Besluiten van Gedeputeerde Staten

De besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) staan in een besluitenlijst. Op deze pagina vindt u de besluiten van vergaderingen van Gedeputeerde Staten. Klik op de datum van de vergadering waarvan u besluiten wilt nalezen. Onderaan de pagina opent een overzicht van de genomen besluiten tijdens die vergadering.
De besluiten verschijnen 1 week na de betreffende GS-
vergadering op deze pagina.

Besluitenlijst GS-vergadering van 10 sep 2019

Inhoudsopgave


Agenda

NummerA1
OnderwerpAgenda
Beslissing CollegeVastgesteld met wijziging

Besluitenlijst

NummerA2
OnderwerpBesluitenlijst
Beslissing College De besluitenlijst van 03 september 2019 wordt vastgesteld.

Terugmelding uit de Statencommissies / Mededelingen uit het fractieberaad

NummerA3
OnderwerpTerugmelding uit de Statencommissies / Mededelingen uit het fractieberaad
Beslissing CollegeBesproken

Gelders Beleidsprogramma Onderwijs en Arbeidsmarkt 2020-2023

NummerA4
PortefeuillehouderPeter Kerris
Zaak2019-009095
OnderwerpGelders Beleidsprogramma Onderwijs en Arbeidsmarkt 2020-2023
BeslispuntenStatenbrief conform concept vaststellen
Beslissing CollegeConform met tekstuele wijziging
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten leggen het beleidsprogramma Onderwijs en Arbeidsmarkt 2020-2023 voor aan Provinciale Staten. Daartoe heeft PS-opdracht gegeven met motie 19M13 (PS2019-142). Gelderland heeft zeven ambities vastgelegd in de omgevingsvisie. Om die waar te maken, zijn mensen nodig met de juiste kennis en vaardigheden. Daarvan zijn er op dit moment niet overal voldoende; zowel in aantal (kwantitatief) als in vakinhoudelijke zin (kwalitatief). Ter ondersteuning van de Gelderse Onderwijs en Arbeidsmarkt voorzien Gedeputeerde Staten een investering van 14 miljoen euro om het gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te helpen verkleinen. Hiervan wordt nu 8 miljoen direct beschikbaar gesteld om te kunnen starten en commitment te bieden aan Gelderse Onderwijs en Arbeidsmarktpartners. Door te investeren in de beschikbaarheid van talent, de wendbaarheid van werknemer, werkgever en het onderwijs en deze vraagstukken met een inclusieve blik te benaderen, draagt de provincie bij aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Startnotities Regionale Energiestrategieën

NummerA5
PortefeuillehouderJan van der Meer
Zaak2019-008469
OnderwerpStartnotities Regionale Energiestrategieën
BeslispuntenStatenbrief conform concept vaststellen
Brieven conform concept vaststellen
Beslissing CollegeAanhouden

Voordracht aan PS voor de benoeming van een nieuwe voorzitter van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Teuge

NummerA6
PortefeuillehouderChristianne van der Wal - Zeggelink
Zaak2019-000641
OnderwerpVoordracht aan PS voor de benoeming van een nieuwe voorzitter van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Teuge
BeslispuntenStatenbrief conform concept vaststellen
Beslissing CollegeConform
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten van Gelderland dragen de heer M.E. (Marcel) van den Heuvel aan Provinciale Staten voor ter benoeming als onafhankelijk voorzitter van de CRO Teuge. De Commissie Regionaal Overleg bestaat uit gebruikers, omwonenden en andere betrokkenen bij de luchthaven, die overleggen over de effecten van de luchthaven. De Wet Luchtvaart bepaalt dat regionale luchthavens zo’n commissie hebben. Provinciale Staten benoemen de onafhankelijk voorzitter. Eerder dit jaar zijn Gedeputeerde Staten een wervings- en selectieprocedure gestart voor een nieuwe voorzitter van deze Commissie. Dit na aanleiding van de beëindiging van de termijn van de zittende voorzitter. De selectiecommissie is unaniem tot deze geschikte kandidaat gekomen.

