Statenvragen over bevers en dassen West Maas en Waal (PS2021-354)

NummerS1
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over bevers en dassen West Maas en Waal (PS2021-354)
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten van Gelderland hebben antwoord gegeven op Statenvragen van mevrouw Berserik van GroenLinks over bevers en dassen in recreatiegebied de Gouden Ham in de gemeente West Maas en Waal. Er ligt al enige tijd een plan om ter plaatse recreatiewoningen te bouwen en de vraag is of dit kan samengaan met de aanwezigheid van dassen en bevers. De gemeente moet uiteindelijk over het plan beslissen. De initiatiefnemer moet daarvoor informatie aanleveren en ook eerst een natuuronderzoek doen. Als er gevolgen kunnen zijn voor de dassen en bevers moet de initiatiefnemer voor dat onderdeel een ontheffing vragen bij de provincie, zo ver is het nu echter nog niet.

Beslissing op bezwaar inzake subsidie Kasteelconcerten

NummerS2
OnderwerpBeslissing op bezwaar inzake subsidie Kasteelconcerten
Openbare samenvattingDe provincie Gelderland verstrekt subsidie als stimulans voor het ontwikkelen van cultuur- en erfgoedfestivals. Stichting Kasteelconcerten heeft subsidie gevraagd voor het organiseren van een concertenreeks op historische locaties in Gelderland. Na de beoordeling van deze aanvraag door de Adviescommissie Cultuur, bleek deze aanvraag niet te voldoen aan het minimum vereiste aantal punten. Op basis hiervan hebben Gedeputeerde Staten besloten om de subsidieaanvraag af te wijzen. De stichting was het hier niet mee eens en heeft daartegen bezwaar gemaakt. De Commissie Rechtsbescherming adviseert de provincie over dit soort bezwaarschriften. Uit haar advies blijkt dat de subsidieaanvraag terecht is afgewezen en dat het bezwaarschrift ongegrond is. Gedeputeerde Staten volgen het advies van de Commissie Rechtsbescherming en het afwijzingsbesluit blijft dan ook in stand. Er wordt dus geen subsidie verleend.

Wet natuurbescherming - beschikking op bezwaar Recreatiepark Wiltershaar Winterswijk

NummerS3
OnderwerpWet natuurbescherming - beschikking op bezwaar Recreatiepark Wiltershaar Winterswijk
Openbare samenvattingIn december 2020 hebben Gedeputeerde Staten de in uitvoering zijnde werkzaamheden in het recreactiepark Wiltershaar stilgelegd wegens mogelijke negatieve effecten op de aldaar aanwezige beschermde diersoorten en op het dichtbijgelegen beschermde natuurgebied Wilinks-Weust. Tegen deze stillegging heeft de ontwikkelaar van het recreatiegebied bezwaar gemaakt. In verband met lopend ecologisch onderzoek heeft de initiatiefnemer aangegeven op het noordelijk gedeelte van het recreatiepark geen werkzaamheden uit te voeren totdat de resultaten van het onderzoek bekend zijn. Met de initiatiefnemer zijn lopende de bezwaarprocedure afspraken gemaakt zodat de stillegging is beperkt tot het noordelijk gedeelte van het recreatiepark. Gelet hierop hebben Gedeputeerde Staten de stillegging, voor wat de effecten op de beschermde diersoorten betreft, opgeheven. Gedeputeerde Staten hebben de stillegging, ter voorkoming van ontoelaatbare effecten op het natuurgebied Willinks-Weust, gehandhaafd en het bezwaar ongegrond verklaard. Aan de initiatiefnemer is opgedragen gegevens te overleggen zodat de stikstof-effecten op het natuurgebied, als gevolg van verkeer gerelateerd aan het recreatiepark, inzichtelijk zijn. Uit het advies van de onafhankelijke Commissie Rechtsbescherming volgt dat in deze zaak deze gegevens mogen worden gevorderd. Gedeputeerde Staten hebben dit advies overgenomen.

