Aanpak Ewijk-Bankhoef-Paalgraven en 1e stap voor aanpassen viaduct afslag 38 A15

22-11-2019

Gelderland is tevreden met de afspraken met het Rijk om de goederenvervoercorridors in Gelderland te versterken. Zo is afgesproken om de files aan te pakken op de A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven in combinatie met gebiedsgerichte aanpak. Daarnaast heeft het Rijk €5,25 miljoen toegezegd voor het aanpassen van het viaduct over afslag 38 op de A15. Deze afspraken zijn gemaakt tijdens het Bestuurlijk overleg MIRT Goederenvoercorridors op donderdag 21 november 2019.

Ewijk -Bankhoef-Paalgraven

Aan de basis van deze afspraak ligt het MIRT-onderzoek A50 Knoopunten Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. Dit onderzoek was de aanleiding voor het voorstel van de provincies Gelderland en Noord-Brabant, gemeenten en bedrijfsleven voor een gebiedsgerichte mobiliteitsaanpak. Die bestaat uit maatregelen die de regio verder wil uitwerken, zoals het verbeteren van de doorstroming in de gehele A50-corridor, het verbeteren en verduurzamen van de bereikbaarheid van de verschillende steden, snelfietsroutes, verkeersveiligheid, smart mobility en smart logistics, het stimuleren van gedragsverandering, verdere samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden en het verbeteren van het openbaar vervoer, zoals een directe treinverbinding Eindhoven-Nijmegen. Het rijk start een MIRT-verkenning naar het verbreden van dit traject. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft €69 miljoen opzijgezet, de provincies dragen ieder €17 miljoen bij. De A50 vervult een belangrijke rol in de goederenvervoercorridors.

Gelders gedeputeerde Christianne van der Wal: 'Met ons voorstel uit de regio helpen we met het bestrijden van de files. In combinatie met het starten van een MIRT-verkenning pakken we samen snel door. Dit leidt tot een betere bereikbaarheid, minder files en betere leefbaarheid in de regio. En dat is niet alleen goed voor de bedrijven en de economie, maar ook voor de inwoners.'

Afslag 38 A15

Het viaduct over afslag 38 aan de A15 moet worden aangepast. Deze afslag maakt onderdeel uit van het multimodale knooppunt Nijmegen en ligt op de belangrijke internationale goederenvervoercorridor Rhine-Alphine. Rond afslag 38, Elst-Oosterhout, vindt een gebiedsgerichte ontwikkeling plaats. Daar groeit de logistieke bedrijvigheid sterk. Dit is het gevolg  van de verdere ontwikkeling van distributiecentra en verbeterde weg-, water- en spoorverbindingen. Deze ontwikkelingen zorgen voor een toenemende verkeersstroom rond afslag, waardoor files op de A15 ontstaan. Het project Afslag 38 bestaat uit verkeersmaatregelen die zorgen voor een prima ontsluiting van het gebied, voor goede doorstroming op de A15, voor veilige route voor fietsers, met name scholieren én voor een betere doorstroom van het Openbaar Vervoer. De totale kosten van dit project worden geschat op €23 miljoen. Vanuit de regio wordt 50% van deze kosten bijgedragen. Het rijk heeft nu €5,25 miljoen hiervoor toegezegd.

'We zijn verheugd over de bijdrage die het rijk heeft toegezegd. Dit bedrag is een eerste stap richting een totaal oplossing. Het komende jaar voeren we met het Rijk hier verder het gesprek over in het kader van het BO MIRT Goederenvervoercorridors', aldus Van der Wal.

Clean Energy Hubs

Gelderland zet zich in om de samenwerking binnen de goederenvervoercorridors te versterken. Het opstellen van een Toekomstagenda voor corridorontwikkeling is daarin een belangrijke stap. Gelderland is blij met de samenwerking om verder te werken aan een landelijk dekkend netwerk van Clean Energy Hubs. Dit zijn tankstations voor weg en scheepvaart met een variëteit aan alternatieve duurzame brandstoffen, al dan niet in combinatie met andere faciliteiten.

Versterken en verduurzamen Goederenvervoer

In het bestuurlijk overleg MIRT Goederenvoercorridors werken overheid en bedrijfsleven samen aan het versterken en verduurzamen van de goederencorridors. Onder meer door logistieke activiteiten zoveel mogelijk te clusteren in multimodale duurzame knooppunten voor economisch vitale gebieden. Aan dit overleg nemen deel de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, Zuid-Holland, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Havenbedrijf Rotterdam als vertegenwoordiger namens topsector Logistiek.

Gelderland werkt samen met Logistics Valley aan verschillende multimodale knooppunten op de internationale goederenvervoercorridors. Het gaat om de boven-regionale knooppunten Nijmegen, Tiel en Liemers Achterhoek. Met Logistics Valley verbinden we ondernemers, overheid en kenniscentra voor een krachtig, duurzaam en innovatief logistiek Gelderland.

Terug naar nieuwsoverzicht