Vervolg versnellingsprogramma sanering asbestdaken

NummerB1
PortefeuillehouderJan van der Meer
Zaak2019-008959
OnderwerpVervolg versnellingsprogramma sanering asbestdaken
BeslispuntenStatenbrief conform concept vaststellen
Beslissing CollegeConform met tekstuele wijziging
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het verwerpen van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer op 4 juni jl. waarmee een verbod op de asbestdaken mogelijk zou worden. Het versnellingsplan sanering asbestdaken Gelderland is daarna on hold gezet. Eind 2019 zal de Staatsecretaris haar bevindingen na gesprekken met diverse partners waaronder provincies, over hoe verder met de versnellingsaanpak sanering asbestdaken met de Tweede Kamer delen. Tot die tijd blijft het Gelders versnellingsplan sanering asbestdaken on hold. Onderzocht wordt of het landelijk stimuleringsfonds sanering asbestdaken eventueel ook breder ingezet kan worden voor initiatieven waarbij de sanering van asbest een rol kan spelen zoals een koppeling met Energietransitie. Projecten waar een koppeling is gelegd met energietransitie blijven we voorlopig ondersteunen. Communicatietools zoals de website http://asbestdaken.gelderland.nl/ en de kaart inventarisatie asbestdaken blijven voorlopig beschikbaar.

Buitenlandse reis gedeputeerde Van 't Hoog

NummerB2
PortefeuillehouderPeter van 't Hoog
Zaak2019-000589
OnderwerpBuitenlandse reis gedeputeerde Van 't Hoog
BeslispuntenStatenbrief conform concept vaststellen
Instemmen met het maken van een buitenlandse reis door de gedeputeerde
Beslissing CollegeConform
Openbare samenvattingWaterschap Rijn en IJssel organiseert namens de Gelderse waterschappen een excursie. Op 13 en 14 september gaat de reis naar Gent (België). Onderwerpen van de excursie zijn water en klimaat. Men bezoekt de klimaatactieve stad Gent, het nabijgelegen Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen en de oppervlakte drinkwatervoorziening van natuurgebied Vallée van de IJzer. En men spreekt met 2 Vlaamse gedeputeerden over hun aanpak tegen klimaatveranderingen en de inzet richting een klimaatneutrale stad die de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringt. De excursie wordt gemaakt door de drie Gelderse dijkgraven en gedeputeerde Van ’t Hoog.

Gelderse Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2018

NummerB3
PortefeuillehouderPeter Drenth
Zaak2019-010299
OnderwerpGelderse Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2018
BeslispuntenStatenbrief conform concept vaststellen
Beslissing CollegeConform met tekstuele wijziging
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten informeren PS over de naleving en handhaving van de Gelderse Brzo-bedrijven in 2018. Dit zijn bedrijven waarop het Besluit Risico Zware ongevallen (Brzo) van toepassing is: bedrijven die een grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen in opslag hebben, produceren en/of gebruiken in hun productieproces. In 2018 waren dat in Gelderland 36 bedrijven. Het Brzo-toezicht op deze bedrijven wordt jaarlijks uitgevoerd door de veiligheidsregio’s, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Brzo-omgevingsdienst. De inspecties worden uitgevoerd volgens de landelijke handhavingsstrategie Brzo. Jaarlijks worden wisselende inspectieonderwerpen en inspectiethema’s vastgesteld. De gegevens over de provincie Gelderland komen uit de nationale rapportage ‘Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2018’. Op grond van Gelders provinciaal beleid hebben wij in 2018 100% van de Brzo-plichtige bedrijven gecontroleerd. Sommige bedrijven zijn vaker dan één keer geïnspecteerd en er zijn ook onaangekondigde inspecties uitgevoerd. Vergeleken met de landelijke cijfers, zijn in de provincie Gelderland relatief gezien minder bedrijven met overtredingen. Ook het aantal overtredingen is gemiddeld minder dan landelijk; de overtredingen zijn verhoudingsgewijs van een zwaardere categorie.

