Besluiten van Gedeputeerde Staten

De besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) staan in een besluitenlijst. Op deze pagina vindt u de besluiten van vergaderingen van Gedeputeerde Staten. Klik op de datum van de vergadering waarvan u besluiten wilt nalezen. Onderaan de pagina opent een overzicht van de genomen besluiten tijdens die vergadering.
De besluiten verschijnen 1 week na de betreffende GS-
vergadering op deze pagina.

Besluitenlijst GS-vergadering van 07 sep 2021

Inhoudsopgave


Opening en mededelingen

NummerA1
OnderwerpOpening en mededelingen

Besluitenlijst

NummerA2
OnderwerpBesluitenlijst

Terugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

NummerA3
OnderwerpTerugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

Nazorgfonds Gelderse Stortplaatsen- Begroting 2022

NummerA4
Onderwerp Nazorgfonds Gelderse Stortplaatsen- Begroting 2022
Openbare samenvattingOp 12 november 1999 is door Gedeputeerde Staten het Fonds Nazorg Stortplaatsen Gelderland opgericht. Uit het fonds worden de kosten betaald voor de (eeuwigdurende ) nazorg van stortplaatsen en depots voor baggerspecie, die op of na 1 september 1996 nog afval ontvingen. Het doel van de nazorgactiviteiten is te voorkomen dat gesloten stortplaatsen en depots voor baggerspecie in de toekomst schade aan lucht, water of bodem veroorzaken. In 2022 heeft de provincie de zorg voor de 10 stortplaatsen en 7 depots voor baggerspecie. Het fonds wordt gevuld door een belastingheffing aan de exploitanten van de stortplaatsen en de verkregen rendementen van het fonds. Met het onderhoud is in 2022 ongeveer € 600.000 gemoeid Het fonds is van rechtswege rechtspersoon en kent een eigen (meerjaren)begroting en rekening. Gedeputeerde Staten zijn akkoord gegaan met de voorliggende conceptbegroting 2022 van het fonds en zullen de begroting ter vaststelling toezenden aan Provinciale Staten.

Vaststelling actualisatieplan 8 omgevingsverordening

NummerA5
OnderwerpVaststelling actualisatieplan 8 omgevingsverordening
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben besloten het actualisatieplan 8 voor de Omgevingsverordening aan de Staten voor te leggen. Doel van de actualisatie is om qua indeling, terminologie en inhoud te voldoen aan de eisen van de Omgevingswet. Tegelijkertijd worden beleidsinhoudelijke wijzigingen op het gebied van natuur, water, zonneparken, glastuinbouw en het gebruik van provinciale wegen meegenomen. Provinciale Staten zullen naar verwachting op 15 december 2021 het actualisatieplan 8 vaststellen. Omdat de Omgevingswet werd uitgesteld tijdens het actualisatieproces, gaan elementen uit het ontwerp-actualisatieplan die direct samenhangen met de Omgevingswet gelijktijdig met de wet in. De overige (beleidsinhoudelijke) wijzigingen treden kort na het besluit van Provinciale staten in werking.

Mededelingenbrief 7 september

NummerB1
OnderwerpMededelingenbrief 7 september
Openbare samenvattingPeriodiek bieden GS aan de Staten een mededelingenbrief aan. Hierin staan mededelingen van feitelijke aard opgenomen.

Voortgangsrapportage OnePlanet 2020-2021 (jaar 2)

