Besluiten van Gedeputeerde Staten

De besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) staan in een besluitenlijst. Op deze pagina vindt u de besluiten van vergaderingen van Gedeputeerde Staten. Klik op de datum van de vergadering waarvan u besluiten wilt nalezen. Onderaan de pagina opent een overzicht van de genomen besluiten tijdens die vergadering.
De besluiten verschijnen 1 week na de betreffende GS-
vergadering op deze pagina.

Besluitenlijst GS-vergadering van 18 mei 2021

Inhoudsopgave


Opening en mededelingen

NummerA1
OnderwerpOpening en mededelingen

Besluitenlijst

NummerA2
OnderwerpBesluitenlijst

Terugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

NummerA3
OnderwerpTerugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

Begrotingen 2022 en -wijzigingen 2021 Gelderse Omgevingsdiensten

NummerA4
OnderwerpBegrotingen 2022 en -wijzigingen 2021 Gelderse Omgevingsdiensten
Openbare samenvattingDe zeven Gelderse omgevingsdiensten hebben hun Begrotingsstukken voor 2022 opgesteld en naar Provinciale Staten gezonden. Ook hebben drie omgevingsdiensten wijzigingen op hun begroting 2021 ingediend. Provinciale Staten hebben de gelegenheid opmerkingen over de stukken te maken door een zienswijze in te dienen. De begrotingsstukken zijn opgesteld binnen de financiële kaders. Daarom hebben Gedeputeerde Staten voorgesteld aan Provinciale Staten geen zienswijze over deze stukken in te dienen en de stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Jaarrekening 2020 Gelderse omgevingsdiensten

NummerA5
OnderwerpJaarrekening 2020 Gelderse omgevingsdiensten
Openbare samenvattingDe zeven Gelderse omgevingsdiensten hebben hun jaarrekeningen 2020 opgesteld en naar Provinciale Staten gezonden. Vijf diensten geven Provinciale Staten nu de gelegenheid opmerkingen over deze stukken te maken, door een zienswijze in te dienen. Alle zeven Gelderse omgevingsdiensten hebben het jaar 2020 met een positief resultaat afgesloten en de stukken zijn correct opgesteld. De jaarrekeningen 2020 hebben allemaal een goedkeurende accountantsverklaring. Daarom stellen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voor geen zienswijze in te dienen en de stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Nieuwbouw wegensteunpunt Rumpt

NummerA6
OnderwerpNieuwbouw wegensteunpunt Rumpt
Openbare samenvattingDe Provincie Gelderland beheert 1.150 kilometer provinciale wegen en is ervoor verantwoordelijk dat de wegen goed en veilig berijdbaar zijn en blijven. Vanuit diverse steunpunten worden de noodzakelijke beheer- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. In Rumpt, in het westelijk Rivierengebied is een steunpunt gevestigd dat vernieuwd moet worden. Gedeputeerde Staten hebben een voorstel aan Provinciale Staten gedaan om nieuwbouw uit te voeren op het steunpunt Rumpt. Bij de verkenning bleek dat de gemeente West Betuwe ook behoefte had aan ruimte voor een werf in het buitengebied. Dat heeft geleid tot een haalbaarheidsstudie waarbij beide partijen hebben gekeken naar een optimale invulling van het terrein. De Gemeente West Betuwe en de provincie Gelderland hebben de ambitie uitgesproken om met de nieuwbouw het ‘Groenste Steunpunt van Nederland’ te willen realiseren. Dit heeft geleid tot een Programma van Eisen en een begroting. De totale bouwkosten van het gehele project zijn geraamd op ca. € 12,8 miljoen excl. BTW. Op basis van de verdeling naar toekomstig gebruik, zal de gemeente het grootste deel investeren. Ook zal een deel van het terrein worden verkocht aan de gemeente. Dit leidt ertoe dat de bijdrage van de provincie ca. € 3,4 miljoen zal zijn. De verwachting is dat de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente eind 2021 kan worden getekend en de nieuwbouw in 2023 kan worden gerealiseerd.