Samenwerkingsovereenkomst Hoenwaard 2030

NummerC1
PortefeuillehouderPeter Drenth
Zaak2014-012534
OnderwerpSamenwerkingsovereenkomst Hoenwaard 2030
BeslispuntenGS: 1. Samenwerkingsovereenkomst Hoenwaard 2030 aangaan conform concept. 2. Gedeputeerde Natuur en Landschap aanwijzen als lid van de Bestuurlijke Begeleidingsgroep en machtigen tot het aanbrengen van wijzigingen van ondergeschikt belang in deze overeenkomst. CdK: 3. Gedeputeerde Natuur en Landschap machtigen de samenwerkingsovereenkomst namens de provincie te ondertekenen
Beslissing CollegeConform
Openbare samenvattingVoor de Hoenwaard, een uiterwaard gelegen in de gemeenten Hattem en Heerde, hebben Gedeputeerde Staten in februari 2019 het toekomstperspectief van de Levendige Hoenwaard als uitgangspunt genomen voor de verder te ontwikkelen plannen voor dit gebied. Gedeputeerde Staten gaan met verschillende partijen een samenwerkingsovereenkomst aan in verband met de ontwikkeling van de Hoenwaard. In deze overeenkomst zijn, op basis van een plan van aanpak, afspraken over werkwijze, resultaten, doelstellingen, financiering en communicatie vastgelegd tussen de samenwerkende partijen. De gedeputeerde voor natuur, Peter Drenth wordt aangewezen als lid van de Bestuurlijke Begeleidingsgroep, wordt gemachtigd tot het aanbrengen van wijzigen van ondergeschikt belang in deze overeenkomst en tot het ondertekenen van deze overeenkomst.

Samenwerkingsovereenkomst inzake integrale gebiedsontwikkeling noordrand Waalfront Nijmegen

NummerC2
PortefeuillehouderPeter Kerris
Zaak2018-014018
OnderwerpSamenwerkingsovereenkomst inzake integrale gebiedsontwikkeling noordrand Waalfront Nijmegen
BeslispuntenGS: Vaststellen Samenwerkingsovereenkomst inzake integrale gebiedsontwikkeling noordrand Waalfront CdK: Gedeputeerde Gebiedsagenda Arnhem Nijmegen te machtigen om bovengenoemde Samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen
Beslissing CollegeConform
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben besloten om samen met de Gemeente Nijmegen, Ontwikkelbedrijf Waalfront en Waterschap Rivierenland zorg te dragen voor de herinrichting van het Waalfront in Nijmegen. Dit Waalfront, een voormalig industriegebied aan de Waal, met onder andere de Honigfabriek en een slachthuis, wordt ontwikkeld tot een stedelijk woon- en leefgebied. Door als partners gezamenlijk op te trekken bij de herinrichting van het Waalfront, ontstaat de mogelijkheid om het gebied zo in te richten, dat het niet alleen duurzaam en veilig is, maar ook meer ruimtelijke kwaliteit heeft: een gedeelte van de Honiggebouwen kan in het geheel worden geïntegreerd, het stedelijke gebied kan mooi verbonden worden met de rivier en er kan ook een verbinding ontstaan met de andere kant van de Waalkade door een wandelboulevard. Hiermee geven de partners invulling aan het Bestuursakkoord Arnhem Nijmegen, Provincie, waarin een van de doelstellingen is om de bruisende binnensteden van Arnhem en Nijmegen te versterken.

Koepel subsidieverlening 10 sep 2019

NummerC3
PortefeuillehouderJan Markink
Zaak2019-005832
OnderwerpKoepel subsidieverlening 10 sep 2019
Beslispunten • Instemmen met de voorgenomen besluitvorming over de subsidieaanvragen en de lijst van initiatieven Gelderse Gebiedsopgaven conform concept • Publicatie lijst van initiatieven provinciaal blad conform concept vaststellen
Beslissing CollegeConform
Openbare samenvattingInitiatieven van inwoners en bedrijven worden door de provincie Gelderland ondersteund met geld. Voor een bedrag van meer dan € 4 miljoen werken we samen met partners aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Dit doen we onder andere door subsidie te geven aan landschaps- en biodiversiteitsprojecten in Brummen voor de aanleg en herstel van landschapselementen. Met subsidie wordt in Lichtenvoorde een duurzaam Integraal Educatief Kind Centrum gebouwd. We geven geld voor de voorbereiding van 2 windmolens in Zutphen. We geven subsidie voor het Voltige WK Junioren en EK Senioren 2019 in Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Ook ondersteunen we de restauratie van twee kerken, in Harderwijk en Wageningen.