NummerB2
OnderwerpVoortgangsrapportage OnePlanet 2020-2021 (jaar 2)
Openbare samenvattingOnePlanet is een samenwerking van Wageningen Universiteit & Research, Radboud Universiteit, Radboud UMC en IMEC. OnePlanet versterkt de kennis- en innovatieclusters op gebied van Food en Health, stimuleert innovaties in het bedrijfsleven en de regionale economie. Het richt zich op het ontwikkelen van nieuwe maatschappelijke en economisch rendabele oplossingen voor de omgeving waar we in leven, het voedsel dat we produceren en onze gezondheid. Aan de uitvoering van dit onderzoekscentrum OnePlanet heeft de provincie in 2019 voor 8 jaar in totaal € 65 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 38,7 miljoen voor de eerste fase is beschikt.. OnePlanet rapporteert jaarlijks over de voortgang en een speciaal daartoe ingestelde Borgingscommissie rapporteert daarnaast jaarlijks over de maatschappelijke effecten. Uit de voortgangsrapportage van OnePlanet over het tweede jaar blijkt dat het programma ondanks de beperkingen van Covid-19 op schema ligt. Zo is in het kader van het Gelders Maatregelenpakket Stikstof een prototype ontwikkeld voor een handzame nitraatsensor om on-site nitraatmetingen mogelijk te maken, zijn met het OpenEd(ucation)-programma leerwerkplaatsen opgezet en is samen met een aantal MKB-bedrijven een aantal producten en diensten voor in de zorg wordt ontwikkeld, waarmee het eetgedrag van individuen thuis of in de zorg eenvoudig gevolgd kan worden. De Borgingscommissie houdt de vinger aan de pols wat betreft de maatschappelijke effecten van de programma’s en adviseert OnePlanet over eventuele verbeteringen. De Borgingscommissie is over het geheel positief over de te verwachten maatschappelijke impact. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over beide rapportages en concluderen op grond hiervan dat het programma zich tot nog toe positief ontwikkelt en de inhoudelijke verwachtingen van het programma waar maakt en op termijn ook de verwachte maatschappelijke impact heeft.

Afspraken over kosten buisleiding Bommelerwaard

NummerC1
OnderwerpAfspraken over kosten buisleiding Bommelerwaard
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben een anterieure overeenkomst gesloten met DPO (defensie) naar aanleiding van het inpassingsplan DPO buisleiding Bommelerwaard. Daarin is een bijdrage in de exploitatiekosten van initiatiefnemer vastgelegd. Tevens is bepaald dat eventuele planschadekosten voor rekening van de initiatiefnemer zijn. Genoemd inpassingsplan is al eerder door Provinciale Staten vastgesteld (PS2021-391). De beroepstermijn hiervoor is al verstreken. De anterieure overeenkomst staat niet open voor bezwaar en beroep. Dit betreft een privaatrechtelijke overeenkomst.

Handreiking Gemeentebegrotingen - verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten

NummerC2
OnderwerpHandreiking Gemeentebegrotingen - verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten heeft de handreiking verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten vastgesteld. Dit is een verduidelijking van de notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV. Hierin zijn voor gemeenten geen nieuwe beleidsregels opgenomen, maar worden de eisen en voorwaarden thematisch geordend en toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Gemeentebegrotingen 2022 - Afspraken stelpost jeugd

NummerC3
OnderwerpGemeentebegrotingen 2022 - Afspraken stelpost jeugd
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten bevestigen aan de gemeenteraden van Gelderland de afspraken die gemaakt zijn over de inzet van de stelpost jeugd en het toezicht. Afgesproken is dat gemeenten in hun meerjarenraming voor de jaarschijven 2023 tot en met 2025 rekening mogen houden met 75% van de bedragen uit de Hervormingsagenda Jeugd.

Perspectieffonds Gelderland

NummerC4
Onderwerp Perspectieffonds Gelderland
Openbare samenvattingTopfonds Gelderland BV (TG) is een revolverend fonds dat opereert op basis van marktconforme condities en heeft als kernactiviteit het direct en indirect ondersteunen en versterken van de Gelderse economie door middel van participaties in bedrijven en fondsen. Het bestuur van TG en het beheer van het fonds worden verzorgd door de regionale Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland (Oost NL). Als (prioriteits)aandeelhouder van Topfonds Gelderland BV (TG) stemt het college van Gedeputeerde Staten in met het voorstel tot oprichting van Perspectieffonds Gelderland BV (PFG) en de bijbehorende beheerovereenkomst. Ook stemt zij in met het aanpassen van de statuten en de beheerovereenkomsten van TG en haar dochterondernemingen. Begin dit jaar hebben Provinciale Staten (PS) ingestemd met het voorstel ‘Aanpak en cofinanciering grote maatschappelijke opgaven’. Hiermee wil de provincie Gelderland een versnelling en opschaling van de aanpak van grote maatschappelijke opgaven mogelijk maken, in langjarige samenwerking en cofinanciering met andere stakeholders (overheden, bedrijfsleven en kapitaalmarkt). Daarbij is afgesproken om voor het beheer van de revolverende middelen een fonds in het leven te roepen via een besloten vennootschap. Met de oprichting van PFG als dochteronderneming van TG met Oost NL als statutair bestuurder wordt hier uitvoering aan gegeven.