Investeringsimpuls verduurzaming sociale huur

NummerA7
OnderwerpInvesteringsimpuls verduurzaming sociale huur
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor een bedrag van 20 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de verduurzaming van de sociale huurwoningen in Gelderland. Als Provinciale Staten daarmee instemmen wordt deze “Investeringsimpuls verduurzaming sociale huurwoningen” vanaf januari 2022 opengesteld. Hiermee draagt de provincie bij aan het verdwijnen van de energielabels E en F uit de sociale huur in onze provincie. De corporaties investeren het negenvoudige. De verwachting is dat de corporaties met deze provinciale steun minstens 4.000 woningen, verduurzamen. De verbetering van het energielabel bedraagt dan minimaal drie stappen, dit leidt tot extra vermindering van de CO2-uitstoot en draagt bij aan de klimaatdoelstellingen. De corporaties krijgen een bonus als ze circulair verbouwen, klimaatadaptatie opnemen in de plannen en/of biodiversiteit bevorderen. De woningen zijn toekomstbestendig en geschikt voor aansluiting op een warmtenet, of all electric verwarming, bijvoorbeeld met behulp van warmtepompen. De huurders krijgen een comfortabeler, gezonder huis en een lagere energierekening. Zo levert deze regeling een positieve bijdrage aan klimaat, economie en welzijn.

Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken B.V. (OMVV) op 20 mei 2021

NummerB1
OnderwerpAlgemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken B.V. (OMVV) op 20 mei 2021
Openbare samenvattingOp 20 mei 2021 is de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken B.V. (OMVV). Agendapunten die ter besluitvorming voorliggen zijn de vaststelling van de jaarrekening 2020, het verlenen van kwijting aan het bestuur en aan de leden van de Raad van Commissarissen en de benoeming directeur OMVV. Het jaar 2020 was het eerste operationele jaar van de OMVV. In dit jaar heeft de OMVV veel inzicht kunnen verzamelen in de markt voor vakantieparken en de rol die de OMVV daarin kan spelen om haar doel, kort gezegd het vitaliseren van de sector vakantieparken op de Veluwe, effectief te dienen. Het financiële resultaat over 2020 bedraagt € 248.890 negatief. Het feit dat de OMVV over 2020 een verlies heeft geleden is begrijpelijk voor een startende onderneming die (aanloop)kosten heeft gemaakt en nog geen inkomsten heeft. Het verlies wordt opgevangen binnen de reserves van de OMVV. Het college van Gedeputeerde Staten zal instemmen met de voorstellen die aan de aandeelhoudersvergadering zijn voorgelegd.

Vitaal Openbaar Bestuur (voortgang maatwerktrajecten)

NummerB2
OnderwerpVitaal Openbaar Bestuur (voortgang maatwerktrajecten)
Openbare samenvattingDe bestuurskracht van gemeenten staat onder druk. Recente decentralisaties zijn gepaard gegaan met overheveling van te weinig geld. Verschillende maatschappelijke opgaven waar met name gemeenten zich voor gesteld zien zijn dermate complex dat veel, met name kleinere, gemeenten taken steeds moeizamer naar behoren kunnen uitvoeren. Daarnaast hebben veel gemeenten het financieel lastig. De provincie heeft een groot belang bij vitale gemeenten die hun inwoners goed kunnen bedienen. Aan de ene kant is dat een wettelijke taak, aan de andere is dat van belang om onze regionale en provinciale opgaven te realiseren. Omdat iedere Gelderse gemeente anders is, maar ook de opgaven en de regionale situatie kunnen verschillen, worden met gemeenten die hun bestuurskracht willen of moeten versterken, zogenaamde maatwerktrajecten afgesproken. Alle maatwerktrajecten zijn er op gericht de strategische slagkracht van gemeenten te vergroten. Provinciale staten worden geïnformeerd over de voortgang van die maatwerktrajecten. Uit het overzicht blijkt dat er 13 maatwerktrajecten lopen. Ruim 1/3 van de Gelderse gemeenten is betrokken bij een maatwerktraject (19 van de 51), rekening houdend met de lopende gesprekken zal dit naar verwachting snel oplopen tot meer dan de helft van de gemeenten.