Antwoord op Statenvragen over logistieke laadinfrastructuur en duurzame energiedragers (PS2021-371)

NummerS4
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over logistieke laadinfrastructuur en duurzame energiedragers (PS2021-371)
Openbare samenvattingHet Statenlid Mark Smits van de VVD heeft vragen gesteld over de aanpak van Gelderland van de realisatie van laadinfrastructuur voor elektrische logistiek en laadinfrastructuur voor logistiek op waterstof. Met de inzet van laadconsulenten, logistiek makelaars, de regeling toekomstbestendige bedrijventerreinen en de aanpak voor clean energy hubs zijn er nu al instrumenten beschikbaar om bedrijven en gemeenten hierin te ondersteunen. In hun beantwoording geven Gedeputeerde Staten aan dat er wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor realisatie van de publieke laadinfrastructuur voor de logistiek. Dit zal de komende maanden samen met de logistieke sector, gemeenten en netwerkbeheerders worden opgesteld. In het plan van aanpak worden ook de landelijke ontwikkelingen op het gebied van logistieke laadinfra meegenomen, zowel privaat als (semi)-publiek. In het najaar zullen de Staten over de voorgenomen acties worden geïnformeerd.

Antwoord op Statenvragen over overlast motorrijders (PS2021-370)

NummerS5
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over overlast motorrijders (PS2021-370)
Openbare samenvattingDe VVD fractie heeft vragen gesteld over de aanpak van overlastgevende motorrijders op de wegen in Gelderland. Gedeputeerde Staten geven aan de overlast en het gevoel van onveiligheid te herkennen en zien dat motorrijders ongelukken veroorzaken waarbij zijzelf vaak het slachtoffer zijn. Gedeputeerde Staten geven cijfers over de ongevallen per vervoerswijze in Gelderland in totaal en voor provinciale wegen in het bijzonder. Gedeputeerde Staten geven aan binnen hun netwerk op het terrein van verkeersveiligheid en regionale bereikbaarheid het gesprek aan te gaan om een gezamenlijke aanpak te stimuleren van de overlast en het gevoel van onveiligheid dat motorrijders veroorzaken.

Stand van zaken van de Regionale Programma's Werklocaties en onderzoek mogelijkheden opruimplicht, statiegeldregeling en circulair bouwen

NummerS6
OnderwerpStand van zaken van de Regionale Programma's Werklocaties en onderzoek mogelijkheden opruimplicht, statiegeldregeling en circulair bouwen
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten van Gelderland hebben Provinciale Staten geïnformeerd over de stand van zaken van het regionale programma werklocaties (RPW) in elke Gelderse regio. In een RPW maken provincie en gemeenten per regio afspraken over de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en het aantrekkelijk houden van bestaande terreinen. Ten aanzien van de regio Arnhem - Nijmegen (de Groene Metropoolregio), de Cleantech Regio en de regio Rivierenland zijn Provinciale Staten geïnformeerd over het besluit van Gedeputeerde Staten om conform het verzoek van de regio’s de RPW’s vast te stellen. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten op verzoek van Provinciale Staten de mogelijkheden onderzocht voor het instellen van een opruimplicht/statiegeldregeling en het verplicht stellen van circulair bouwen.

Aanwijzing secretaris

NummerS7
OnderwerpAanwijzing secretaris
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben besloten om mevrouw ir. M. Nienhuis-van Doremaele met ingang van 1 september 2021 aan te wijzen als secretaris van het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Zij volgt de heer P. Hilhorst op. Zijn aanwijzing is per 1 april 2021 geëindigd in verband met het accepteren van een functie elders.

Antwoord op Statenvragen over de herindeling Barneveld-Scherpenzeel (PS 2021-422)

NummerS8
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over de herindeling Barneveld-Scherpenzeel (PS 2021-422)
Openbare samenvattingStatenlid Kees Claassen (Forum voor Democratie) heeft schriftelijke vragen gesteld over het herindelingsvoorstel Barneveld-Scherpenzeel. De vragen gaan over de voor- en nadelen van herindelingen in verband met de schaalgrootte, het maatschappelijk draagvlak in Scherpenzeel, en het dorpenbeleid van de gemeente Barneveld dat wordt geactualiseerd. Gedeputeerde Staten geven in hun antwoord aan hoe zij de voor- en nadelen van een samenvoeging van Scherpenzeel en Barneveld hebben gewogen. Specifiek gaan Gedeputeerde Staten in op het dorpenbeleid omdat dit een belangrijke plus is in het herindelingsvoorstel, met het oog op de lokale zeggenschap van de dorpen, waaronder Scherpenzeel.