Hoger beroep toepassing Beleidsregels ganzenschade

NummerC5
OnderwerpHoger beroep toepassing Beleidsregels ganzenschade
Openbare samenvattingDe Gelderse beleidsregels over tegemoetkoming in de faunaschade sluiten de zomerschade door ganzen in natuurgraslanden in de uiterwaarden uit. Omdat op deze gronden het natuurbeheer voorop staat, vindt Gelderland dat van een tegemoetkoming in de landbouwschade geen sprake kan zijn. De rechtbank oordeelde in een zaak die speelt in Westervoort dat toch sprake kan zijn van schade en dat er een maatwerkbeoordeling moet worden gemaakt. Gezien de landbouwkundige beperkingen en de grote aantallen verzoeken om faunaschade hechten Gedeputeerde Staten er echter aan om haar beleidsregels te kunnen blijven toepassen bij dergelijke beoordelingen. Ook andere provincies hanteren vergelijkbare beleidsregels met betrekking tot de tegemoetkoming in de faunaschade. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten in hoger beroep te gaan bij de Raad van State.

Koepelnotitie 7 september 2021

NummerC6
OnderwerpKoepelnotitie 7 september 2021
Openbare samenvattingProvincie Gelderland ondersteunt initiatieven en projecten op diverse terreinen. Met subsidies stimuleren we initiatiefnemers en helpen we plannen te realiseren. Zo werken wij samen aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Voor de dorpen Rekken en Heteren gaan wij ‘Dorpendeals’ financieel ondersteunen. In deze ‘Dorpendeals’ maken Gelderse inwoners, gemeenten, ondernemers, maatschappelijke organisaties en provincie Gelderland nieuwe samenwerkingsafspraken om te werken aan de (sociale) verbondenheid van een wijk of dorp. Het landgoed Staverden in Ermelo en natuurgebied Velhorst in Lochem krijgen een financiële bijdrage om 20hectare agrarisch grond om te vormen naar natuurterrein. Hiermee krijgt de inrichting van het Gelders natuurnetwerk verder vorm. In Eibergen, gemeente Berkelland, wordt een gebied met een leegstaande school en sterk verouderde duplexwoningen getransformeerd naar een gebied met 12 sociale huurwoningen (nul op meter). Minder verharding en bebouwing leidt daar tot meer ruimte voor groen en de aanleg van een wadi. Dit vermindert hittestress en versterkt de biodiversiteit. Ook de Stationsomgeving Metterswane in Nijmegen wordt geherstructureerd. Langdurige leegstand maakt plaats voor de bouw van 264 appartementen (waarvan 110 sociale huur/betaalbare koop) waarbij ook de infrastructuur en openbare ruimte worden aangepakt. Duurzaamheid, circulariteit en klimaatadaptie krijgen speciale aandacht binnen het project. Op het bedrijventerrein Wildeman te Zaltbommel wordt een lokaal schaalbaar warmtenet gerealiseerd. Dit maakt het mogelijk om het warmteoverschot van het bedrijf Hitachi uit te wisselen met het distributiecentrum van DHL op hetzelfde bedrijventerrein. Door de schaalbaarheid van het warmtenet kan het netwerk verder worden uitgebreid met ondernemers gevestigd op de Wildeman en mogelijk glastuinbouwers en ondernemers op de andere bedrijventerreinen in Zaltbommel. Het project Fruit Tech Campus is een initiatief van een aantal bedrijven, onderwijsinstellingen en de gemeente West Betuwe. Zij willen de randvoorwaarden voor een toonaangevende fruitsector verbeteren, voor zowel fruit- als de technologische toeleveringsbedrijven. De stichting Fruit Tech Campus realiseert een innovatief opleidingscentrum gericht op fruitteelt en (digitale) techniek in Geldermalsen. Met subsidie ondersteunt provincie Gelderland de realisatie van het onderwijsgebouw.