Provinciale Raad voor Omgevingsbeleid

NummerB3
OnderwerpProvinciale Raad voor Omgevingsbeleid
Openbare samenvattingDe aankomende Omgevingswet nodigt uit om na te denken over de provinciale behoefte aan advies. Op dit moment ontvangen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten adviezen van (onder andere) de Provinciale Raad voor Omgevingsbeleid (PRO). Deze Raad is na invoering van de Omgevingswet niet meer wettelijk verplicht. Gedeputeerde Staten hechten– ook na invoering van de Omgevingswet – waarde aan adviezen van een onafhankelijke Gelderse Raad. Deze adviesraad helpt bij Gelderse vraagstukken en dilemma’s van de toekomst. Gedeputeerde Staten zien wel dat er veranderingen nodig zijn om de adviezen aan te laten sluiten bij hun behoefte. Zij nodigen Provinciale Staten uit om daarover met hen in gesprek te gaan. Hierna werken Gedeputeerde Staten verder uit hoe de nieuwe Adviesraad eruit komt te zien.

Algemene vergadering van Aandeelhouders Vitens NV op 25 mei 2021.

NummerB4
OnderwerpAlgemene vergadering van Aandeelhouders Vitens NV op 25 mei 2021.
Openbare samenvattingOp 25 mei 2021 is de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van drinkwaterbedrijf Vitens. Agendapunten die ter besluitvorming voorliggen zijn de vaststelling van de Jaarrekening 2020, het dividendvoorstel en het verlenen van kwijting (decharge) aan de leden van de Directie en de Raad van Commissarissen. Vitens heeft over 2020 een positief resultaat behaald van € 23,9 miljoen. Om tot verbetering van de financiele positie te komen wordt voorgesteld om geen dividend aan de aandeelhouders uit te keren. Het college van Gedeputeerde Staten zal instemmen met de voorstellen die aan de aandeelhoudersvergadering zijn voorgelegd.

Kaderbrief IPO 2022

NummerB5
OnderwerpKaderbrief IPO 2022
Openbare samenvattingDe kaderbrief IPO 2022 is een gespreksnotitie op weg naar de komende begroting 2022 van IPO (inclusief BIJ12). Provinciale Staten overleggen over deze Kaderbrief en geven overwegingen mee voor het opstellen van de conceptbegroting over 2022. Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten ter overweging gegeven om een positief-kritische reactie te sturen: Gelderland vindt het goed en logisch dat opgaven landelijk opgepakt worden, maar de hoogte van enkele posten staan wel ter discussie. Ook worden er PM posten benoemd die ertoe kunnen leiden dat de kosten verder zullen stijgen. Gelderland is van mening dat gekeken moet worden of het mogelijk is enkele zaken uit te stellen of op een lager ambitieniveau vast te stellen, zodat de totale begroting niet (verder) zal stijgen. Deze Kaderbrief geeft een verhoging van de kosten voor Gelderland van € 974.000. Op basis van de huidige begroting lijkt dit te passen binnen de financiële middelen.

Algemene vergadering van Aandeelhouders en Vergadering van Prioriteitsaandeelhouders Topfonds Gelderland BV op 20 mei 2021