Mededelingenbrief 2019 september

NummerC4
PortefeuillehouderJan Markink
Zaak2019-000501
OnderwerpMededelingenbrief 2019 september
BeslispuntenBrief conform concept vaststellen
Beslissing CollegeConform met tekstuele wijziging
Openbare samenvattingHet College van gedeputeerde Staten informeert tweewekelijks Provinciale Staten over actuele ontwikkelingen in lopende beleidsdossiers. De eerstvolgende mededelingenbrief bevat informatie over o.m. een buitensportaccomodatie in Oldebroek, de preventie van wolvenschade, ondersteuning bij beëindiging van varkenshouderijbedrijven, ontwikkelingen bij Steengoed Benutten en veldonderzoek naar aardwarmte.

Beslissing op bezwaar Landbouwcommunicatie B.V.

NummerS1
PortefeuillehouderPeter Drenth
Zaak2019-006330
OnderwerpBeslissing op bezwaar Landbouwcommunicatie B.V.
BeslispuntenBeslissing op bezwaar (conform commissieadvies) conform concept vaststellen
Besluit conform concept vaststellen
Beslissing CollegeConform
Openbare samenvattingLandbouwcommunicatie BV heeft subsidie aangevraagd voor het verspreiden van kennis aan landbouwers met als doel het produceren van gras zonder gebruik te maken van kunstmest. Gedeputeerde Staten hebben met het openstellingsbesluit Natuurinclusieve landbouw Gelderland, 2018 geld beschikbaar gesteld voor het delen van kennis aan landbouwers om over te gaan tot een vorm van natuurinclusieve landbouw. Dit is een vorm van landbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van de natuur zodat de biodiversiteit toeneemt. Het project van Landbouwcommunicatie is samen met andere projecten beoordeeld door een commissie van deskundigen. De commissie geeft aan elk project een aantal punten. Gedeputeerde Staten hebben van te voren bepaald dat een project minimaal 9 punten moet ontvangen om voor subsidie in aanmerking te komen. Het project van Landbouwcommunicatie BV heeft 6 punten ontvangen. Daarom is de aanvraag om subsidie afgewezen. Landbouwcommunicatie BV heeft hier bezwaar tegen gemaakt. De onafhankelijke commissie Rechtsbescherming heeft Gedeputeerde Staten geadviseerd om de afwijzing in stand te houden. Daarom blijven Gedeputeerde Staten bij hun besluit om de aanvraag om subsidie af te wijzen.

Dwangsombesluit agrarisch bedrijf in Aalten

NummerS2
PortefeuillehouderPeter Drenth
Zaak2015-001731
OnderwerpDwangsombesluit agrarisch bedrijf in Aalten
BeslispuntenBrief conform concept vaststellen
Beslissing CollegeConform
Openbare samenvattingTijdens verschillende controlebezoeken bij een agrarisch bedrijf in Aalten zijn overtredingen op grond van Activiteitenbesluit milieubeheer en de Wet natuurbescherming geconstateerd. Deze hebben aanleiding gegeven een handhavingstraject te starten tegen dit bedrijf. De eerste controle hierop heeft inmiddels plaatsgevonden. Aan de lastgeving wordt door het bedrijf voldaan maar op één overtreding wordt meer tijd gegeven om ook daadwerkelijk te kunnen aantonen dat de overtreding structureel verholpen is. De opgelegde last onder dwangsom blijft vooralsnog gelden.

Beslissing op bezwaar inzake last onder dwangsom opgelegd aan Schotte B.V.