Goedkeuring Faunabeheerplan Jacht en uitvoering vrijstelling 2017-2023

NummerC7
OnderwerpGoedkeuring Faunabeheerplan Jacht en uitvoering vrijstelling 2017-2023
Openbare samenvattingOm te voorkomen dat wilde dieren belangrijke schade aan landbouwgewassen aanrichten mogen deze dieren in sommige gevallen worden verjaagd of als het niet anders kan worden gedood. Dit mag ook om andere in het wild levende dieren te beschermen. Het verjagen of doden van bijvoorbeeld de kraai of vos is daarom toegestaan oftewel vrijgesteld. Voor welke soorten dit in Gelderland geldt, is vastgelegd in het Faunabeheerplan Jacht en uitvoering vrijstelling 2017-2023. Gedeputeerde Staten hebben eind 2019 dit plan van de Faunabeheereenheid Gelderland goedgekeurd. Stichting De Faunabescherming was het daarmee niet eens en heeft beroep ingesteld bij de rechtbank. De rechtbank heeft het besluit om het Faunabeheerplan 2017-2023 goed te keuren onlangs vernietigd en Gedeputeerde Staten opgedragen binnen acht weken een nieuw besluit te nemen met een betere onderbouwing. Gedeputeerde Staten hebben dit gedaan en hebben het Faunabeheerplan Jacht en uitvoering vrijstelling 2017-2023 gedeeltelijk goedgekeurd zodat bijvoorbeeld schade door kraaien aan fruit weer kan worden bestreden.

Beslissing op klacht omgevingsoverleg Sachem

NummerS1
OnderwerpBeslissing op klacht omgevingsoverleg Sachem
Openbare samenvattingSachem is een chemische fabriek gevestigd in Zaltbommel. Gedeputeerde Staten hebben in 2021 aan Sachem een nieuwe omgevingsvergunning afgegeven. Voor de voorbereiding van deze vergunning is een omgevingsdialoog gevoerd. Alle bij Sachem betrokken omwonenden, buurbedrijven en organisaties konden hieraan deelnemen. Het omgevingsoverleg werd geleid door een onafhankelijk voorzitter. De voorzitter heeft een eindverslag van de omgevingsdialoog geschreven. Een aantal deelnemers kan zich niet vinden in het eindverslag en heeft GS verzocht om een onafhankelijke evaluatie te laten uitvoeren. GS zien hierin geen meerwaarde en hebben dit verzoek afgewezen. Dit heeft geleid tot een klacht van een aantal deelnemers over de evaluatie. De klacht is behandeld door de Commissie Rechtsbescherming. De Commissie adviseert GS om zich ervan te vergewissen of klagers op een juiste en zorgvuldige wijze in de gelegenheid zijn gesteld om te reageren op het eindverslag. GS hebben dit gedaan. De klagers zijn per e-mail geïnformeerd over het eindverslag en in de gelegenheid gesteld om te reageren op het eindverslag. Hiermee zijn klagers op juiste en zorgvuldige wijze in de gelegenheid gesteld om inspraak te hebben op het eindverslag.

Antwoord op Statenvragen over beschermen moeflons tegen wolven (PS2021-584)

NummerS2
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over beschermen moeflons tegen wolven (PS2021-584)
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten van Gelderland (GS) hebben antwoord gegeven op schriftelijke vragen van de Statenleden Bos en Tolkamp van het CDA over het beschermen van moeflons tegen wolven. GS delen de zorgen van Nationaal Park de Hoge Veluwe met betrekking tot de moeflons omdat de ervaring leert dat deze een gemakkelijke prooi zijn voor de wolf. Vanuit haar gevoelde partnerschap met alle Gelderse natuurbeheerders gaan GS in overleg met het Nationaal Park de Hoge Veluwe om eventuele oplossingen te bespreken maar kunnen zij niet vooruitlopen op de uitkomsten daarvan. Voorop staat dat de wolf wettelijke bescherming geniet terwijl dit niet geldt voor de moeflons.

Huisvesting arbeidsmigranten Harderwijk

NummerS3
OnderwerpHuisvesting arbeidsmigranten Harderwijk
Openbare samenvattingDe gemeente Harderwijk heeft een omgevingsvergunning ter inzage gelegd die de bouw van een arbeidsmigrantenhotel mogelijk moet maken. Dit hotel past binnen onze doelstellingen voor goede, passende huisvesting van de doelgroep arbeidsmigranten. Met deze positieve zienswijze geeft GS aan dat ze dit een goed initiatief vinden.

Antwoord op Statenvragen over Afschalen naar 60 km per uur (PS2021-479)

NummerS4
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over Afschalen naar 60 km per uur (PS2021-479)
Openbare samenvattingStatenlid Lodder (50PLUS) stelt vragen over het afwaarderen van de maximum snelheid op provinciale wegen. Hij vraagt wanneer dit gerealiseerd wordt op de N303 Putten - Voorthuizen en N348 Zutphen - Deventer. Ook wordt gevraagd of Gedeputeerde Staten voornemens zijn om andere provinciale wegen af te waarderen naar 60 km/u. Gedeputeerde Staten antwoorden dat N303 en N348 zich momenteel allebei nog in de verkenningsfase bevinden. Oplevering van de verkenning en besluitvorming wordt in de eerste helft van 2022 verwacht, voor de N303 is de voorkeursvariant inderdaad een 60 km/u inrichting, voor de N348 is nog geen voorkeursvariant bepaald. Gedeputeerde Staten geven in het antwoord op de vragen een overzicht van geprogrammeerde afwaarderingen op andere provinciale wegen.