NummerB6
OnderwerpAlgemene vergadering van Aandeelhouders en Vergadering van Prioriteitsaandeelhouders Topfonds Gelderland BV op 20 mei 2021
Openbare samenvattingOp 20 mei 2021 is de Algemene vergadering van Aandeelhouders en de Vergadering van Prioriteitsaandeelhouders van Topfonds Gelderland BV (TG). TG is een revolverend fonds dat opereert op basis van marktconforme condities en heeft als kernactiviteit het direct en indirect ondersteunen en versterken van de Gelderse economie door middel van participaties in bedrijven en fondsen. Het bestuur van TG en het beheer van het fonds worden verzorgd door de regionale Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland. De belangrijkste agendapunten die ter besluitvorming voorliggen zijn de vaststelling van de jaarrekening 2020, de bestemming van het resultaat, de benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen en de benoeming van de accountant voor het boekjaar 2021. TG heeft over het jaar 2020 een negatief resultaat van € 1,5 miljoen. Het college van Gedeputeerde Staten zal instemmen met de voorstellen die aan de aandeelhoudersvergaderingen zijn voorgelegd.

Beleidsregels integriteitsbeoordeling Gelderland 2021

NummerC1
OnderwerpBeleidsregels integriteitsbeoordeling Gelderland 2021
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten zetten zich voortdurend in tegen ondermijning van bestuur en samenleving door criminelen. Zij hebben de overheid soms nodig voor het plegen van strafbare feiten of het witwassen van geld, waardoor boven- en onderwereld verweven kunnen raken. Gedeputeerde Staten willen voorkomen dat criminelen worden gefaciliteerd, door bijvoorbeeld de verlening van omgevingsvergunningen, overheidsopdrachten, subsidies of vastgoedtransacties. Daarom kunnen voorgenomen transacties worden onderzocht. Daarvoor gelden regels. De basis voor deze regels is de wet Bibob, de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Tot nu toe waren er vier verschillende beleidsregels voor aanbesteding (overheidsopdrachten), subsidies, omgevings-vergunningen en vastgoedtransacties. Deze regels zijn geactualiseerd en bij elkaar gebracht in één set regels, de Beleidsregels integriteitsbeoordeling Gelderland 2021. Daarmee kunnen Gedeputeerde Staten gericht onderzoek doen naar de antecedenten van mogelijke (contract)partners van de provincie.

Lange termijn studie mobiliteit en bereikbaarheid Arnhem-Nijmegen

NummerC2
OnderwerpLange termijn studie mobiliteit en bereikbaarheid Arnhem-Nijmegen
Openbare samenvattingEen goede bereikbaarheid van en in de regio Arnhem-Nijmegen is een belangrijke randvoorwaarde voor goede ruimtelijke ontwikkeling. De provincie Gelderland heeft daarom voor deze regio een préverkenning uitgevoerd naar de lange termijn ontwikkeling van het gebied rond de verbinding Arnhem – Nijmegen. Hieruit blijkt dat de economische ontwikkelingen in het gebied leiden tot een forse groei van het gemotoriseerde verkeer. Deze is groter dan dat het wegennet kan verwerken. Daarom wordt het nog belangrijker om in lijn met “Gaaf Gelderland” de ruimtelijke ambities in deze regio in samenhang te beschouwen. De gevolgen voor bereikbaarheid worden daar vroegtijdig bij betrokken en maken er integraal onderdeel van uit. Het is in beperkte mate mogelijk om de groei van het gemotoriseerde verkeer te faciliteren. Daarom zoekt de provincie naar oplossingen in lijn met de “Visie op de Bereikbaarheid van Gelderland”. Bijvoorbeeld door het optimaliseren van de netwerken van het openbaar vervoer en fiets. De reconstructie van de A325 speelt hierbij een belangrijke rol en daarom wordt ook gezocht naar een toekomstbestendige inrichting van deze weg en een toekomstbestendige vervanging van de viaducten Rijkerswoerdsestraat en Elsterbrug en de Lingeduiker. De conclusie van de préverkenning is dat het vervolgtraject leidt tot twee sporen. Het eerste spoor onderzoekt in samenhang met de regionale ontwikkelingen het faciliteren van de toenemende vraag naar mobiliteit. Het tweede spoor betreft de verkenning naar een toekomstbestendige inrichting van de A325. Gedeputeerde Staten informeren de bestuurders van de gemeenten Arnhem, Nijmegen, Lingewaard, Overbetuwe en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen over de uitkomsten van deze verkenning.