NummerS3
PortefeuillehouderPeter Drenth
Zaak2019-006183
OnderwerpBeslissing op bezwaar inzake last onder dwangsom opgelegd aan Schotte B.V.
BeslispuntenBeslissing op bezwaar (conform commissieadvies) conform concept vaststellen
Beslissing CollegeConform
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben op 28 maart 2019 een last onder dwangsom opgelegd aan Schotte B.V. Schotte B.V. voert de sloopwerkzaamheden uit bij de energiecentrale van Engie Energie Nederland N.V. gelegen aan de Hollandiaweg 11 in Nijmegen. De last onder dwangsom is opgelegd om herhaling van een milieuovertreding te voorkomen. De overtreding bestond uit het mengen van filterkorrels met puin waardoor nadelige gevolgen voor het milieu kunnen ontstaan. Tegen het besluit is door Schotte B.V., bezwaar gemaakt. De commissie Rechtsbescherming adviseert om de bezwaren gegrond te verklaren en in de beslissing op bezwaar een betere motivering op te nemen. Conform dit advies hebben Gedeputeerde Staten het bezwaarschrift gegrond verklaard, de last onder dwangsom in stand gelaten met een nadere motivering en het verzoek om proceskostenvergoeding afgewezen.

Beslissing op bezwaar inzake openbaarmaking van informatie over Rail Terminal Gelderland en Gebiedsknoop 38

NummerS4
PortefeuillehouderChristianne van der Wal - Zeggelink
Zaak2018-009222
2018-009946
OnderwerpBeslissing op bezwaar inzake openbaarmaking van informatie over Rail Terminal Gelderland en Gebiedsknoop 38
BeslispuntenBeslissing op bezwaar (conform commissieadvies) conform concept vaststellen
Beslissing CollegeConform
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben een beslissing genomen op een aantal bezwaarschriften tegen besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur uit 2018. Bij deze besluiten is informatie over de Railterminal Gelderland en Knoop 38 openbaar gemaakt. Een bedrijf bij afslag 38 op de A15 heeft tegen deze besluiten bezwaar gemaakt omdat in haar ogen de provincie te weinig informatie openbaar heeft gemaakt. Dit bezwaar is ongegrond verklaard omdat de provincie volgens de bezwaarschriftencommissie voldoende informatie openbaar heeft gemaakt. Het bezwaar van een ander bedrijf over de voorbereiding van de besluiten en de openbaarmaking van gegevens die op haar betrekking hebben is gegrond verklaard. In de voorbereiding van deze besluiten is bij dit bedrijf namelijk onduidelijkheid ontstaan over de omvang van de openbaar te maken informatie waardoor ze onvoldoende kans heeft gehad om daarover een zienswijze in te dienen. De bezwaarschriftencommissie constateert echter dat de openbaarmaking van deze informatie niet meer is terug te draaien en dat er ook geen reden is om de besluiten te herroepen. Gedeputeerde Staten hebben ook dit advies van de bezwaarschriftencommissie opgevolgd.

PS informeren start openbare aanbesteding Railterminal Gelderland

NummerS5
PortefeuillehouderChristianne van der Wal - Zeggelink
Zaak2012-020480
OnderwerpPS informeren start openbare aanbesteding Railterminal Gelderland
BeslispuntenStatenbrief conform concept vaststellen
Beslissing CollegeConform met tekstuele wijziging
Openbare samenvattingProvinciale Staten worden geinformeerd over de start van de openbare aanbestedingsprocedure voor de Railterminal Gelderland

Zandkwestie Barneveld - rapport onderzoekscommissie Eenhoorn

NummerS6
PortefeuillehouderPeter Drenth
Zaak2019-010504
OnderwerpZandkwestie Barneveld - rapport onderzoekscommissie Eenhoorn
BeslispuntenStatenbrief conform concept vaststellen
Beslissing CollegeConform met tekstuele wijziging
Openbare samenvattingDe gemeenteraad van Barneveld heeft naar aanleiding van de zandkwestie Vink een commissie ingesteld, de commissie Eenhoorn, die een evaluatie heeft uitgevoerd naar de wijze waarop de gemeente hiermee om is gegaan. De commissie heeft een aantal aanbevelingen geformuleerd, waaronder het informeren van de raad, communicatie, en het gezamenlijk optrekken met de provincie, helderheid in rollen en verantwoordelijkheden. De evaluatie biedt ook voor de provincie inzicht en kan hiermee haar voordeel doen in toekomstige situaties.