Buitengewone Algemene vergadering van Aandeelhouders NWB Bank op 10 september 2021

NummerS5
OnderwerpBuitengewone Algemene vergadering van Aandeelhouders NWB Bank op 10 september 2021
Openbare samenvattingHet college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft kennis genomen van de stukken voor de Buitengewone Algemene vergadering van Aandeelhouders van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) op 10 september 2021. Enig agendapunt is benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen. De provincie Gelderland is met 94 aandelen, op een totaal van afgerond 59.000, een zeer kleine aandeelhouder. Het college van GS heeft besloten de buitengewone aandeelhoudersvergadering van de NWB Bank niet bij te wonen.

GMS extern salderen

NummerS6
OnderwerpGMS extern salderen
Openbare samenvattingOm te voorkomen dat er ongecontroleerde en ongecoördineerde opkoop van veehouderijen plaatsvindt voor projecten binnen en buiten de provincie willen Gedeputeerde Staten met Provinciale Staten in gesprek over passende maatregelen. Deze maatregelen worden door het College toegepast bij aanvragen voor vergunningen voor nieuwe activiteiten waarbij sprake is van extern salderen met veehouderijen, dus wanneer de stikstofruimte die beschikbaar komt door maatregelen op de ene locatie onder bepaalde voorwaarden ingezet kan worden voor een ander project op een andere locatie. Het College wil extern salderen voor alle bedrijven mogelijk maken als voldaan wordt aan beheersmaatregelen, om negatieve effecten als leegstand, verloedering van het landschap en het weglekken van stikstofruimte door ongecontroleerde en ongecoördineerde opkoop van stikstofrechten te voorkomen.

Antwoord op Statenvragen over de gevolgen van de uitspraak Raad van State (Windpark Delfzijl) voor de enregietransitie (PS2021-520)

NummerS7
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over de gevolgen van de uitspraak Raad van State (Windpark Delfzijl) voor de enregietransitie (PS2021-520)
Openbare samenvattingHet Statenlid Rene Westra (VVD) heeft vragen gesteld over het mogelijke effect op de RES-plannen in Gelderland van de uitspraak van de Raad van State over het Windpark Delfzijl. De uitspraak leidt ertoe dat de uniforme milieunormen voor windparken uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer niet zonder meer kunnen worden toegepast bij de ontwikkeling van windparken. Sinds die uitspraak moet voor elk windpark een eigen, locatie-specifieke milieubeoordeling worden uitgevoerd, al dan niet met toepassing van de bestaande normen. Gedeputeerde Staten geven aan door de ministeries van EZK en IenW wordt gewerkt aan een oplossin. Intussen hebben decentrale overheden en dus ook Gelderland, de mogelijkheid om een eigen milieubeoordeling op te stellen. Gedeputeerde Staten geven aan dat ze samen met de gemeenten en de ontwikkelaars werken aan het een goed beoordelingssysteem van de milieueffecten.

Antwoord op Statenvragen over gemotoriseerd verkeer op het RijnWaalpad (PS2021-581)

NummerS8
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over gemotoriseerd verkeer op het RijnWaalpad (PS2021-581)
Openbare samenvattingStatenlid Smits (VVD) stelt vragen over de openstelling van het RijnWaalpad voor gemotoriseerd verkeer ter plaatse van de door gemeente Nijmegen geplande 27 drijvende woningen aan de westzijde van de Lentse Plas in Lent en de gevolgen hiervan voor de verkeersveiligheid van de fietsers die gebruikmaken van het RijnWaalpad.Gedeputeerde Staten antwoorden dat in de regel medegebruik niet gewenst is, maar dat het in dit geval sprake is van een maatwerkoplossing. Het was al geruime tijd bekend dat de motorvoertuigen afkomstig an de drijvende woningen gebruik zouden maken van het fietspad. Gedeputeerde Staten geven ook aan dat zij, bij het geven van hun financiële bijdrage, ook afspraken maken om medegebruik door motorvoertuigen te voorkomen.