Koepelnotitie subsidieverlening 18 mei 2021

NummerC3
OnderwerpKoepelnotitie subsidieverlening 18 mei 2021
Openbare samenvattingProvincie Gelderland ondersteunt initiatieven en projecten op diverse terreinen. Met subsidies stimuleren we initiatiefnemers en helpen we plannen te realiseren. Zo werken wij samen aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Natuurmonumenten ontvangt een bijdrage voor omvorming van bijna 64 hectare agrarisch grond naar natuurterrein. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de inrichting van het Gelders natuurnetwerk. De terreinen liggen op landgoed Hackfort in Vorden (13,5 ha.) en de Maasuiterwaarden in Appeltern en Batenburg (50,5 ha). Ook Het Geldersch Landschap ontvangt een bijdrage voor de omvorming van agrarische grond naar natuur. Het perceel ligt op landgoed Wildenborch in Vorden en maakt onderdeel uit van de inrichting Baakse Beek-Veengoot De gemeente Apeldoorn ontvangt voor de periode 2021-2024 een bijdrage om het Energieloket in stand te houden en verder te professionaliseren. Burgerwindpark A2 Lage Rooijen B.V. ontvangt een geldlening om de ontwikkeling van een te realiseren windpark op de locatie Lage Rooijen nabij de A2 (gemeente Maasdriel) te kunnen voorfinancieren. Binnen het project "Techniekpact Smart & Sustainable (Arnhem en Nijmegen) ontvangt de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een bijdrage om samen met haar partners activiteiten uit te voeren die onderdeel zijn van de regionale agenda van het Gelderse Techniekpact. Het doel is om de instroom in technische opleidingen te vergroten omdat er nog steeds een tekort is aan technisch geschoold personeel. De gemeente Duiven ontvangt een bijdrage voor de herinrichting van de kruising tussen Parallelweg (fietspad) en de Zuidsingel. Hierdoor wordt de oversteek voor fietsers veiliger.

Antwoord op Statenvragen over mobiele bereikbaarheid (PS2021-274)

NummerS1
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over mobiele bereikbaarheid (PS2021-274)
Openbare samenvattingStatenlid Daisy Vliegenthart heeft namens het CDA schriftelijke vragen gesteld over de ontwikkelingen van mobiele bereikbaarheid in het algemeen en over 112 in het bijzonder. Gedeputeerde Staten geven in hun beantwoording aan dat de provincie geen bevoegdheden heeft op dit gebied. Over de ontwikkelingen zijn recent ook Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Samenwerkingsovereenkomst buslijn C11 Aalten-Bocholt

NummerS2
OnderwerpSamenwerkingsovereenkomst buslijn C11 Aalten-Bocholt
Openbare samenvattingAls vervolg op een succesvolle pilot, uitgevoerd tussen 2 december 2017 en 30 april 2018, is in 2019 een intentieovereenkomst ondertekend om buslijn C11 tussen Aalten en Bocholt structureel te laten rijden. Na diverse overleggen is het nu zover dat de definitieve overeenkomst voor het rijden van de buslijn C11 ondertekend kan worden. Daarmee is het mogelijk om vanaf 18 augustus 2021 met de bus (C11) vanuit Bocholt te reizen naar station Aalten en omgekeerd. Hiermee wordt een grensoverschrijdende verbinding nieuw leven ingeblazen en dit biedt de reizigers van en naar Aalten en Bocholt een extra reismogelijkheid.

Antwoord op Statenvragen over rol rijksheer bij stikstofdossier (PS2021-325)

NummerS3
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over rol rijksheer bij stikstofdossier (PS2021-325)
Openbare samenvattingStatenleden Daisy Vliegenthart (CDA) en Dirk Vreugdenhil (CU) hebben schriftelijke vragen gesteld over de rol van de Rijksheer bij de stikstofcrisis. Gedeputeerde Staten geven in hun beantwoording aan dat de Commissaris van de Koning als Rijksheer een faciliterende, signalerende en agenderende rol vervult, zoals verzocht door de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De Commissaris stuurt in zijn rol op voortgang via de landelijke en provinciale regietafel Stikstof. De landelijke regietafel is in december 2020 beëindigd.

Antwoord op Statenvragen over Provinciale Bijdragen Rijksinfrastructuur (PS2021-323)

NummerS4
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over Provinciale Bijdragen Rijksinfrastructuur (PS2021-323)
Openbare samenvattingDe Statenleden Rebel (ChristenUnie) en Daenen (PvdA) hebben vragen gesteld over de provinciale bijdragen aan Rijksinfrastructuur. Het college van Gedeputeerde Staten geeft in de beantwoording van die vragen aan dat het in recente onderhandelingen met het Rijk uitgaat van de doelen van de Visie op een bereikbaar Gelderland. Het Rijk neemt steeds meer haar verantwoordelijkheid door te investeren in de snelwegen en viaducten die de verantwoordelijkheid zijn van het Rijk, en de provincie investeert in de opgaven uit de Visie voor een bereikbaar Gelderland. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over het verbinden van stedelijke netwerken en investeringen in hubs, fiets en regionaal openbaar vervoer. Gelderland trekt voor de onderhandelingen met het Rijk samen op met Overijssel. Op de vraag in hoeverre de afspraken over de tolheffing op de verlengde A15 definitief zijn en of Gedeputeerde Staten bereid zijn het gesprek te voeren met het Rijk geeft het college aan dat de bestaande bestuursovereenkomsten over de A15 uit 2013 en 2015 bindend zijn.

Webinars herindelingsontwerp Barneveld - Scherpenzeel

NummerS5
OnderwerpWebinars herindelingsontwerp Barneveld - Scherpenzeel
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben een brief gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel, naar aanleiding van enkele webinars over het herindelingsontwerp Barneveld-Scherpenzeel. Gedeputeerde Staten gaan in de brief in op een aantal onderwerpen die in de webinars aan de orde zijn gesteld en die in de ogen van het gemeentebestuur van Scherpenzeel onjuist zouden zijn weergegeven. Over de reactie van Gedeputeerde Staten, zoals verwoord in deze brief, zijn Provinciale Staten al in een eerder stadium geïnformeerd bij de Statenbrief nr. PS2021-235.

Vaststelling inpassingsplan Railterminal Gelderland en onteigeningsverzoekbesluit aan de Kroon

NummerS6
OnderwerpVaststelling inpassingsplan Railterminal Gelderland en onteigeningsverzoekbesluit aan de Kroon
Openbare samenvattingDe Railterminal Gelderland (RTG) is een beeldbepalend project binnen de gebiedsopgave Gelderse Corridor en vormt een belangrijke schakel in de verbindingen met het Europese achterland die de provincie wil realiseren. De RTG maakt het mogelijk voor bedrijven uit de regio om gebruik te maken van vervoer over de Betuweroute. Met de Railterminal Gelderland komen bij Nijmegen en Overbetuwe drie soorten vervoer samen: spoor (de Betuweroute), weg (de A15) en water (de Waal). Door de drie vervoerssoorten te combineren wordt dit gebied een nog aantrekkelijker vestigingslocatie voor (logistieke) bedrijven en versterkt het de regionale en nationale economie. Dit stimuleert de werkgelegenheid in de regio. De railterminal levert een belangrijke bijdrage aan de Gelderse Klimaatdoelen door de lagere CO2-uitstoot van vervoer over het spoor. Voor realisatie van de RTG is een verandering van de ruimtelijke bestemming nodig, waarvoor de provincie een inpassingsplan opstelt. Tegen het ontwerp inpassingsplan zijn 55 zienswijzen ontvangen. De zienswijzen gaan onder andere over nut en noodzaak van de terminal, economische uitvoerbaarheid, capaciteit van de terminal, goede ruimtelijke ordening in relatie tot (milieu)effecten en verkeersveiligheid. Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van de zienswijzen het inpassingsplan op enkele punten aangepast. Gedeputeerde Staten hebben ook een advies ontvangen van de Commissie voor de milieueffectrapportage. De Commissie is van oordeel dat het milieueffectrapport en de aanvulling daarop, de essentiële informatie bevatten om een besluit te kunnen nemen over de RTG waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen. Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten om het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland vast te stellen. Om in 2023 te kunnen starten met de realisatie van de beoogde werken en uitvoering te geven aan het Provinciaal inpassingsplan kan het noodzakelijk zijn het instrument van de onteigening in te zetten. Gedeputeerde Staten vragen de Staten daarom ook om een onteigeningsverzoekbesluit in te dienen bij de Kroon. Gedurende de procedure zal het overleg met eigenaren om minnelijk te kunnen verwerven voort worden gezet. Naar verwachting besluiten Provinciale Staten op 7 juli 2021 over het inpassingsplan.

Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving Oost Nederland en Goederenvervoercorridors oost en zuidoost

NummerS7
OnderwerpBestuurlijke Overleggen Leefomgeving Oost Nederland en Goederenvervoercorridors oost en zuidoost
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de agenda’s van het jaarlijkse Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL) voor het landsdeel Oost Nederland en het BOL Goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost. Deze overleggen vinden plaats op 19 en 20 mei 2021. Het BOL Oost Nederland is een overleg met de bewindslieden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), ambtelijke vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Water (IenW), bestuurders van de provincies Gelderland en Overijssel en de waterschappen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. woningbouwontwikkelingen, verstedelijkingsstrategieën voor Zwolle en Arnhem-Nijmegen-Foodvalley en klimaatadaptatie i.r.t. verstedelijking. Ook de Omgevingsagenda Oost is onderwerp van gesprek, waarbij Gedeputeerde Staten instemmen met de aanvullende samenwerkingsafspraken met betrekking tot de opgaven in de Achterhoek. Het BOL Goederenvervoercorridors is een overleg met bewindslieden van het ministerie van IenW, ambtelijke vertegenwoordiging ministerie BZK, bestuurders van de provincies Gelderland, Zuid Holland, Noord Brabant en Limburg, Havenbedrijf Rotterdam en de Topsector Logistiek . Onderwerpen op de agenda zijn o.a. ontwikkeling buisleidingen voor goederenvervoer, sturing ruimtelijk-economische ontwikkeling bedrijventerreinen op de goederencorridors en de groei van het goederenvervoer versus verstedelijking binnen de corridors.

IPO-bestuur 20 mei 2021

NummerS8
OnderwerpIPO-bestuur 20 mei 2021
Openbare samenvattingHet bestuur van de vereniging IPO vergadert op 20 mei 2021. Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van deze vergadering. Geagendeerd staan onder andere de kaderbrief 2022, de jaarstukken 2020, de voorjaarsnota en het IPO-jaarcongres.

Antwoord op Statenvragen over toepassing Wet openbaarheid bestuur (PS2021-295)

NummerS9
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over toepassing Wet openbaarheid bestuur (PS2021-295)
Openbare samenvattingHet statenlid Bos (CDA) heeft vragen gesteld over de wijze waarop het College van Gedeputeerde Staten omgaat met WOB-verzoeken en de transparantie naar burgers toe. Het college van Gedeputeerde Staten geeft in de beantwoording van die vragen aan dat zij de laatste tijd net als bij het Rijk meer aandacht heeft voor het thema transparantie en daar stapsgewijs verdere stappen in wil gaan zetten. Daarbij zal zij onder andere bekijken of er meer openheid betracht kan worden met informatie die behoort tot de categorie “intern beraad” en “persoonlijke beleidsopvatting”. Ook geeft het college aan dat meer transparantie een flinke verbetering gaat vragen van de informatiehuishouding bij de provincie. Zij zal daarom ook met meer dan gewone belangstelling de ontwikkelingen bij het Rijk volgen, die voor dezelfde uitdaging gesteld staan.